Таможенный склад

МИТНИЙ СКЛАД

     Митний склад (див. статтю 121 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi або українськi товари зберiгаються пiд митним контролем iз умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Цей митний режим застосовується при розмiщеннi товарiв на митний склад (додатково див. роздiл "Каталог", "МИТНИЙ БРОКЕР, МИТНИЙ СКЛАД")
     Статтею 122 Митного кодексу України передбачено, що для помiщення товарiв у митний режим митного складу органу доходiв i зборiв подаються митна декларацiя, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (iнвойс) або iнший документ, який визначає вартiсть товару. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу, декларуються органу доходiв i зборiв утримувачем митного складу. Розмiщення на митному складi товарiв, помiщених в iншi, нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здiйснюється на пiдставi митної декларацiї, ранiше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, або документа, що її замiнював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разi помiщення таких товарiв у митний режим митного складу не вiдбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад i призначенi для зберiгання бiльше нiж на 90 днiв, пiдлягають помiщенню у митний режим митного складу.

     У митний режим митного складу можуть помiщатися будь-якi товари, за винятком (див. статтю 122 Митного кодексу України):
     1) товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України;
     2) товарiв, строк придатностi для споживання або використання яких закiнчився;
     3) товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога;
     4) живих тварин;
     5) електроенергiї, що перемiщується лiнiями електропередачi.

     Операцiї, що проводяться з товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу на митному складi, не повиннi змiнювати характеристик, за якими цi товари були класифiкованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (див. статтю 127 Митного кодексу України).
     З товарами, що зберiгаються на митному складi, без дозволу органу доходiв i зборiв можуть проводитися простi складськi операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв:
     1) перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення;
     2) чищення;
     3) провiтрювання;
     4) створення оптимального температурного режиму зберiгання;
     5) сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла);
     6) захист вiд корозiї;
     7) боротьба iз шкiдниками;
     8) iнвентаризацiя.

     Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу не може перевищувати 1095 днiв вiд дня помiщення цих товарiв у зазначений митний режим.
     Строк зберiгання в митному режимi митного складу пiдакцизних товарiв, iноземних товарiв, якi були попередньо помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв переробки не може перевищувати 365 днiв вiд дня помiщення їх у митний режим митного складу.
     Строк зберiгання у митному режимi митного складу товарiв, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України. (див. статтю 125 Митного кодексу України)

     Митний режим митного складу завершується шляхом помiщення товарiв, помiщених у цей митний режим, в iнший митний режим, що допускається Митним кодексом України, а також у випадках, передбачених  частиною третьою статтi 129 Митного кодексу України.

     Допускається передача права власностi на iноземнi товари, помiщенi у митний режим митного складу. Iнформацiя про власника таких товарiв надається органу доходiв i зборiв пiд час випуску зазначених товарiв з митного складу. Якщо змiна власника товару передбачає вивезення товару з територiї України, таке вивезення здiйснюється на пiдставi нових товаросупровiдних документiв i митної декларацiї (документа, що її замiнює). (див. статтю 128 Митного кодексу України)

Наказ ДМСУ (до 2012) № 238 від 29.05.1997
Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах
Наказ ДМСУ (до 2012) № 392 від 27.08.1997
Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв за станом на 19.12.96р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 409 від 08.09.1997
Про внесення змiн та доповнень до наказу ДМСУ вiд 27.08.97р. N 392
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10941 від 18.11.1997
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв у груднi 1997р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1866 від 17.08.1998
Щодо випуску товарiв з митних лiцензiйних складiв тимчасово з наступним поверненням
Наказ ДМСУ (до 2012) № 487 від 11.08.1998
Про внесення змiн та доповнень до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв.
Постанова КМУ № 1204 від 03.08.1998
Про змiну порядку митного оформлення нафтопродуктiв
Лист ДМКУ № 11/6-6991 від 19.09.1996
Про допущення до перевезень вантажiв, що знаходяться пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2666-ЕП від 06.11.1998
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 1999 рiк
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2863-ЕП від 26.11.1998
Про скасування листа Держмитслужби вiд 17.08.98 N 10/1-1866-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-7069 від 25.07.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 4 від 05.01.1999
Про затвердження Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-466-ЕП від 23.02.1999
До п. 3 листа Держмитслужби вiд 27.05.98 N 11/1-5298
Наказ ДМСУ (до 2012) № 592 від 31.12.1996
Про затвердження Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3964 від 06.05.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-869-ЕП від 24.03.1999
Щодо зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11084 від 21.11.1997
Постанова КМУ № 954 від 14.08.1996
Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв
Постанова КМУ № 1495 від 30.12.1997
Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ КРМ № 82 від 16.02.1999
Про введення в дiю "Типової технологiї оформлення вантажiв пiд митний контроль"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1246-ЕП від 28.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1368-ЕП від 12.05.1999
Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 05.03.99 N 4
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1166 від 04.02.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1702-ЕП від 08.06.1999
Лист ДМКУ № 11/3-2786 від 29.06.1995
Щодо окремих питань порядку митного оформлення товарiв на митних лiцензiйних складах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1382-ЕП від 13.05.1999
Щодо визначення митної вартостi на момент випуску товару з митного лiцензiйного складу
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/152 від 22.03.1999
Щодо передекларування продукцiї, розмiщеної на митних лiцензiйних складах
Рішення Держкомпідприємництва № 17-6/1 від 13.01.1999
Про необхiднiсть усунення порушень вимог УПУ вiд 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi" Державною митною службою України
Доручення КРМ № 105 від 29.09.1999
Доручення КРМ № 104 від 29.09.1999
Наказ № 405 від 14.09.2005
Щодо визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу вiд 21.03.2000 р. N 120
Наказ № 407 від 14.09.2005
Щодо визнання такими, що втратили чиннiсть, наказiв по митницi
Наказ КРМ № 186 від 23.03.1999
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 16.02.1999р. N 82
Наказ КРМ № 584 від 08.09.1998
Про внесення змiн до "Типової тимчасової технологiї про порядок митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на МЛС".
Лист МОЗ № 690 від 10.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3549-ЕП від 11.11.1999
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 2000 рiк
Наказ ДМКУ № 510 від 05.11.1996
Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв
Лист ДМКУ № 11/18-4212 від 05.10.1995
Про порядок митного оформлення вантажiв, що знаходяться на МЛС понад договiрнi термiни або за якими не звернувся чи вiд яких вiдмовився власник
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9408 від 17.12.1996
Щодо видачi лiцензiй на право вiдкриття i експлуатацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України
Постанова КМУ № 1446 від 02.12.1996
Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 763 від 25.11.1999
Про порядок вiдкриття митних лiцензiйних складiв у межах Києва
Наказ КРМ № 13 від 11.01.2000
Про затвердження "Тимчасової технологiї митного оформлення вантажiв що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах (далi МЛС)"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 792 від 04.12.1999
Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй
Наказ КРМ № 220 від 15.04.1998
Про затвердження "Типової тимчасової технологiї про порядок митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 51 від 01.02.2000
Про перереєстрацію митних ліцензійних складів на 2000 рік
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-308-ЕП від 02.02.2000
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 04.12.99 N 792
Доручення КРМ № 14 від 04.02.2000
Доручення КРМ № 17 від 15.02.2000
Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-912 від 30.04.1998
Щодо сертифiкацiї продукцiї

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.