ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.02.97 р. N 11/3-1917

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     На запити митниць стосовно реалiзацiї деяких положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 1996 року N 1371 "Про вдосконалення контролю якостi i безпеки харчових продуктiв", для однозначного застосування положень цiєї постанови всiма митницями повiдомляємо, що в разi ввезення в Україну продуктiв харчування з метою їх подальшого вiльного використання термiн "пропуск на митну територiю", який застосований в п. 6 постанови, вiдповiдає термiну "перемiщення через митний кордон України" згiдно ст. 15 Митного кодексу України.

     Також повiдомляємо, що при пропуску на митну територiю України (за текстом п.6 вищезазначеної постанови) вищезазначенi товари повиннi бути забезпеченi вiдповiдними етикетками.

     При здiйсненнi випуску у вiльне використання митнi органи мають вимагати вiд отримувача сертифiкат вiдповiдностi стандартам (тiльки для товарiв, що пiддягають обов'язковiй сертифiкацiї), який буде свiдчити про пiдтвердження iнформацiї, зазначеної на етикетках.

     Просимо довести цей лист до всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та у подальшому суворо дотримуватись вимог вищезазначеної постанови.

Заступник Голови Служби С.ЯЦЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.