МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

17.01.2013 N 15


Про затвердження Змiн до вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчого класифiкатора iнформацiї з питань державної митної справи, який використовується у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, що додаються.

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     3. Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики Державної митної служби України (Пашко П. В.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту оприлюднення цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної митної служби України Дериволкова С. Д.

Виконуючий обов'язки Мiнiстра А. Мярковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
Вiд 17.01.13 N 15

ЗМIНИ
до вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     1. У роздiлi I "Митнi органи" Класифiкатора митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України:

     1.1. Позицiю 2 викласти у такiй редакцiї:

2. Житомирська митниця 10100 00 00
Зона дiяльностi - Житомирська область i смт Вiльча Київської областi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 10100 00 01
Вiддiл кадрової роботи 10100 00 02
Вiддiл митних платежiв 10100 00 03
Сектор контролю митної вартостi вiддiлу митних платежiв 10100 00 04
Сектор класифiкацiї товарiв вiддiлу митних платежiв 10100 00 05
Вiддiл митних iнформацiйних технологiй 10100 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю 10100 00 07
Сектор контролю за перемiщенням товарiв вiддiлу органiзацiї митного контролю 10100 00 08
М/п "Коростень" 10103 00 00
П/п "Виступовичi - Словечно" (пункт контролю на станцiї "Коростень") 10103 06 00 (122)
Вiддiл митного оформлення митного поста "Коростень" 10103 06 01
М/п "Новоград-Волинський" 10104 00 00
Сектор митного оформлення "Баранiвка" митного поста "Новоград-Волинський" 10104 00 01
М/п "Бердичiв" 10105 00 00
М/п "Житомир - центральний" 10106 00 00
Сектор митного оформлення "Коростишiв" митного поста "Житомир - центральний" 10106 00 01
М/п "Малин" 10110 00 00
Сектор митного оформлення "Володарськ-Волинський" митного поста "Малин" 10110 00 01
М/п "Пiвнiчний" 10111 00 00
Сектор митного оформлення "Овруч" митного поста "Пiвнiчний" 10111 00 01
Сектор митного оформлення "Олевськ" митного поста "Пiвнiчний" 10111 00 02
П/п "Майдан Копищанський - Глушкевичi" 10111 02 00 (212)
Вiддiл митного оформлення "Майдан Копищанський" митного поста "Пiвнiчний" 10111 02 03
П/п "Виступовичi - Нова Рудня" 10111 03 00 (112)
Вiддiл митного оформлення "Виступовичi" митного поста "Пiвнiчний" 10111 03 04
П/п "Вiльча - Олександрiвка" 10111 04 00 (212)
Вiддiл митного оформлення "Вiльча" митного поста "Пiвнiчний" 10111 04 05
П/п "Виступовичi - Словечно" (пункт контролю на станцiї "Овруч") 10111 05 00 (122)
Вiддiл митного оформлення "Залiзничний" митного поста "Пiвнiчний" 10111 05 06

     1.2. У позицiї 5 "Запорiзька митниця":

     код i найменування митного органу "11206 00 00" "М/п "Пологи" виключити;

     доповнити пiсля коду й найменування митного органу "11202 00 00" "М/п "Днiпрорудний" новим рядком такого змiсту:

Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Днiпрорудний" 11202 00 01

     1.3. У позицiї 17 "Чернiвецька обласна митниця":

     виключити рядки:

М/п "Вашкiвцi" 40808 00 00
П/п "Вашкiвцi - Грiменкеуць" 40808 11 00 (217)

     найменування структурного пiдроздiлу митного органу за кодом "40807 10 01" викласти у такiй редакцiї:

     "Сектор митного оформлення митного поста "Сокиряни"

     та пiсля нього доповнити рядками такого змiсту:

П/п "Вашкiвцi - Грiменкеуць" 40807 11 00 (217)
Вiддiл митного оформлення митного поста "Сокиряни" 40807 11 02

     1.4. У позицiї 23 "Луганська митниця" пiсля коду й найменування структурного пiдроздiлу митного органу "70218 00 02" "Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Сєвєродонецьк" доповнити новим рядком такого змiсту:

Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Сєвєродонецьк" 70218 00 03

     1.5. Позицiю 27 "Кiровоградська митниця" викласти у такiй редакцiї:

27. Кiровоградська митниця 90100 00 00
Зона дiяльностi - Кiровоградська область
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 90100 00 01
Сектор кадрової роботи 90100 00 02
Вiддiл митних платежiв 90100 00 03
Вiддiл митних iнформацiйних технологiй 90100 00 04
Вiддiл органiзацiї митного контролю 90100 00 05
М/п "Олександрiя" 90103 00 00
Сектор митного оформлення "Свiтловодськ" митного поста "Олександрiя" 90103 00 01
М/п "Кiровоград - центральний" 90105 00 00
Сектор митного оформлення "Побузьке" митного поста "Кiровоград - центральний" 90105 00 01

     2. У роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України" Класифiкатора документiв:

     2.1. Пiсля коду й найменування документа "5053" "Ветеринарнi свiдоцтва форм Ф-1, Ф-2 (ввезення товарiв) (використовуються для пiдтвердження проведення ветеринарно-санiтарного контролю при митному оформленнi товару) (Держветфiтослужба України)" доповнити новими рядками такого змiсту:

5054 Ветеринарна довiдка

     2.2. Пiсля коду й найменування документа "5062" "Свiдоцтво про державну реєстрацiю або пiдтвердження про державну реєстрацiю медичної технiки та виробiв медичного призначення (Державна служба України з лiкарських засобiв)" доповнити новими рядками такого змiсту:

5065 Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи

     2.3. Пiсля коду й найменування документа "5116" "Атестат" виробництва продуктiв лову та харчової продукцiї з них українського походження (орган iз сертифiкацiї)" доповнити новими рядками такого змiсту:

5117 Декларацiя виробника
5118 Пiдтвердження законностi вилучених водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування або аналогiчний документ, пiдтверджений компетентним органом iноземної держави
5168 Iндивiдуальна лiцензiя на ввезення (пересилання) в Україну цiнних паперiв (НБУ)
5169 Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення (пересилання) за межi України цiнних паперiв (НБУ)

     2.4. Пiсля коду й найменування документа "5180" "Сертифiкат Кiмберлiйського процесу" доповнити новим рядком такого змiсту:

5183 Сертифiкат країни експортера на насiння, садивний матерiал

     3. У пiдроздiлi "Особливостi iнших митних режимiв" роздiлу 1 "Особливостi перемiщення товарiв" Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, назву особливостi перемiщення з лiтерним кодом особливостi перемiщення "GS" та з цифровим кодом для автоматизованої обробки "713" викласти у такiй редакцiї:

     "Тимчасове ввезення та реекспорт повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу, а також тимчасове ввезення та реекспорт залiзничного рухомого складу, що перемiщується через митний кордон України як товар на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору";

     доповнити пiсля лiтерного коду особливостi перемiщення "НН" з цифровим кодом для автоматизованої обробки "718" новим лiтерним кодом особливостi перемiщення "НI" з цифровим кодом для автоматизованої обробки "719" та текстовим описом такого змiсту: "Декларування консолiдованих вантажiв, що перемiщуються через митнi склади та вiльнi митнi зони комерцiйного типу".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.