Специальная таможенная зона

ВIЛЬНА МИТНА ЗОНА

     Вiльна митна зона - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари ввозяться на територiю вiльної митної зони та вивозяться з цiєї територiї за межi митної територiї України iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а українськi товари ввозяться на територiю вiльної митної зони iз оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходiв нетарифного регулювання (стаття 130 Митного кодексу України).

     Помiщення українських товарiв у митний режим вiльної митної зони для цiлей оподаткування вважається експортом цих товарiв.

     Iноземнi товари, що ввозяться на територiю вiльної митної зони, допускаються на зазначену територiю з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами.

     Операцiї з помiщеними у митний режим вiльної митної зони товарами, що знаходяться на територiях вiльних митних зон комерцiйного типу, обмежуються лише простими складськими операцiями, необхiдними для забезпечення збереження цих товарiв: перемiщення товарiв у межах вiльної митної зони з метою рацiонального розмiщення, чищення, провiтрювання, створення оптимального температурного режиму зберiгання, сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла), захист вiд корозiї, боротьба iз шкiдниками, iнвентаризацiя. Також допускаються подрiбнення партiй, формування вiдправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та iншi подiбнi операцiї.

     З помiщеними у митний режим вiльної митної зони товарами, що знаходяться на територiях вiльних митних зон сервiсного типу, дозволяється здiйснення операцiй, пов'язаних iз ремонтом, модернiзацiєю, будiвництвом повiтряних, морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв, їх складових частин, а також операцiй, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, необхiднiсть у яких виникла у зв'язку з експлуатацiєю вiльної митної зони цього типу.

     Перелiки видiв товарiв, якi можуть бути помiщенi у митний режим вiльної митної зони з метою розмiщення на територiях вiльних митних зон промислового типу, та виробничих операцiй, якi можуть здiйснюватися з такими товарами, визначаються окремими законами України для кожної такої зони.

     Помiщення товарiв у митний режим вiльної митної зони, а також змiна цього митного режиму здiйснюються органом доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого знаходиться така зона.

     Для помiщення iноземних товарiв у митний режим вiльної митної зони та розмiщення їх на територiях вiльних митних зон комерцiйного типу, що розташованi в морських, рiчкових портах чи аеропортах, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, використовуються транспортнi або комерцiйнi документи, якi мiстять опис таких товарiв та супроводжують їх при ввезеннi.

     Для допуску товарiв на територiю вiльної митної зони гарантiї, передбаченi роздiлом X Митного кодексу України, не застосовуються. Гарантiї щодо перемiщення iноземних товарiв мiж органами доходiв i зборiв або в межах зони дiяльностi одного органу доходiв i зборiв у зв'язку з необхiднiстю їх ввезення на територiю вiльної митної зони (випуску з такої територiї) застосовуються вiдповiдно до норм Митного кодексу України.

     Протягом 90 днiв вiд дати скасування митного режиму вiльної митної зони на територiї вiльної митної зони промислового типу помiщенi в митний режим вiльної митної зони товари, що знаходяться на територiї цiєї зони, повиннi бути перемiщенi власником або уповноваженою ним особою на територiю iншої вiльної митної зони, реекспортованi чи задекларованi до iншого митного режиму.

     Законами України можуть визначатися бiльш тривалi строки розпорядження товарами, нiж зазначенi вище.

Інше від 25.12.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Постанова КМУ № 1167 від 08.09.2004
Про внесення змiн до Порядку проведення аналiзу результатiв функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
Постанова КМУ № 1168 від 08.09.2004
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 643-р від 08.09.2004
Про внесення змiн до перелiку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку Автономної Республiки Крим, для яких установлено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi
Розпорядження КМУ № 212-р від 23.05.2001
Про погодження проектiв Порядку затвердження iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються у видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим"
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-4229-ЕП від 23.09.2004
Наказ Мiнекономрозвитку № 1279 від 26.07.2019
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ДП "Новгород-Сiверськрайагролiсгосп"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3/494-ЕП від 09.04.2010
Наказ Мінфіну № 633 від 30.05.2012
Про деякi питання вiдкриття та експлуатацiї вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу
Лист ДМСУ (до 2012) № 12/2-12.2/2563-ЕП від 13.08.2012
Лист ДФСУ № 656/7/99-99-18-02-02-17 від 10.01.2018
Про перемiщення товарiв через межi вiльних митних зон комерцiйного типу
Лист ДФСУ № 3090/7/99-99-18-02-02-17 від 01.02.2018
Про перемiщення товарiв через межi вiльних митних зон комерцiйного типу

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.