КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 27 жовтня 2001 р. N 1445


Про заходи щодо пiдтримки вiтчизняного виробництва целюлозно-паперової продукцiї

     З метою забезпечення подальшого розвитку целюлозно-паперової промисловостi Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї, Мiнiстерству освiти i науки, Фонду державного майна разом з Українською державною акцiонерною холдинговою компанiєю "Укрпапiрпром", державною компанiєю "Укрекокомресурси" та Українською державною iнновацiйною компанiєю розробити у двомiсячний термiн та в установленому порядку забезпечити реалiзацiю iнновацiйного проекту органiзацiї збору макулатури i виробництва газетного паперу в обсягах, необхiдних для задоволення першочергових потреб друкованих засобiв масової iнформацiї.

     2. Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству юстицiї, Державнiй митнiй службi, Державному комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення, Українськiй державнiй акцiонернiй холдинговiй компанiї "Укрпапiрпром" подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо:

     внесення змiн до законодавчих актiв щодо запровадження ввiзного мита та податку на додану вартiсть у разi ввезення на митну територiю України тих видiв картонно-паперової продукцiї, що також виробляються в Українi;

     вдосконалення засобiв позатарифного регулювання iмпорту шкiльних зошитiв, серветок, iншої паперової продукцiї.

     3. Мiнiстерству освiти i науки разом з Українською державною акцiонерною холдинговою компанiєю "Укрпапiрпром" в установленому порядку забезпечити розмiщення державного замовлення на виготовлення пiдручникiв та iншої навчально-методичної лiтератури з обов'язковим використанням вiтчизняного паперу для друку та палiтурного картону.

     Українськiй державнiй акцiонернiй холдинговiй компанiї "Укрпапiрпром":

     забезпечити виробництво друкарських видiв паперу та палiтурного картону на пiдприємствах Компанiї в необхiдних обсягах та з дотриманням вимог галузевих стандартiв на замовлення Мiнiстерства освiти i науки на випуск пiдручникiв, допомiжних засобiв навчання та iнших навчально-методичних посiбникiв для навчальних закладiв;

     органiзувати виробництво якiсних шкiльних зошитiв з вiтчизняного паперу, а Мiнiстерству освiти i науки, Державному комiтетовi зв'язку та iнформатизацiї разом з Українським державним пiдприємством поштового зв'язку "Укрпошта" i Державним пiдприємством по розповсюдженню перiодичних видань "Преса" сприяти їх реалiзацiї.

     4. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй i Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям, Українськiй державнiй акцiонернiй холдинговiй компанiї "Укрпапiрпром" сприяти поширенню iнiцiативи Липовецької районної державної адмiнiстрацiї Вiнницької областi щодо централiзованого забезпечення iнтернатiв, спецiнтернатiв, учнiв з малозабезпечених та багатодiтних сiмей шкiльними зошитами, пiдручниками та паперовими виробами санiтарно-гiгiєнiчного призначення виключно вiтчизняного виробництва за рахунок використання коштiв мiсцевих бюджетiв.

     5. Мiнiстерству фiнансiв, Державному комiтетовi статистики, iншим центральним органам виконавчої влади, Українськiй державнiй акцiонернiй холдинговiй компанiї "Укрпапiрпром" забезпечити централiзоване друкування бланкiв форм державного первинного облiку, вiдомчих звiтiв та iнструкцiй, яке здiйснюється за рахунок бюджетних коштiв, виключно на паперi вiтчизняного виробництва.

     6. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" передбачати пiд час формування перелiку продукцiї, яка пропонується для поставок за зустрiчними розрахунками за природний газ згiдно з мiждержавними угодами, включення продукцiї вiтчизняних пiдприємств целюлозно-паперової промисловостi за пропозицiями Української державної акцiонерної холдингової компанiї "Укрпапiрпром".

     7. Доповнити додаток 1 до Порядку захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2001 р. N 347 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 15, ст. 652), такими позицiями:

"Папiр для писання i друкування 4802
Картон крейдований 481091
Картон палiтурний для книговидання 4805709000
4805801900
4805809000
Ящики з картону гофрованого 4819100000
Папiр для писання i друкування, нарiзаний на формати 4823599000".

     8. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 21

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.