КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 серпня 2020 р. N 719


Про запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2020 року N 1328

     Вiдповiдно до частини одинадцятої статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та з метою вжиття заходiв, необхiдних для захисту суттєвих iнтересiв безпеки пiд час надзвичайних обставин у мiжнародних вiдносинах, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що запроваджується спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї (далi - спецiальне мито), незалежно вiд iнших видiв мита у вiдсотках до митної вартостi товарiв за такими ставками:

     1) для важких дистилятiв (газойлiв) за кодами згiдно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територiю України трубопровiдним транспортом та помiщуються у митний режим iмпорту, - 4 вiдсотки;

     2) для газiв скраплених за кодами згiдно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, - 3 вiдсотки;

     3) для всiх типiв вугiлля за товарною позицiєю 2701 згiдно з УКТЗЕД (крiм антрацитового вугiлля за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно вiд мети ввезення; бiтумiнозного вугiлля, коксiвного та iншого вугiлля за кодами згiдно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургiйнiй та коксохiмiчнiй промисловостi, а також бiтумiнозного, коксiвного та iншого вугiлля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмiнеральну основу до 35 вiдсоткiв включно за кодами згiдно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання у виробництвi електричної та теплової енергiї), що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, - 65 вiдсоткiв.

     Документами, якi засвiдчують мету використання зазначених товарiв, є зовнiшньоекономiчнi договори та/або договори постачання на територiї України, стороною яких є пiдприємства металургiйної та коксохiмiчної промисловостi або виробники електричної та теплової енергiї, що пiдтверджується вiдповiдним кодом виду економiчної дiяльностi пiдприємства, а у разi коли така дiяльнiсть лiцензується згiдно iз законодавством, - вiдповiдною лiцензiєю.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв спецiальне мито пiдлягає донарахуванню вiдповiдно до законодавства.

     У разi неможливостi достовiрно встановити країну походження товарiв, щодо яких застосовується спецiальне мито згiдно з цим пунктом, такi товари випускаються у вiльний обiг на митнiй територiї України за умови сплати спецiального мита за визначеними цим пунктом ставками.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування i втрачає чиннiсть 31 грудня 2021 р. або пiсля припинення застосування Росiйською Федерацiєю дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй щодо України.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1328)
 
Прем'єр-мiнiстр України
Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 серпня 2020 р. N 719

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624 "Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 61, ст. 2127).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2019 р. N 678 "Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 65, ст. 2237).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2020 р. N 261 "Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 32, ст. 1087).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 квiтня 2020 р. N 301 "Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 36, ст. 1188).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.