МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2016 N 1193


Про затвердження Змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчого класифiкатора iнформацiї з питань державної митної справи, який використовується у процесi оформлення митних декларацiй, та забезпечення тестового функцiонування на нацiональному рiвнi Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Змiни до Класифiкатора типiв декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора митних режимiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора видiв транспорту, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами).

     2. Державнiй фiскальнiй службi України (Насiров Р. М.):

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення, крiм абзацiв другого - п'ятого пункту 1, якi набирають чинностi з 01 лютого 2017 року.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України - керiвника апарату Капiнуса Є. В. та в.о. заступника Голови Державної фiскальної служби України Продана М. В.

Мiнiстр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
28.12.2016 року N 1193

Змiни до Класифiкатора типiв декларацiй

     Рядок "Транзит" викласти в такiй редакцiї:

"

Транзит ТР Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку АА
Перiодична митна декларацiя РР
Попередня митна декларацiя з обсягом даних, необхiдним для випуску товарiв у митний режим ЕА
Попередня митна декларацiя з обсягом даних, необхiдним для пропуску товарiв через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення ЕЕ
Додаткова декларацiя до перiодичної митної декларацiї ДР
Додаткова декларацiя до попередньої митної декларацiї ДЕ
Не зазначається Спiльний транзит Т1
Митний статус товарiв Європейського Спiвтовариства Т2

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
28.12.2016 року N 1193

Змiни до Класифiкатора митних режимiв

     1. У колонцi "Код митного режиму" цифри "80" та "81" замiнити вiдповiдно цифрами та символом "80*" та "81*".

     2. Доповнити примiткою такого змiсту:

     "* Примiтка: не зазначається у графi 1 митних декларацiй типiв "Т1" та "Т2"".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
28.12.2016 року N 1193

Змiни до Класифiкатора видiв транспорту

     1. У колонцi "Код виду транспорту" цифри "51" замiнити цифрами та символом "51*".

     2. Доповнити примiткою такого змiсту:

     "* Примiтка: не застосовується у митних декларацiях типiв "Т1" та "Т2"".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
28.12.2016 року N 1193

Змiни до Класифiкатора документiв

     1. У роздiлi 1 "Митнi документи":

     позицiю "1101" викласти в такiй редакцiї:

     "1101 - Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку (крiм позначеної кодом "0830")";

     позицiю 1201 виключити.

     2. У роздiлi 2 "Транспортнi (перевiзнi) документи":

     2.1. Позицiї 2150, 2710, 2711, 2712, 2718, 2719, 2730, 2740, 2761, 2785, 2950, 2954 виключити;

     2.2. Позицiю "2959" викласти в такiй редакцiї:

     "2959 - Ваучер TIR+".

     3. У роздiлi 3 "Комерцiйнi документи" позицiї 3105, 3141, 3325, 3640 виключити.

     4. У роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України" позицiї 5040, 5111, 5213 виключити.

     5. У роздiлi 6 "Документи, що використовуються для проведення попереднього документального контролю" позицiї 6001, 6002, 6003 виключити.

     6. У роздiлi 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження" позицiї 7001, 7003, 7011, 7014 виключити.

     7. У роздiлi 9 "Iншi документи" позицiю 9611 виключити.

     8. Доповнити новим роздiлом 10 "Коди документiв, що вiдповiдають кодам документiв Нової комп'ютеризованої транзитної системи" такого змiсту:

"

Роздiл 10 "Коди документiв, що вiдповiдають кодам документiв Нової комп'ютеризованої транзитної системи"
0002 Сертифiкат вiдповiдностi (Certificate of conformity)
0003 Сертифiкат якостi (Certificate of quality)
0018 Сертифiкат на перевезення товару A.TR (Movement certificate A.TR)
0235 Список контейнерiв (Container list)
0271 Пакувальний лист (Packing list)
0325 Рахунок-проформа (Proforma invoice)
0380 Рахунок-фактура (iнвойс) (Commercial invoice)
0703 Домашня транспортна накладна (House waybill)
0704 Мастер коносамент (Master bill of lading)
0705 Коносамент (Bill of lading)
0714 Домашнiй коносамент (House bill of lading)
0720 Накладна ЦIМ (СIM consignment note (rail))
0722 Накладна УМВС (SMGS consignment note (rail))
0730 Автотранспортна накладна (Road consignment note)
0740 Авiацiйна вантажна накладна (Air waybill)
0741 Мастер авiацiйна вантажна накладна (Master air waybill)
0750 Поштова накладна (Dispatch note (post parcels))
0760 Транспортний документ мультимодального/ комбiнованого перевезення (Multimodal/combined transport document (generic))
0785 Вантажна вiдомiсть (Cargo Manifest)
0787 Навантажувальний документ (Bordereau)
0820 Супровiдний документ T (Dispatch note model T)
0821 Супровiдний документ T1 (Dispatch note model T1)
0822 Супровiдний документ Т2 (Dispatch note model T2)
0825 Супровiдний документ Т2L (Dispatch note model T2L)
0830 Експортна митна декларацiя (Goods declaration for exportation)
0851 Фiтосанiтарний сертифiкат (Phytosanitary certificate)
0852 Мiжнародний санiтарний сертифiкат (Sanitary certificate)
0853 Мiжнародний ветеринарний сертифiкат або ветеринарне свiдоцтво (Veterinary certificate)
0861 Сертифiкат про походження товару (Certificate of origin)
0862 Декларацiя про походження товару (Declaration of origin)
0864 Сертифiкат про походження товару, до якого застосовуються преференцiї (Preference certificate of origin)
0865 Сертифiкат про походження товару форми A (Certificate of origin form A (GSP))
0911 Лiцензiя на iмпорт товарiв (Import licence)
0933 Декларацiя про вантаж (прибуття) (Cargo declaration (arrival))
0941 Дозвiл на експорт у випадку ембарго (Embargo permit)
0951 Форма TIF (мiжнародне залiзничне транзитне сполучення) (TIF form)
0952 Книжка МДП (TIR сarnet)
0954 Сертифiкат з перевезення (походження) товару форми EUR.1 (Movement certificate EUR. 1)
0955 Книжка (карнет) А.Т.А. (ATA carnet)

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
28.12.2016 року N 1193

Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

     1. Доповнити пiдроздiл "Ввiзне мито" роздiлу "Мито" новою позицiєю такого змiсту:

"

056 Проценти iз сум податкових зобов'язань, що пiдлягають сплатi у разi випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України або передачi у користування iншiй особi товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами 15010100 Митний кодекс України, роздiл V, глава 18, стаття 106, частина сьома

";

     2. Доповнити роздiл "Податок на додану вартiсть" новою позицiєю такого змiсту:

"

057 Проценти iз сум податкових зобов'язань, що пiдлягають сплатi у разi випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України або передачi у користування iншiй особi товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами 14070100 Митний кодекс України, роздiл V, глава 18, стаття 106, частина сьома

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю.П. Романюк
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.