КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 431


Про затвердження форми митної декларацiї для письмового декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 2019 року N 203

     Вiдповiдно до частини шостої статтi 257 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити форму митної декларацiї для письмового декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi (далi - митна декларацiя), що додається.

     2. Установити, що бланки митної декларацiї можуть виготовлятися громадянами шляхом роздрукування iз застосуванням засобiв комп'ютерної технiки або їх копiювання на паперi формату А4 (210 х 296 мiлiметрiв) за формою, затвердженою цiєю постановою.

     3. Державнiй митнiй службi забезпечити у тримiсячний строк виготовлення бланкiв митної декларацiї за формою, затвердженою цiєю постановою.

     4. Мiнiстерству фiнансiв розробити та затвердити у тримiсячний строк порядок заповнення митної декларацiї.

     5. Державнiй митнiй службi здiйснювати до 1 жовтня 2012 р. митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi, iз застосуванням бланкiв, виготовлених за формою письмової митної декларацiї для оголошення громадянами вiдомостей про предмети, що перемiщуються ними через митний кордон України, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 33).

     6. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     7. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 431

МИТНА ДЕКЛАРАЦIЯ
для письмового декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi

Заповнюється кожною особою, яка досягла 16-рiчного вiку

Потрiбна вiдповiдь позначається у вiдповiднiй рамцi знаком

Зберiгається на весь перiод тимчасового в'їзду/виїзду i пред'являється митним органам пiд час повернення громадянина. У разi втрати не поновлюється


в'їзд

виїзд
1. Вiдомостi про особу
     
прiзвище iм'я по батьковi
     
країна постiйного проживання громадянство/ пiдданство документ, що посвiдчує особу
   
з якої країни прибув (зазначається країна вiдправлення) до якої країни прямує (зазначається країна призначення)
Зi мною прямують неповнолiтнi дiти
Так

Нi
Кiлькiсть ______________
2. Вiдомостi про спосiб перемiщення товарiв
2.1. Супроводжуваний багаж, ручна поклажа 2.2. Несупроводжуваний багаж 2.3. Вантажне вiдправлення

Так

Нi

Так

Нi

Так

Нi
Кiлькiсть мiсць  
Кiлькiсть мiсць  
Кiлькiсть мiсць  
3. Вiдомостi про наявнiсть товарiв
3.1. Пункт виключено
3.2. Транспортний засiб особистого користування
Марка   Рiк випуску   Об'єм двигуна (куб. сантиметрiв)  
Кузов N (iдентифiкацiйний номер)  
Мета перемiщення: тимчасове ввезення транзит зворотне вивезення
3.3. Товари, перемiщення яких через державний кордон України обмежено (здiйснюється за
дозвiльними документами, що видаються органами виконавчої влади) або заборонено
Так

Нi

Зворотний бiк

4. Вiдомостi про товари, що пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню митними платежами, товари, перемiщення яких через державний кордон України заборонено або здiйснюється за дозвiльними документами, що видаються органами виконавчої влади, та iншi товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина або на вимогу митного органу
Порядковий номер Найменування та iншi характернi ознаки товару, номер i дата видачi дозвiльного документа та орган, що його видав Вага/кiлькiсть Вартiсть у валютi України або в євро
цифрами словами
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Загальна вага/кiлькiсть та вартiсть (усього):      
Менi вiдомо, що повiдомлення у митнiй декларацiї недостовiрних вiдомостей тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.
"___" ____________ р. Особистий пiдпис ______________________
Для службових позначок  
М. П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(митна декларацiя iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 203)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 431

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 33), крiм абзацу третього, що втрачає чиннiсть 1 жовтня 2012 року.

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 260 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 748" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 538).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 2006 р. N 790 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 748" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 23, ст. 1717).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.