МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

     Митний контроль - сукупнiсть заходiв, що здiйснюються з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи, мiжнародних договорiв України, укладених у встановленому законом порядку (див. пункт 24 частини 1 статтi 4 Митного кодексу України).

     Митному контролю пiдлягають усi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає виконання митними органами мiнiмуму митних формальностей, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. (див. статтю 318 Митного кодексу України).

     З метою пiдвищення ефективностi митного контролю митнi органи взаємодiють з учасниками зовнiшньоекономiчної дiяльностi, АЕО, iншими особами, дiяльнiсть яких пов'язана iз здiйсненням зовнiшньої торгiвлi, та з їх професiйними об'єднаннями (асоцiацiями).

     Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митних органiв шляхом:
     1) перевiрки документiв та вiдомостей, якi вiдповiдно до статтi 335 Митного кодексу України надаються митним органам пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України;
     2) митного огляду (огляду та переогляду товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, огляду та переогляду ручної поклажi та багажу, особистого огляду громадян);
     3) облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України;
     4) усного опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;
     5) огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, вiльних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою вiдповiдно до Митного кодексу України та iнших законiв України покладено на митнi органи;
     6) перевiрки облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України та/або перебувають пiд митним контролем;
     7) проведення документальних перевiрок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв;
     8) направлення запитiв до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих митного органу;
     9) пост-митний контроль. (див. статтю 336 Митного кодексу України)

     Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи та мiжнародних договорiв України при митному оформленнi, обираються митницями (митними постами) на пiдставi результатiв застосування системи управлiння ризиками. Не допускаються визначення форм та обсягiв митного контролю iншими органами державної влади, а також участь їх посадових осiб у здiйсненнi митного контролю. (див. статтю 320 Митного кодексу України)

     Граничний строк перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд митним контролем до моменту помiщення цих товарiв, транспортних засобiв у вiдповiдний митний режим не може перевищувати 180 календарних днiв.

     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення перебувають пiд митним контролем з моменту його початку i до закiнчення згiдно iз заявленим митним режимом.

     У разi ввезення на митну територiю України товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.
     У разi вивезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення за межi митної територiї України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення для митного оформлення та їх декларування в установленому Митним кодексом України порядку.

     Перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд митним контролем закiнчується:
     1) у разi ввезення на митну територiю України - пiсля закiнчення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму;
     2) у разi вивезення за межi митної територiї України - пiсля здiйснення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму. (див. частину 4 статтi 321 Митного кодексу України)

     Товари, що перемiщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якими вони перемiщуються через митний кордон України, пред'являються у незмiнному станi для митного контролю, а документи на цi товари, транспортнi засоби подаються митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України та в iнших мiсцях на митнiй територiї України, встановлених митними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення, не пiзнiше нiж через три години пiсля прибуття зазначених товарiв у пункт пропуску через державний кордон України або iнше визначене митними органами мiсце. (див. статтю 322 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3052-ЕП від 14.12.1998
Постанова ВР № 85/97-ВР від 19.02.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1765 від 26.02.1997
Постанова КМУ № 52 від 23.01.1997
Про порядок внесення обов'язкових платежів у разі імпорту окремих видів товарів
Наказ ДМКУ № 172 від 11.01.1995
Про спрощення процедур митного оформлення при здiйсненнi зовнівньоекономічних операцій
Лист ДМКУ № 11/1-2199 від 23.05.1995
Щодо роз'яснень порядку митного оформлення за попереднiми, загальними ВМД та по супровiдним документам
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2466 від 20.03.1997
Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги
Наказ ДМСУ (до 2012) № 149/123 від 03.04.1997
Про затвердження тимчасового перелiку пунктiв на митному кордонi України,через якi здiйснюється ввезення i вивезення транзитних пiдакцизних товарiв залiзничним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 149/123 від 03.04.1997
Про затвердження тимчасового перелiку пунктiв на митному кордонi України,через якi здiйснюється ввезення i вивезення транзитних пiдакцизних товарiв залiзничним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-2943 від 04.04.1997
Про порядок митного оформлення товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єктами ЗЕД,якi користуються податковими пiльгами
Наказ ДМСУ (до 2012) № 210 від 16.05.1997
Про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 398 від 12.04.1997
Про ввесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Постанова КМУ № 398 від 12.04.1997
Про ввесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Наказ ДМСУ (до 2012) № 113 від 19.03.1997
Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4785 від 26.05.1997
Стосовно декларування та митного оформлення гуманiтарної допомоги
Лист ДМКУ № 05/1929 від 22.06.1995
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 339 від 22.07.1997
Стосовно експорту спирту етилового та лiкеро-горiльчаних виробiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 150 від 04.04.1997
Про затвердження Положення про порядок перемiщення товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7921 від 21.08.1997
Стосовно митного оформлення бензинiв моторних
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8831 від 08.09.1997
Про впорядкування митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги Держмитслужбi
Постанова КМУ № 1011 від 12.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996р. N 484
Постанова КМУ № 1011 від 12.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996р. N 484
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8948 від 22.09.1997
Щодо порядку та термiну введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 04.04.97 р. N 150
Постанова КМУ № 1078 від 29.09.1997
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997р. N52
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9691 від 13.10.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 508 від 15.10.1997
Щодо порядку введення в дiю вимог Положення про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України
Постанова КМУ № 1241 від 06.11.1997
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для повiтряного сполучення, через якi дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються
Постанова КМУ № 1241 від 06.11.1997
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для повiтряного сполучення, через якi дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються
Наказ ДМСУ (до 2012) № 571 від 18.11.1997
Про лiквiдацiю митних постiв, пiдпорядкованих Житомирськiй митницi та органiзацiю митного контролю на аеродромi"Озерне"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 305 від 22.05.1998
Про затвердження Тимчасового перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою декларацiєю
Постанова КМУ № 1462 від 24.12.1997
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1907 р. N 52
Наказ ДМСУ (до 2012) № 460 від 31.07.1998
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Наказ ДМСУ (до 2012) № 42/505 від 15.10.1997
Про порядок контролю та митного оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12260 від 23.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1218-ЕП від 09.06.1998
Щодо дiї наказу Держмитслужби вiд 22.05.98 N 305
Наказ ДМСУ (до 2012) № 153 від 23.03.1998
Про реорганізацію Кримської регіональної митниці та створення Красноперекопської митниці
Наказ ДМСУ (до 2012) № 61 від 06.02.1998
Про перепідпорядкування митного поста "Краковець"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1356 від 10.02.1998
Щодо пропуску підакцизних товарів
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1851 від 25.02.1998
Щодо декларування запасiв споживання
Наказ ДМСУ (до 2012) № 110 від 28.02.1998
Про реорганізацію митних установ Харківської області
Постанова КМУ № 1098 від 15.07.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Наказ ДМСУ (до 2012) № 146 від 19.03.1998
Про перейменування митного поста "Ларга" Кельменецької митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Постанова КМУ № 308 від 17.03.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р.N 882

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.