МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2018 N 772


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Внести змiни до Класифiкатора документiв та Класифiкатора способiв розрахунку, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

В. о. Мiнiстра О. МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 вересня 2018 року N 772

Змiни до Класифiкатора документiв та Класифiкатора способiв розрахунку

     1. У Класифiкаторi документiв:

     1) у роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України":

     доповнити пiсля позицiї "5012" новими позицiями "5022", "5023", "5036", "5037" такого змiсту:

"

5022 Дозвiл на ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення
5023 Документ про пiдтвердження вiдповiдностi (пiдтвердження Генеральним штабом Збройних Сил України належностi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення до таких, що дозволенi до застосування на територiї України)
5036 Загальний ветеринарний документ на ввезення
5037 Загальний документ на ввезення

";

     позицiї "5173" та "5179" виключити;

     2) у роздiлi 9 "Iншi документи" доповнити пiсля позицiї "9701" новими позицiями "9702", "9703" такого змiсту:

"

9702 Сертифiкат вiдповiдностi колiсного транспортного засобу
9703 Сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження колiсного транспортного засобу

".

     2. У роздiлi "Способи розрахунку при застосуваннi гарантiй" Класифiкатору способiв розрахунку:

     доповнити пiсля позицiї "55" новою позицiєю "74" такого змiсту:

"

74 Сума податку, розрахована виходячи з найбiльшої величини ставки податку, вартостi та/або кiлькостi товарiв, що можуть бути визначенi на пiдставi наявних вiдомостей

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.