МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2017 N 511


Про затвердження Змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Змiни до Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами).

     2. Державнiй фiскальнiй службi України (Продан М. В.):

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення, крiм пункту 2 Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та пункту 5 Змiн до Класифiкатора документiв, якi наберуть чинностi з дня набрання чинностi Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою, ратифiкованою Законом України вiд 14 березня 2017 року N 1917-VIII.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. заступника Голови Державної фiскальної служби України Продана М. В.

Мiнiстр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
18 травня 2017 року N 511

Змiни до Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України

     1. У роздiлi 1 "Особливостi перемiщення товарiв":

     1.1. Доповнити роздiл пiсля позицiї "DR" новими позицiями такого змiсту:

"

DS Перемiщення товарiв, що не пiдпадає пiд iншi класифiкованi особливостi перемiщення, за ф'ючерсним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) купiвлi-продажу 405
DT Перемiщення товарiв, що не пiдпадає пiд iншi класифiкованi особливостi перемiщення, за форвардним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) купiвлi-продажу 406

".

     1.2. Позицiю "JA" виключити.

     2. Доповнити роздiл 2 "Додатковi особливостi перемiщення товарiв" пiсля позицiї "32" новою позицiєю такого змiсту:

     "33 - Декларування товарiв вiдповiдно до умов, визначених статтею 267 Митного кодексу України".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
18 травня 2017 року N 511

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     1. У роздiлi I "Загальний (Iмпорт)":

     1.1. У позицiї 52 цифри "2017" замiнити цифрами "2019";

     1.2. У позицiї 88 слова "нитки та тканини для виготовлення бронежилетiв" замiнити словами "нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв";

     1.3. Позицiю 97 виключити;

     1.4. Доповнити такими позицiями:

"

103 Ввезення на митну територiю України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментацiйними заводами, якi здiйснюють реалiзацiю ферментованої (переробленої) тютюнової сировини виробникам тютюнових виробiв або її експорт - - 176 Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пункт 213.3, пiдпункт 213.3.13
- -
104 До 1 сiчня 2025 року, ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних) суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", за перелiком, згiдно iз пiдпунктом 13 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України 177 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, пункт 4, пiдпункт 13
- - 177 Податковий кодекс України,
роздiл XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 41
105 Обладнання, матерiали, що ввозяться за кошти Донора для реалiзацiї Проектних угод у рамках спiвробiтництва з надання технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему 178 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему вiд 30 листопада 2012 року,
стаття 5
Митний кодекс України,
стаття 282, частина 1, пункт 6
178 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему вiд 30 листопада 2012 року,
стаття 5
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
178 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему вiд 30 листопада 2012 року,
стаття 5
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11

     2. Роздiл IV "Застосування тарифних пiльг (тарифних преференцiй)" доповнити такими позицiями:

 

11 Товари, що ввозяться в Україну та походять з Канади 420 Частина друга статтi 2.4 "Скасування тарифiв на iмпорт", пункт 1 Додатку 2-В "Скасування тарифiв", до глави 2 "Нацiональний режим та доступ до ринкiв" Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою (скасування або зниження мита) -   -  
12 Товари, що ввозяться в Україну та походять з Канади 421 Пункт 2 Додатку 2-В "Скасування тарифiв" до глави 2 "Нацiональний режим" та доступ до ринкiв" Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою (тарифна квота) -   -  

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
18 травня 2017 року N 511

Змiни до Класифiкатора документiв

     1. Роздiл 1 "Митнi документи" пiсля позицiї "1314" доповнити новими позицiями такого змiсту:

     "1315 - Накладна ЦIМ (СIМ) та вiдомостi в електронному виглядi, що застосовуються замiсть митної декларацiї для декларування в митний режим транзиту товарiв, що не є пiдакцизними;

     1316 - Накладна УМВС (СМГС) та вiдомостi в електронному виглядi, що застосовуються замiсть митної декларацiї для декларування в митний режим транзиту товарiв, що не є пiдакцизними;

     1317 - Накладна ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS) та вiдомостi в електронному виглядi, що застосовуються замiсть митної декларацiї для декларування в митний режим транзиту товарiв, що не є пiдакцизними".

     2. Роздiл 2 "Транспортнi (перевiзнi) документи" пiсля позицiї "2740" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

     "2751 - Номерний товаросупровiдний документ, який є договором на перевезення кожного окремого мiжнародного експрес-вiдправлення".

     3. У роздiлi 4 "Договори та iншi документи, що пiдтверджують право володiння, користування та/або розпорядження товарами":

     3.1. Позицiю "4102" викласти в такiй редакцiї:

     "4102 - Посередницький зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) (крiм позначеного кодом 4317)".

     3.2. Позицiю "4317" викласти в такiй редакцiї:

     "4317 - Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) комiсiї".

     4. У роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України":

     4.1. Позицiю "5112" викласти в такiй редакцiї:

     "5112 - Декларацiя про вiдповiднiсть".

     4.2. Позицiю "5183" викласти в такiй редакцiї:

     "5183 - Сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат ОЕСР, або документ, що засвiдчує сортову вiдповiднiсть насiння в країнi-постачальника (виробника), та сертифiкат ISTA".

     4.3. Доповнити роздiл пiсля позицiї "5220" новою позицiєю такого змiсту:

     "5521 - Дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, на митну територiю України".

     4.4. Доповнити роздiл пiсля позицiї "5505" новою позицiєю такого змiсту:

     "5508 - Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення ветеринарно-санiтарного контролю (державного контролю) харчових продуктiв (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбиткiв номерної гербової печатки iнспекторiв регiональної служби державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi)".

     4.5. Позицiю "5509" викласти в такiй редакцiї:

     "5509 - Iнформацiя про позитивнi результати державних видiв контролю при застосуваннi Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї (в якостi вiдомостей про документ зазначається iдентифiкатор справи, зґенерований iнформацiйною системою та переданий декларанту в автоматичному режимi)".

     5. Роздiл 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

     "7018 - Декларацiя про походження (в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою)".

     6. У роздiлi 8 "Документи, що пiдтверджують право на пiльги iз сплати митних платежiв, на застосування повного чи часткового звiльнення вiд сплати митних платежiв вiдповiдно до обраного митного режиму; що пiдтверджують сплату митних платежiв; що пiдтверджують змiну термiнiв сплати митних платежiв" позицiю "8013" викласти в такiй редакцiї:

     "8013 - Iншi (крiм позначених кодами 8011, 8012, 8014 - 8016, 9802, 9803) документи, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують отримання особою права на постiйне проживання або тимчасове проживання (перебування) в Українi".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.