Уничтожение

ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ

     Знищення або руйнування - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiд митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає можливiсть їх використання, з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами, установленими на iмпорт цих товарiв, та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Застосування митного режиму знищення або руйнування регулюється главою 25 Митного кодексу України.

     Знищення або руйнування товарiв допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника товарiв чи уповноваженої ним особи. Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування видається органом доходiв i зборiв, якщо власником чи уповноваженою ним особою:
     1) укладено договiр на знищення (руйнування) товарiв з пiдприємством, уповноваженим вiдповiдно до законодавства України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй товарiв;
     2) отримано дозволи на знищення (руйнування) товарiв вiд державних органiв, до повноважень яких належить контроль за перемiщенням таких товарiв.

     Знищення або руйнування товарiв здiйснюється за рахунок їх власника, уповноваженої ним особи чи iнших заiнтересованих осiб. Залишки, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв, у тому числi складовi товару, якi не були знищенi або зруйнованi, та отриманi в результатi знищення або руйнування товарiв вiдходи, якi мають господарську цiннiсть, пiдлягають помiщенню протягом 10 днiв вiд дати знищення товарiв у вiдповiдний митний режим як iноземнi товари, якi перебувають пiд митним контролем.

     Вiдходи, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв i не мають господарської цiнностi та не можуть бути утилiзованi, пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства України як українськi товари пiдприємством, яке здiйснило операцiї зi знищення (руйнування) товарiв.

     Орган доходiв i зборiв має право здiйснювати у будь-який час перевiрку товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування (до моменту їх фактичного знищення), а також залишкiв i вiдходiв, одержаних у результатi здiйснення операцiй iз знищення або руйнування (до моменту їх декларування у вiдповiдний митний режим чи видалення вiдповiдно до законодавства України).

     Вiдповiднi посадовi особи органiв доходiв i зборiв та iнших державних органiв, до повноважень яких належить контроль за перемiщенням товарiв, що знищуються, мають право бути присутнiми пiд час здiйснення операцiй iз знищення (руйнування) таких товарiв.

Постанова КМУ № 1016 від 12.09.1997
Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням
Постанова КМУ № 408 від 16.03.1999
Про систему збирання, сортування, транспортування,переробки та утилiзацiї використаної тари i твердих побутових вiдходiв
Постанова КМУ № 578 від 13.04.1999
Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 1999 р. N 408
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1295-ЕП від 30.04.1999
Стосовно зняття з контролю товарiв та iнших предметiв, що загинули
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11001 від 19.11.1997
Стосовно зняття з контролю майна, що загинуло
Постанова КМУ № 1225 від 09.07.1999
Про впровадження системи збирання,сортування,транспортування переробки та утилiзацiї використаної тари (упаковки)
Указ ПУ № 915/99 від 22.07.1999
Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 1999 року N 1225
Наказ Одеської митниці № 248 від 28.07.2005
Порядок застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем в зонi дiяльностi Одеської митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/1-158-ЕП від 19.01.2000
Про утилiзацiю майна, що перейшло у власнiсть держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4632 від 22.05.1997
Щодо порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв
Закон України ВР № 1393-XIV від 14.02.2000
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції
Наказ ДМСУ (до 2012) № 78 від 14.02.2000
Про затвердження Інструкції про порядок утилізації нафтопродуктів та хімічних продуктів після проведення експертизи в митних лабораторiях
Лист ДПАУ № 728/6/22-1216 від 14.02.2000
Постанова КМУ № 728 від 28.04.2000
Про затвердження Порядку вивезення за межi України або знищення неякiсних та непридатних до споживання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3456-ЕП від 18.09.2000
Щодо порядку знищення товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-3772-ЕП від 06.10.2000
Про знищення (утилiзацiю) майна
Постанова КМУ № 50 від 24.01.2001
Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 5/30-2914-ЕП від 08.06.2001
Про переробку, утилiзацiю або знищення неякiсної продукцiї
Постанова КМУ № 915 від 26.07.2001
Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилiзацiї вiдходiв як вторинної сировини
Постанова КМУ № 1084 від 26.07.2002
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 2001 р. N 915
Постанова КМУ № 1069 від 25.07.2002
Деякі питання державної компанії "Укрекокомресурси"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2590-ЕП від 01.08.2002
Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 915 у новій редакції
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 2-222/6470 від 05.12.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 5/30-2568-ЕП від 22.05.2001
Про розрахунки за знищення (утилiзацiю) неякiсної продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Наказ ДМСУ (до 2012) № 905 від 24.12.2003
Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-16-ЕП від 08.01.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/2058-ЕП від 23.02.2004
Постанова КМУ № 324 від 17.03.2004
Деякi питання щодо використання окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини
Наказ ДМСУ (до 2012) № 763/516/413/735/378 від 26.10.2004
Про затвердження Перелiку випадкiв, коли дозвiл на розмiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування не видається
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/14332-ЕП від 01.12.2004
Про введення в дiю наказу
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/14698-ЕП від 10.12.2004
Щодо контролю за вiдходами
Лист ДМСУ (до 2012) № 42/10-700-ЕП від 18.03.2005
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 864 від 03.09.2005
Про зупинення дiї, внесення змiни та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-30/7561-ЕП від 10.07.2006
Про надання рекомендацiй щодо знищення, утилiзацiї та переробки майна
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-17/9137-ЕП від 06.09.2007
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 508 від 20.05.2009
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 2001 р. N 915
Наказ ДМСУ (до 2012) № 680 від 20.07.2009
Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1/1370-ЕП від 29.09.2009
Про опублiкування наказу Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.1/1013-ЕП від 05.06.2012
Щодо застосування класифiкаторiв
Постанова КМУ № 747 від 13.08.2012
Про внесення змiни до пункту 2 Порядку вивезення за межi України або знищення неякiсних та непридатних до споживання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 12/1-12.1/2708-ЕП від 21.08.2012
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.08.2012 N 747
Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012
Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/12163-ЕП від 30.10.2012
Постанова КМУ № 470 від 17.09.2014
Про внесення змiни до пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 2001 р. N 915
Постанова КМУ № 466 від 04.07.2017
Про внесення змiни до загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.