ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

    
     Для використання в роботi та з метою вдосконалення оподаткування при митному оформленнi непiдакцизних товарiв (предметiв), що ввозяться для виробничих та власних потреб суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi користуються податковими пiльгами встановленими Указом Президента України вiд 30.06.95 р N 499/95 " Про справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв" крiм товарiв (предметiв), перелiк яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України iнформуємо

     1. Згiдно з статтею 73 Митного кодексу України пiльговий режим оподаткування товарiв (предметiв) надається за умови надання iмпортером митному органу заяви про мету ввезення та подальшого використання товарiв (предметiв) на митнiй територiї України.

     2. При проведеннi митного оформлення вищезазначених вантажiв, якi використовують преференцiю за кодом З1 "Класифiкатора звiльнення вiд сплати податку на добавлену вартiсть" вiдображеною у графi 36 ВМД, необхiдно звертати увагу на характер вантажу заявленого до митного оформлення.

     3. Надання пiльгового режиму оподаткування вантажiв передбачає застосування пункту 2 наказу Держмиткому N 1 вiд 03.01.96 р. "Порядок митного оформлення товарiв, що iмпортуються (ввозяться) в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi користуються податковими пiльгами" зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України за N 13/1038 вiд 09.01.96 р.

     4. Порушення вимог вищезазначеного положення, тягне за собою припинення пiльгового митного оформлення експортно-iмпортних вантажiв цього суб'єкта до з'ясування обставин та вирiшення питання про притягнення такого суб'єкта, при наявностi пiдстав, до вiдповiдальностi згiдно зi статтею 119 Митного кодексу України.

     5. Лист Державного митного комiтету України N 11/2-2854 вiд 05.07.95 р. вважати таким, що втратив чиннiсть.

Голова митної служби Л.Деркач
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.