ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

06.11.2012 N 623


Про лiквiдацiю деяких митних постiв у структурi Київської обласної митницi

     Вiдповiдно до статтi 547 Митного кодексу України, з метою оптимiзацiї дiяльностi, спрощення управлiння та здiйснення контролю за функцiонуванням митних постiв Київської обласної митницi, наказую:

     1. Лiквiдувати митнi пости "Бiла Церква", "Обухiв", "Василькiв", "Гостомель", "Захiдний термiнал" та "Бровари" Київської обласної митницi (далi - Пости). Забезпечити використання кодiв Постiв, встановлених Класифiкатором митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 /зi змiнами/ (далi - Класифiкатор) до виключення їх з Класифiкатора.

     2. Начальнику Київської обласної митницi Гiлi С.П.:

     2.1. Забезпечити дотримання законодавства України про працю при здiйсненнi заходiв на виконання цього наказу.

     2.2. Провести консультацiї з профспiлковою органiзацiєю вiдповiдно до вимог частини другої статтi 494 Кодексу законiв про працю України й частини третьої статтi 22 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi".

     2.3. У дводенний термiн з дня видання цього наказу внести вiдповiднi змiни до положень про митнi пости, якi залишились дiяти.

     2.4. У триденний термiн з дня видання цього наказу пiдготувати вiдповiднi змiни до структури та штатного розпису Київської обласної митницi та подати їх в установленому порядку до Держмитслужби України.

     2.5. У дводенний термiн з дня затвердження керiвництвом Держмитслужби України змiн до структури та штатного розпису Київської обласної митницi надати до Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення обґрунтованi пропозицiї щодо внесення змiн до Класифiкатора.

     2.6. У встановленому порядку надати вiдповiдному державному реєстратору та органу державної податкової служби документи необхiднi для включення вiдомостей про лiквiдованi Пости до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв i Єдиного банку даних про платникiв податкiв-юридичних осiб.

     2.7. Довести цей наказ до вiдома фiзичних i юридичних осiб шляхом розмiщення його на веб-сайтi Київської обласної митницi та iнформацiйних стендах в адмiнiстративному примiщеннi митницi та у примiщеннях, де розташованi пiдпорядкованi їй митнi пости.

     3. Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення (Сьомка С.М.) у десятиденний термiн пiсля надання Київською обласною митницею пропозицiй щодо внесення змiн до Класифiкатора, пiдготувати проект наказу Мiнiстерства фiнансiв України щодо внесення вiдповiдних змiн до Класифiкатора, та направити його до Мiнiстерства фiнансiв України для опрацювання.

     4. Управлiнню справами Органiзацiйно-розпорядчого департаменту (Погорєлова Т.В.) у дводенний термiн з дня видання цього наказу направити до Київської обласної митницi двi належним чином завiренi копiї цього наказу.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його видання.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення, члена колегiї Держмитслужби України Сьомку С.М.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.