Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1070 від 09.11.2009

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 28 грудня 1999 року N 864


Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 сiчня 2000 р. за N 50/4271

Зi змiнами, внесеними наказами ДМСУ
вiд 25 жовтня 2001 року N 689,
вiд 24 вересня 2003 року N 628,
вiд 25 листопада 2003 року N 796,
вiд 13 вересня 2004 року N 664,
вiд 8 листопада 2005 року N 1088

(У текстi наказу та Положення слова "Управлiння митних доходiв та платежiв" замiнено словами "Управлiння податкiв та зборiв", слова "вiддiл тарифiв та митної вартостi" та слова "Вiддiл тарифiв" - словами "вiддiл контролю митної вартостi регiональної митницi або вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури митницi прямого пiдпорядкування, митницi", слова "Бухгалтерiя" - словами "вiддiл фiнансiв та бухгалтерського облiку" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24 вересня 2003 року N 628)

     Наказую:

     1. Затвердити Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi (додається).

     2. Пiдпорядкувати вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi першому заступнику начальника регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi.

(пункт 2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 13.09.2004 р. N 664)

     3. Призначення на посади та звiльнення з них начальникiв вiддiлiв митних платежiв регiональних митниць, митниць прямого пiдпорядкування, митниць, накладення та зняття дисциплiнарних стягнень здiйснювати за погодженням з Управлiнням податкiв та зборiв Держмитслужби.

     4. Для оперативного отримання з Держмитслужби iнформацiї, що стосується справляння митних платежiв, начальникам регiональних митниць, митниць прямого пiдпорядкування, митниць органiзувати та забезпечити ознайомлення начальникiв вiддiлiв митних платежiв з електронною поштою Держмитслужби, адресованою начальникам митниць, протягом дня отримання такої пошти.

     5. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) забезпечити створення окремих поштових скриньок вiддiлiв митних платежiв у регiональних митницях, митницях прямого пiдпорядкування, митницях, зареєстрованих у поштовому вiддiленнi Держмитслужби.

     6. Контрольнi запити Управлiння податкiв та зборiв термiново передавати на поштову скриньку вiддiлу митних платежiв до виконання з подальшою доповiддю начальника вiддiлу митних платежiв вiдповiдно начальнику регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування або митницi.

     7. Чиннi нормативнi акти Держмитслужби щодо органiзацiї роботи й дiяльностi вiддiлу митних платежiв застосовувати в частинi, що не суперечить цьому Положенню.

     8. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     9. Управлiнню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та доведення цього наказу до митних органiв пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби Ю.Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 28 грудня 1999 р. N 864
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 сiчня 2000 р. за N 50/4271

Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.10.2001 р. N 689)

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Вiддiл митних платежiв (далi - Вiддiл) - окремий структурний пiдроздiл регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi, який забезпечує правильнiсть нарахування митних платежiв за вантажними митними декларацiями суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Вiддiл регiональної митницi складається з чотирьох секторiв:

     сектору оформлення;

     сектору облiку та звiтностi;

     сектору визначення походження товарiв;

     сектору контролю.

     Вiддiл митницi прямого пiдпорядкування, митницi складається з трьох секторiв:

     сектору оформлення;

     сектору облiку та звiтностi;

     сектору визначення походження товарiв.

     Сектор оформлення митницi прямого пiдпорядкування, митницi додатково виконує функцiї контролю.

(пункт 1.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     1.2. Забороняється покладати на спiвробiтникiв Вiддiлу виконання функцiй i завдань, не передбачених Положенням.

     Будь-якi змiни функцiй Вiддiлу можуть бути здiйсненi за наказом начальника Митницi пiсля погодження з Управлiнням податкiв та зборiв Держмитслужби.

     1.3. Основним завданням Вiддiлу є контроль за надходженням i справлянням податкiв та зборiв за вантажними митними декларацiями (далi - ВМД).

пункт 1.3 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     Вiддiл веде облiк виключно митних платежiв, якi надiйшли на спецiальний рахунок Митницi вiд платникiв - суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ЗЕД) як попередня оплата за митне оформлення за вантажними митними декларацiями. Облiк ведеться за встановленими в додатках 1 - 8 формами.

абзац 2 пункту 1.3 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     1.4. Для виконання основного завдання до компетенцiї Вiддiлу вiднесено:

     абзац другий пункту 1.4 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     перевiрку правильностi застосування валютного курсу;

     перевiрку правильностi нарахування митних платежiв та контроль за застосуванням пiльг з їх сплати;

     контроль за наданням вiдстрочок та розстрочок i своєчаснiстю сплати митних платежiв;

     контроль та облiк векселiв, поданих до митного оформлення суб'єктами ЗЕД пiд час оформлення ВМД;

     пiдготовка матерiалiв керiвництву Митницi для застосування санкцiй до порушникiв термiнiв сплати митних платежiв;

     контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв.

(пункт 1.4 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     До компетенцiї Вiддiлу належать також:

(пункт 1.4 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     пiдготовка зведеної iнформацiї щодо належних до перерахування до бюджету сум податкiв та зборiв, здiйснення роботи з аналiзу наслiдкiв змiн у ставках податкiв та пiдготовка пропозицiй щодо їх оптимiзацiї.

(пункт 1.4 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     абзац пункту 1.4 виключено

(пункт 1.4 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 796)

     1.5. До виключної компетенцiї Вiддiлу належить контроль за правильнiстю даних, зазначених у 23, 34, 36, 47, 48, B, C графах ВМД.

(абзац перший пункту 1.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     З метою здiйснення такого контролю Вiддiл використовує iнформацiю, достовiрнiсть якої перевiряється iншими пiдроздiлами Митницi, у тому числi за 12, 15, 22, 24, 31, 33, 37, 41 графами ВМД.

(абзац другий пункту 1.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     Абзац третiй пункту 1.5 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     1.6. Пiсля завершення оформлення ВМД у справах Вiддiлу залишається третiй аркуш ВМД.

(пункт 1.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.10.2001 р. N 689, в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     1.7. Спiвробiтникам Вiддiлу забороняється передавати документи, що зберiгаються в справах Вiддiлу (пункт 1.6 цього Положення), чи їх копiї, а також iншу iнформацiю стосовно суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iнших органiзацiй, що стала їм вiдома в процесi митного оформлення, третiм особам або органiзацiям без письмового розпорядження начальника Митницi.

     1.8. Посадовi особи митних постiв, якi здiйснюють контроль за справлянням податкiв та зборiв за ВМД у зонi дiяльностi поста, визначаються наказом начальника Митницi та перебувають у пiдпорядкуваннi начальника Вiддiлу.

пункт 1.8 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     1.9. Начальник Вiддiлу зобов'язаний координувати та контролювати оперативну дiяльнiсть цих працiвникiв шляхом:

     надання таким посадовим особам митних постiв методологiчних роз'яснень, а також iнструкцiй, розпоряджень стосовно їх оперативної дiяльностi;

     методичного забезпечення навчання за основними напрямами роботи;

     перiодичних перевiрок i контролю за роботою оперативного складу постiв у частинi виконання вимог законодавчих та нормативних актiв вiдповiдно до напрямiв роботи Вiддiлу.

     Начальник Вiддiлу несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання вищезгаданих функцiй.

     пункт 1.10 виключити

згiдно наказу ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     пункт 1.11 виключити

згiдно наказу ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

2. ПЕРЕВIРКА ПРАВИЛЬНОСТI ЗАСТОСУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ПРИ НАРАХУВАННI МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ЗА ВМД

назва роздiлу 2 з доповненнями, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     2.1. Спiвробiтники Вiддiлу контролюють правильнiсть застосування:

     офiцiйного курсу iноземної валюти до нацiональної валюти України;

      абзац третiй пункту 2.1 виключити

згiдно наказу ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     2.2. При визначеннi сум митних платежiв, якi нараховуються за фiксованими ставками, застосовуються офiцiйнi курси iноземних валют, що визначаються Нацiональним банком України на день оформлення вантажної митної декларацiї.

     День оформлення ВМД - дата проставлення на ВМД вiдбитку особистої номерної печатки посадової особи митницi (особисте митне забезпечення типу N 1), у тому числi й у разi оформлення нової ВМД замiсть анульованої в установленому порядку.

     У разi нарахування та стягнення заборгованостi з митних платежiв, яка виникла в момент оформлення ВМД, застосовується офiцiйний курс валют, установлений НБУ на день оформлення такої ВМД.

3. ПЕРЕВIРКА ПРАВИЛЬНОСТI НАРАХУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПIЛЬГ ЗI СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ЗА ВМД

назва роздiлу 3 з доповненнями, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     3.1. Спiвробiтники Вiддiлу перевiряють правильнiсть нарахування митних зборiв, мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть за ВМД та застосування пiльг з їх сплати вiдповiдно до чинного законодавства в порядку, визначеному нормативними документами Держмитслужби.

пункт 3.1 з доповненнями, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

4. ПЕРЕВIРКА СВОЄЧАСНОСТI СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ЗА ВМД ТА КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ ВIДСТРОЧОК

назва роздiлу 3 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     4.1. Вiддiл здiйснює оформлення ВМД за умови фактичного надходження на спецiальний рахунок Митницi коштiв (попередня оплата за митне оформлення) у сумi, що забезпечує сплату всiх установлених актами законодавства податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) i митних зборiв, що пiдтверджується банкiвською випискою.

     У разi здiйснення платежiв готiвкою пiдтвердженням факту зарахування коштiв на спецiальний рахунок Митницi є квитанцiя встановленого зразка.

     Якщо законодавчими актами суб'єкту ЗЕД надано право на вiдстрочку фактичної сплати митних платежiв, то Вiддiл здiйснює оформлення ВМД за умови надання суб'єктом ЗЕД фiнансових документiв, форма та порядок погашення яких установленi вiдповiдним актом законодавства.

     У платiжних дорученнях на сплату коштiв, якi пiдлягають нарахуванню та стягненню за ВМД, у графi "Призначення платежу" має бути зазначено "Попередня оплата за митне оформлення ВМД".

     Кошти, перерахованi митним органам як попередня оплата за митне оформлення ВМД, не можуть використовуватись на оплату платежiв, якi нараховуються не за ВМД, крiм єдиного збору, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далi - єдиний збiр).

пункт 4.1 доповнено абзацом, згiдно наказу ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     4.2. Спiвробiтники Вiддiлу контролюють надання вiдстрочок та своєчаснiсть i повноту сплати митних платежiв вiдповiдно до цього Положення та iнших нормативних документiв Держмитслужби.

     4.3. Вiддiл контролює своєчаснiсть сплати всiх митних платежiв, на якi пiдприємствам надано вiдстрочку сплати. При невиконаннi ними своїх зобов'язань, а рiвно i при виявленнi iнших дiй, що спричинили недобiр митних зборiв та платежiв, начальник Вiддiлу доповiдає про це письмовим рапортом першому заступнику начальника Митницi i надає вiддiлу бухгалтерського облiку, контролю та звiтностi по митних платежах Митницi iнформацiю про боржникiв для стягнення митних платежiв у порядку, передбаченому актами законодавства, а також за рiшенням суду, арбiтражного суду та за виконавчими написами нотарiусiв.

(абзац перший пункту 4.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.09.2004 р. N 664)

     У разi виникнення будь-якої заборгованостi по сплатi митних платежiв забороняється без письмової згоди суб'єкта ЗЕД - боржника погашати вiдповiднi суми заборгованостi за рахунок його попередньої оплати за митне оформлення, яка перебуває на спецiальному рахунку Митницi.

     Письмове звернення пiдприємства щодо згоди на стягнення заборгованостi за рахунок його попередньої оплати за митне оформлення є фiнансовим документом i має бути пiдписане керiвником пiдприємства та головним бухгалтером i завiрене печаткою пiдприємства. Таке звернення в обов'язковому порядку має мiстити: причину та дату виникнення заборгованостi, основну суму заборгованостi, згоду на стягнення пенi на день фактичного погашення заборгованостi, номер та дату платiжного доручення, з якого буде здiйснене списання сум заборгованостi.

5. ВЗАЄМОДIЯ ВIДДIЛУ З IНШИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ МИТНИЦI

     5.1. Взаємодiю з вiддiлом бухгалтерського облiку, контролю та звiтностi по митних платежах Митницi (далi - вiддiл фiнансiв та бухгалтерського облiку) здiйснює сектор облiку та звiтностi Вiддiлу за такими напрямами:

     5.1.1. Банкiвськi виписки зi спецiального рахунку Митницi подаються Вiддiлу вiддiлом фiнансiв та бухгалтерського облiку протягом 1 години пiсля їх отримання у виглядi електронної копiї. У разi вiдсутностi вiдповiдного технiчного забезпечення Вiддiлу подається завiрена головним бухгалтером Митницi паперова копiя банкiвської виписки.

     5.1.2. Вiддiл самостiйно здiйснює облiк у розрiзi суб'єктiв ЗЕД:

     сум застави та авансових платежiв;

     залишкiв невикористаних сум платежiв, визначених у попередньому абзацi цього пункту;

     нарахування митних платежiв виключно за ВМД.

     5.1.3. Суми авансових платежiв, що надiйшли як попередня оплата за митне оформлення, перебувають на спецiальному рахунку митницi протягом термiну, визначеного статтею 71 Цивiльного кодексу України як термiн позовної давностi, тобто протягом трьох рокiв.

     5.1.4. По закiнченнi термiну позовної давностi Вiддiл iнформує першого заступника начальника Митницi про прострочення кредиторської заборгованостi i реєстром незажаданих залишкiв авансових платежiв у розрiзi платникiв i платiжних доручень повiдомляє вiддiл фiнансiв та бухгалтерського облiку.

(пiдпункт 5.1.4 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.09.2004 р. N 664)

     5.1.5. Реєстр подається до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним, за формою, наведеною в додатку 9, за пiдписом начальника Вiддiлу.

пiдпункт 5.1.5 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     5.1.6. З метою своєчасного перерахування митних платежiв Вiддiл щоденно подає вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку реєстри належних до перерахування митних платежiв у торговому та неторговому обiгу за оформленими в повному обсязi ВМД (додатки 10, 11).

     Зведена в реєстр iнформацiя про належнi до перерахування суми податкiв та зборiв, сплаченi за квитанцiєю МД-1, щоденно подається до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку пiсля отримання такої iнформацiї з усiх пiдроздiлiв (додаток 12).

(пункт 5.1.6 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 25.10.2001 р. N 689, вiд 24.09.2003 р. N 628)

     5.1.7. До 15 лютого року, наступного за звiтним, за бажанням суб'єкта ЗЕД, який протягом звiтного року здiйснював митне оформлення експортно-iмпортних вантажiв у цiй Митницi, Вiддiл бере участь у складаннi Акта про звiрення залишкiв попередньої оплати митних платежiв (тiльки з призначенням платежу "Попередня оплата за митне оформлення ВМД") цього суб'єкта ЗЕД.

пiдпункт 5.1.7 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     5.1.8. Акт про звiрення залишкiв попередньої оплати митних платежiв складається у двох примiрниках. Перший примiрник акта залишається в справах Вiддiлу, а другий повертається суб'єкту ЗЕД.

пiдпункт 5.1.8 в редакцiї наказу ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

     5.1.9. Перелiк вiдомостей, що надаються Вiддiлом вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку, термiни їх надання та форми, визначенi в цьому Положеннi, є остаточними. Будь-якi змiни вносяться за рiшенням Держмитслужби.

     5.2. Взаємодiю з вiддiлом контролю митної вартостi регiональної митницi або вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури митницi прямого пiдпорядкування, митницi здiйснює сектор оформлення Вiддiлу за такими напрямами:

     5.2.1.Пункт 5.2.1 виключено

(пiдпункт 5.2.1 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     5.2.2. Прийняття i використання пiд час митного оформлення довiдок вiддiлу контролю митної вартостi регiональної митницi або вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури митницi прямого пiдпорядкування, митницi.

     5.3. Взаємодiю з вантажними вiддiлами митницi (далi - ВВ) здiйснює сектор оформлення Вiддiлу за такими напрямами:

     5.3.1. Отримання iнформацiї про завершення оформлення ВМД у повному обсязi для складення щоденного реєстру нарахованих за оформленими в повному обсязi вантажними митними декларацiями i належних до перерахування митних платежiв у торговому обiгу.

     5.3.2. У разi неможливостi чiткого визначення за поданими декларантом документами тих характеристик вантажу, якi безпосередньо впливають на розмiр належних до сплати за ВМД податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), Вiддiл звертається до начальника вiдповiдного ВВ (або митного поста) з письмовим рапортом щодо проведення огляду вантажу та складання акта в порядку, установленому Держмитслужбою.

     Копiя такого акта зберiгається в справах Вiддiлу разом з оформленою ВМД.

     5.4. Сектор контролю Вiддiлу регiональної митницi здiйснює контроль за роботою Вiддiлiв пiдпорядкованих митниць за основними напрямами дiяльностi (крiм напряму з контролю за визначенням країни походження товарiв).

(абзац перший пункту 5.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     При розмiщеннi митних постiв регiональної митницi на значнiй вiдстанi вiд неї сектор контролю органiзовує подання їм методичної допомоги, проведення з посадовими особами постiв, уповноваженими на здiйснення контролю за справлянням податкiв та зборiв за ВМД у зонi дiяльностi поста, навчання за фахом, контролює в межах компетенцiї Вiддiлу додержання норм чинного законодавства пiд час митного оформлення.

пункт 5.4 зi змiнами, внесеними наказом ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

6. ВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛIКУ

     6.1. На кожного суб'єкта ЗЕД, який здiйснює в Митницi декларування експортно-iмпортних вантажiв, ведеться Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД (додаток 1).

     6.2. Пiсля отримання щоденної банкiвської виписки суми, дати та номери платiжних доручень, за якими здiйснено перерахування попередньої оплати за митне оформлення ВМД, заносяться до вiдповiдних Карток - особових рахункiв суб'єктiв ЗЕД та в разi потреби передаються до географiчне вiддалених оперативних пiдроздiлiв, якими ведеться Журнал облiку надходжень коштiв на спецiальний рахунок митницi на пiдставi банкiвських виписок (додаток 2).

     6.3. З метою облiку сум платежiв, що пiдлягають сплатi за ВМД, у Вiддiлi ведеться Журнал реєстрацiї нарахованих та належних до перерахування митних платежiв за ВМД (додаток 3).

     На пiдставi цього Журналу щоденно формуються обiговi листи (додаток 4) по Митницi, оперативних пiдроздiлах, митних постах про суми справлених за ВМД митних платежiв, що пiдлягають перерахуванню.

     6.4. З метою облiку сум платежiв, звiльнення вiд сплати яких передбачено чинними законодавчими актами, у Вiддiлi ведеться Журнал облiку умовно нарахованих за ВМД митних платежiв (додаток 5).

     6.5. З метою облiку сум платежiв, якi пiдлягають поверненню суб'єктам ЗЕД або зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, у Вiддiлi ведеться Журнал облiку повернених суб'єктам ЗЕД митних платежiв (додаток 6).

     6.6. З метою облiку векселiв, подання яких митним органам передбачено чинним законодавством, у Вiддiлi ведуться Журнал облiку податкових векселiв (додаток 7) та Журнал облiку простих векселiв (додаток 8).

     При зазначеннi номера та дати реєстру в Журналi облiку податкових векселiв зазначаються вихiдний номер та дата супровiдного листа митницi, яким реєстр надсилається до органiв державної податкової служби.

(пункт 6.6 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

     6.7. Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД та журнали облiку, зазначенi в пунктах 6.2 - 6.6 цього Положення, ведуться Вiддiлом в електронному виглядi. На паперових носiях Картка та журнали ведуться Вiддiлами, якi не використовують комп'ютернi мережi в процесi митного оформлення. За наявностi вiдповiдного забезпечення операцiї облiку дозволяється здiйснювати без паперових копiй Картки та журналiв.

     При потребi форми облiку можуть доповнюватись iншими графами, але з обов'язковим збереженням граф, установлених для вiдповiдних форм цим Положенням".

роздiл 6 в редакцiї наказу ДМСУ вiд 25.10.2001р. N 689

7. ЗВIТНIСТЬ

     7.1.  Звiтнiсть митницi щодо митних платежiв та звiтнiсть за основними напрямками роботи Вiддiлу здiйснюється у порядку, за формами та в термiн, що визначаються Держмитслужбою.

(пункт 7.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.09.2003 р. N 628)

8. ОРГАНIЗАЦIЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВИЛЬНIСТЮ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ

     8.1. Здiйснення контролю за визначенням країни походження товарiв при їх митному оформленнi, виконання iнших завдань та функцiй, пов'язаних з визначенням країни походження товарiв, вiднесено в Митницi до компетенцiї:

     8.1.1. Посадових осiб сектору визначення походження товарiв Вiддiлу.

     8.1.2. Посадових осiб Вiддiлу, що працюють на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах Митницi.

     8.1.3. Iнших посадових осiб Митницi, до службових обов'язкiв яких вiднесено контроль за визначенням країни походження товарiв. Цi посадовi особи призначаються у тих пiдроздiлах Митницi (митнi пости, вiддiли), у яких з будь-яких причин не передбачена присутнiсть представника Вiддiлу на постiйнiй основi.

     8.2. Посадовi особи Митницi, визначенi в пунктi 8.1 цього Положення, попередньо проходять вiдповiдну пiдготовку у Вiддiлi та отримують допуск до необхiдних баз даних та iнформацiї, що використовуються для виконання покладених на Вiддiл завдань щодо визначення країни походження товарiв.

     8.3. До компетенцiї посадових осiб Митницi, зазначених у пунктах 8.1.2 та 8.1.3 цього Положення, належать:

     здiйснення перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв при митному оформленнi iз застосуванням ВМД;

     перевiрка сертифiкатiв про походження товару, якi застосовуються для пiдтвердження країни походження товару, що ввозиться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, укладених Україною (далi - преференцiйний сертифiкат);

     прийняття рiшень про визначення країни походження товарiв;

     пiдготовка запитiв до сектору визначення походження товарiв у разi неможливостi самостiйно прийняти рiшення з визначення країни походження товарiв;

     пiдготовка пропозицiй щодо визначення товарiв, якi стосовно iнших товарiв, подiбних за складом та функцiями, мають значну рiзницю у ступенi оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до них застосовуються i щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження, та заходiв контролю за визначенням походження таких товарiв;

     прийняття попереднiх рiшень про країну походження товару;

(пункт 8.3 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 08.11.2005 р. N 1088)

     пiдготовка пропозицiй з удосконалення законодавчих та iнших нормативно-правових актiв з питань визначення країни походження товарiв.

     8.4. До повноважень сектору визначення походження товарiв належать:

     ведення централiзованого облiку прийнятих Митницею рiшень про визначення країни походження товару;

     здiйснення роботи зi збирання, аналiзу та перевiрки даних торгово-промислових палат i виробникiв товарiв, необхiдних для перевiрки сертифiкатiв про походження товару з України;

     формування iнформацiйних баз даних;

     вирiшення питань з визначення країни походження товарiв на пiдставi запитiв, якi надходять до сектору визначення походження товарiв;

     узагальнення пропозицiй щодо визначення товарiв, якi стосовно iнших товарiв, подiбних за складом та функцiями, мають значну рiзницю у ступенi оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до них застосовуються i щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження, та заходiв контролю за визначенням походження таких товарiв;

     аналiз роботи Митницi в напрямку визначення країни походження товарiв;

     формування та подання звiтностi про стан i результати роботи Митницi з визначення країни походження товарiв у порядку та за формою, встановленими Держмитслужбою України;

     проведення перевiрок стану дотримання порядку визначення країни походження товарiв структурними пiдроздiлами Митницi та надання їм методичної й практичної допомоги;

     узагальнення пропозицiй з удосконалення законодавчих та iнших нормативно-правових актiв з питань визначення країни походження товарiв;

     посадовi особи сектору визначення походження товарiв мають право на здiйснення перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв при митному оформленнi iз застосуванням ВМД.

     8.5. Окрiм повноважень, визначених у пунктi 8.4 цього Положення, до повноважень сектору визначення походження товарiв регiональної митницi належить органiзацiя контролю дiяльностi пiдпорядкованих митниць з питань визначення країни походження товарiв.

     8.6. Рiшення про визначення країни походження товару за формою, установленою згiдно з додатком 11 до цього Положення, приймається у разi:

     вирiшення спiрних питань з визначення країни походження товарiв (у тому числi у випадках, визначених пунктом 5 Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 12.12.2002 N 1864);

     визнання країни походження товару невiдомою;

     визнання преференцiйного сертифiката недiйсним;

     вiдновлення режиму найбiльшого сприяння або преференцiйного режиму згiдно з чинним законодавством;

     перегляд пiд контролем сектору визначення походження товарiв рiшення, ранiше прийнятого на основi недостовiрної iнформацiї.

     Це рiшення є обов'язковим при митному оформленнi товарiв. Облiк зазначених рiшень про визначення країни походження товарiв у Митницi ведеться централiзовано сектором визначення походження товарiв з використанням Журналу облiку рiшень про визначення країни походження товарiв (додаток 12). Порядок ведення вказаного журналу та порядок взаємообмiну iнформацiєю мiж сектором визначення походження товарiв та структурними пiдроздiлами Митницi щодо прийнятих рiшень установлюються Митницею. При цьому начальник Митницi може збiльшити кiлькiсть граф журналу в порiвняннi з тiєю формою, що наведена в додатку 12 до цього Порядку.

(Положення доповнено роздiлом 8 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 796)

 

Додаток 1
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД

Найменування
суб'єкта ЗЕД
Код за ЄДРПОУ    
Р/Р
У грн.
Залишок коштiв
за станом на
Надiйшло авансових
платежiв
Рух коштiв Списано платежiв (сума за видом платежу)
Номер
п/д
Дата
п/д
Сума Номер
п/д
Дата
п/д
Сума Спосiб
розрахункiв
(код)
Номер
п/д
Дата
п/д
Сума Примiтка* Номер
ВМД
Дата
ВМД
001 003 010        020        027        028 Усього
                                             
                                             
                                             

     * Вiдображається напрямок руху коштiв: повернено власнику, перераховано в бюджет, зарезервовано за АД, ПД, iнше.

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 2
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi (у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал
облiку надходжень коштiв на спецiальний рахунок митницi на пiдставi банкiвських виписок

У грн.
Назва
суб'єкта
ЗЄД
Код за
ЄДРПОУ
Р/р Номер
п/д
Дата п/д Сума,
грн.
Примiтки
             
             

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 3
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал
реєстрацiї нарахованих та належних до перерахування митних платежiв за ВМД

У грн.
N
з/п
Номер
ВМД
Дата
ВМД
Тип
ВМД
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
за
ЄДРПОУ
Митнi збори Мито Акцизний
збiр
ПДВ
001 003 010 012 015 065 020 021 023 040 043 027 071 028
                                       
                                       
                                       
                                       
Сума за день (за видом платежу)                              
Сума за мiсяць (за видом платежу)                              

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 4
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Обiговий лист
(митницi, оперативного пiдроздiлу, митного посту)
за ___________________ р.

У грн.
Вид платежу Суми справлених платежiв, що пiдлягають перерахуванню
За
перiод
з___
до__
З
початку
мiсяця
За
перiод
з___
до__
З
початку
мiсяця
           За
мiсяць
З
початку
року
               
               
Разом зборiв              
               
               
Разом мита              
               
               
Разом
акцизного
збору
             
               
               
Разом ПДВ              
Усього
платежiв
             

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 5
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi (у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал
облiку умовно нарахованих за ВМД митних платежiв

У грн.
N
з/п
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код за
ЄДРПОУ
Номер
ВМД
Мито Акцизний збiр
експортне iмпортне код пiльги сума
Код
пiльги
сума код
пiльги
сума    
                   
                   
                   

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 6
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал облiку повернених суб'єктам ЗЕД митних платежiв

У грн.
N
з/п
Номер
листа
суб'єкта
ЗЕД
Дата
листа
(ордера)
Номер
п/д
(ордера)
Дата
п/д
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
за
ЄДРПОУ
Напрямок руху
коштiв (повернено,
переведено)
Сума, грн. Повернено Примiтки
за п/д пiдлягає
поверненню
Номер
п/д
Дата
п/д
                         
                         
                         

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 7
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал облiку податкових векселiв

У грн.
N
з/п
Номер
ВМД
Дата
ВМД
Номер
податкового
векселя
Дата Сума,
грн.
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код за
ЄДРПОУ
Номер
реєстру
Дата
реєстру
                   
                   
                   

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 8
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi (у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Журнал облiку простих векселiв

У грн.
N
з/п
Номер Дата
ВМД
Номер
векселя
Дата
векселя
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
за
ЄДРПО
Дата
облiку
в митницi
Векселе- держатель* Нарахованi суми за
видами платежiв
Вiдмiтка про
погашення,
сплату **
020 027 028       
                           
                           
                           

     * Якщо векселедержателем є податкова iнспекцiя, то в графi проставляється "0".

     Якщо векселедержателем в митниця, то в графi проставляється "1".

     ** Графа заповнюється, якщо векселедержателем є митниця.

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 9
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Реєстр
платiжних доручень пiдприємств - суб'єктiв ЗЕД, якi не звернулись у митницю до закiнчення термiну позовної давностi з письмовою заявою про повернення коштiв

     Сума незажаданих залишкiв коштiв за платiжними дорученнями за ___________ р. становить ____ грн., у тому числi за пiдприємствами:

У грн.
Назва
пiдприємства
Номер
платiжного
доручення
Дата платiжного
доручення
Сума залишку, грн.
       
       
       
       
       
       

Усього:_________

Начальник вiддiлу митних платежiв
Дата

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А.Ємець

 

Додаток 10
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 25 жовтня 2001 р. N 689)

Реєстр
належних до перерахування митних платежiв у торговому обiгу за оформленими в повному обсязi ВМД _______ митницi за______ р. (перiод)

У грн.
Валюта
розрахунку
Термiн Код платежу Усього
Митнi збори Мито Акцизний збiр ПДВ Єдиний збiр  
001 003 010 012 015 065 Усього 020 021 023 040 043 Усього 027 071 Усього 028 070*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Валюта
України
За
перiод
з поч. м.
                                     
Екв. iноз.
валюти
За
перiод
з поч. м.
                                     
РАЗОМ За
перiод
з поч. м.
                                     

  Начальник вiддiлу митних платежiв
  Виконавець

     Примiтка: Реєстр подається до вiддiлу бухгалтерського облiку, контролю та звiтностi щоденно.

     * Заповнюється в разi списання сум з попередньої оплати суб'єкта ЗЕД.

 

Додаток 11
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
 
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  МИТНИЦЯ
 
РIШЕННЯ
про визначення країни походження товару
вiд "__"________ ____ р. N ___________
1. Перелiк поданих для розгляду документiв:
 
 
 
 
 
 
  ,
у тому числi (за наявностi)
сертифiкат про походження товару   вiд "__"_____ ____ р. N   ;
(форма)
суб'єкт ЗЕД:   ;
ВМД N ______________________ вiд "__" ____________ _______ р.
данi граф 31, 33 та 34 ВМД, за якими задекларовано товар:
графа 31  
графа 33  
графа 34  
2. Нормативно-правовi акти Держмитслужби України, якими керувались для прийняття рiшення:
 
 
 
 
 
3. Висновки та їх обґрунтування:  
 
 
 
 
 
Посадова особа      
(посада) (пiдпис) (П.I.Б.)
(Положення доповнено додатком 11 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 796)

 

Додаток 12
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi

ЖУРНАЛ
ОБЛIКУ РIШЕНЬ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ

N
з/п
Дата i номер рiшення про визначення країни походження товарiв Прiзвище посадової особи, якою пiдготовлено рiшення Категорiя питання, за якою прийнято рiшення
(режим вiльної торгiвлi/
режим найбiльшого сприяння)
N ВМД, що заявлена, дата Назва та код товару згiдно з УКТЗЕД Заявлена країна походження товару Висновок щодо походження товару Очiкувана сума збiльшення митних платежiв, у т. ч. за їх видами, грн. Дата та номер оформленої ВМД Сума додаткових нарахувань митних платежiв, у т. ч. за їх видами (грн.), за оформленою ВМД Примiтка
Країна походження товару Країна походження товару невiдома
Вiльна торгiвля Режим найбiльшого сприяння
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
(Положення доповнено додатком 12 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 796)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.