Переработки

ПЕРЕРОБКИ

     Переробка на митнiй територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки (див. статтю 147 Митного кодексу України).
     У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито (див. частину 2 статтi 148 Митного кодексу України)
     Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 149 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 149 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких зазначенi в заявi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв ввезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки та процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) договори на переробку товарiв з iншими пiдприємствами, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться такими iншими пiдприємствами;
     4) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи - висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується (див. статтю 150 Митного кодексу України).
     Операцiї з переробки товарiв можуть включати (див. частину 2 статтi 150 Митного кодексу України):
     1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;
     2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України (див. статтю 151 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв, а для пiдприємств суднобудiвної промисловостi (в межах класу 30.11 групи 30.1 роздiлу 30, класу 33.15 групи 33.1 роздiлу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     Переробка за межами митної територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi за межами митної територiї України без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту (див. статтю 162 Митного кодексу України).
     Не пiдлягають помiщенню у митний режим переробки за межами митної територiї товари (крiм тих, що вивозяться з метою ремонту), якi при iмпортi були звiльненi вiд оподаткування митними платежами (див. частину 3 статтi 164 Митного кодексу України).
     Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 165 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 165 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв вивезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки i процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, та iнших товарiв, що витрачаються на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи, такi як висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти i стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 150 Митного кодексу України.

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України (див. статтю 166 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за межами митної територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися iнший строк переробки товарiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 22.06.1997
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9461 від 06.10.1997
Щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10101 від 24.10.1997
Постанова КМУ № 1236 від 06.11.1997
Про затвердження Порядку переробки винограду, плодiв та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1162 від 04.02.1998
Постанова КМУ № 1216 від 04.11.1997
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 308 від 17.03.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р.N 882
Постанова КМУ № 418 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 353 від 23.03.1998
Про тимчасове обмеження вивезення шкiряної сировини, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 427 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 590 від 30.04.1998
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва яхт та суден парусних
Постанова КМУ № 1123 від 18.07.1998
Про встановлення термiнiв здiйснення операцiй з хутровою давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1023 від 19.05.1998
Щодо окремих листiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1166-ЕП від 03.06.1998
Постанова КМУ № 931 від 19.06.1998
Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1390-ЕП від 30.06.1998
Щодо митного оформлення ввезення давальницької сировини або готової продукцiї,виготовленої з неї
Постанова КМУ № 1049 від 10.07.1998
Про тимчасове обмеження вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Розпорядження КМУ № 681-р від 17.08.1998
Про термiн виготовлення обладнання i вузлiв для машин безперервного розливу сталi з давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2769 від 20.03.1998
Щодо вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв в якостi давальницької сировини
Постанова КМУ № 1484 від 21.09.1998
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин гiдротурбiн
Постанова КМУ № 1543 від 28.09.1998
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв
Постанова КМУ № 1774 від 12.11.1998
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною,пов'язаних з вирощуванням насiння першого поколiння гiбридiв кукурудзи
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2816-ЕП від 19.11.1998
Щодо митного оформлення вивезення непереробленої давальницької сировини
Постанова КМУ № 52 від 18.01.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва суден
Лист ДМКУ № 11/2-7067 від 05.02.1994
Роз'яснення до листа ДМК України вiд 07.07.94 р. N 11/1-3032
Постанова КМУ № 109 від 29.01.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення мiдних катодiв, мiдної та алюмiнiєвої катанки
Постанова КМУ № 167 від 08.02.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час будiвництва суден
Постанова КМУ № 292 від 01.03.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення комплексу з обробки листа трубної заготiвки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3106-ЕП від 18.12.1998
Щодо призупинення дiї листа Держмитслужби вiд 19.05.98 N 10/1-1022-ЕП
Лист ДПАУ № 2765/7/22-2117 від 23.02.1999
Операцiї з давальницькою сировиною i гербовий збiр
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3763 від 05.04.1999
Щодо порядку митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною
Лист Мінюсту № 13-8-5922 від 06.11.1998
На виконання доручення КМУ вiд 21 жовтня 1998 р. N 19732/57, N 19794/90
Постанова КМУ № 911 від 27.05.1999
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення срiбних заготовок для монет
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1728-ЕП від 09.06.1999
Постанова КМУ № 1112 від 24.06.1999
Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв
Розпорядження КМУ № 580-р від 18.06.1999
Указ ПУ № 743/99 від 27.06.1999
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, статтi 13 Указу Президента України вiд 7 серпня 1998 року N 857
Указ ПУ № 723/99 від 27.06.1999
Про додатковi заходи щодо регулювання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшьоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1990-ЕП від 02.07.1999
Наказ Мінфіну № 26 від 13.02.1996
Про затвердження положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя
Наказ СРМ № 167 від 13.03.1998
Про впровадження тимчасової технологiчної схеми митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та виготовленої з неї готової продукцiї
Наказ СРМ № 175 від 16.03.1998
Про впроваждення технологiчної схеми проходження векселя в сплату ввiзного (вивiзного) мита: податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною
Наказ СРМ № 597 від 15.09.1998
Технологiчна схема взаємодiї структурних пiдроздiлiв Схiдної РМ при здiйсненнi контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з неї
Наказ № 100 від 14.02.2007
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї) в Кiровоградськiй митницi
Постанова КМУ № 1429 від 30.11.1996
Про тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видiв готової продукцiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 532 від 27.08.1998
Про затвердження Порядку взаємодiї митниць при здiйсненнi контролю за вивезенням з України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини
Лист ДМКУ № 11/18-4477 від 19.10.1995
Лист ДПАУ № 8901/5/15-1116 від 28.10.1999
Про оподаткування попутної продукцiї та зворотних вiдходiв
Постанова КМУ № 2083 від 13.11.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення турбiн на водянiй парi та iнших робочих тiлах

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.