МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

20.12.2021 N 697


Про Затвердження Змiн до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, що додаються.

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення наказу на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з 01 сiчня 2022 року, але не ранiше нiж через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї Драганчука Ю. О. та Голову Державної митної служби України.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 грудня 2021 року N 697

ЗМIНИ
до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

     1. Позицiю "121" викласти у такiй редакцiї:

121 Мито на транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010500 Митний кодекс України, роздiл XII

     2. Позицiю "321" виключити.

     3. У позицiях "023" та "123" цифри "15010900" замiнити цифрами "15030200".

     4. У позицiях "024", "124" цифри "15010800" замiнити цифрами "15030100".

     5. Позицiю "030" викласти в такiй редакцiї:

030 Спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї 15030100 Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть",
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2020 N 719 "Про запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України"

     6. У позицiях "025" та "125" цифри "15011000" замiнити цифрами "15030300".

     7. У позицiях "022" та "122" цифри "15011100" замiнити цифрами "15030400".

     8. Пiсля позицiї "122" доповнити новою позицiєю "054" такого змiсту:

Сезонне мито Митний кодекс України,
Закон України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
054 Сезонне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15030500

     9. Позицiю "084" викласти в такiй редакцiї:

084 Тютюн та тютюновi вироби, рiдини, що використовуються в електронних сигаретах 14030600 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.2, 215.3.21, 215.3.3

     10. Пiсля позицiї "092" доповнити новою позицiєю "097" такого змiсту:

097 Електрична енергiя 14031400 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.9

     11. Позицiю "185" викласти в такiй редакцiї:

185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв; транспортних засобiв особистого користування, що оподатковуються вiдповiдно до пункту 36 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України) 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.51, 215.3.8

     12. Позицiю "385" виключити.

     13. У позицiї "485" цифри "14031300" замiнити цифрами "14030800".

     14. Позицiю "128" викласти в такiй редакцiї:

128 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв фiзичними особами (крiм транспортних засобiв особистого користування, що оподатковуються вiдповiдно до пункту 77 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України) 14070100 Роздiл V Податкового кодексу України,
Закон України вiд 15.04.2021 N 1402-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо справляння податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв, об'єктом оподаткування якими є транспортнi засоби"

     15. Позицiю "328" виключити.

     16. У позицiї "428" цифри 14070400" замiнити цифрами "14070100".

     17. Позицiю "070" замiнити новими позицiями "072", "073", "074" такого змiсту:

Єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".
072 Єдиний збiр за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю) 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".
073 Єдиний збiр за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".
074 Єдиний збiр за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".

     18. Виключити позицiю "092":

092 Екологiчний податок 19010600 Податковий кодекс України, роздiл VIII, стаття 241, пiдпункт 241.2.2
 
Директор Департаменту митної полiтики
Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.