ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

24.09.2003 N 628


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 28.12.99 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 жовтня 2003 р. за N 899/8220


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 24.08.2000 N 1022 (iз змiнами, унесеними Указами Президента України вiд 19.01.2001 N 1232/2001 та вiд 25.04.2002 N 382/2002) "Питання Державної митної служби України", з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до законодавства України та пiдвищення ефективностi роботи зi справляння податкiв та зборiв наказую:

     1. Внести до наказу Держмитслужби вiд 28.12.99 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi" та Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi (далi - Положення), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271, такi змiни:

     1.1. У текстi наказу та Положення слова "Управлiння митних доходiв та платежiв" замiнити словами "Управлiння податкiв та зборiв", слова "вiддiл тарифiв та митної вартостi" та слова "Вiддiл тарифiв" замiнити словами "вiддiл контролю митної вартостi регiональної митницi або вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури митницi прямого пiдпорядкування, митницi", слова "Бухгалтерiя" замiнити словами "вiддiл фiнансiв та бухгалтерського облiку" у вiдповiдних вiдмiнках.

     1.2. Пункт 1.1 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "1.1. Вiддiл митних платежiв (далi - Вiддiл) - окремий структурний пiдроздiл регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi, який забезпечує правильнiсть нарахування митних платежiв за вантажними митними декларацiями суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Вiддiл регiональної митницi складається з чотирьох секторiв:

     сектору оформлення;

     сектору облiку та звiтностi;

     сектору визначення походження товарiв;

     сектору контролю.

     Вiддiл митницi прямого пiдпорядкування, митницi складається з трьох секторiв:

     сектору оформлення;

     сектору облiку та звiтностi;

     сектору визначення походження товарiв.

     Сектор оформлення митницi прямого пiдпорядкування, митницi додатково виконує функцiї контролю".

     1.3. Виключити з пункту 1.4 Положення абзац другий та доповнити пункт абзацами такого змiсту:

     "контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв.

     До компетенцiї Вiддiлу належать також:

     пiдготовка зведеної iнформацiї щодо належних до перерахування до бюджету сум податкiв та зборiв, здiйснення роботи з аналiзу наслiдкiв змiн у ставках податкiв та пiдготовка пропозицiй щодо їх оптимiзацiї;

     контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв, робота з аналiзу наслiдкiв змiн у ставках податкiв, виявлення проблемних питань при застосуваннi ставок податкiв та пiдготовка пропозицiй щодо їх оптимiзацiї, якi здiйснюються у порядку, що визначається нормативно-правовими актами Державної митної служби України".

     1.4. У пунктi 1.5 Положення перший абзац пiсля цифр "23" доповнити цифрами "34", у другому абзацi виключити цифри "34", третiй абзац виключити.

     1.5. Пункт 1.6 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "1.6. Пiсля завершення оформлення ВМД у справах вiддiлу залишається третiй аркуш ВМД".

     1.6. Пункт 5.1.6 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "З метою своєчасного перерахування митних платежiв Вiддiл щоденно подає вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку реєстри належних до перерахування митних платежiв у торговому та неторговому обiгу за оформленими в повному обсязi ВМД (додатки 10, 11).

     Зведена в реєстр iнформацiя про належнi до перерахування суми податкiв та зборiв, сплаченi за квитанцiєю МД-1, щоденно подається до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку пiсля отримання такої iнформацiї з усiх пiдроздiлiв (додаток 12)".

     1.7. Пункт 5.2.1 Положення виключити.

     1.8. Пункт 5.4 Положення пiсля слiв "основними напрямками дiяльностi" доповнити словами "(крiм напряму з контролю за визначенням країни походження товарiв)".

     1.9. Пункт 6.6 Положення доповнити абзацом такого змiсту:

     "При зазначеннi номера та дати реєстру в Журналi облiку податкових векселiв зазначаються вихiдний номер та дата супровiдного листа митницi, яким реєстр надсилається до органiв державної податкової служби".

     1.10. Пункт 7.1 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "7.1. Звiтнiсть митницi щодо митних платежiв та звiтнiсть за основними напрямками роботи Вiддiлу здiйснюється у порядку, за формами та в термiн, що визначаються Держмитслужбою".

     1.11. Доповнити Положення додатками 11, 12 за формами, що додаються.

     2. Управлiнню податкiв та зборiв (Лiпiхiна Т.Д.) та Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) пiсля реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити його тиражування та розсилку до регiональних митниць, митниць прямого пiдпорядкування, митниць.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць прямого пiдпорядкування, митниць у межах затвердженої штатної чисельностi, у разi необхiдностi, провести перерозподiл штатної чисельностi працiвникiв у вiддiлах митних платежiв за рахунок вивiльнених працiвникiв пiдроздiлiв, функцiї яких частково передано вiддiлам митних платежiв.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць прямого пiдпорядкування, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби М.Каленський

 

Додаток 11
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.09.2003 N 628)
  
Реєстр
належних до перерахування податкiв та зборiв у неторговому обiгу за оформленими в повному обсязi ВМД
________________ митницi за _________ р.
(перiод)

грн.

Валюта розрахунку Термiн Код виду платежу Усього
Митнi збори Мито Акцизний збiр ПДВ
    001 003 004 005 008 009 010 012 065 Усього 120 121 123 124 140 143 Усього 180 181 182 183 184 185 186 188 189 127 Усього 128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Валюта України За перiод                                                            
з поч. м.                                                            
Екв. iноз. валюти За перiод                                                            
з поч. м.                                                            
РАЗОМ За перiод                                                            
з поч. м.                                                            

Начальник вiддiлу митних платежiв
Виконавець

     Примiтка: Реєстр подається до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку щоденно.

Т.в.о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т.Лiпiхiна

 

Додаток 12
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
(у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.09.2003 N 628)
  
Реєстр
належних до перерахування податкiв та зборiв, сплачених за квитанцiєю МД-1
________________ митницi за _________ р.
(перiод)

грн.

Валюта розрахунку Термiн Код виду платежу Усього
Митнi збори Мито Акцизний збiр ПДВ Єдиний збiр
    001 003 004 005 008 009 010 012 065 Усього 120 121 123 124 140 143 Усього 180 181 182 183 184 185 186 188 189 127 Усього 128 070
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Валюта України За перiод                                                              
з поч. м.                                                              
Екв. iноз. валюти За перiод                                                              
з поч. м.                                                              
РАЗОМ За перiод                                                              
з поч. м.                                                              

Начальник вiддiлу митних платежiв
Виконавець

     Примiтка: Реєстр подається до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку щоденно.

Т.в.о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т.Лiпiхiна
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.