ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо справляння податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв, об'єктом оподаткування якими є транспортнi засоби

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдроздiл 2 доповнити пунктом 77 такого змiсту:

     "77. Тимчасово, протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо справляння податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв, об'єктом оподаткування якими є транспортнi засоби", за умови дотримання положень, передбачених пунктом 97 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, базою оподаткування податком операцiй iз ввезення на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування, що були у використаннi та з року випуску яких минуло бiльше п'яти рокiв, якi класифiкуються за товарними позицiями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згiдно з УКТ ЗЕД та станом на 31 грудня 2020 року перебували у митному режимi тимчасового ввезення або транзиту, є сума акцизного податку, нарахованого вiдповiдно до пункту 36 пiдроздiлу 5 цього роздiлу.

     Строк, передбачений абзацом першим цього пункту, для учасникiв бойових дiй, зазначених у пунктах 19 i 20 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", за умови документального пiдтвердження їх перебування бiльш як 90 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо справляння податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв, об'єктом оподаткування якими є транспортнi засоби" безпосередньо на територiї проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), становить 270 днiв".

     2. Пiдроздiл 5 доповнити пунктом 36 такого змiсту:

     "36. Тимчасово, протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо справляння податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв, об'єктом оподаткування якими є транспортнi засоби", сума акцизного податку визначається платником податку, на якого поширюється дiя цього пункту, за ставкою, що розраховується за такою формулою:

Ставка = Ставкабазова + Ve + Fe,

     де Ставкабазова - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу, що визначається виходячи з кiлькостi рокiв, що минули з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку та становить:

Кiлькiсть рокiв, що минула з року виготовлення транспортного засобу Ставка базова, євро
5 - 9 0
10 25
11 50
12 75
13 100
14 125
15 i бiльше 150

     Ve - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу, що визначається множенням об'єму цилiндрiв двигуна внутрiшнього згоряння вiдповiдного транспортного засобу в кубiчних сантиметрах на коефiцiєнт, що становить:

     0,25 євро за 1 кубiчний сантиметр об'єму цилiндрiв двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна внутрiшнього згоряння до 2000 кубiчних сантиметрiв включно;

     0,2 євро за 1 кубiчний сантиметр об'єму цилiндрiв двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна внутрiшнього згоряння вiд 2001 до 3000 кубiчних сантиметрiв включно;

     0,25 євро за 1 кубiчний сантиметр об'єму цилiндрiв двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна внутрiшнього згоряння вiд 3001 до 4000 кубiчних сантиметрiв включно;

     0,35 євро за 1 кубiчний сантиметр об'єму цилiндрiв двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна внутрiшнього згоряння вiд 4001 до 5000 кубiчних сантиметрiв включно;

     0,5 євро за 1 кубiчний сантиметр об'єму цилiндрiв двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна внутрiшнього згоряння понад 5000 кубiчних сантиметрiв;

     Fe - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу, що становить:

     для транспортних засобiв, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механiзмом, - 0,0 євро;

     для транспортних засобiв, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), - 100,0 євро;

     для транспортних засобiв, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механiзмом або двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) та електричним двигуном (одним чи кiлькома), - 0,0 євро.

     Дiя цього пункту поширюється на транспортнi засоби особистого користування (у кiлькостi не бiльше однiєї одиницi на кожну товарну позицiю), що були у використаннi та з року випуску яких минуло бiльше п'яти рокiв, якi класифiкуються за товарними позицiями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згiдно з УКТ ЗЕД та станом на 31 грудня 2020 року перебували у митному режимi тимчасового ввезення або транзиту.

     Дiя цього пункту не поширюється на транспортнi засоби, якщо вони не вiдповiдають екологiчним нормам "ЄВРО-2" i вище та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом України або визнаної державою-агресором по вiдношенню до України згiдно iз законодавством, та/або ввозяться з територiї такої держави-окупанта (агресора) та/або з тимчасово окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом України.

     Строк, передбачений абзацом першим цього пункту, для учасникiв бойових дiй, зазначених у пунктах 19 i 20 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", за умови документального пiдтвердження їх перебування бiльш як 90 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо справляння податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв, об'єктом оподаткування якими є транспортнi засоби" безпосередньо на територiї проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), становить 270 днiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через один мiсяць з дня набрання ним чинностi.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до дня введення в дiю цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо спрямування у 2021 роцi надходжень вiд податку на додану вартiсть, акцизного податку, сплачених вiдповiдно до пункту 77 пiдроздiлу 2 та пункту 36 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, на заходи, спрямованi на запобiгання виникненню та поширенню гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, а також на проведення вакцинацiї вiд зазначеної хвороби.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у 2022 роцi поiнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 квiтня 2021 року
N 1402-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.