Запасы потребления

ЗАПАСИ СПОЖИВАННЯ

     Вiдповiдно до статтi 4 Митного кодексу України припаси:
     а) товари, призначенi для споживання пасажирами та членами екiпажiв (бригад) на борту транспортних засобiв, незалежно вiд того, продаються цi товари чи нi;
     б) товари, необхiднi для експлуатацiї i технiчного обслуговування транспортних засобiв на шляху прямування та у пунктах промiжних стоянок чи зупинок (у тому числi пально-мастильнi матерiали), крiм запасних частин та устаткування, якi знаходяться у транспортних засобах на момент прибуття на митну територiю України або доставляються на них пiд час перебування на цiй територiї;
     в) товари, якi призначаються для продажу на винос пасажирам та членам екiпажiв (бригад) транспортних засобiв i знаходяться у цих транспортних засобах на момент прибуття на митну територiю України або доставляються на них пiд час перебування на цiй територiї.

     Припаси при дотриманнi умов, установлених Митним кодексом України, перемiщуються через митний кордон України iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Припаси, якi ввозяться на митну територiю України морськими, рiчковими та повiтряними суднами, звiльняються вiд оподаткування митними платежами за умови, що вони залишаються на борту цих суден.

     Припаси, якi ввозяться на митну територiю України засобами залiзничного та автомобiльного транспорту, що здiйснюють мiжнароднi перевезення товарiв та/або пасажирiв, i призначенi для споживання особами, якi перебувають на борту цих транспортних засобiв, звiльняються вiд оподаткування митними платежами за умови, що:
     1) вони придбанi тiльки в країнах, територiю яких перетинав вiдповiдний транспортний засiб;
     2) всi належнi митнi платежi щодо них сплачено в країнах, де вони були придбанi.

     Припаси, необхiднi для експлуатацiї i технiчного обслуговування транспортних засобiв, якi прибувають на митну територiю України, звiльняються вiд оподаткування митними платежами за умови, що вони залишаються на борту цих транспортних засобiв пiд час їх перебування на цiй територiї.

     Iнформацiя, що зазначається у митнiй декларацiї на припаси, якi ввозяться на митну територiю України, обмежується мiнiмумом вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю. Допускається використання замiсть митної декларацiї на припаси облiкових документiв про рух товарiв у вагонах-ресторанах, кафе-барах тощо.

     Митне оформлення та контроль за перемiщенням припасiв на транспортнi засоби комерцiйного призначення здiйснюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Пропуск припасiв на транспортнi засоби комерцiйного призначення здiйснюється на пiдставi оформлених товаросупровiдних документiв. Декларування експорту припасiв здiйснюється на пiдставi товаросупровiдних документiв з накладеним митним забезпеченням та вiдмiткою адмiнiстрацiї транспортного засобу комерцiйного призначення про одержання припасiв протягом не бiльше 30 календарних днiв вiд дати накладення митного забезпечення.

     На борту транспортного засобу, що здiйснює мiжнародний рейс i прибуває на митну територiю України або вiдбуває з неї, дозволяється ввозити та вивозити для споживання особами, якi перебувають на його борту, алкогольнi напої i тютюновi вироби з розрахунку споживання однiєю особою на добу за нормами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1851 від 25.02.1998
Щодо декларування запасiв споживання
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-289 від 12.01.1999
Щодо надiслання наказу Держмитслужби вiд 08.10.98 N 632
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1203-ЕП від 24.04.1999
Щодо надання роз'яснень
Рішення Держкомпідприємництва № 17-7/1 від 12.01.1999
Про необхiднiсть усунення порушень вимог Указу Президента України N 79/98 Державною митною службою України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 332 від 03.06.1999
Про затвердження Порядку постачання на борт повiтряних суден мiжн.класу товарiв, призначених для споживання пасажирами та екiпажем, з магазинiв безмитної торгiвлi
Наказ СРМ № 104 від 23.02.1999
Про введення в дiю технологiї митного контролю та митного оформлення запасiв споживання
Наказ СРМ № 398 від 24.06.1999
Про впорядкування митного оформлення запасiв споживання
Інше від 19.07.2000
Постанова КМУ № 1882 від 12.12.2002
Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв i тютюнових виробiв для споживання членами екiпажу та пасажирами на борту транспортного засобу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-12873-ЕП від 23.12.2002
Постанова КМУ № 381 від 26.03.2003
Про делегування повноважень на затвердження нормативно-правового акта
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18475-ЕП від 29.12.2003
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18425-ЕП від 29.12.2003
Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/2155-ЕП від 05.03.2005
Щодо митного оформлення запасiв споживання
Висновок Мінюсту № 12/85 від 11.07.2007
Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Наказ ДМСУ (до 2012) № 710 від 27.08.2007
Про скасування наказу Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2382-ЕП від 20.10.2008
Лист Мінекономіки (до 2011) № 4202-28/1502 від 08.10.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/10514-ЕП від 02.11.2009
Наказ Мінфіну № 628 від 30.05.2012
Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв i тютюнових виробiв для споживання членами екiпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здiйснює мiжнародний рейс
Наказ Мінфіну № 626 від 30.05.2012
Про затвердження Порядку митного оформлення та контролю за перемiщенням припасiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 12/1-12.1/2268-ЕП від 17.07.2012
Про надсилання наказiв Мiнiстерства фiнансiв України
Лист ДПСУ (до 2012) № 3546/0/141-12/К/17-1215 від 24.12.2012
[Щодо правомiрностi застосування нульової ставки ПДВ при постачаннi бортового харчування на повiтрянi судна авiакомпанiй-нерезидентiв, що здiйснюють мiжнароднi рейси]
Роз'яснення Мiндоходiв від 24.06.2014
Умови звiльнення вiд оподаткування митними платежами припасiв, якi ввозяться на митну територiю України
Лист Мiнекономрозвитку № 4121-11/18383-03 від 04.06.2014
[Щодо застосування положення частини першої статтi 223 Митного кодексу України та вимог статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"]
Лист Мiндоходiв № 15049/7/99-99-24-01-03-17 від 25.06.2014
Про надiслання листа
Лист ДФСУ № 2389/IПК/26-15-14-09-15 від 31.05.2018
[Щодо операцiй з постачання (реалiзацiї) товарiв у салонах повiтряних суден резидентiв, що виконують мiжнароднi рейси]

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.