Документ скасований: Указ ПУ № 582/2011 від 12.05.2011

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Державної митної служби України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Указами Президента України
вiд 19.12.2001 N 1232/2001
вiд 25.04.2002 N 382/2002,
вiд 05.03.2004 N 280/2004

     1. Затвердити Положення про Державну митну службу України (додається).

     2. Внести змiну до Указу Президента України вiд 29 листопада 1996 року N 1145 "Про Державну митну службу України" (в редакцiї Указу Президента України вiд 23 березня 1998 року N 216), виклавши статтю 4 в такiй редакцiї:

     "4. Держмитслужбi України утворити:

     для посилення боротьби з незаконним перемiщенням через митний кордон України зброї та боєприпасiв, вибухових, радiоактивних, отруйних та сильнодiючих речовин, наркотичних засобiв, пiдакцизних товарiв, культурних та iсторичних цiнностей, iнших товарiв - у складi регiональних митниць вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил, а у митницях - вiдповiднi служби;

     для забезпечення ефективного митного контролю за енергоносiями пiд час їх перемiщення через митний кордон України - Центральну енергетичну митницю".

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Указ Президента України вiд 8 лютого 1997 року N 126 "Про Положення про Державну митну службу України";

     Указ Президента України вiд 23 березня 1998 року N 217 "Про внесення змiни до Положення про Державну митну службу України".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
24 серпня 2000 року
N 1022/2000

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 24 серпня 2000 року N 1022/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну митну службу України

     1. Державна митна служба України (Держмитслужба України) є центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, який забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi митної справи. Дiяльнiсть Держмитслужби України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Держмитслужба України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, а також цим Положенням.

     Держмитслужба України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї про вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентовi України, Кабiнету Мiнiстрiв України. У межах своїх повноважень Держмитслужба України органiзовує виконання актiв законодавства, здiйснює систематичний контроль за їх реалiзацiєю.

     3. Основними завданнями Держмитслужби України є:

     забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi митної справи;

     захист економiчних iнтересiв України;

     контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

     використання засобiв митно-тарифного та позатарифного регулювання при перемiщеннi через митний кордон України товарiв та iнших предметiв;

     удосконалення митного контролю, митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     здiйснення разом з Нацiональним банком України комплексного контролю за валютними операцiями;

     здiйснення разом з iншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;

     боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

     розвиток мiжнародного спiвробiтництва у сферi митної справи.

     4. Держмитслужба України вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     1) органiзовує та контролює дiяльнiсть митних органiв;

     2) забезпечує своєчасне i повне внесення до державного бюджету коштiв вiд податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), справляння яких згiдно iз законодавством покладено на митнi органи;

     3) вживає разом з iншими органами виконавчої влади заходи, спрямованi на недопущення незаконного вивезення за кордон цiнностей, що становлять культурне або iсторичне надбання українського народу;

     4) сприяє у межах своєї компетенцiї здiйсненню заходiв щодо захисту прав споживачiв товарiв, якi ввозяться в Україну, а також прав iнтелектуальної власностi у процесi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     5) розробляє та здiйснює самостiйно або у взаємодiї з iншими органами виконавчої влади заходи щодо запобiгання контрабандi, порушенню митних правил та їх припинення;

     6) органiзовує та контролює вiдповiдно до законодавства проведення митними органами дiзнання у справах про контрабанду та здiйснення ними провадження у справах про порушення митних правил;

     7) веде митну статистику;

     8) веде разом з iншими уповноваженими органами виконавчої влади Українську класифiкацiю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     9) здiйснює верифiкацiю (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв про походження товарiв з України;

     10) здiйснює в межах своєї компетенцiї державну полiтику у сферi охорони державної таємницi, контроль за забезпеченням охорони державної таємницi у системi митних органiв України, а також органiзацiйно-технiчнi заходи щодо застосування засобiв криптографiчного й технiчного захисту iнформацiї, охорона якої забезпечується державою вiдповiдно до законодавства, та додержання посадовими особами митних органiв України вимог законодавства стосовно порядку одержання, використання, поширення та збереження такої iнформацiї;

(Пiдпункт 10 пункту 4 в редакцiї Указу Президента вiд 25.04.2002 N 382/2002)

     11) реалiзовує у межах своєї компетенцiї державну кадрову полiтику;

     12) бере участь у пiдготовцi проектiв програм розвитку митної справи, соцiального захисту її працiвникiв;

     13) створює, реорганiзовує та лiквiдовує в установленому порядку реґiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi управлiння та органiзацiї, установи i навчальнi заклади;

     14) органiзовує реконструкцiю та спорудження пунктiв пропуску через державний кордон України для автомобiльного сполучення;

     15) здiйснює вiдповiдно до законодавства України функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери її управлiння;

     16) забезпечує гласнiсть у дiяльностi митних органiв, здiйснює в установленому законодавством порядку iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян з питань митного законодавства;

     17) бере участь у пiдготовцi мiжнародних договорiв України, готує пропозицiї щодо укладення, денонсацiї таких договорiв, у межах своєї компетенцiї укладає мiжнароднi договори України;

     18) виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на неї завдань.

     5. Держмитслужба України має право:

     залучати спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до її компетенцiї;

     представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням у мiжнародних органiзацiях та пiд час укладання мiжнародних договорiв України;

     одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, а також громадян iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на неї завдань;

     скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенцiї.

     6. Держмитслужба України пiд час виконання покладених на неї завдань взаємодiє з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, а також з вiдповiдними органами iноземних держав.

     7. Держмитслужба України здiйснює свої повноваження безпосередньо та через реґiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi управлiння та органiзацiї.

     8. Держмитслужба України в межах своїх повноважень на основi та на виконання актiв законодавства видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     Держмитслужба України в разi потреби видає разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади спiльнi акти.

     Нормативно-правовi акти Держмитслужби України пiдлягають реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     У випадках, передбачених законодавством, рiшення Держмитслужби України є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi, а також громадянами.

     9. Держмитслужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду та звiльняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

     Голова має перших заступникiв, у тому числi першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, i заступникiв, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

(абзац другий пункту 9 в редакцiї Указу Президента України вiд 05.03.2004 р. N 280/2004)

     Голова здiйснює керiвництво Держмитслужбою України, розподiляє обов'язки мiж заступниками, визначає ступiнь вiдповiдальностi заступникiв Голови та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держмитслужби України.

     Голова Держмитслужби України в установленому порядку призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держмитслужби України, керiвникiв реґiональних митниць та їх структурних пiдроздiлiв, митниць, спецiалiзованих митних управлiнь i органiзацiй, установ та навчальних закладiв.

     Голова несе персональну вiдповiдальнiсть перед Президентом України i Кабiнетом Мiнiстрiв України за виконання покладених на Держмитслужбу завдань i виконання ним своїх функцiй.

     10. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держмитслужби України, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi в Держмитслужбi України утворюється колегiя у складi Голови (голова колегiї), заступникiв Голови за посадою, працiвникiв Держмитслужби України та iнших митних органiв.

     У разi потреби до складу колегiї Держмитслужби України можуть входити в установленому порядку iншi особи.

(пункт 10 доповнено новим абзацом другим згiдно з Указом Президента України вiд 05.03.2004 р. N 280/2004, у зв'язку iз цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     Членiв колегiї затверджує i увiльняє вiд виконання обов'язкiв Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням Голови.

     У засiданнях колегiї можуть брати участь представники Адмiнiстрацiї Президента України, Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України та за запрошенням Держмитслужби України - представники Верховної Ради України.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держмитслужби України.

(Пункт 10 в редакцiї Указу Президента вiд 19.12.2001 N 1232/2001)

     11. Для розгляду наукових рекомендацiй та iнших пропозицiй з основних напрямiв дiяльностi митних органiв, обговорення найважливiших програм та iнших питань у Держмитслужбi України може утворюватися наукова рада з учених та висококвалiфiкованих спецiалiстiв.

     Склад ради та положення про неї затверджує Голова.

     12. Гранична чисельнiсть працiвникiв Держмитслужби України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 05.03.2004 р. N 280/2004)

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Держмитслужби України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Структуру центрального апарату Держмитслужби України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держмитслужби України затверджує Голова.

(абзац третiй пункту 12 замiнено абзацами третiм та четвертим згiдно з Указом Президента України вiд 05.03.2004 р. N 280/2004)

     13. Держмитслужба України є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 05.03.2004 р. N 280/2004)

 

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В. ЛИТВИН
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.