Документ скасований: Постанова КМУ № 819 від 02.06.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 11 квiтня 2001 р. N 347


Про затвердження Порядку захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

     Вiдповiдно до частини першої статтi 6 Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти (додається).

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 квiтня 2001 р. N 347

ПОРЯДОК
захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

     1. Цей Порядок визначає загальнi умови надання переваг тендерним пропозицiям вiтчизняних виробникiв пiд час закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти та обмеження участi у процедурi закупiвлi виключно вiтчизняними виробниками у разi, коли очiкувана вартiсть предмета закупiвлi не перевищує суми, еквiвалентнi: для товарiв - 200 тис. євро, послуг - 300 тис., робiт - 4 млн. євро.

     2. Замовник обмежує участь у процедурi закупiвлi виключно вiтчизняними виробниками, якщо предметом закупiвлi є товари, роботи чи послуги, зазначенi у додатку 1 до цього Порядку.

     Рiшення про внесення змiн до додатка 1 приймається у разi потреби Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнекономiки один раз на рiк не пiзнiше 1 грудня року, що передує роковi, з якого це рiшення набирає чинностi.

     3. Пiд час здiйснення процедури закупiвлi товарiв, робiт i послуг, не включених у додаток 1 до цього Порядку, замовник застосовує преференцiйну поправку в розмiрi 10 вiдсоткiв цiни тендерної пропозицiї, поданої вiтчизняним виробником у разi, коли у процедурi закупiвлi бере участь iноземний виконавець i його тендерна пропозицiя є найбiльш вигiдною.

     4. Про застосування умов захисту вiтчизняного ринку, передбачених пунктами 2 i 3 цього Порядку, замовник повинен поiнформувати виконавцiв в оголошеннi про здiйснення процедури закупiвлi або у запрошеннi до участi в нiй.

     5. Умови захисту вiтчизняного ринку, передбаченi пунктами 2 i 3 цього Порядку, застосовуються до вiтчизняного виробника, якщо вiн у встановленому замовником порядку подає йому завiренi копiї засновницьких документiв, свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi i у передбачених законодавством випадках - лiцензiї на виробництво товару або вiдповiдного дозволу та/або лiцензiї на виконання вiдповiдних робiт (надання послуг), а також один iз документiв, зазначених у додатку 2 до цього Порядку.

     6. У разi коли внаслiдок застосування замовником обмеження участi у процедурi закупiвлi виключно вiтчизняними виробниками вiдповiдно до пункту 2 цього Порядку на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицiй або коли тендернi пропозицiї вiтчизняних виробникiв не вiдповiдають установленим замовником у тендернiй документацiї вимогам, замовник вiдмiняє торги або визнає їх такими, що не вiдбулися, та здiйснює повторну процедуру закупiвлi.

     Пiд час здiйснення повторної процедури закупiвлi замовник має право замiсть обмеження участi у процедурi закупiвлi виключно вiтчизняними виробниками перейти до застосування преференцiйної поправки згiдно з пунктом 3 цього Порядку.

 

Додаток 1
до Порядку захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

ПЕРЕЛIК
товарiв, робiт i послуг, участь у процедурi закупiвлi яких обмежується виключно вiтчизняними виробниками

Найменування товарiв, робiт, послуг Код згiдно з ТН ЗЕД
Лiчильники подачi та виробництва газу, рiдини та електроенергiї, включаючи калiбрувальнi 9028
Автомобiлi легковi 8703
Вантажнi автомобiлi вантажопiдйомнiстю 1,5 - 2 тонни 870410900
Вантажнi автомобiлi вантажопiдйомнiстю 8 - 18 тонн 870490000
Автонавантажувачi 842710100
842710900
842720
842720110
842720190
842720900
842790000
Автобуси 8702
Дизелi та дизель-генератори 850211900
850212900
840810600
Мотопомпи пожежнi 8413
Котли паровi, теплофiкацiйнi 8402
Холодильнi камери 8418
Телефоннi апарати 851710000
Апаратура для радiотелефонного та радiотелеграфного зв'язку 852520900
Волоконно-оптичнi кабелi 900110900
Антени та антеннi вiдбивачi для приймання через супутник 852910310
Устаткування електросигналiзацiйне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на автомобiльних дорогах 8530
Атомно-абсорбцiйний електрофотометр 902730000
Газовий лабораторний хроматограф 902720100
Лiкарськi засоби та засоби медичного призначення 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3306, 3407, 3701, 3702, 3822, 4014, 4015, 5006, 6115, 7015, 7017, 7018, 8419, 8421, 8423, 8705, 8713, 8714, 9001, 9003, 9004, 9006, 9010, 9011, 9013, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9027, 9030, 9032, 9033, 9402.
Проектнi роботи для всiх видiв будiвництва, включаючи проектно-конструкторськi та проектно-вишукувальнi роботи  
Iнженернi вишукування  
Будiвництво нових об'єктiв i споруд виробничого та невиробничого призначення  
Технiчне переоснащення дiючих пiдприємств  
Геодезичнi роботи  
Реставрацiйнi роботи  
Медичнi та побутовi послуги  
Науковi дослiдження та розробки  

 

Додаток 2
до Порядку захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

ПЕРЕЛIК
документiв, один iз яких подається замовниковi вiтчизняним виробником для застосування до нього умов захисту вiтчизняного ринку

     Нормативно-технiчна документацiя на виготовлення товару (якщо предметом закупiвлi є товари), зареєстрована в установленому порядку

     Сертифiкат на систему якостi

     Сертифiкат продукцiї власного виробництва

     Свiдоцтво про присвоєння товару штрихового коду EAN

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.