Контроль физических лиц

ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ ГРОМАДЯНАМИ

     Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, встановленi роздiлом XII Митного кодексу України.

     Особистi речi, що перемiщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України у ручнiй поклажi, супроводжуваному та несупроводжуваному багажi, пiдлягають декларуванню шляхом учинення дiй, усно або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звiльняються вiд подання, проведення заходiв офiцiйного контролю, а також вiд подання документiв та/або вiдомостей, що пiдтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Особистими речами вважаються:
     1) товари особистої гiгiєни та iндивiдуальнi косметичнi засоби у кiлькостi, що забезпечує потреби однiєї особи на перiод поїздки;
     2) одяг, бiлизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначенi виключно для власного користування i мають ознаки таких, що були у користуваннi;
     3) особистi прикраси, у тому числi з дорогоцiнних металiв та камiння, що мають ознаки таких, що були в користуваннi;
     4) iндивiдуальне письмове та канцелярське приладдя;
     5) один фотоапарат, одна кiно-, вiдеокамера разом з обґрунтованою кiлькiстю фото-, вiдео-, кiноплiвок та додаткового приладдя;
     6) один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кiлькiстю дiапозитивiв та/або кiноплiвок;
     7) бiнокль;
     8) переноснi музичнi iнструменти у кiлькостi не бiльше двох штук;
     9) один переносний звуковiдтворювальний пристрiй (у тому числi магнiтофон, диктофон, програвач компакт-дискiв тощо) з обґрунтованою кiлькiстю плiвок, платiвок, дискiв;
     10) один переносний радiоприймач;
     11) стiльниковi (мобiльнi) телефони у кiлькостi не бiльше двох штук, пейджери;
     12) один переносний телевiзор;
     13) переноснi персональнi комп'ютери у кiлькостi не бiльше двох штук i периферiйне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кiлькостi не бiльше трьох штук;
     14) одна переносна друкарська машина;
     15) калькулятори, електроннi книжки у кiлькостi не бiльше двох штук;
     16) iндивiдуальнi вироби медичного призначення для забезпечення життєдiяльностi людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуваннi;
     17) звичайнi та/або прогулянковi дитячi коляски у кiлькостi, що вiдповiдає кiлькостi дiтей, якi перетинають кордон разом iз громадянином, а у разi вiдсутностi дiтей - у кiлькостi не бiльше однiєї штуки;
     18) одне крiсло колiсне для осiб з iнвалiднiстю на кожну особу з iнвалiднiстю, яка перетинає митний кордон України, а в разi вiдсутностi такої особи - у кiлькостi не бiльше однiєї штуки;
     19) лiкарськi засоби, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;
     20) годинники у кiлькостi не бiльше двох штук;
     21) 0,5 лiтра туалетної води та/або 100 грамiв парфумiв;
     22) спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект альпiнiстського спорядження, комплект спорядження для пiдводного плавання, комплект лиж, комплект тенiсних ракеток, дошка для серфiнгу, вiндсерфiнгу, комплект спорядження для гольфу, iнше аналогiчне спорядження, призначене для використання однiєю особою;
     23) спецiальне дитяче харчування для дiтей, хворих на фенiлкетонурiю або iнше захворювання, що потребує спецiального харчування, яке не виробляється (не реалiзується) в Українi, що перемiщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;
     24) iншi товари, призначенi для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелiк i гранична кiлькiсть яких визначаються законами України.

     Порядок заповнення митної декларацiї для письмового декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi, встановлений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.2012 N 614.

     I. Ввезення товарiв громадянами

     1. Ввезення продуктiв харчування

     Статтею 378 Митного кодексу України встановлено, що пропуск на митну територiю України товарiв, що класифiкуються в 1 - 24 групах УКТ ЗЕД та ввозяться громадянами для вiльного обiгу, в будь-яких обсягах не дозволяється.

     Вищезгадане обмеження не поширюється на:
     1) алкогольнi та тютюновi вироби, що ввозяться громадянами в кiлькостях та у способи, зазначенi у частинi другiй статтi 376 Митного кодексу України;
     2) харчовi продукти вагою до 10 кг в упаковцi виробника, що надходять на адресу громадян у мiжнародних поштових або експрес-вiдправленнях;
     3) харчовi продукти для власного споживання на суму, яка не перевищує еквiвалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;
     4) домашнiх тварин.

     Не пiдлягають перемiщенню на митну територiю України в несупроводжуваному багажi продукти харчування без упаковки виробника.

     2. Ввезення товарiв

     Умови ввезення (пересилання) громадянами товарiв на митну територiю України регламентуються статтею 374 Митного кодексу України.

     Ввезення на митну територiю України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробiв регулюється статтею 376 Митного кодексу України.

     Пропуск через митний кордон України товарiв (крiм транспортних засобiв особистого користування), сумарна фактурна вартiсть та/або загальна вага яких перевищують критерiї, встановленi частиною першою статтi 374 Митного кодексу України, що ввозяться громадянами на митну територiю України тимчасово або з метою транзиту, здiйснюється в порядку, передбаченому для пiдприємств, пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення (транзит).

     II. Вивезення товарiв громадянами

     Вiдповiдно до статтi 371 Митного кодексу України, товари, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 10000 євро (крiм зазначених у частинi другiй цiєї статтi), не пiдлягають письмовому декларуванню при вивезеннi (пересиланнi) їх громадянами за межi митної територiї України.

     Товари, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 10000 євро (крiм зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi), при вивезеннi (пересиланнi) їх громадянами за межi митної територiї України пiдлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, зi сплатою вивiзного мита у випадках, встановлених законами України, та з поданням вiдповiдних документiв, якi пiдтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень згiдно iз законами України щодо вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України.

     Не допускається вивезення (пересилання) громадянами за межi митної територiї України товарiв, незалежно вiд їх загальної фактурної вартостi, згiдно з перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     III. Перемiщення валюти громадянами

     Iнструкцiя про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон України затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.2008 N 148. Також з нормами ввезення та вивезення готiвки (iноземна та нацiональна валюта, дорожнi чеки) для фiзичних осiб можна ознайомитися у вiдповiднiй пам'ятцi (див. лист Державної митної служби України вiд 03.09.2012 N 11.1/7-12.1/9904).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5930 від 24.06.1997
Стосовно митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами в Україну
Постанова КМУ № 954 від 01.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996р. N 1094
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4355 від 30.04.1998
Про внесення змiн до Порядку перемiщення валюти через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7487 від 14.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7487 від 14.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Постанова КМУ № 1043 від 10.07.1998
Про ввезення громадянами на митну територiю України продуктiв харчування рослинного i тваринного походження
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2711-ЕП від 11.11.1998
Про митне оформлення транспортних засобiв при ввезеннi в Україну для тимчасового користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2710-ЕП від 11.11.1998
Щодо ввезення та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2710-ЕП від 11.11.1998
Щодо ввезення та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1584 від 17.02.1998
До листiв Держмитслужби вiд 15.01.98 р. N 11/1-439 та вiд 26.01.98 р. N 11/3-841
Наказ ДМСУ (до 2012) № 635 від 09.10.1998
Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-018-ЕП від 05.01.1999
Лист ДМКУ № 11/3-2061 від 12.05.1995
Щодо митного оформлення вантажів, що переміщуються залізницею в ручному багажі громадян - представників суб'єктів господарювання
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-301 від 03.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 9/1-425-ЕП від 17.02.1999
Перелiк законодавчих актiв, згiдно яких нараховуються платеж при неторгових операцiях, та порядок пропуску товарiв
Постанова ВР № 2954-XII від 28.01.1993
Про порядок введення в дiю Закону України "Про дорожнiй рух"
Постанова ВР № 162/96-ВР від 05.05.1996
Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України
Закон України ВР № 163/96-ВР від 05.05.1996
Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв,якi вивозяться громадянами за митний кордон України
Закон України ВР № 163/96-ВР від 05.05.1996
Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв,якi вивозяться громадянами за митний кордон України
Декрет КМУ № 2-93 від 11.01.1993
Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
Декрет КМУ № 2-93 від 11.01.1993
Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
Декрет КМУ № 2-93 від 11.01.1993
Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
Постанова КМУ № 1014 від 06.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Постанова КМУ № 1014 від 06.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Постанова КМУ № 793 від 20.07.1996
Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 1010 від 27.08.1996
Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметiв (товарiв) в Україну
Постанова КМУ № 1010 від 27.08.1996
Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметiв (товарiв) в Україну
Постанова КМУ № 1010 від 27.08.1996
Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметiв (товарiв) в Україну
Постанова КМУ № 129 від 04.02.1997
Про призупинення дiї пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 1996 р. N 1139
Постанова КМУ № 1331 від 29.11.1997
Про обсяги товарiв та iнших предметiв,якi можуть вивозитися громадянами за митний кордон без сплати мита i митних зборi
Постанова КМУ № 1331 від 29.11.1997
Про обсяги товарiв та iнших предметiв,якi можуть вивозитися громадянами за митний кордон без сплати мита i митних зборi
Постанова КМУ № 761 від 01.06.1998
Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти,заробленої громадянами,якi виїжджали у службовi вiдрядження
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.