МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

27.10.2020 N 642


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21 травня 2020 року N 230 "Про затвердження Змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01 липня 2020 року за N 607/34890, з метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Абзац одинадцятий пункту 1 наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "класифiкатор документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї;".

     2. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора документiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     3. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
27 жовтня 2020 року N 642

ЗМIНИ
до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора документiв

     1. У Класифiкаторi звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України роздiл I "Загальний (Iмпорт)" пiсля позицiї "117" доповнити новою позицiєю "118" такого змiсту:

"

118 Товари, що закуповуються в межах контрактiв, звiльняються вiд будь-яких податкiв, зборiв або будь-яких iнших обов'язкових платежiв, що стягуються на територiї України вiдповiдно до нацiонального законодавства України 205 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки посилання морської безпеки та охорони України,
стаття 11
205 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки посилання морської безпеки та охорони України,
стаття 11
205 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки посилання морської безпеки та охорони України,
стаття 11

".

     2. У Класифiкаторi документiв:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Класифiкатор документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї";

     у роздiлi 1 "Митнi документи":

     пiсля позицiї "1806" доповнити новою позицiєю "1807" такого змiсту:

"

1807 Загальна декларацiя прибуття

";

     позицiю "1810" викласти в такiй редакцiї:

"

1810 Iдентифiкацiйний номер засобу iдентифiкацiї (пломби або запiрно-пломбувального пристрою)

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.