ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 25.10.2001 N 689


Про затвердження змiн та доповнень до Положення про вiддiл митних доходiв та платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi,
затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.12.99 N 864

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 листопада 2001 р. за N 950/6141


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 29.11.96 N 1145/96 "Про Державну митну службу України" з метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України та пiдвищення ефективностi роботи зi справляння митних платежiв НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити змiни та доповнення до наказу Держмитслужби вiд 28.12.99 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних доходiв та платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271, i до Положення про вiддiл митних доходiв та платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.12.99 N 864 (додаються).

     2. Управлiнню митних платежiв (Ємець А.В.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     5 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

В.о. Голови Служби О.Шейко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
25.10.2001 N 689
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 листопада 2001 р. за N 950/6141

Змiни та доповнення
до наказу Держмитслужби вiд 28.12.99 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних доходiв та платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271, i до Положення про вiддiл митних доходiв та платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.12.99 N 864 (далi - Положення)

     1. Виключити з назви Положення слова "доходiв та".

     2. Виключити в текстi наказу та Положення з назви вiддiлу слова "доходiв та".

     3. У пунктi 1.3 Положення слова "державних митних доходiв i справлянням митних платежiв" замiнити словами "i справлянням податкiв та зборiв".

     Абзац другий пункту доповнити словами "Облiк ведеться за встановленими в додатках 1-8 формами".

     4. Виключити з тексту Положення:

     абзац п'ятий пункту 1.6;

     пункти 1.10, 1.11;

     абзац третiй пункту 2.1.

     5. У пунктi 1.8 Положення слова "державних митних доходiв" замiнити словами "податкiв та зборiв за ВМД".

     6. Назву роздiлу 2 "Перевiрка правильностi застосування валютного курсу" Положення доповнити словами "при нарахуваннi митних платежiв за ВМД".

     7. Назву роздiлу 3 "Перевiрка правильностi нарахування та застосування пiльг зi сплати митних платежiв" Положення доповнити словами "за ВМД".

     8. Пункт 3.1 Положення пiсля слiв "податку на додану вартiсть" доповнити словами "за ВМД".

     9. Назву роздiлу 4 "Контроль за наданням вiдстрочок та перевiрка своєчасностi сплати митних платежiв" Положення замiнити назвою "Перевiрка своєчасностi сплати митних платежiв за ВМД та контроль за наданням вiдстрочок".

     10. Пункт 4.1 Положення доповнити абзацом такого змiсту:

     "Кошти, перерахованi митним органам як попередня оплата за митне оформлення ВМД, не можуть використовуватись на оплату платежiв, якi нараховуються не за ВМД, крiм єдиного збору, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далi - єдиний збiр)".

     11. У пунктi 5.1.5 Положення цифру "7" замiнити цифрою "9".

     12. Пункт 5.1.6 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "5.1.6. З метою своєчасного перерахування митних платежiв Вiддiл щоденно подає Бухгалтерiї Реєстр належних до перерахування митних платежiв у торговому обiгу за оформленими в повному обсязi ВМД (додаток 10)".

     13. У пунктi 5.1.7 Положення слова "Акта про iнвентаризацiю взаєморозрахункiв (фiнансових зобов'язань) за оформленими ВМД та платiжними дорученнями" замiнити словами "Акт про звiрення залишкiв попередньої оплати митних платежiв".

     14. Пункт 5.1.8 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "5.1.8. Акт про звiрення залишкiв попередньої оплати митних платежiв складається у двох примiрниках. Перший примiрник акта залишається в справах Вiддiлу, а другий повертається суб'єкту ЗЕД".

     15. У пунктi 5.2.1 Положення виключити слова "кодiв товарiв за ТН ЗЕД".

     16. У пунктi 5.4 Положення слова "державних митних доходiв" замiнити словами "податкiв та зборiв за ВМД".

     17. Роздiл 6 "Ведення оперативного облiку" Положення викласти в такiй редакцiї:

     "6. Ведення оперативного облiку

     6.1. На кожного суб'єкта ЗЕД, який здiйснює в Митницi декларування експортно-iмпортних вантажiв, ведеться Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД (додаток 1).

     6.2. Пiсля отримання щоденної банкiвської виписки суми, дати та номери платiжних доручень, за якими здiйснено перерахування попередньої оплати за митне оформлення ВМД, заносяться до вiдповiдних Карток - особових рахункiв суб'єктiв ЗЕД та в разi потреби передаються до географiчне вiддалених оперативних пiдроздiлiв, якими ведеться Журнал облiку надходжень коштiв на спецiальний рахунок митницi на пiдставi банкiвських виписок (додаток 2).

     6.3. З метою облiку сум платежiв, що пiдлягають сплатi за ВМД, у Вiддiлi ведеться Журнал реєстрацiї нарахованих та належних до перерахування митних платежiв за ВМД (додаток 3).

     На пiдставi цього Журналу щоденно формуються обiговi листи (додаток 4) по Митницi, оперативних пiдроздiлах, митних постах про суми справлених за ВМД митних платежiв, що пiдлягають перерахуванню.

     6.4. З метою облiку сум платежiв, звiльнення вiд сплати яких передбачено чинними законодавчими актами, у Вiддiлi ведеться Журнал облiку умовно нарахованих за ВМД митних платежiв (додаток 5).

     6.5. З метою облiку сум платежiв, якi пiдлягають поверненню суб'єктам ЗЕД або зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, у Вiддiлi ведеться Журнал облiку повернених суб'єктам ЗЕД митних платежiв (додаток 6).

     6.6. З метою облiку векселiв, подання яких митним органам передбачено чинним законодавством, у Вiддiлi ведуться Журнал облiку податкових векселiв (додаток 7) та Журнал облiку простих векселiв (додаток 8).

     6.7. Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД та журнали облiку, зазначенi в пунктах 6.2 - 6.6 цього Положення, ведуться Вiддiлом в електронному виглядi. На паперових носiях Картка та журнали ведуться Вiддiлами, якi не використовують комп'ютернi мережi в процесi митного оформлення. За наявностi вiдповiдного забезпечення операцiї облiку дозволяється здiйснювати без паперових копiй Картки та журналiв.

     При потребi форми облiку можуть доповнюватись iншими графами, але з обов'язковим збереженням граф, установлених для вiдповiдних форм цим Положенням".

     18. Додатки 1 - 10 до Положення викласти в новiй редакцiї, що додається.

     19. Додаток 11 до Положення вилучити.

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 1
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД

Найменування
суб'єкта ЗЕД
Код за ЄДРПОУ     
Р/Р
У грн.
Залишок коштiв
за станом на
Надiйшло авансових
платежiв
Рух коштiв Списано платежiв (сума за видом платежу)
Номер
п/д
Дата
п/д
Сума Номер
п/д
Дата
п/д
Сума Спосiб
розрахункiв
(код)
Номер
п/д
Дата
п/д
Сума Примiтка* Номер
ВМД
Дата
ВМД
001 003 010        020        027        028 Усього
                                             
                                             
                                             

     * Вiдображається напрямок руху коштiв: повернено власнику, перераховано в бюджет, зарезервовано за АД, ПД, iнше.

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 2
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал
облiку надходжень коштiв на спецiальний рахунок митницi на пiдставi банкiвських виписок

У грн.
Назва
суб'єкта
ЗЄД
Код за
ЄДРПОУ
Р/р Номер
п/д
Дата п/д Сума,
грн.
Примiтки
             
             

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 3
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал
реєстрацiї нарахованих та належних до перерахування митних платежiв за ВМД

У грн.
N
з/п
Номер
ВМД
Дата
ВМД
Тип
ВМД
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
за
ЄДРПОУ
Митнi збори Мито Акцизний
збiр
ПДВ
001 003 010 012 015 065 020 021 023 040 043 027 071 028
                                       
                                       
                                       
                                       
Сума за день (за видом платежу)                              
Сума за мiсяць (за видом платежу)                              

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 4
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Обiговий лист
(митницi, оперативного пiдроздiлу, митного посту)
за ___________________ р.

У грн.
Вид платежу Суми справлених платежiв, що пiдлягають перерахуванню
За
перiод
з___
до__
З
початку
мiсяця
За
перiод
з___
до__
З
початку
мiсяця
           За
мiсяць
З
початку
року
               
               
Разом зборiв              
               
               
Разом мита              
               
               
Разом
акцизного
збору
             
               
               
Разом ПДВ              
Усього
платежiв
             

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 5
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал
облiку умовно нарахованих за ВМД митних платежiв

У грн.
N
з/п
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код за
ЄДРПОУ
Номер
ВМД
Мито Акцизний збiр
експортне iмпортне код пiльги сума
Код
пiльги
сума код
пiльги
сума    
                   
                   
                   

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 6
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал облiку повернених суб'єктам ЗЕД митних платежiв

У грн.
N
з/п
Номер
листа
суб'єкта
ЗЕД
Дата
листа
(ордера)
Номер
п/д
(ордера)
Дата
п/д
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
за
ЄДРПОУ
Напрямок руху
коштiв (повернено,
переведено)
Сума, грн. Повернено Примiтки
за п/д пiдлягає
поверненню
Номер
п/д
Дата
п/д
                         
                         
                         

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 7
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал облiку податкових векселiв

У грн.
N
з/п
Номер
ВМД
Дата
ВМД
Номер
податкового
векселя
Дата Сума,
грн.
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код за
ЄДРПОУ
Номер
реєстру
Дата
реєстру
                   
                   
                   

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 8
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал облiку простих векселiв

У грн.
N
з/п
Номер Дата
ВМД
Номер
векселя
Дата
векселя
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
за
ЄДРПО
Дата
облiку
в митницi
Векселе- держатель* Нарахованi суми за
видами платежiв
Вiдмiтка про
погашення,
сплату **
020 027 028       
                           
                           
                           

     * Якщо векселедержателем є податкова iнспекцiя, то в графi проставляється "0".

     Якщо векселедержателем в митниця, то в графi проставляється "1".

     ** Графа заповнюється, якщо векселедержателем є митниця.

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 9
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Реєстр
платiжних доручень пiдприємств - суб'єктiв ЗЕД, якi не звернулись у митницю до закiнчення термiну позовної давностi з письмовою заявою про повернення коштiв

     Сума незажаданих залишкiв коштiв за платiжними дорученнями за ___________ р. становить ____ грн., у тому числi за пiдприємствами:

У грн.
Назва
пiдприємства
Номер
платiжного
доручення
Дата платiжного
доручення
Сума залишку, грн.
       
       
       
       
       
       

Усього:_________

Начальник вiддiлу митних платежiв
Дата

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 10
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Реєстр
належних до перерахування митних платежiв у торговому обiгу за оформленими в повному обсязi ВМД _______ митницi за______ р. (перiод)

У грн.
Валюта
розрахунку
Термiн Код платежу Усього
Митнi збори Мито Акцизний збiр ПДВ Єдиний збiр  
001 003 010 012 015 065 Усього 020 021 023 040 043 Усього 027 071 Усього 028 070*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Валюта
України
За
перiод
з поч. м.
                                     
Екв. iноз.
валюти
За
перiод
з поч. м.
                                     
РАЗОМ За
перiод
з поч. м.
                                     

  Начальник вiддiлу митних платежiв
  Виконавець

     Примiтка: Реєстр подається до вiддiлу бухгалтерського облiку, контролю та звiтностi щоденно.

     * Заповнюється в разi списання сум з попередньої оплати суб'єкта ЗЕД.

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.