МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

12.05.2020 N 204


Про затвердження Змiн до Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної митної служби України Муратова I. М.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
12 травня 2020 року N 204

Змiни
до Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

     1. У Класифiкаторi митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками:

     1) у роздiлi "Перевiрка документiв та вiдомостей" позицiї "117-2" та "118-3" викласти в такiй редакцiї:

"

117-2 Здiйснення контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв iз залученням спецiалiзованого пiдроздiлу митницi для перевiрки числового значення заявленої митної вартостi
118-3 Здiйснення контролю правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД iз залученням спецiалiзованого пiдроздiлу митницi для прийняття рiшення про визначення коду товару

";

     2) у роздiлi "Митний огляд":

     позицiю "211-1" викласти в такiй редакцiї:

"

211-1 Проведення митного огляду iз залученням пiдроздiлу з питань протидiї митним правопорушенням митницi для перевiрки достовiрностi заявлених вiдомостей

";

     доповнити роздiл новою позицiєю такого змiсту:

"

212-1 Проведення митного огляду за iнiцiативи правоохоронних органiв

".

     2. У Класифiкаторi результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками:

     1) у роздiлi "Для МФ будь-якого напрямку контролю":

     позицiї "00-05", "00-06", "00-07", "00-08", "00-09", "00-10", "00-11", "00-12", "00-13" виключити;

     доповнити роздiл новими позицiями такого змiсту:

"

00-14 МФ скасовано у зв'язку з неможливiстю її виконання
00-15 МФ скасовано. Можливiсть невиконання МФ передбачено вимогами законодавства (в тому числi мiжнародно-правових актiв) або нормативно-правових актiв України
00-16 МФ скасовано у зв'язку з незначною кiлькiстю та/або вагою товару
00-17 МФ скасовано. Завдання згiдно з повiдомленням до митної формальностi були досягнутi пiд час виконання iншої МФ
00-18 МФ скасовано, оскiльки подано всi документи, передбаченi Митним кодексом України
00-19 МФ скасовано, оскiльки МФ та вiдповiднi завдання згiдно з повiдомленням до МФ стосуються iншого (вiдмiнного вiд задекларованого) товару, транспортного засобу та/або особи
00-20 МФ скасовано у зв'язку iз прийняттям рiшення про вiдмову в митному оформленнi пiд час виконання iнших МФ
00-21 МФ скасовано у зв'язку iз наданням дозволу на вiдкликання митної декларацiї

";

     пiсля позицiї "10-05" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

10-06 МФ здiйснено за цiєю партiєю товару даним ПМО

";

     позицiю "20-01" викласти в такiй редакцiї:

"

20-01 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за письмовим зверненням надано дозвiл на змiну вiдомостей, зазначених у митнiй декларацiї, вiдповiдно до статтi 269 Митного кодексу України

";

     пiсля позицiї "20-06" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

20-07 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за письмовим зверненням надано дозвiл на вiдкликання митної декларацiї вiдповiдно до статтi 269 Митного кодексу України

";

     2) у роздiлi "Для МФ в напрямку контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв":

     позицiю "22-02" викласти в такiй редакцiї:

"

22-02 МФ здiйснено. За результатами проведеної консультацiї щодо визначення митної вартостi товару надано дозвiл на вiдкликання митної декларацiї

";

     доповнити роздiл новою позицiєю такого змiсту:

"

22-03 МФ здiйснено. За результатами проведеної консультацiї щодо визначення митної вартостi товару вiдмовлено у митному оформленнi

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.