Документ скасований: Наказ Мінфіну № 737 від 19.06.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 8 листопада 2005 року N 1088


Про затвердження Порядку прийняття попереднього рiшення про країну походження товару та про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 28.12.99 N 864

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 листопада 2005 р. за N 1410/11690

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 3 липня 2006 року N 550


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України" (зi змiнами й доповненнями) i з метою спрощення порядку застосування процедур митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Порядок прийняття попереднього рiшення про країну походження товару, що додається.

     2. Пункт 8.3 Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 28.12.99 N 864 (зi змiнами й доповненнями) та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271, доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "прийняття попереднiх рiшень про країну походження товару".

     3. Управлiнню митно-тарифного регулювання (Демченко В. I.) та Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С. А.) у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим наказом доповнити програмно-iнформацiйний комплекс "Реєстр рiшень про визначення країни походження товарiв" роздiлом "Реєстр попереднiх рiшень про країну походження товарiв".

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва А. В. Дашкевич
Мiнiстр фiнансiв України В. М. Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 8 листопада 2005 р. N 1088
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 листопада 2005 р. за N 1410/11690

ПОРЯДОК
прийняття попереднього рiшення про країну походження товару

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає механiзм прийняття попереднього рiшення про країну походження товару.

     1.2. Порядок розроблено з метою:

     забезпечення гармонiзацiї законодавства України з питань визначення країни походження товару з нормами та вимогами Свiтової органiзацiї торгiвлi;

     спрощення та прискорення процедури митного контролю та митного оформлення товарiв.

     1.3. Термiни, що вживаються в цьому Порядку:

     країна походження товару - країна, у якiй товар був повнiстю вироблений або пiдданий достатнiй переробцi вiдповiдно до критерiїв, встановлених Митним кодексом України;

     попереднє рiшення - рiшення митного органу про країну походження товару, виготовленого виробником з використанням затвердженої технологiї виробництва, прийняте до моменту пред'явлення цього товару митному органу для митного оформлення;

     заявник - будь-яка юридична особа (її вiдокремлений пiдроздiл) або фiзична особа;

     компетентний орган - орган, який уповноважений вiдповiдно до нацiонального законодавства країни експорту видавати й засвiдчувати сертифiкати про походження товару;

     сертифiкат про походження товару - документ, що однозначно свiдчить про країну походження товару та виданий компетентним органом країни походження товару;

     УКТЗЕД - Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України.

     1.4. Попереднє рiшення приймається Управлiнням митно-тарифного регулювання Держмитслужби України (далi - Управлiння) та регiональними митницями, митницями, що визначаються Управлiнням (далi - митнi органи), на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України".

     1.5. Попереднє рiшення приймається за письмовою заявою заявника.

     1.6. Попереднє рiшення є обов'язковим для всiх митних органiв України.

     1.7. Попереднє рiшення дiє протягом трьох рокiв з дня його прийняття, якщо рiшення не вiдкликано або його дiю не припинено.

     1.8. Пiсля закiнчення строку, зазначеного в пунктi 1.7 цього Порядку, попереднє рiшення втрачає силу, при цьому заявник може звернутися з письмовою заявою до Управлiння або митного органу про прийняття нового попереднього рiшення вiдповiдно до цього Порядку.

     1.9. Заявник, що отримав попереднє рiшення, надає його оригiнал та копiю до митного органу одночасно з поданням документiв для здiйснення митного оформлення товару.

     1.10. Посадова особа митного органу пiсля звiрення копiї попереднього рiшення з оригiналом повертає оригiнал заявнику. Копiя попереднього рiшення залишається в справах митного органу.

     1.11. Попереднє рiшення подається митному органу для здiйснення митного оформлення товару разом iз сертифiкатом про походження товару у випадках, коли законом передбачено обов'язкове подання сертифiката.

2. Подання заяви про прийняття попереднього рiшення

     2.1. Для одержання попереднього рiшення заявник подає Управлiнню або митному органу заяву про прийняття попереднього рiшення про країну походження товару, заповнену за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

     2.2. До заяви додаються: сертифiкат про походження товару (у випадках, коли його подання передбачено законом); фотографiї, креслення; комерцiйнi, технiчнi й iншi документи, що мiстять вiдомостi про товар (наприклад, технологiчнi схеми виробництва; бухгалтерськi документи про калькуляцiю собiвартостi одиницi продукцiї; iнформацiя про походження та вартiсть iмпортної сировини, використаної при виробництвi товару); iншi документи, якi свiдчать про те, що цей товар повнiстю вироблено або пiддано достатнiй переробцi в конкретнiй країнi. Документи надаються у виглядi оригiналiв або копiй, завiрених у встановленому порядку.

     2.3. Поданi заявником разом iз письмовою заявою документи залишаються в справах Управлiння або митного органу.

     2.4. Якщо наданi заявником у заявi вiдомостi про походження товару є недостатнiми для прийняття попереднього рiшення, Управлiння або митний орган протягом 30 днiв вiд дня реєстрацiї заяви повiдомляє заявника про необхiднiсть надання додаткової iнформацiї i встановлює строк для її надання (не бiльше 30 днiв вiд дня повiдомлення заявника про надання додаткової iнформацiї).

     2.5. У разi ненадання заявником додаткової iнформацiї у визначений строк у видачi попереднього рiшення вiдмовляється з поверненням наданих документiв з обгрунтуванням пiдстав для вiдмови.

     2.6. Вiдмова в розглядi заяви не перешкоджає повторному зверненню заявника з письмовою заявою до Управлiння або митного органу про прийняття попереднього рiшення вiдповiдно до цього Порядку за умови усунення причин, що були пiдставою для вiдмови в прийняттi попереднього рiшення.

3. Прийняття попереднього рiшення

     3.1. Попереднє рiшення приймається безпосередньо до того, як розпочнеться торгiвля товаром, але не пiзнiше нiж через 150 днiв з моменту надходження до Управлiння або митного органу такої заяви.

     3.2. Попереднє рiшення оформлюється у двох примiрниках на офiцiйному бланку Держмитслужби України або митного органу за пiдписом керiвника (заступника) Управлiння або митного органу та завiряється печаткою Держмитслужби України або митного органу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     Перший примiрник видається (направляється) заявнику, другий примiрник залишається в справах Управлiння або митного органу.

     3.3. Попереднє рiшення може бути використане при митному оформленнi тiльки заявником.

     3.4. У разi втрати заявником попереднього рiшення вiн подає Управлiнню або митному органу, що видав це рiшення, письмову заяву про видачу дублiката попереднього рiшення за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

     Управлiння або митний орган протягом 30 днiв вiд дня реєстрацiї письмової заяви про видачу дублiката попереднього рiшення видає такий дублiкат.

     Дублiкат попереднього рiшення повинен бути iдентичним до оригiналу (зберiгаються всi вiдомостi, що мiстяться в оригiналi попереднього рiшення, у тому числi реєстрацiйний номер, дата прийняття та пiдпис посадової особи митного органу), але в графi 7 "Для службових примiток" бланка попереднього рiшення Управлiння або митний орган проставляє вiдмiтку "Дублiкат".

     3.5. Строк дiї дублiката обчислюється з дати прийняття попереднього рiшення i не може перевищувати строку дiї попереднього рiшення.

     3.6. Видане попереднє рiшення або його дублiкат реєструється Управлiнням або митним органом у Журналi облiку попереднiх рiшень про країну походження товарiв за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

     3.7. Митний орган не пiзнiше дня, наступного за днем видачi попереднього рiшення або його дублiката, надсилає до Управлiння копiю такого рiшення або дублiката.

     3.8. Iнформацiя про виданi попереднi рiшення та їх дублiкати доводиться до митних органiв Управлiнням.

4. Порядок заповнення граф попереднього рiшення

     На початку зазначаються повне найменування Управлiння або митного органу, що видав рiшення, реєстрацiйний номер i дата його видачi.

     Реєстрацiйний номер попереднього рiшення має такий вигляд: "ХХХХХХХХХ-ХХ/ХХХХХХ", де "ХХХХХХХХХ" - код Держмитслужби України або митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), "ХХ" - останнi двi цифри поточного року, "ХХХХХХ" - номер попереднього рiшення за Журналом облiку попереднiх рiшень про країну походження товарiв за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

(абзац другий глави 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

Графа 1 "Заявник"

     Зазначаються реквiзити заявника (юридичної особи: найменування та мiсцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, контактний телефон та прiзвище й iнiцiали керiвника /заступника/; фiзичної особи: iнiцiали та прiзвище, мiсце проживання, номер, серiя паспорта, ким та коли виданий, iдентифiкацiйний номер ДРФО та контактний телефон).

Графа 2 "Найменування та код товару згiдно з УКТЗЕД"

     Зазначаються найменування товару, його марка, модель, артикул, модифiкацiя та код товару згiдно з УКТЗЕД.

Графа 3 "Країна походження товару"

     Зазначається країна походження товару.

Графа 4 "Вiдомостi про товар, необхiднi для визначення країни походження"

     Зазначаються вiдомостi про товар, виробника товару, країну та мiсце виробництва товару, походження сировини, використаної при виробництвi товару, документ, на пiдставi якого прийнято попереднє рiшення.

Графа 5 "Нормативно-правовi акти, на пiдставi яких прийнято попереднє рiшення"

     Зазначаються нормативно-правовi акти, на пiдставi яких було прийнято попереднє рiшення.

Графа 6 "Висновок"

    У цiй графi вчиняється запис "Товар повнiстю вироблено (пiддано достатнiй переробцi) в

  ".
(країна)

Графа 7 "Для службових примiток"

     У разi втрати заявником оригiналу попереднього рiшення Управлiнням або митним органом у цiй графi дублiката попереднього рiшення проставляється вiдмiтка "Дублiкат".

5. Припинення дiї або вiдкликання попереднього рiшення

     5.1. Попереднє рiшення може бути вiдкликано або його дiю припинено.

     5.2. Рiшення про вiдкликання попереднього рiшення приймається Управлiнням або митним органом у разi:

     змiни товарної номенклатури УКТЗЕД;

     установлення мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, або актами законодавства України з питань визначення країни походження та/або правил визначення, що стосуються країни походження, iнших вимог та умов визначення країни походження товару;

     прийняття органами державної влади України рiшень, якими встановлюються iншi вимоги та умови визначення країни походження товару;

     якщо таке рiшення прийнято на пiдставi поданих заявником пiдроблених документiв або таких, що мiстять неправдивi данi.

     5.3. Рiшення про припинення дiї попереднього рiшення приймається Управлiнням або митним органом, якщо таке рiшення прийнято на пiдставi поданих заявником пiдроблених документiв або таких, що мiстять неправдивi данi.

     5.4. Рiшення про припинення дiї або вiдкликання попереднього рiшення направляється Управлiнням або митним органом заявниковi в письмовiй формi не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про припинення дiї або вiдкликання попереднього рiшення.

     5.5. Митний орган не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про припинення дiї або вiдкликання попереднього рiшення, надсилає до Управлiння копiю такого рiшення.

     5.6. Iнформацiя про виданi рiшення про припинення дiї або вiдкликання попереднього рiшення доводиться до митних органiв Управлiнням.

     5.7. Прийняте Управлiнням або митним органом рiшення про вiдкликання попереднього рiшення не перешкоджає повторному зверненню заявника з письмовою заявою до Управлiння або митного органу про прийняття попереднього рiшення вiдповiдно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до вiдкликання такого рiшення.

6. Прикiнцевi положення

     6.1. Поданi заявником документи, заявленi ним як такi, що мiстять конфiденцiйну iнформацiю, не можуть використовуватися посадовими особами митних органiв з iншою метою, нiж митне оформлення товарiв, за винятком випадкiв, передбачених законом. За розголошення такої iнформацiї посадовi особи митних органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     6.2. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених вiдомостей про країну походження товару згiдно iз законом покладено на заявника.

Заступник начальника Управлiння митно-тарифного регулювання - начальник вiддiлу митно-тарифного регулювання О. Л. Костенко

 

Додаток 1
до Порядку прийняття попереднього рiшення про країну походження товару
Форма
Керiвнику  
(найменування Управлiння або митного органу)
 
прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичної особи (фiзичної особи)
 
мiсцезнаходження, найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, контактний телефон (мiсце проживання фiзичної особи, номер, серiя паспорта, ким та коли виданий, iдентифiкацiйний номер ДРФО та контактний телефон)

    Прошу прийняти попереднє рiшення про країну походження зазначеного нижче товару. У зв'язку з цим повiдомляю:

1.  
(найменування та код товару згiдно з УКТЗЕД)
 
2.  
(країна походження товару)
3.  
(вiдомостi про товар, необхiднi для прийняття попереднього рiшення про
 
країну походження товару)
4.  
(перелiк потрiбних документiв, що додаються до заяви для
 
перевiрки зазначених вiдомостей)
 
М. П.    
посада, iнiцiали, прiзвище керiвника юридичної особи (фiзичної особи) (пiдпис)

____________
     Примiтка. Заява оформлюється на бланку заявника за наявностi.

 

Додаток 2
до Порядку прийняття попереднього рiшення про країну походження товару
Форма

 

 
ПОПЕРЕДНЄ РIШЕННЯ ПРО КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

N вiд "___" ____________ 200_ року.
1. Заявник
2. Найменування та код товару згiдно з УКТЗЕД 3. Країна походження товару
4. Вiдомостi про товар, необхiднi для визначення країни походження
5. Нормативно-правовi акти, на пiдставi яких прийнято попереднє рiшення
6. Висновок
7. Для службових примiток
     
Посада керiвника (заступника) Управлiння або митного органу (пiдпис, печатка) (iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 3
до Порядку прийняття попереднього рiшення про країну походження товару
Форма
Керiвнику  
(найменування Управлiння або митного органу)
 
прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичної особи (фiзичної особи)
 
мiсцезнаходження, найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, контактний телефон (мiсце проживання фiзичної особи, номер, серiя паспорта, ким та коли виданий, iдентифiкацiйний номер ДРФО та контактний телефон)

    У зв'язку з втратою зазначеного нижче попереднього рiшення про країну походження товару прошу видати дублiкат такого рiшення.

1.  
(найменування та код товару згiдно з УКТЗЕД)
 
2.  
(країна походження товару)
3.  
(номер та дата прийнятого попереднього рiшення про
 
країну походження товару)
М. П.    
посада, iнiцiали, прiзвище керiвника юридичної особи (фiзичної особи) (пiдпис)

____________
     Примiтка. Заява оформлюється на бланку заявника за наявностi.

 

Додаток 4
до Порядку прийняття попереднього рiшення про країну походження товару
Форма

Журнал облiку попереднiх рiшень про країну походження товарiв

N
з/п
Вхiдний номер та дата заяви про прийняття попереднього рiшення про країну походження товару Заявник (мiсцезнаходження, найменування юридичної особи /мiсце проживання, прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи/) Найменування товару
(код товару згiдно з УКТЗЕД)
Дата i номер попереднього рiшення про визначення країни походження товарiв Прiзвище посадової особи, якою пiдготовлено попереднє рiшення Примiтки
1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.