Экономические зоны

ЕКОНОМIЧНI ЗОНИ

     Порядок створення i лiквiдацiї та механiзм функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон на територiї України, загальнi правовi i економiчнi основи їх статусу, а також загальнi правила регулювання вiдносин суб'єктiв економiчної дiяльностi цих зон з мiсцевими Радами народних депутатiв, органами державної виконавчої влади та iншими органами, визначено Законом України вiд 13.10.1992 N 2673-XII "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон".

     Спецiальна (вiльна) економiчна зона являє собою частину територiї України, на якiй встановлюються i дiють спецiальний правовий режим економiчної дiяльностi та порядок застосування i дiї законодавства України. На територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони запроваджуються пiльговi митнi, валютно-фiнансовi, податковi та iншi умови економiчної дiяльностi нацiональних та iноземних юридичних i фiзичних осiб.

     Метою створення спецiальних (вiльних) економiчних зон є залучення iноземних iнвестицiй та сприяння їм, активiзацiя спiльно з iноземними iнвесторами пiдприємницької дiяльностi для нарощування експорту товарiв i послуг, поставок на внутрiшнiй ринок високоякiсної продукцiї та послуг, залучення i впровадження нових технологiй, ринкових методiв господарювання, розвитку iнфраструктури ринку, полiпшення використання природних i трудових ресурсiв, прискорення соцiально-економiчного розвитку України.

     Статус i територiя спецiальної (вiльної) економiчної зони, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     На територiї України можуть створюватись спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони рiзних функцiональних типiв: вiльнi митнi зони i порти, експортнi, транзитнi зони, митнi склади, технологiчнi парки, технополiси, комплекснi виробничi зони, туристсько-рекреацiйнi, страховi, банкiвськi тощо. Окремi зони можуть поєднувати в собi функцiї, властивi рiзним типам спецiальних (вiльних) економiчних зон.

Указ ПУ № 1050/98 від 22.09.1998
Про внесення змiн до Указiв Президента України вiд 18 червня 1998 року N 650 i N 657
Указ ПУ № 1155/98 від 20.10.1998
Про заходи щодо створення спецiальної економiчної зони в мiстi Миколаєвi
Указ ПУ № 1338/98 від 09.12.1998
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi
Закон України ВР № 403-XIV від 15.01.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Яворiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2048 від 24.02.1999
Щодо оформлення попередньої вантажної митної декларацiї
Закон України ВР № 65/96-ВР від 23.02.1996
Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш"
Постанова КМУ № 396 від 15.03.1999
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i ПДВ устаткування суб. спецiальної зони "Славутич"
Постанова КМУ № 755 від 29.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1425-ЕП від 18.05.1999
Щодо постанови КМ України вiд 29 квiтня 1999 р. N 755
Указ ПУ № 510/99 від 17.05.1999
Про Положення про Агентство з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон
Постанова КМУ № 73 від 22.01.1999
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть сировини,матерiалiв, що ввозяться в Україну суб'єктами зони "Сиваш"
Закон України ВР № 514-XIV від 18.03.1999
Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець"
Закон України ВР № 515-XIV від 18.03.1999
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економічної зони "Курортополiс Трускавець"
Постанова КМУ № 982 від 07.06.1999
Про Порядок затвердження та реєстрацiї iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються на територiї спецiальної економiчної зони "Яворiв"
Закон України ВР № 722-XIV від 03.06.1999
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Славутич"
Указ ПУ № 702/99 від 22.06.1999
Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель"
Наказ ДПАУ № 290 від 07.06.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку,отриманого вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв суб'єктами спецiальної економiчної зони "Курортополiс-Трускавець"
Указ ПУ № 726/99 від 27.06.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi
Указ ПУ № 729/99 від 27.06.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi
Указ ПУ № 730/99 від 27.06.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi
Указ ПУ № 731/99 від 27.06.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова
Указ ПУ № 732/99 від 27.06.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку у Житомирськiй областi
Указ ПУ № 740/99 від 27.06.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим
Указ ПУ № 758/99 від 28.06.1999
Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв"
Указ ПУ № 760/99 від 28.06.1999
Про вiльну економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту
Постанова КМУ № 1199 від 05.07.1999
Про затвердження Типового договору (контракту) на реалiзацiю iнвестицiйного проекту на територiї прiоритетного розвитку, в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi
Постанова КМУ № 1237 від 13.07.1999
Про зниження ставок митних зборiв для пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi, якi є учасниками економiчного експерименту
Закон України ВР № 970-XIV від 15.07.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi
Закон України ВР № 971-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Луганськiй областi
Закон України ВР № 984-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiни до статтi 3 Закону України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi"
Постанова КМУ № 1441 від 09.08.1999
Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець"
Закон України ВР № 973-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування
Закон України ВР № 991-XIV від 16.07.1999
Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв
Постанова КМУ № 1490 від 13.08.1999
Про затвердження Порядку i умов використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної економiчної зони України
Закон України ВР № 934-XIV від 14.07.1999
Про проведення економiчного експерименту на пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2656-ЕП від 25.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7220 від 07.07.1999
Стосовно митного оформлення вантажiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 543 від 27.08.1999
Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307
Постанова КМУ № 1756 від 24.09.1999
Про заходи щодо створення та функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
Постанова КМУ № 1860 від 07.10.1999
Про порядок розгляду i затвердження iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються на територiї спецiальної економiчної зони "Славутич"
Рішення МОН № 16/1-13 від 28.12.2006
Про стан реалiзацiї положень законiв України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" та "Про iнновацiйну дiяльнiсть"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 114/600/496/221 від 20.09.1999
Про затвердження Порядку здiйснення монiторингу за функцiонуванням спецiальних (вiльних) економiчних зон
Постанова КМУ № 167 від 14.03.1994
Про Концепцiю створення спецiальних /вiльних/ економiчних зон в Українi
Постанова КМУ № 1968 від 25.10.1999
Про затвердження перелiку галузей (пiдгалузей) виробництва, якi є прiоритетними для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 10.11.1999
Про створення постiйно дiючої робочої групи для проведення комплексних перевiрок дiяльностi спецiальних економiчних зон та територiй iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
Постанова КМУ № 2076 від 11.11.1999
Про затвердження перелiку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова
Закон України ВР № 1241-XIV від 18.11.1999
Про внесення змiни до статтi 3 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi"
Наказ ДПАУ № 612 від 04.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку,одержаного вiд освоєння iнвестицiй на дiючих пiдприємствах,якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї мiста Харкова
Наказ ДПАУ № 625 від 15.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку,одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту на дiючих пiдприємствах, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiях Житомирськiй о.
Наказ ДПАУ № 626 від 15.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного вiд iнвестування в реконструкцiю або модернiзацiю дiючого пiдприємства

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.