Склады временого хранения

СКЛАДИ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРIГАННЯ

     Товари з моменту пред'явлення їх митного органу до помiщення їх у вiдповiдний митний режим можуть перебувати на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем. Тимчасове зберiгання товарiв пiд митним контролем здiйснюється на складах тимчасового зберiгання.

     Склад тимчасового зберiгання - це вiдповiдним чином облаштованi примiщення та/або критi чи вiдкритi майданчики, резервуари, холодильнi чи морозильнi камери, призначенi для тимчасового зберiгання товарiв пiд митним контролем до помiщення їх у митний режим.

     Склад тимчасового зберiгання може бути закритого та вiдкритого типу.
     Склад тимчасового зберiгання закритого типу призначається виключно для зберiгання утримувачем складу товарiв, що належать йому.
     Склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу призначається для зберiгання товарiв, що належать будь-яким особам.

     Загальний строк тимчасового зберiгання товарiв пiд митним контролем становить 90 календарних днiв.

     Товари, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, можуть перебувати на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем у межах строку збереження їх якостей, якi дають можливiсть використовувати такi товари за призначенням, але не бiльше строку, встановленого частиною першою статтi 204 Митного кодексу України.

     Строк тимчасового зберiгання товарiв, зазначений у частинi першiй статтi 204 Митного кодексу України, за заявою власника або уповноваженої ним особи може бути продовжений (але не бiльше нiж на 30 днiв) митним органом, за дозволом якого товари були розмiщенi на складi. Якщо особа, яка зберiгає товари на складi тимчасового зберiгання вiдкритого типу або митному складi вiдкритого типу, не є утримувачем цього складу, її заява про продовження строку тимчасового зберiгання зазначених товарiв попередньо погоджується з утримувачем складу. У разi вiдмови у продовженнi строку тимчасового зберiгання митний орган зобов'язаний невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити власника товару або уповноважену ним особу про причини i пiдстави такої вiдмови.

     До закiнчення строкiв зберiгання, зазначених у частинах першiй - третiй статтi 204 Митного кодексу України, товари, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем, повиннi бути:
     1) задекларованi власником або уповноваженою ним особою до вiдповiдного митного режиму; або
     2) переданi власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберiгання, митного складу, органiзацiєю - отримувачем гуманiтарної допомоги вiдповiдному митного органу для зберiгання та/або розпорядження вiдповiдно до Митного кодексу України; або
     3) вiдправленi пiд митним контролем до iнших митних органiв для їх подальшого митного оформлення; або
     4) вивезенi за межi митної територiї України.

     Якщо товари, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем, декларувалися митного органу, але щодо них пiсля закiнчення строкiв зберiгання, зазначених у частинах першiй - третiй статтi 204 Митного кодексу України, двiчi надавалася вiдмова у митному оформленнi в порядку, встановленому Митним кодексом України, такi товари пiдлягають обов'язковiй передачi власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберiгання, митного складу, органiзацiєю - отримувачем гуманiтарної допомоги на склад митного органу.

     Митний орган встановлює строк для вивезення товарiв iз складу, виходячи з можливостей наявних засобiв для транспортування цих товарiв та навантажувально-розвантажувальної технiки.

     Єдиним документом, необхiдним для розмiщення товарiв на тимчасове зберiгання пiд митним контролем, є унiфiкований документ за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, що мiстить опис цих товарiв на пiдставi товаросупровiдних документiв.

     Порядок розмiщення, зберiгання та облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi тимчасового зберiгання, а також випуску їх iз цього складу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Взаємовiдносини утримувача складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу з особами, якi розмiщують товари на цьому складi, визначаються вiдповiдним договором, крiм випадкiв, передбачених Митним кодексом України.

     На складах тимчасового зберiгання можуть розмiщуватися будь-якi товари. Однак небезпечнi товари, товари, що можуть зашкодити iншим товарам, або товари, що потребують спецiальних умов зберiгання, можуть розмiщуватися тiльки на складах тимчасового зберiгання, якi мають вiдповiднi умови для зберiгання таких товарiв.

     Не допускається розмiщення на складах тимчасового зберiгання товарiв, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, якщо до закiнчення строку їх придатностi залишається менше одного мiсяця.

     Не пiдлягають передачi на тимчасове зберiгання пiдприємствам товари, що зберiгаються виключно митними органами вiдповiдно до частини першої статтi 238 Митного кодексу України.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, може визначати також перелiк окремих видiв товарiв, якi передаються на тимчасове зберiгання пiд митним контролем лише на склади митних органiв. Власник товарiв, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу можуть проводити з цими товарами такi операцiї:
     1) простi складськi операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв: перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення, чищення, провiтрювання, створення оптимального температурного режиму зберiгання, сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла), захист вiд корозiї, боротьба iз шкiдниками, iнвентаризацiя;
     2) огляд та вимiрювання;
     3) усунення пошкодження упаковки;
     4) взяття проб та зразкiв;
     5) пiдготовка товарiв до продажу (вiдчуження) i транспортування: сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та iншi подiбнi операцiї.

     У разi вiдмови у наданнi дозволу на проведення операцiй, зазначених у частинi першiй статтi 203 Митного кодексу України, митнi органи зобов'язанi невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити власника товару або уповноважену ним особу про причини та пiдстави такої вiдмови.

Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-946-ЕП від 06.05.1998
Стосовно митного оформлення пiдакцизних нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1422-ЕП від 02.07.1998
До листа Держмитслужби вiд 23.06.98 N 11/4-6224
Наказ ДМСУ (до 2012) № 4 від 05.01.1999
Про затвердження Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-317-ЕП від 04.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-2487 від 05.03.1999
Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 05.01.99 N 4
Наказ КРМ № 82 від 16.02.1999
Про введення в дiю "Типової технологiї оформлення вантажiв пiд митний контроль"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1368-ЕП від 12.05.1999
Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 05.03.99 N 4
Наказ СРМ № 160 від 09.07.1997
Про порядок видачi вантажiв суб'єктам ЗЕД на вiдповiдальне зберiгання
Наказ СРМ № 651 від 27.10.1999
Про внесення змiн до наказу СРМ вiд 24.06.99р. N 394
Наказ СРМ № 4 від 05.01.2001
Про внесення змiн i доповнення до Технологiчної схеми видачi пiдприємствам товарiв та iнших предметiв на вiдповiдальне зберiгання пiд митним контролем, затвердженої наказом СРМ вiд 24.06.99р. N 394
Наказ Харківської митниці № 21 від 14.01.2004
Про затвердження Порядку розмiщення товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання у Харкiвськiй митницi
Наказ № 434 від 19.10.2006
Про видачу дозволу на право використання вiдкритого майданчика як складу тимчасового зберiгання та створення зон митного контролю
Наказ КтРМ № 545 від 13.09.2004
Про внесення змiн до наказу Карпатської РМ вiд 17.02.2004 N 93
Наказ ПРМ № 380 від 01.09.2004
Про введення в дiю Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання в зонi дiяльностi Чернiгiвської митницi
Наказ КтРМ № 631 від 19.10.2004
Про внесення змiн до наказу Карпатської РМ вiд 17.02.2004 N 93
Наказ ДнРМ № 647 від 03.11.2004
Про затвердження Змiн i доповнень до Порядку розмiщення товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання Днiпровської регiональної митницi й видачi їх пiсля проведення митного оформлення
Наказ ДнРМ № 243 від 15.11.2004
Про внесення змiн до Порядку розмiщення товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання й видачi їх пiсля проведення митного оформлення Криворiзькою митницею
Наказ ЧРМ № 838 від 04.11.2004
Про затвердження Тимчасовий порядок розмiщення товарiв та транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання i видачi їх пiсля проведення митного оформлення Чорноморською регiональною митницею
Наказ ДнРМ № 675 від 23.12.2004
Про внесення змiн до наказу Кiровоградської митницi вiд 12.05.2004 N 246 "Про затвердження Порядку розмiщення та випуску товарiв та транспортних засобiв зi складiв тимчасового зберiгання"
Наказ Одеської митниці № 270 від 03.08.2005
Порядок зберiгання товарiв та транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання, якi знаходяться у зонi дiяльностi Одеської митницi
Наказ КРМ № 1027 від 26.10.2005
Про надання дозволу на право використання вiдкритого майданчика як складу тимчасового зберiгання
Наказ № 511 від 05.11.2005
Щодо визнання наказiв Чернiгiвської митницi такими, що втратили чиннiсть
Наказ № 433 від 12.07.2006
Про втрату чинностi наказу Кiровоградської митницi вiд 23.12.2004 N 675
Наказ № 6 від 11.01.2007
Про створення та затвердження меж тимчасової зони митного контролю на складi тимчасового зберiгання закритого типу
Наказ № 500 від 29.11.2006
Про створення та затвердження меж тимчасових зон митного контролю на складi тимчасового зберiгання закритого типу
Наказ № 124 від 28.03.2007
Про створення та затвердження меж тимчасової зони митного контролю на складi тимчасового зберiгання закритого типу
Наказ № 138 від 02.04.2007
Про створення та затвердження меж тимчасової зони митного контролю на складi тимчасового зберiгання закритого типу
Наказ № 32 від 05.02.2007
Про створення та затвердження меж постiйної зони митного контролю на складi тимчасового зберiгання вiдкритого типу ТОВ "Житомир-Термiнал-сервiс"
Наказ № 37 від 07.02.2007
Про створення та затвердження меж постiйної зони митного контролю на складi тимчасового зберiгання вiдкритого типу ВАТ СП МТЗ "Агроспецпостач"
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-1787-ЕП від 18.05.2000
Про передачу на склад Держмитслужби предметів релігійного культу, що перейшли у власність державив в установленому порядку
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-2030-ЕП від 02.06.2000
Про передачу на склад Держмитслужби культурних цiнностей та предметiв релiгiйного культу, що перейшли у власнiсть держави в установленому порядку
Інше від 19.07.2000
Наказ КРМ № 722 від 13.09.2000
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 16.02.99р. N 82
Наказ КРМ № 1150 від 22.12.2000
Наказ КРМ № 436 від 23.05.2001
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 16.02.1999р. N 82
Наказ КРМ № 549 від 03.07.2001
Про внесення змiн та доповнень до деяких наказiв Київської регiональної митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 637 від 28.09.2001
Про затвердження унiфiкованої форми Акта про проведення митного огляду
Наказ ДМСУ (до 2012) № 733 від 15.11.2001
Про скасування наказу Держмитслужби вiд 28.09.2001 N 637 "Про затвердження унiфiкованої форми Акта про проведення митного огляду"
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 1-312/5489 від 06.09.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-3579-ЕП від 18.04.2002
Про класифiкацiю Акта про прийняття-передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем
Наказ ДМСУ (до 2012) № 304 від 05.06.2002
Про внесення змiни до Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем
Наказ ДнРМ № 183 від 09.04.1999
Щодо зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, ввезених на митну територiю України, пiд митним контролем
Наказ ДнРМ № 194 від 20.04.1999
Щодо змiн в порядку передачi вантажiв на вiдповiдальне зберiгання пiдприємству та органiзацiї контролю за доставкою таких вантажiв
Наказ ДнРМ № 64 від 05.04.2004
Про затвердження Порядку розмiщення товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання й видачi їх пiсля проведення митного оформлення Криворiзькою митницею
Наказ ЧРМ № 222 від 17.05.2001
Про затвердження Тимчасового порядку розмiщення товарiв (предметiв) на вiдповiдальне зберiгання на складах пiдприємств пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-9537 від 21.06.2003
Щодо розмiщення зерна на зберiгання пiд митним контролем
Наказ ДМСУ (до 2012) № 579 від 28.08.2003
Про встановлення строкiв зберiгання
Наказ ДМСУ (до 2012) № 674 від 07.10.2003
Про затвердження Положення про склади тимчасового зберiгання
Постанова КМУ № 1955 від 17.12.2003
Деякi питання вiдмови на користь держави вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18344-ЕП від 26.12.2003

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.