МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

17.02.2015 N 153


Про затвердження Змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1.Затвердити Змiни до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додається.

     2. Затвердити Змiни до Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додається.

     3. Департаменту комунiкацiй Державної фiскальної служби України (Косарчук В. П.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     4. Департаменту розвитку IТ Державної фiскальної служби України (Дзюбатий А. Б.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Фудашкiна Д. О. та заступника Голови Державної фiскальної служби України Макаренка А. В.

Мiнiстр Н. ЯРЕСЬКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
17 лютого 2015 року N 153

Змiни до Класифiкатора документiв

     1. У роздiлi 2 "Транспортнi (перевiзнi) документи" позицiї 2957, 2958 викласти в такiй редакцiї:

     "2957 - дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень автомобiльним транспортом";

     "2958 - Книжка МДП (iCarnet) для внутрiшнього перевезення".

     2. У роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України":

     позицiї 5505, 5511 викласти в такiй редакцiї:

     "5505 - Карантинний сертифiкат";

     "5511 - Iнформацiя про дотримання вимог законодавства щодо органiзацiї збирання, заготiвлi та утилiзацiї використаних тари i пакувальних матерiалiв";

     позицiї 5065, 5116, 5117, 5118 виключити;

     пiсля позицiї 5066 доповнити позицiєю 5068 такого змiсту:

     "5068 - Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв";

     пiсля позицiї 5116 доповнити позицiєю 5150 такого змiсту:

     "5150 - Дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв";

     пiсля позицiї 5306 доповнити позицiєю 5310 такого змiсту:

     "5310 - Рiшення НКРЗI стосовно внесення радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою до реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв".

     3. У роздiлi 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження" позицiю 7015 викласти в такiй редакцiї:

     "7015 - Сертифiкат про походження товару форми "У-1".

     4. У роздiлi 9 "Iншi документи" пiсля позицiї 9610 доповнити новою позицiєю 9611 такого змiсту:

     "9611 - Супровiдний документ транзиту або супровiдний документ транзиту/безпеки, що видається митними органами вiдповiдно до Конвенцiї про спiльну транзитну процедуру 1987 року".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
17 лютого 2015 року N 153

Змiни до Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України

     Роздiл 2 "Додатковi особливостi перемiщення товарiв" викласти в новiй редакцiї:

Код Назва
08 Операцiї з товарами, що перемiщуються через межi ВЕЗ "Крим"
31 Декларування за однiєю митною декларацiєю товарiв, перемiщення яких є торговою операцiєю, та контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та iнших подiбних товарiв, що зворотно вивозяться в рамках цiєї торгової операцiї
32 Декларування за однiєю митною декларацiєю товарiв, перемiщення яких є торговою операцiєю, та контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та iнших подiбних товарiв, що зворотно ввозяться в рамках цiєї торгової операцiї
82 Перемiщення товарiв у порядку, встановленому для комплектних об'єктiв (крiм останньої складової комплектного об'єкта)
83 Перемiщення останньої складової комплектного об'єкта
00 Iнше
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.