МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

21.12.2015 N 1156


Про затвердження Змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовується у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додаються.

     2. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додаються.

     3. Затвердити Змiни до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додаються.

     4. Державнiй фiскальнiй службi України (Насiров Р. М.):

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення, крiм пiдпункту 1.1 пункту 1, пункту 3 Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та пункту 1 Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2016 року.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л. та Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р.М.

Мiнiстр Н. ЯРЕСЬКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 грудня 2015 року N 1156

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     1. У роздiлi I "Загальний (Iмпорт)":

     1) у рядку 4 назву товару викласти в такiй редакцiї:

     "Документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до архiвних установ, освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек. Перелiк цих установ та закладiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у рядку 64 слова та цифри "до 1 сiчня 2015 року" замiнити словами та цифрами "до 1 сiчня 2018 року";

     3) доповнити такими позицiями:

"

N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
код пiльги пiдстава для надання пiльги код пiльги пiдстава для надання пiльги код пiльги пiдстава для надання пiльги
94 На перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення", - товари (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1-24 згiдно з УКТ ЗЕД), що не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України у рамках реалiзацiї зазначених проектiв (програм) 167 пiдпункт 11 п. 4 "Прикiнцевих та перехiдних положень" Митного кодексу України -   167 абзац другий пункту 28, пiдроздiлу 2, роздiлу XX, Податково го кодексу України
95 Складовi (матерiали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальнi вироби), що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для використання у виробництвi продукцiї оборонного призначення, визначеної згiдно iз законом, якщо замовником такої продукцiї є державний замовник, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України 168 частина восьма статтi 287, Митного кодексу України -   168 пункт 197.23 статтi 197, роздiлу V, Податково го кодексу України

".

     2. Рядок 3 роздiлу III "Застосування податкових пiльг при ввезеннi на митну територiю України товарiв громадянами" виключити.

     3. Роздiл IV "Застосування тарифних пiльг (тарифних преференцiй)" доповнити такими позицiями:

"

N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
код пiльги пiдстава для надання пiльги код пiльги пiдстава для надання пiльги код пiльги пiдстава для надання пiльги
6 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовою угодою України з Чорногорiєю 405 Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18 листопада 2011 року -   -  
7 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 410 Абзац перший частини першої статтi 29 додатка I-A "Тарифний графiк України" до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (скасування мит) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  
8 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 411 Абзац перший частини першої статтi 29 доповнення до додатка I-A до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (iндикативна сукупнiсть тарифних квот для iмпорту в Україну) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  
9 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 412 Абзац другий, частини першої статтi 29, додатка I-B до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (додатковi умови для торгiвлi одягом, що використовувався) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  
10 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 413 Стаття 44 додатка II до глави 2 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи щодо легкових автомобiлiв) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  

".

Заступник директора Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 грудня 2015 року N 1156

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита

     Доповнити такими позицiями:

"

N пор. Назва товару Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
6 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони 410 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, стаття 31 Угоди, додаток I-C до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (графiк скасування вивiзного (експортного) мита)
7 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони 414 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, стаття 31 Угоди, додаток I-D до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи для вивiзного (експортного) мита)

".

Заступник директора Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 грудня 2015 року N 1156

Змiни до Класифiкатора документiв

     У роздiлi 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження":

     у позицiї 7003 слово "перемiщення" замiнити словом "походження";

     позицiю 7012 викласти в такiй редакцiї:

     "7012 - Декларацiя-iнвойс, складена уповноваженим (схваленим) експортером";

     позицiї 7016, 7017 викласти в такiй редакцiї:

     "7016 - Декларацiя-iнвойс, складена експортером якщо фактурна вартiсть партiї товару не перевищує 6000 євро";

     "7017 - Висновок про походження товару або акт експертизи, виданий уповноваженим органом".

Заступник директора Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.