Документ скасований: Постанова КМУ № 431 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 липня 1997 р. N 748


Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 березня 2001 року N 260

     Вiдповiдно до статтi 46 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити:

     перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв (додається);

     форму письмової митної декларацiї для оголошення громадянами вiдомостей про товари та iншi предмети, що перемiщуються ними через митний кордон України (додається).

     Установити, що громадяни, якi в'їжджають (виїжджають) в Україну, здiйснюють декларування предметiв, що перемiщуються ними через митний кордон України, в уснiй формi, крiм випадкiв перемiщення предметiв, якi декларуються в обов'язковому порядку, або предметiв в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню.

(постанову доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.03.2001 р. N 260)
    
Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України
В. ДУРДИНЕЦЬ

Iнд.67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 липня 1997 р. N 748

ПЕРЕЛIК
вiдомостей, що оголошуються громадянами у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв

     1. Режим перемiщення громадянина i товарiв та iнших предметiв через митний кордон України: в'їзд, виїзд, транзит.

     2. Вiдомостi про особу: прiзвище, iм'я, по батьковi; серiя i номер паспорта.

     3. Мiсце постiйного проживання (країна).

     4. Громадянство (пiдданство).

     5. З якої чи/та в яку країну прямує.

     6. Чи прямують разом з ним дiти, скiльки.

     7. Кiлькiсть мiсць супроводжуваного багажу, включаючи ручну поклажу.

     8. Кiлькiсть мiсць несупроводжуваного багажу, вiдправленого за вантажними документами.

     9. Сума нацiональної валюти України, iншої валюти готiвкою, валютних цiнностей, кiлькiсть виробiв з дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння у будь-якому виглядi i станi.

     10. Наявнiсть товарiв, якi потребують обов'язкового декларування i перемiщення яких через митний кордон здiйснюється за дозвiльними документами вiдповiдних компетентних органiв - будь-якої зброї, боєприпасiв i вибухових речовин, наркотикiв i психотропних речовин, предметiв старовини i мистецтва, друкованих видань та iнших носiїв iнформацiї, отруйних i сильнодiючих речовин та лiкiв, радiоактивних матерiалiв, об'єктiв флори i фауни, їхнiх частин i одержаної з них продукцiї, високочастотних радiоелектронних пристроїв i засобiв зв'язку.

     11. Наявнiсть товарiв, якi пiдлягають обкладенню податками.

     12. Наявнiсть товарiв, якi тимчасово ввозяться (вивозяться).

     1З. Транспортний засiб.

     14. Додаткова iнформацiя про найменування та iншi вiдмiтнi ознаки товару; номер i дата видачi дозвiльного документа та назва органу, що його видав; вартiсть товарiв у нацiональнiй валютi або доларах США.

     15. Вiдомостi про транспортний засiб - вид, марка, рiк випуску, об'єм двигуна, номери шасi, кузова, двигуна; митний режим - ввезення/вивезення (тимчасове, зворотне).

     16. Особистий пiдпис.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 липня 1997 р. N 748

МИТНА ДЕКЛАРАЦIЯ

***********************************************************************
* * Заповнюється кожною особою, яка досягла 16-рiчного вiку  *** *
* * Потрiбна вiдповiдь позначається у вiдповiднiй рамцi знаком *Х* *
*                                *** *
* * Зберiгається на весь перiод тимчасового в'їзду/виїзду i  *
*   пред'являється митним органам пiд час повернення громадянина.  *
*   У разi втрати не поновлюється                  *
***********************************************************************
        ***        ***       ***
        ***        ***       ***
       в'їзд       виїзд      транзит
 
1. Вiдомостi про особу
 
**********************************************************************
   прiзвище        iм'я         по батьковi
 
                           серiя   N
**********************************************************************************
країна постiйного проживання громадянство/пiдданство    паспорт
 
**********************************************************************************
   з якої країни прибув (зазначається країна вiдправлення)
**********************************************************************************
   до якої країни прямує (зазначається країна призначення)
                    ***  ***
Зi мною прямують неповнолiтнi дiти   ***  *** Кiлькiсть_______________________
                    Так  Нi
 
2. Вiдомостi про наявнiсть багажу    *
               ***  *** *
2.1. Супроводжуваний багаж,  ***  *** * 2.2. Несупроводжуваний багаж  ***  ***
   включаючи ручну поклажу Так  Нi *   (за вантажосупровiдними  ***  ***
                    *   документами)       Так  Нi
                    *
Кiлькiсть мiсць _______________________ Кiлькiсть мiсць _________________________
 
3. Вiдомостi про наявнiсть товарiв
 
При менi i в моєму багажi є товари та iншi предмети, якi
пiдлягають обов'язковому декларуванню i перемiщення яких через
кордон здiйснюється за  дозвiльними  документами  вiдповiдних
компетентних органiв
 
3.1. Сума нацiональної валюти України та iнша валюта готiвкою,
валютних цiнностей, кiлькiсть виробiв з дорогоцiнних металiв та
дорогоцiнного камiння в будь-якому виглядi i станi   ***  ***
                          Так *** Нi ***
****************************************************************************
    Найменування     *       Сума/кiлькiсть
валюти, цiнностей або виробiв***********************************************
               *   цифрами   *    лiтерами
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
                 ***  ***                    ***  ***
3.2. Будь-яка зброя, боєприпаси, ***  ***  3.8. Об'єкти флори i фауни, їхнi   ***  ***
   вибуховi речовини      Так  Нi    частини та одержана з них    Так  Нi
                 ***  ***    продукцiя            ***  ***
3.3. Наркотики i психотропнi   ***  ***  3.9. Високочастотнi радiоелектроннi ***  ***
   речовини           Так  Нi    пристрої i засоби зв'язку    Так  Нi
                 ***  ***                    ***  ***
3.4. Предмети старовини та    ***  *** 3.10. Товари, що пiдлягають об-    ***  ***
   мистецтва          Так  Нi    кладенню податками       Так  Нi
                 ***  ***
3.5. Друкованi видання та iншi  ***  *** 3.11. Товари, що тимчасово ввозяться ***  ***
   носiї iнформацiї       Так  Нi    (вивозяться)          ***  ***
                 ***  ***                    Так  Нi
3.6. Отруйнi та сильнодiючi    ***  *** 3.12. Транспортний засiб
   речовини i лiки       Так  Нi
                 ***  ***
3.7. Радiоактивнi матерiали    ***  ***
                 Так  Нi
**********************
   * Для митного контролю детальнi вiдомостi про  товари,
зазначенi у пiдпунктах 3.2 - 3.12 (у разi їх наявностi), слiд
навести на зворотному боцi декларацiї у пунктi 4.
 
 
                  Зворотний бiк митної декларацiї
 
4. Вiдомостi про товари
 
4.1. Вiдомостi про товари, зазначенi у пiдпунктах 3.2 - 3.11
***********************************************************************************
N  * Найменування та iншi вiдмiтнi ознаки  *   Кiлькiсть     *Вартiсть у *
п/п * товару, номер i дата видачi дозвiльного*************************нацiональнiй*
  * документа та орган, що його видав   *цифрами*   лiтерами *валютi або *
  *                    *    *        *доларах США *
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
                       Загальна вартiсть (всього)
 
4.2. Вiдомостi про транспортний засiб
 
Вид, марка__________________ Рiк випуску_______________ Об'єм двигуна (куб.см)______
Шасi N _____________________ Кузов N _________________ Двигун N ___________________
Митний режим:      ***           ***            ***
        ввезення  *** тимчасове ввезення ***  зворотне ввезення  ***
             ***           ***            ***
        вивезення *** тимчасове вивезення ***  зворотне вивезення ***
 
************************************************************************************
 
Менi вiдомо, що повiдомлення у декларацiї недостовiрних вiдомостей
тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством.
 
"___"______________199 р. Особистий пiдпис ______________________
 
Для службових позначок ___________________________________________
********************  ___________________________________________
*         *  ___________________________________________
*   М.П.    *  ___________________________________________
*         *  ___________________________________________
*         *  ___________________________________________
********************
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.