МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2019 N 313


Про внесення змiн до Класифiкатора характерiв угод

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Внести змiни до Класифiкатора характерiв угод, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, виклавши його в новiй редакцiї, що додається.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 30 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

Мiнiстр О. МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 вересня 2012 року N 1011
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 22 липня 2019 року N 313)

Класифiкатор характерiв угод

Роздiл Пiдроздiл
1 Операцiї, що полягають у переданнi або передбачуваному переданнi права власностi мiж резидентом та нерезидентом за фiнансову чи iншу компенсацiю (крiм операцiй, зазначених у роздiлах 2, 7 та 8) 1 Купiвля/продаж без посередництва комiсiонера або консигнатора
2 Постачання в рамках продажу з правом вiдмови вiд товару, зокрема, пiсля випробування товару в рамках договору консигнацiї або за посередництва комiсiонера
3 Перемiщення товарiв при здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у порядку прямого товарообмiну чи в обмiн на виконанi роботи або наданi послуги
4 Фiнансовий лiзинг (придбання в розстрочку)
9 Iнше
2 Безоплатне повернення або замiна товару пiсля здiйснення операцiї, передбаченої угодою 1 Повернення товарiв
2 Замiна товарiв, що повертаються (будуть повернутi)
3 Замiна (у тому числi гарантiйна) товарiв, що не повертаються (не будуть повернутi)
9 Iнше
3 Операцiї, що полягають у переданнi права власностi без фiнансової чи iншої компенсацiї 1 Гуманiтарна допомога
2 Технiчна допомога
9 Iнше
4 Операцiї, що передбачають переробку товарiв вiдповiдно до угоди (без передання права власностi виконавцю)* 1 Товари, призначенi для повернення до країни вiдправлення
2 Товари, не призначенi для повернення до країни вiдправлення
9 Iнше
5 Операцiї з продуктами переробки товарiв вiдповiдно до угоди (без передання права власностi виконавцю) 1 Товари, що перемiщуються до країни вiдправлення
2 Товари, що перемiщуються до країни, що вiдрiзняється вiд країни вiдправлення
9 Iнше
6 Операцiї за одностороннiми правочинами 1 Операцiї з продуктами переробки, що утворились унаслiдок переробки товарiв, придбаних резидентом за межами митної територiї України та помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, без їх вивезення за межi митної територiї України
2 Ввезення продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел
9 Iнше
7 Операцiї в межах спiльних оборонних проектiв або iнших спiльних мiжурядових виробничих програм 0  
8 Операцiї, що полягають у постачаннi будiвельних матерiалiв та устаткування вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) про будiвництво, який передбачає виставлення загального рахунку 0  
9 Iншi операцiї, якi не можуть бути класифiкованi в роздiлах 1 - 8 1 Оренда, позика та оперативний лiзинг на строк, що перевищує 24 мiсяцi
9 Iнше

     * Операцiї, що передбачають переробку товарiв, придбаних резидентом за межами митної територiї України та помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, не охоплюються цим роздiлом i мають вiдображатися в роздiлi 1.

Директор Департаменту митної полiтики О. МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.