ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 4.04.97р N 11/2-2943

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про порядок митного оформлення товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єкта ЗЕД, якi користуються податковими пiльгами

     На роз'яснення положень Наказу Державного митного комiтету України вiд 03.01.96 р. N 1 "Про порядок митного оформлення товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi користуються податковими пiльгами" та листа Держмитслужби вiд 28.02.97 р. N 11/1-1891 iнформуємо:

     1. У вiддiли митних доходiв та платежiв митниць iмпортер в двотижневий термiн з моменту оформлення ВМД подає звiт, в двох примiрниках, про використання товарiв, якi були оформленi митницею з застосуванням пiльг по оподаткуванню, за формою (додаток 1). Додатково до звiтiв подаються документи про оприходування предметiв.

     2. Зазначенi звiти реєструються в окремому журнал облiку "Податковi пiльги, звiти" згiдно з iнструкцiєю з дiловодства.

     3. Перший примiрник звiту, з додатковими документами, залишається у справах вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi. Другi примiрники звiтiв по реєстру подекадно передаються податковим адмiнiстрацiям за адресою отримувача вантажiв.

     4. Пiд особисту вiдповiдальнiсть начальника митницi, проiнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв у зонi дiяльностi митних установ про виконання положень Наказу Держмиткому вiд 03.01.96 р. N 1.

Голова Служби Л.Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.