МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2018 N 1075


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

Мiнiстр О. МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21.12.2018 року N 1075

Змiни
до Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     1. Роздiл1 "Особливостi перемiщення товарiв" Класифiкатору особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України пiсля позицiї "НI" доповнити новою позицiєю"HJ" такого змiсту:

"

HJ Митне оформлення для вiльного обiгу транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до 25 листопада 2018 року, в тому числi якi були вивезенi за межi митної територiї України пiсля 25 листопада 2018 року та ввезенi повторно 720

".

     2. У Класифiкаторi звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України:

     1) у роздiлi I "Загальний (Iмпорт)":

     позицiї "98" та "109" викласти у такiй редакцiї:

"

98 Товари (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України 171 пiдпункт 12 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України - - 171 пункт 47 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України
109 До 01 сiчня 2023 року товари, якi ввозяться резидентами - суб'єктами космiчної дiяльностi, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi" 182 Митний кодекс України,
роздiл XXI, пункт 4, пiдпункт 4
- - 182 Податковий кодекс України,
Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 3, пiдпункт "а"

";

     доповнити пiсля позицiї "111" новою позицiєю "112"такого змiсту:

"

112 Ввезення на митну територiю України кузовiв до автомобiлiв легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобiлiв, зазначених у товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД - - 185 Податковий кодекс України,
роздiл ХХ "Перехiднi положення", пiдроздiл 5, пункт 20
- -

";

     2) у роздiлi III "Застосування податкових пiльг при ввезеннi на митну територiю України товарiв громадянами" доповнити пiсля позицiї "9" новою позицiєю "10" такого змiсту:

"

10 Легковi транспортнi засоби, що використовувалися, якi ввозяться на митну територiю України фiзичною особою для власного використання в кiлькостi один легковий транспортний засiб на таку особу - - 309 Податковий кодекс України, роздiл ХХ "Перехiднi положення", пiдроздiл 5, пункт 20 - -

";

     3) у роздiлi V "Застосування звiльнень вiд сплати митних платежiв залежно вiд обраного митного режиму" позицiю "17" викласти у такiй редакцiї:

"

17 Тимчасове ввезення Технiка, обладнання, устаткування, машини, механiзми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робiт з реконструкцiї наявних i будiвництва нових будiвель i споруд, що є об'єктами Бортницької станцiї аерацiї, а також для проведення робiт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод 518 пункт 42 роздiлу XXI Митного кодексу України -   518 пункт 47 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України

".

     3. У роздiлi 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України" Класифiкатору документiв:

     доповнити пiсля позицiї "5069" новою позицiєю "5070" такого змiсту:

"

5070 Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв

";

     доповнити пiсля позицiї "5140" новою позицiєю "5141"такого змiсту:

"

5141 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, у виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не є генетично модифiкованим органiзмом або продукцiєю, виробленою iз застосуванням генетично-модифiкованих органiзмiв

".

     4. У Класифiкаторi видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами:

     позицiю "121" викласти у такiй редакцiї:

"

121 Мито на транспортнi засоби (крiм транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв") та шини до них, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010500 Митний кодекс України, роздiл XII,
Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"

";

     доповнити пiсля позицiї "121" новою позицiєю "321" такого змiсту:

"

321 Мито на транспортнi засоби, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв" 15011200 Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"

";

     позицiю "185" викласти у такiй редакцiї:

"

185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв; транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв") 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.51, пiдпункт 215.3.7

";

     доповнити пiсля позицiї "185" новою позицiєю "385" такого змiсту:

"

385 Транспортнi засоби, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв" 14031200 Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"

";

     позицiю "128" викласти у такiй редакцiї:

"

128 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв фiзичними особами (крiм транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв") 14070100 роздiл V Податкового кодексу України,
Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"

";

     доповнити пiсля позицiї "128" новою позицiєю "328" такого змiсту:

"

328 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв" 14070300 Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"

".

     5. У Класифiкаторi одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй доповнити пiсля позицiї "214" новою позицiєю "245" такого змiсту:

"

245 KWH Кiловат-година кВт·год  

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.