МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2018 N 850


Про затвердження Змiн до Класифiкатора документiв та Класифiкатора видiв транспорту

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора документiв та Класифiкатора видiв транспорту, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

В. о. Мiнiстра Ю. ГЕЛЕТIЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
24 жовтня 2018 року N 850

Змiни до Класифiкатора документiв та Класифiкатора видiв транспорту

     1. У Класифiкаторi документiв:

     1) роздiл 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України" викласти в такiй редакцiї:

"

Роздiл 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України"
5010 Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв
5012 Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв
5019 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не включено в Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України
5020 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що до продукцiї не входять технiчнi засоби, призначенi для передавання та/або приймання радiосигналiв радiослужбами
5022 Дозвiл на ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення
5036 Загальний ветеринарний документ на ввезення
5037 Загальний документ на ввезення
5052 Ветеринарне свiдоцтво форми Ф-1 (для пiдтвердження проведення ветеринарно-санiтарного контролю живих тварин, якi не призначенi для споживання людиною живими)
5055 Дозвiл на ввезення на митну територiю України незареєстрованних пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу (або вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру пестицидiв i агрохiмiкатiв)
5056 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що агрохiмiкати та пестициди не пiдлягають державнiй реєстрацiї в Українi
5057 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари, що включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120 (зi змiнами)
5058 Дозвiл на iмпорт чи експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES, або сертифiкат на реекспорт чи iнтродукцiю з моря зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES, або сертифiкат на пересувну виставку для багаторазового перемiщення через митний кордон України зразкiв, якi є частиною цирку, пересувної виставки та є об'єктом регулювання Конвенцiї CITES
5059 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES
5066 Дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин
5068 Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (при перемiщеннi товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим")
5069 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про вiдсутнiсть у товарах наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи транзит через територiю України яких здiйснюється за наявностi дозволу
5100 Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей
5101 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не є культурними цiнностями
5138 Дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв
5139 Дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, призначеної для науково-дослiдних цiлей
5140 Витяг, або посвiдчення, або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням генетично модифiкованих органiзмiв
5150 Дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв
5168 Iндивiдуальна лiцензiя на ввезення (пересилання) в Україну цiнних паперiв
5169 Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення (пересилання) за межi України цiнних паперiв
5170 Спецiальний дозвiл НБУ на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України
5171 Спецiальний дозвiл НБУ на вивезення уповноваженим банком з України валюти України
5172 Дозвiл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланкiв чекiв (окрiм дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем) та вивезення їх у разi нереалiзацiї (на пiдставi окремого нормативно-правового акта Нацiонального банку України)
5176 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для вивезення за межi України та ввезення в Україну готiвкової iноземної валюти)
5177 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для ввезення в Україну та вивезення за межi України банкiвських металiв)
5178 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (на ввезення уповноваженими банками бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем та вивезення нереалiзованих бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем)
5180 Сертифiкат Кiмберлiйського процесу
5181 Форма реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв
5183 Сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат ОЕСР, або документ, що засвiдчує сортову вiдповiднiсть насiння в країнi-постачальника (виробника), та сертифiкат ISTA
5203 Спецiальна лiцензiя на iмпорт товарiв
5204 Дозвiл на iмпорт в Україну товарiв, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду
5205 Разова (iндивiдуальна) лiцензiя на здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї
5206 Дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з реекспорту товарiв
5211 Лiцензiя на iмпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти
5214 Лiцензiя на експорт товарiв
5216 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про вiдсутнiсть озоноруйнiвних речовин у товарах
5220 Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй
5521 Дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, на митну територiю України
5503 Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення фiтосанiтарного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампiв "Ввезення в Україну дозволено", або "Транзит по Українi дозволено")
5505 Карантинний сертифiкат (при перемiщеннi товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим")
5509 Iнформацiя про позитивнi результати державних видiв контролю при застосуваннi Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї (в якостi вiдомостей про документ зазначається iдентифiкатор справи, зґенерований iнформацiйною системою та переданий декларанту в автоматичному режимi)
5514 Вiдомостi про включення товарiв до перелiку кормових добавок, премiксiв та готових кормiв, ветеринарних препаратiв, а саме: номер реєстрацiйного посвiдчення та дата реєстрацiї
5515 Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин (для харчових продуктiв нетваринного походження та кормiв нетваринного походження, якi не пiдлягають посиленому державному контролю)

";

     2) роздiл 6 "Документи, що використовуються для проведення попереднього документального контролю" виключити.

     2. У Класифiкаторi видiв транспорту у позицiї "30" слова "Вантажний автомобiль" замiнити словами "Автомобiльний транспортний засiб".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.