МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 8 листопада 2016 року N 933


Про затвердження Змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчого класифiкатора iнформацiї з питань державної митної справи, який використовується у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами).

     2. Державнiй фiскальнiй службi України (Насiров Р. М.):

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України - керiвника апарату Капiнуса Є. В. та в. о. заступника Голови Державної фiскальної служби України Продана М. В.

Мiнiстр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
08 листопада 2016 року N 933

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     Роздiл I "Загальний (Iмпорт)" доповнити такими позицiями:

"

N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
код пiльги пiдстава для надання пiльги код пiльги пiдстава для надання пiльги код пiльги пiдстава для надання пiльги
99 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi, що були у використаннi - - 172 пункт 15 пiдроздiлу 5 роздiлу XX Податкового кодексу України - -
100 Товари, якi ввозяться вiдповiдно до Угоди (у формi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги непроектного типу на забезпечення товарами, виготовленими японськими малими i середнiми пiдприємствами, вiд 30 березня 2015 року 173 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року, статтi XIII, XIV 173 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року, статтi XIII, XIV 173 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року, статтi XIII, XIV
101 Товари, пов'язанi з обладнанням, що постачається або повертається, та/або сервiсом, що надається Європолом, якi ввозяться на митну територiю України у митних режимах iмпорту та/або тимчасового ввезення 174 Меморандум про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв'язку, ратифiкований Законом України вiд 04 липня 2015 року N 507-VIII, частина дванадцята статтi 3, частина шоста статтi 4 174 Меморандум про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв'язку, ратифiкований Законом України вiд 04 липня 2015 року N 507-VIII, частина дванадцята статтi 3, частина шоста статтi 4 174 Меморандум про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв'язку, ратифiкований Законом України вiд 04 липня 2015 року N 507-VIII, частина дванадцята статтi 3, частина шоста статтi 4
102 Товари, якi ввозяться у зв'язку з або на пiдтримку проекту, що фiнансується НАТО, та публiкацiй, пов'язаних з проектом, що фiнансується НАТО 175 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25 175 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25 175 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
08 листопада 2016 року N 933

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита

     Доповнити новим рядком такого змiсту:

"

N пор. Назва товару Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
8 Товари, якi вивозяться у зв'язку з або на пiдтримку проекту, що фiнансується НАТО, та публiкацiй, пов'язаних з проектом, що фiнансується НАТО 415 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
08 листопада 2016 року N 933

Змiни до Класифiкатора документiв

     1. Роздiл 4 "Договори та iншi документи, що пiдтверджують право володiння, користування та/або розпорядження товарами" доповнити новим рядком такого змiсту:

     "4210 - Договiр бенефiцiара проекту економiчного i соцiального розвитку України, що пiдтримується за рахунок фiнансових ресурсiв мiжнародної фiнансової органiзацiї, з Мiнфiном (договiр субкредитування)".

     2. У роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України":

     позицiю "5504" викласти в такiй редакцiї:

     "5504 - Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення радiологiчного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампа "Радiологiчний контроль ввiз/вивiз дозволено")";

     доповнити новим рядком такого змiсту:

     "5509 - Iнформацiя в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв про позитивнi результати державних видiв контролю у разi застосування принципу "єдиного вiкна".

     3. Роздiл 9 "Iншi документи" доповнити новими рядками такого змiсту:

     "9904 - Вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру лiкарських засобiв.

     9905 - Вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення.

     9906 - Дозвiл на проведення клiнiчних випробувань лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання (висновок ДП "Державний експертний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України" або наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України про проведення клiнiчного випробування.

     9907 - Документи про вiдповiднiсть, передбаченi технiчними регламентами на медичнi вироби.".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.