МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

13.01.2022 N 9


Про внесення змiн до Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї та Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. У роздiлi 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України" Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, позицiю "5216" викласти у такiй редакцiї:

"

5216 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, у виглядi внесення коду до митної декларацiї, про вiдсутнiсть озоноруйнiвних речовин та фторованих парникових газiв у товарах

".

     2. У Класифiкаторi видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011:

     позицiю "028" викласти в такiй редакцiї:

"

028 Податок на додану вартiсть з товарiв, ввезених на територiю України суб'єктами господарювання (крiм лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв та медичних виробiв за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; а також лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я; тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких базою оподаткування є максимальна роздрiбна цiна без урахування податку на додану вартiсть) 14070100 Роздiл V Податкового кодексу України

".

     пiсля позицiї "428" доповнити новою позицiєю "032" такого змiсту:

"

032 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України суб'єктами господарювання тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких базою оподаткування є максимальна роздрiбна цiна без урахування податку на додану вартiсть 14070100 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 190, пункт 190.1

".

     3. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї Драганчука Ю. О. та Голову Державної митної служби України.

В. о. Мiнiстра Денис УЛЮТIН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.