Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 150 від 04.04.1997

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27 вересня 1993 р. N 246


Про затвердження положення "Про порядок митного оформлення перевезень товарiв та iнших предметiв мiж митницями".

     З метою впорядкування митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що знаходяться пiд митним контролем i перевозяться з однiєї митницi в iншу на територiї України, та посилення митного контролю при таких перевезеннях

     НАКАЗУЮ :

     1. Затвердити "Положення про порядок митного оформлення товарiв та iнших предметiв при їх перевезеннях мiж митницями на територiї України" i ввести його в дiю з 1 жовтня 1993 року.

     2. Начальникам митниць пiд особисту вiдповiдальнiсть:

 • органiзувати та забезпечити належний контроль за доставленням товарiв та iнших предметiв у митницi призначення;

 • своєчасно iнформувати митницi призначення про направлення в зону їх дiяльностi товарiв та iнших предметiв, що знаходяться пiд митним контролем;

 • своєчасно iнформувати митницi вiдправлення про надходження до мiсця призначення i пред'явлення митницi товарiв та iнших предметiв, що перевозяться мiж митницями на територiї України;

 • наказом по митницi визначити в оперативних пiдроздiлах митниць осiб, вiдповiдальних за оформлення провiзних вiдомостей та контроль за перевезеннями митних вантажiв мiж митницями;

 • до 5 числа кожного мiсяця представляти в Управлiння по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил iнформацiю про випадки порушення перевiзниками встановленого порядку перевезення товарiв та iнших предметiв мiж митницями (недоставлення, несвоєчасне доставлення та iн.), а також у Iнспекцiю про випадки невиконання iншими митницями встановлених вимог щодо порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перевозяться мiж митницями.

     3. Управлiнню матерiально-технiчного забезпечення виготовити та надiслати у митницi необхiдну кiлькiсть бланкiв "Провiзної вiдомостi".

Голова Комiтету А. Колос

 

Затверджено
Наказом ДМК України
вiд 27.09.93р. N 246

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ МIЖ МИТНИЦЯМИ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 У цьому положеннi розумiються:

     а) пiд "митницею вiдправлення"- будь-яка митниця на територiї України, з якої починається перевезення вантажу, що знаходиться пiд митним контролем;

     б) пiд "митницею призначення"- будь-яка митниця на територiї України, де закiнчується перевезення вантажу, що знаходиться пiд митним контролем;

     в) пiд "митними вантажами"- товари та iншi предмети, що перевозяться мiж митницями на територiї України i знаходяться пiд митним контролем:

 • з моменту ввезення їх на митну територiю i до випуску у вiльне використання на територiї України - при ввезеннi в Україну;

 • з моменту завершення митного оформлення i до вивезення за межi митної територiї України - при вивезеннi з України;

 • з моменту пропуску впускним митним органом на територiю України до пропуску випускним митним органом за межi митної територiї України - при транзитi через територiю України.

     1.2 Митнi вантажi перевозяться вiд митницi вiдправлення до митницi призначення пiд вiдповiдальнiстю пiдприємства або громадянина, що прийняли такi товари та iншi предмети до перевезення.

     1.3 Митнi вантажi перевозяться мiж митницями пiд митним забезпеченням (пломби, печатки та iнш.) в упаковцi, транспортних засобах чи контейнерах, виготовлених та обладнаних таким чином, щоб предмети не могли вилучатись iз опечатаного вантажного мiсця, транспортного засобу чи контейнера або помiщатись у такi мiсця без залишення видимих слiдiв розпечатання чи пошкодження митних забезпечень.

     Допускається перевезення митних вантажiв пiд пломбами вантажовiдправникiв чи перевiзникiв.

     1.4 Митницi вiдправлення встановлюють термiн доставлення митних вантажiв до митниць призначення згiдно iз звичайними термiнами доставлення, керуючись можливостями виду транспортного засобу, маршруту перевезення та iнших умов перевезення, але в межах термiну, що визначається iз розрахунку 80 кiлометрiв за одну добу.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МИТНИХ ВАНТАЖIВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ.

     2.1 Митнi вантажi, що ввозяться на митну територiю України з метою вiльного використання, направляються з митницi, що розташована у пунктi пропуску на кордонi (далi у цьому роздiлi - митниця вiдправлення) пiд митним чи iншим забезпеченням, у митницю, в зонi дiяльностi якої розташований власник (одержувач) таких предметiв (далi у цьому роздiлi - митниця призначення), для митного оформлення.

     2.2 При направленнi митного вантажу у митницю призначення митницею вiдправлення складається внутрiшнiй транзитний документ.

     2.3 Внутрiшнiй транзитний документ складається на партiю товару митницею вiдправлення, декларантом чи перевiзником на бланку "Провiзної вiдомостi" у трьох екземплярах.

     2.4 На всiх екземплярах внутрiшнього транзитного документу проставляються штампи "Пiд митним контролем/iмпорт". Вiдомостi, внесенi у внутрiшнiй транзитний документ, завiряються особистою номерною печаткою спiвробiтника митницi вiдправлення.

     2.5 Перший екземпляр "Провiзної вiдомостi" направляється поштою, факсом у митницю призначення, другий екземпляр - видається перевiзнику для доставлення разом з митним вантажем у митницю призначення, третiй екземпляр - залишається на контролi у митницi вiдправлення.

     2.6 Контрольнi екземпляри "Провiзної вiдомостi" реєструються у митницi вiдправлення в окремому журналi за формою згiдно з додатком 2 до цього Положення i зберiгаються в окремiй тецi за порядковими номерами.

     2.7 Перевiзник зобов'язаний доставити митний вантаж у митницю призначення в строки, встановленi митницею вiдправлення.

     2.8 Пiсля доставлення митного вантажу митниця призначення перевiряє наявнiсть та цiлiснiсть митних та iнших забезпечень, транспортних засобiв, контейнерiв чи упаковки окремих мiсць i у "Провiзнiй вiдомостi" робить вiдмiтку про надходження вантажу, яка завiряється особистою номерною печаткою iнспектора митницi. Екземпляр "Провiзної вiдомостi" з вiдмiтками митницi призначення направляється поштою у митницю вiдправлення, про що у журналi реєстрацiї "Провiзних вiдомостей" робиться вiдповiдна вiдмiтка. Крiм цього в день надходження вантажу митниця призначення iнформує письмово по оперативним каналам зв'язку (телетайп, телефакс) митницю вiдправлення про завершення перевезення митного вантажу мiж митницями з вказанням номеру "Провiзної вiдомостi".

     2.9 Пiсля митного оформлення в митницi призначення митного вантажу другий екземпляр "Провiзної вiдомостi" залишається у митницi призначення i зберiгається у окремiй тецi для "Провiзних вiдомостей".

     2.10 Контроль за виконанням перевiзниками зобов'язання по доставленню митного вантажу i митних документiв у митницю призначення здiйснюється митницями вiдправлення. При надходженнi пiдтверджень про доставлення митного вантажу у митницю призначення в журналi облiку "Провiзних вiдомостей" проставляються вiдповiднi вiдмiтки.

     2.11 При непiдтвердженнi митницею призначення на протязi десяти днiв з моменту вичерпання строку на доставлення вантажу митниця вiдправлення направляє у митницю призначення копiю Провiзної вiдомостi з помiткою: "Пiдтвердження про доставлення вантажу до мiсця призначення не надходило". При цьому у журналi облiку Провiзних вiдомостей робиться вiдмiтка про те, що вантаж у митницю призначення не надiйшов i вказується дата направлення копiї "Провiзної вiдомостi" з повiдомленням про це у митницю призначення.

     Митниця призначення письмово по оперативним каналам зв'язку iнформує митницю вiдправлення про одержання копiї "Провiзної вiдомостi".

     2.12 Митниця призначення перевiряє iнформацiю про недоставлення митного вантажу до мiсця призначення i вирiшує питання про притягнення перевiзника до вiдповiдальностi за порушення митних правил згiдно з дiючим законодавством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МИТНИХ ВАНТАЖIВ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ З ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ.

     3.1 Митнi вантажi, що вивозяться за межi митної територiї України пiсля їх оформлення у митному вiдношеннi митницею, в зонi дiяльностi якої знаходиться їх власник (вiдправник), направляються для пропуску за межi митної територiї України у митницi призначення, розташованi на митному кордонi.

     3.2 На такi вантажi заповнюється додатковий аркуш вантажної митної декларацiї, який разом з iншими товаросупровiдними документами на вантажi прямує до пункту пропуску на кордонi, де вилучається митницею призначення, яка здiйснює пропуск вантажу за межi митної територiї України.

     3.3 У товаросупровiдних документах на такi вантажi та у екземплярi вантажної митної декларацiї, що прямує з вантажем митницею вiдправлення, що здiйснювала митне оформлення, проставляється штамп "Пiд митним контролем/експорт". У екземплярi вантажної митної декларацiї, крiм того, вчиняється запис такого змiсту: "Направляється у ________________митницю для пропуску за межi митної територiї України", який завiряється пiдписом та особистою номерною печаткою iнспектора митницi. Запис вчиняється у графi "д" декларацiї, а при вiдсутностi достатнього мiсця - на зворотньому боцi бланку декларацiї.

     3.4 У випадках, коли згiдно з дiючими правилами на митний вантаж, що вивозиться за межi митної територiї України, вантажна митна декларацiя не оформляється (майно, що вивозиться пiсля закiнчення строку тимчасового ввезення, товари та майно вартiстю менше 100 доларiв США, несупроводжуваний багаж громадян i т. iн.) митне вiдправлення при направленнi такого вантажу у митницю призначення для пропуску його за межi митної територiї України складається внутрiшнiй транзитний документ на бланку "Провiзної вiдомостi" у трьох екземплярах, один з яких направляється поштою у митницю призначення, другий - разом з супровiдними документами прямує з вантажем, а третiй залишається у справах митницi вiдправлення на контролi.

     3.5 Iнформацiя про направлення вантажу, на який оформлена "Провiзна вiдомiсть", у митницю призначення на кордонi для пропуску за межi митної територiї України реєструється в окремому журналi.

     3.6 Митниця призначення при надходженнi митного вантажу перевiряє наявнiсть та цiлiснiсть митних та iнших забезпечень, транспортних засобiв, контейнерiв чи упаковки окремих мiсць, i в разi їх цiлiсностi, пропускає вантаж за межi митної територiї України. При цьому екземпляр вантажної митної декларацiї вилучається i залишається у справах митницi. У випадках, коли згiдно з дiючими правилами вантажна митна декларацiя на вантаж не оформляється, вилучається заповнений митницею вiдправлення екземпляр "Провiзної вiдомостi".

     3.7 Митницi призначення ведуть журнали облiку фактичного вивезення товарiв за межi митної територiї України. Митницi призначення щомiсячно iнформують митницi вiдправлення про фактичне вивезення за межi митної територiї України товарiв, оформлених ними, а у випадках коли при направленнi вантажiв у митницю призначення оформляються "Провiзнi вiдомостi" направляють у митницi вiдправлення вилученi "Провiзнi вiдомостi" з вiдмiтками про надходження вантажу.

     3.8 Iнформацiя митницi призначення про фактичне вивезення вантажiв за межi митної територiї України використовується митницями вiдправлення для звiрки з оформленими та зареєстрованими у митницi вантажними митними декларацiями та "Провiзними вiдомостями". У випадках невiдповiдностi даних, направлених з митницi призначення, даним, що є у митницi вiдправлення, проводиться розслiдування.

     3.9 При одержаннi з митниць призначення iнформацiї про надходження вантажiв, митницi вiдправлення роблять вiдповiднi вiдмiтки у журналах облiку i знiмають такi вантажi з контролю.

     При неодержаннi такої iнформацiї митниця вiдправлення вирiшує питання заведення справи про порушення митних правил у зв'язку з недоставленням митного вантажу у митницю призначення.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МИТНИХ ВАНТАЖIВ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬ ТРАНЗИТОМ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ.

     4.1 Митнi вантажi, що перетинають транзитом територiю України, i декларуються в митницi з заповненням вантажної митної декларацiї на транзит товарiв, направляються митницею, що здiйснила пропуск таких вантажiв на територiю України (митницею вiдправлення), у митницi на митному кордонi України, якi здiйснюють пропуск за межi митної територiї України (митницi призначення), разом з екземпляром вантажної митної декларацiї оформленої на транзит товарiв через територiю України.

     4.2 На транзитнi вантажi, що вiдправляються з країн СНД чи надходять в цi країни транзитом через територiю України, i на якi вантажна митна декларацiя при транзитi через територiю України не оформляється, заповнюється внутрiшнiй транзитний документ на бланку "Провiзної вiдомостi" у трьох екземплярах, один з яких направляється разом з супровiдними документами на вантаж, другий - поштою у митницю призначення, а третiй - залишається у митницi вiдправлення на контролi.

     4.3 Контрольнi екземпляри "Провiзної вiдомостi" реєструються у митницi вiдправлення в окремому журналi.

     4.4 Перевiзник зобов'язаний доставити транзитний митний вантаж у митницю призначення у строки, встановленi митницею вiдправлення.

     4.5 Митниця призначення при надходженнi митного вантажу перевiряє наявнiсть та цiлiснiсть митних та iнших забезпечень, транспортних засобiв, контейнерiв чи упаковки окремих мiсць та повноту оформлення вантажу у митному вiдношеннi (при необхiдностi виконує дiї по завершенню митного оформлення транзитного вантажу, наприклад, справляє встановленi митнi платежi, якщо вони не справлялись митницею вiдправлення) i при наявностi пiдстав пропускає такий вантаж за межi митної територiї України та в той же день письмово iнформує по оперативним каналам зв'язку (телетайп, телефакс) митницю вiдправлення про завершення перевезення транзитного митного вантажу мiж митницями з вказанням номеру вантажної митної декларацiї чи "Провiзної вiдомостi".

     4.6 Вантажна митна декларацiя чи "Провiзна вiдомiсть", що прямує з вантажем вилучається, а данi про вантаж заносяться у журнал реєстрацiї.

     4.7 Вилучений екземпляр вантажної митної декларацiї чи "Провiзної вiдомостi" з вiдмiтками митницi призначення направляються поштою у митницю вiдправлення.

     4.8 Контроль за виконанням пiдприємствами, органiзацiями i громадянами, що здiйснюють перевезення транзитних вантажiв мiж митницями, зобов'язання по доставленню таких вантажiв у митницю призначення здiйснюється митницями вiдправлення.

     4.9 При непiдтвердженнi у встановленi строки митницею призначення надходження транзитного вантажу митниця вiдправлення письмово iнформує про це митницю призначення i проводить розслiдування на предмет встановлення причин порушення та вирiшення питання про притягнення винних до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

5. ОСОБЛИВОСТI ОФОРМЛЕННЯ ДЕЯКИХ МИТНИХ ВАНТАЖIВ.

     5.1 Великоваговi та громiздкi вантажi, а також вантажi, що перевозяться насипом чи навалом можуть перевозитись мiж митницями на вiдкритих транспортних засобах.

     У таких випадках необхiдно вживати заходи, що не дозволяють здiйснити пiдмiну таких вантажiв ( детальний опис вантажiв у вантажних чи iнших документах, нанесення на вантажi розпiзнавальних знакiв i т. iн.).

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ.

     6.1 Вiдповiдальнiсть за недоставлення митних вантажiв, що перевозяться мiж митницями, у встановленi строки передбачена дiючим митним законодавством України.

     6.2 У разi недоставлення митних вантажiв у митницю призначення внаслiдок аварiї чи непереборної сили, пiдприємства, органiзацiї та громадяни, якi здiйснюють перевезення таких вантажiв, зобов'язанi застосувати всi можливi заходи для схоронностi таких вантажiв та здiйснення їх митного оформлення.

 

Додаток 1
до Положення

 

         П Р О В I З Н А   В I Д О М О С Т Ь
 
   Видана _____________________________________________ митницею
 
__________________________________________________________________
(повнi даннi про органiзацiю та її представника чи громадянина, що
 
__________________________________________________________________
здiйснює перевезення митних вантажiв)
 
__________________________________________________________________
 
для перевезення до _______________________________________________
             (мiсце призначення)
 
та доставку у ____________________________________________ митницю
 
в строк до _____________________ 19____р. митного вантажу (багажу)
 
масою ______________ кг кiлькiсть мiсць __________________________
                    (цифрами та прописом)
 
загальною вартiстю _______________________________________________
               (цифрами та прописом)
 
вiдвантаженого ______________________________________ по документу
 
______________________________ для _______________________________
                   (мета направлення вантажу)
 
*****************************************************************
* N *Найменування вантажу*К-ть *Вид *Маса*Вар- *Митне та *При-*
*п/п* та даннi про його *мiсць*упа- *  *тiсть*iнше за- *мiт-*
*  *  власника    *   *ковки*  *   *безпечення*ки *
*****************************************************************
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*  *          *   *   *  *   *     *  *
*****************************************************************
 
Провiзну вiдомiсть склав iнспектор ______________________________
 
Провiзну вiдомiсть та вказаний в нiй вантаж (багаж) одержав _____
 
_________________________________________________________________
 
 
          З О Б О В ' Я З А Н Н Я
 
   Я, _________________________________________________________
    (прiзвище,iм'я та по-батьковi,мiсце роботи,данi паспорта)
 
_________________________________________________________________
 
зобов'язуюсь доставити перелiченi предмети, якi надiшли з _______
 
_________________________________________________________________
 
в кiлькостi _______ мiсць, масою __________ кг, в _______________
 
митницю за адресою ______________________________________________
 
в строк до ______________________________________________________
 
   Менi вiдомо, що цi предмети знаходяться пiд митним контролем
i в разi їх недоставлення у митницю-призначення у зазначений
строк, буду нести вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства.
Зi змiстом статтi 109 Митного кодексу України ознайомлений.
 
   Адреса перевiзника _________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
   "____"________________19____р. ________________(__________)
 
Додаток 2
до Положення

ЖУРНАЛ
реєстрацiї провiзних вiдомостей

N п/п
дата оформлення вiдомостi
Найменування вантажу та його перевiзник Одержувач вантажу, найменування митницi призначення Дата вiдпр. вiдомостi Вiдмiтка про пiдтвердж. вiдомостi
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.