Экспорт

ЕКСПОРТ

     Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари випускаються для вiльного обiгу за межами митної територiї України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення (див. статтю 82 Митного кодексу України).

     Для помiщення товарiв у митний режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
     1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв у митному режимi експорту, документи на такi товари;
     2) сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до закону обкладаються товари пiд час вивезення за межi митної територiї України у митному режимi експорту;
     3) виконати вимоги щодо застосування передбачених законом заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
     4) у випадках, встановлених законодавством, подати органу доходiв i зборiв дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з вивезення товарiв у третю країну (реекспорт).

     Митний режим експорту може бути застосований до товарiв, що призначенi для вивезення за межi митної територiї України, та до товарiв, що вже вивезенi за межi цiєї територiї та перебувають пiд митним контролем, за винятком товарiв, заборонених до помiщення у цей митний режим вiдповiдно до законодавства.

     При декларуваннi товарiв в цей митний режим слiд пам'ятати, що згiдно з вимогами Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.01.2019 N 5, граничнi строки розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв становлять 365 календарних днiв.

     Статтею 13 Закону України вiд 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї" передбачено, що за окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв граничнi строки розрахункiв, встановленi Нацiональним банком України, можуть бути подовженi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, шляхом видачi висновку. Порушення резидентами строку розрахункiв тягне за собою нарахування пенi за кожний день прострочення в розмiрi 0,3 вiдсотка суми неодержаних грошових коштiв за договором (вартостi недопоставленого товару) у нацiональнiй валютi (у разi здiйснення розрахункiв за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) у нацiональнiй валютi) або в iноземнiй валютi, перерахованiй у нацiональну валюту за курсом Нацiонального банку України, встановленим на день виникнення заборгованостi. Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати суми неодержаних грошових коштiв за договором (вартостi недопоставленого товару).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1374-ЕП від 26.06.1998
Щодо митного оформлення зерна
Наказ ДМСУ (до 2012) № 342 від 11.06.1998
Про затвердження Порядку внесення грошової застави при експортi спирту етилового та алкогольних напоїв
Указ ПУ № 755/98 від 08.07.1998
Про заходи щодо врегулювання вивезення з України насiння соняшнику
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1625-ЕП від 23.07.1998
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1819-ЕП від 11.08.1998
Перелiк законодавчих актiв,якi вимагають подання певних документiв при митному оформленнi вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-974 від 29.01.1998
Щодо Порядку проведення обов'язкових перевiрок експортних партiй брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-129-ЕП від 15.01.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-191-ЕП від 25.01.1999
Щодо порядку декларування товарiв,якi пiдлягають експортному контролю i експортуються пiдприємствами-спецекспортерами
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-504-ЕП від 26.02.1999
Наказ МЗЕЗторгу № 33 від 26.01.1999
Положення про порядок оформлення та видачi лiцензiй на експорт продукцiї походженням з України, яка лiцензується
Лист ДПАУ № 2190/7/16-1321 від 12.02.1999
О применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость при экспорте грузов за пределы таможенных границ Украины
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1086-ЕП від 26.05.1998
Наказ № 176 від 27.05.1999
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок складання мiсячних звiтiв по формi N 5-зез
Наказ Мінфіну № 191/98/144 від 18.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2373ЕП від 03.08.1999
Наказ МЗЕЗторгу № 16-2/46 від 01.04.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2692-ЕП від 27.08.1999
Щодо заповнення графи 24 вантажної митної декларацiї
Лист Мінфіну № 31-3-3-2-1/1235 від 17.09.1998
О возмещении НДС по экспортным поставкам
Лист Мінекобезпеки № 20-8/15-397 від 17.09.1998
Про експорт металобрухту
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2764-ЕП від 02.09.1999
Про експорт брухту кольорових металiв
Наказ СРМ № 249 від 09.04.2002
Про запровадження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України
Наказ ДнРМ № 344 від 15.06.2004
Про тимчасовi заходи при здiйсненнi митного оформлення експорту окремих видiв товарiв у Днiпровськiй регiональнiй митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 667 від 20.10.1999
Про передання функцiй митного контролю та митного оформлення ядерного палива Центральнiй енергетичнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-12591 від 06.12.1999
Щодо митного оформлення зерна та продуктiв його переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-12595 від 06.12.1999
Про тимчасовий порядок оформлення операцiй з експорту зливкiв кольорових металiв та їх сплавiв
Розпорядження КМУ № 1395-р від 13.12.1999
Указ ПУ № 7/2000 від 10.01.2000
Про лiквiдацiю Мiжвiдомчої комiсiї з питань антидемпiнгових розслiдувань щодо експорту товарiв походженням з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-085-ЕП від 12.01.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 16.05.2000
Про введення в дослідну експлуатацію програмно- інформаційного комплексу "Контроль за переміщенням вантажів при експорті"
Закон України ВР № 1783-III від 01.06.2000
Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть"
Інше від 19.07.2000
Постанова КМУ № 1151 від 24.07.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1288
Міждержавна угода від 14.09.1995
Протокол про розробку єдиної Інструкції про порядок заповнення ВМД на товари, що переміщуються через митні кордони держав-учасників СНД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3144-ЕП від 29.08.2000
Про внесення змін до листа Держмитслужби від 06.07.2000 N 10/4-2476-ЕП
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 178 від 16.08.2000
Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо експортних поставок електроенергiї до Болгарiї, Республiки Молдова, Республiки Польща, Румунiї, Словацької Республiки,...
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 03.01.2001
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо експортних поставок електроенергiї до Болгарiї, Республiки Молдова, Республiки Польща, Румунiї, Словацької Республiки,
Наказ ДМСУ (до 2012) № 698 від 05.12.2000
Про втрату чинностi наказом Державної митної служби України вiд 11.06.98 N 342
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-484-ЕП від 05.02.2001
Про митне оформлення товарiв з кодами за ТН ЗЕД 2619 i 2620
Наказ ДМСУ (до 2012) № 52 від 06.02.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю та митного оформлення товарів, які вивозяться з митної території України на територію СЕЗ "Закарпаття"
Лист ДПАУ № 15861/7/16-0115-26 від 28.11.2000
Щодо застосування окремих положень ст. 8 Закону України вiд 03.04.97 за N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть"
Лист ДПАУ № 15863/7/16-0115-26 від 28.11.2000
Щодо вiдшкодування ПДВ з операцiй по експорту товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-661-ЕП від 15.02.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-665-ЕП від 15.02.2001
Лист Держпромполітики № 14/3-3-1465 від 25.06.2001
Щодо експорту відходів чорних і кольорових металів
Лист ДПАУ № 273/4/16-1110 від 29.06.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-4463-ЕП від 18.09.2001
Про доведення iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-4478-ЕП від 19.09.2001
Про експорт сплавiв металiв та зливкiв з металобрухту
Лист ДПАУ № 9530/5/16-1216 від 29.01.2002
Постанова КМУ № 158 від 15.02.2002
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.