У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких указiв Президента України

     1. Затвердити змiни, що вносяться до деяких указiв Президента України (додаються).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Указ Президента України вiд 14 липня 2001 року N 529 "Про Примiрне положення про державного секретаря мiнiстерства";

     пункт 3 статтi 1 Указу Президента України вiд 15 сiчня 2002 року N 22 "Про внесення змiн до деяких указiв Президента України";

     пункт 2 статтi 1 Указу Президента України вiд 14 квiтня 2003 року N 324 "Про внесення змiн до деяких указiв Президента України".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
5 березня 2004 року
N 280/2004

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 5 березня 2004 року N 280/2004

ЗМIНИ,
що вносяться до указiв Президента України

     1. В абзацi чотирнадцятому пункту 7 Положення про дипломатичний паспорт України, затвердженого Указом Президента України вiд 27 жовтня 1992 року N 515 "Про дипломатичний та службовий паспорти України" (в редакцiї Указу вiд 26 лютого 1998 року N 153, зi змiнами, внесеними Указами вiд 14 квiтня 1998 року N 296, вiд 18 травня 1998 року N 481, вiд 3 липня 2001 року N 481, вiд 2 липня 2002 року N 599 та вiд 29 жовтня 2003 року N 1227), слова "Державному секретаревi Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстру Кабiнету Мiнiстрiв України".

     2. У другому реченнi абзацу другого пункту 5 Положення про порядок пiдготовки i внесення проектiв указiв i розпоряджень Президента України, затвердженого Указом Президента України вiд 20 серпня 1993 року N 346 (в редакцiї Указу вiд 10 вересня 1994 року N 512, зi змiнами, внесеними Указами вiд 27 сiчня 1999 року N 70 та вiд 26 сiчня 2002 року N 74), слова "Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв України".

     3. У Положеннi про Нацiональну комiсiю регулювання електроенергетики України, затвердженому Указом Президента України вiд 14 березня 1995 року N 213 "Про заходи щодо забезпечення дiяльностi Нацiональної комiсiї з питань регулювання електроенергетики України" (в редакцiї Указу вiд 21 квiтня 1998 року N 335, зi змiнами, внесеними Указом вiд 1 лютого 1999 року N 108):

     1) у пунктi 10:

     пiдпункт 5 викласти у такiй редакцiї:

     "5) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв робочого апарату Комiсiї, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Комiсiї";

     пiдпункт 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7) затверджує положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Комiсiї";

     2) пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14. Гранична чисельнiсть робочого апарату Комiсiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Комiсiї затверджує її Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кошторис видаткiв Комiсiї та штатний розпис її робочого апарату затверджує Голова Комiсiї за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     3) у пунктi 15 слова "рахунки в установах банку" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     4. У Положеннi про порядок роботи з законопроектами та iншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України, затвердженому Указом Президента України вiд 30 березня 1995 року N 270 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 27 сiчня 1999 року N 70 та вiд 26 сiчня 2002 року N 74):

     1) у другому реченнi абзацу першого пункту 4 слова "Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв України";

     2) у пунктi 14 слова "Керiвником Групи по зв'язках з Верховною Радою України" замiнити словами "Керiвником Управлiння з питань забезпечення зв'язкiв з Верховною Радою України, Конституцiйним Судом України i Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у пунктi 16 слова "Канцелярiї Президента України" замiнити словами "Управлiннi документального забезпечення".

     5. У затверджених Указом Президента України вiд 10 листопада 1995 року N 1035 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 27 сiчня 1999 року N 70 та вiд 26 сiчня 2002 року N 74):

     1) Програмi кадрового забезпечення державної служби:

     в абзацi першому пункту 3 роздiлу "Формування складу державних службовцiв" слова "державним секретарям мiнiстерств, керiвникам iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади" замiнити словами "їх керiвникам";

     у третьому реченнi абзацу шостого пункту 2 роздiлу "Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв" слова "Українську Академiю державного управлiння при Президентовi України" замiнити словами "Нацiональну академiю державного управлiння при Президентовi України";

     в абзацi четвертому пункту 1 роздiлу "Контроль i вiдповiдальнiсть за стан кадрового забезпечення державної служби" слова "державних секретарiв мiнiстерств, керiвникiв iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади" замiнити словами "їх керiвникiв";

     2) у другому реченнi абзацу четвертого Програми роботи з керiвниками державних пiдприємств, установ i органiзацiй слова "державний секретар мiнiстерства, керiвник iншого" замiнити словом "керiвник".

     6. У Положеннi про Державну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженому Указом Президента України вiд 14 лютого 1997 року N 142 "Про Державну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку" (в редакцiї Указу вiд 25 вересня 2002 року N 861):

     1) у пунктi 15:

     в абзацi першому слова "системи Комiсiї" замiнити словами "центрального апарату та територiальних органiв Комiсiї";

     абзац третiй пiсля слова "затверджує" доповнити словами "в установленому порядку";

     2) у пунктi 17 слова "реєстрацiйнi рахунки" замiнити словом "рахунки".

     7. У Положеннi про Нацiональне космiчне агентство України, затвердженому Указом Президента України вiд 22 липня 1997 року N 665 (зi змiнами, внесеними Указом вiд 24 грудня 2002 року N 1207):

     1) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нормативно-правовi акти НКАУ пiдлягають реєстрацiї в установленому законодавством порядку";

     2) абзац шостий пункту 8 викласти в такiй редакцiї:

     "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату НКАУ, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату НКАУ";

     3) абзаци другий i третiй пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї НКАУ можуть входити в установленому порядку iншi особи.

     Членiв колегiї затверджує та увiльняє вiд виконання обов'язкiв Кабiнет Мiнiстрiв України";

     4) пункт 11 викласти у такiй редакцiї:

     "11. Гранична чисельнiсть працiвникiв НКАУ затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату НКАУ затверджує Генеральний директор НКАУ за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв НКАУ затверджує Генеральний директор НКАУ за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату НКАУ затверджує Генеральний директор НКАУ".

     8. У Положеннi про Мiнiстерство оборони України, затвердженому Указом Президента України вiд 21 серпня 1997 року N 888 "Про затвердження положень про Мiнiстерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України" (в редакцiї Указу вiд 4 липня 2002 року N 618):

     1) у пунктi 7:

     у пiдпунктi 4 слова "Державного секретаря Мiноборони України (далi - Державний секретар) та Державного секретаря з питань мiжнародного спiвробiтництва" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     пiдпункти 5 i 6 викласти у такiй редакцiї:

     "5) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiноборони України;

     6) призначає на посади та звiльняє з посад у встановленому порядку працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства";

     пiдпункт 7 виключити;

     2) пункти 8 i 9 викласти у такiй редакцiї:

     "8. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства, першого заступника з гуманiтарної полiтики та у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), та заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     9. Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiноборони України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiноборони України";

     3) пункти 10 i 11 виключити;

     4) у першому реченнi абзацу першого пункту 13 слова "Державного секретаря та його першого заступника, Державного секретаря з питань мiжнародного спiвробiтництва, начальника Генерального штабу Збройних Сил та його першого заступника" замiнити словами "його перших заступникiв та заступникiв, начальника Генерального штабу Збройних Сил";

     5) пункт 15 викласти у такiй редакцiї:

     "Гранична чисельнiсть працiвникiв Мiноборони України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Мiноборони України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Мiноборони України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiноборони України затверджує Мiнiстр";

     6) пункт 16 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     9. У Положеннi про Мiнiстерство юстицiї України, затвердженому Указом Президента України вiд 30 грудня 1997 року N 1396 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 31 липня 2000 року N 934, вiд 7 серпня 2001 року N 596 та вiд 27 грудня 2002 року N 1233):

     1) у пунктi 10:

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнiстерство";

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "затверджує програми i плани роботи Мiнiстерства, звiти про їх виконання";

     абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "подає в установленому порядку Прем'єр-мiнiстровi України пропозицiї щодо призначення на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра;

     порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     абзац вiсiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "приймає рiшення щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї територiальних органiв Мiнiстерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звiльняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керiвникiв";

     абзаци двадцять перший - двадцять третiй замiнити абзацами двадцять першим - двадцять четвертим такого змiсту:

     "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України в установленому порядку - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнiстерства;

     затверджує положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiнiстерства, визначає ступiнь вiдповiдальностi їх керiвникiв;

     розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працiвникам центрального апарату Мiнiстерства та пiдпорядкованих йому органiв i установ вiдповiдних рангiв державних службовцiв, заохочення та притягнення їх до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     веде особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень та функцiй Мiнiстерства".

     У зв'язку iз цим абзаци двадцять четвертий та двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять п'ятим та двадцять шостим;

     2) пункти 101 i 102 викласти у такiй редакцiї:

     "101. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     102. Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiн'юсту України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнiстерства";

     3) пункти 103 - 105 виключити;

     4) у пунктi 11:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його першого заступника" замiнити словами "його перших заступникiв";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнiстерства можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     5) абзаци другий i третiй пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Мiнiстерства затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Мiн'юсту України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України".

     10. У Положеннi про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженому Указом Президента України вiд 31 липня 1998 року N 827 (зi змiнами, внесеними Указом вiд 12 червня 2000 року N 786):

     1) у пунктi 8:

     в абзацi другому слова "має заступникiв" замiнити словами "має перших заступникiв, у тому числi першого заступника голови у зв'язках з Верховною Радою України, та заступникiв";

     доповнити пункт одинадцятим та дванадцятим абзацами такого змiсту:

     "призначає на посади та звiльняє з посад в установленому порядку працiвникiв центрального апарату Департаменту;

     затверджує положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Департаменту";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Департаменту можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) у пунктi 11:

     в абзацах другому та третьому слова "центрального апарату" виключити;

     абзац четвертий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Структуру центрального апарату Департаменту затверджує голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Департаменту затверджує його голова";

     4) у пунктi 12 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     11. У Положеннi про Вищу атестацiйну комiсiю України, затвердженому Указом Президента України вiд 25 лютого 1999 року N 216:

     1) пункт 9 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Голова ВАК призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату ВАК України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату ВАК України";

     2) пункт 12 викласти у такiй редакцiї:

     "12. Гранична чисельнiсть працiвникiв ВАК України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату ВАК України затверджує її голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв ВАК України затверджує голова ВАК України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату ВАК України затверджує голова";

     3) у пунктi 13 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     12. У Положеннi про Мiнiстерство закордонних справ України, затвердженому Указом Президента України вiд 3 квiтня 1999 року N 357 (зi змiнами, внесеними Указом вiд 14 вересня 2000 року N 1069):

     1) абзаци третiй i четвертий пункту 9 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України та першого заступника з питань європейської iнтеграцiї (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi МЗС України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнiстерства";

     2) у пунктi 11:

     абзац перший пiсля слiв "Мiнiстра (голова колегiї)" доповнити словами "перших заступникiв та";

     доповнити пункт другим абзацом такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнiстерства можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     3) у пунктi 15:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату МЗС України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату МЗС України затверджує Мiнiстр";

     4) у пунктi 16 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     13. У Положеннi про Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України, затвердженому Указом Президента України вiд 3 червня 1999 року N 601:

     1) у пунктi 8:

     абзаци перший та другий викласти у такiй редакцiї:

     "Держкомзв'язку України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє його повноваження на цiй посадi Президент України.

     Голова Держкомзв'язку України має перших заступникiв, у тому числi першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та заступникiв, яких призначає на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цiй посадi Президент України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Голова призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомзв'язку України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомзв'язку України";

     2) у пунктi 9:

     в абзацi першому слова "його заступникiв" замiнити словами "його перших заступникiв та заступникiв";

     абзаци другий - четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомзв'язку України можуть входити в установленому порядку iншi особи.

     Члени колегiї затверджуються та увiльняються вiд виконання обов'язкiв Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Голови Держкомзв'язку України.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держкомзв'язку України";

     3) пункт 11 викласти у такiй редакцiї:

     "11. Гранична чисельнiсть працiвникiв Держкомзв'язку України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Держкомзв'язку України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Держкомзв'язку України затверджує його Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держкомзв'язку України затверджує Голова";

     4) у пунктi 12 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     14. У Положеннi про Головне управлiння державної служби України, затвердженому Указом Президента України вiд 2 жовтня 1999 року N 1272:

     1) у пунктi 8:

     в абзацi другому слова "має заступникiв" замiнити словами "має перших заступникiв, у тому числi першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та заступникiв";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Начальник призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Головдержслужби України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Головдержслужби України";

     2) у пунктi 9:

     доповнити пункт абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї Головдержслужби України можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     в абзацi четвертому слово "Начальника" виключити;

     3) пункт 10 викласти у такiй редакцiї:

     "10. Гранична чисельнiсть працiвникiв Головдержслужби України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Головдержслужби України затверджує Начальник Головдержслужби України за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Головдержслужби України затверджує Начальник Головдержслужби України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Головдержслужби України затверджує Начальник Головдержслужби України";

     4) у пунктi 11 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     15. У статтi 2 Указу Президента України вiд 15 грудня 1999 року N 1572 "Про систему центральних органiв виконавчої влади" (зi змiнами, внесеними Указами вiд 29 травня 2001 року N 345 та вiд 27 серпня 2003 року N 919):

     перше речення частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "Статус керiвникiв центральних органiв виконавчої влади встановлюється положеннями про цi органи";

     у частинi четвертiй слова "мiнiстрiв, їх заступникiв" замiнити словом "мiнiстрiв".

     16. У частинi другiй статтi 1 Указу Президента України вiд 11 лютого 2000 року N 208 "Про пiдвищення ефективностi системи державної служби" (зi змiнами, внесеними Указом вiд 4 сiчня 2003 року N 1) слова "Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України", "Державний секретар Мiнiстерства фiнансiв України; ректор Української Академiї державного управлiння при Президентовi України" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України", "перший заступник Мiнiстра фiнансiв України; ректор Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України".

     17. У пунктi 7 Положення про Координацiйну раду з питань державної служби при Президентовi України, затвердженого Указом Президента України вiд 21 березня 2000 року N 473 (зi змiнами, внесеними Указом вiд 4 сiчня 2003 року N 1), слова "Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України".

     18. У Положеннi про Державний комiтет архiвiв України, затвердженому Указом Президента України вiд 22 березня 2000 року N 486 (зi змiнами, внесеними Указом вiд 15 липня 2002 року N 641):

     1) пункт 9 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Голова призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомархiву України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомархiву України";

     2) абзац другий пункту 10 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомархiву України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) у пунктi 12:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держкомархiву України затверджує Голова Держкомархiву України за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держкомархiву України затверджує Голова";

     4) у пунктi 13 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     19. У Положеннi про Мiнiстерство палива та енергетики України, затвердженому Указом Президента України вiд 14 квiтня 2000 року N 598 "Про Мiнiстерство палива та енергетики України" (зi змiнами, внесеними Указами вiд 14 грудня 2001 року N 1218 та вiд 27 березня 2002 року N 304):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 4 слова "кандидатури на посаду Державного секретаря Мiнпаливенерго України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозицiї щодо призначення на посади перших заступникiв та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "кандидатур на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     у пiдпунктi 5 слова "Державного секретаря" виключити;

     пiдпункт 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнпаливенерго України";

     пiдпункти 9 i 10 виключити;

     у пiдпунктi 11 слова "Державного секретаря, його перших заступникiв та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     пiдпункти 13 та 13-1 замiнити пiдпунктом 13 такого змiсту:

     "13) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнпаливенерго України";

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiнпаливенерго України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнпаливенерго України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його перших заступникiв та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнпаливенерго України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     в абзацi четвертому слова "наказами Мiнiстра" замiнити словами "наказами Мiнпаливенерго України";

     4) абзаци другий та третiй пункту 13 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Структуру центрального апарату Мiнпаливенерго України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис та кошторис видаткiв Мiнпаливенерго України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiнпаливенерго України затверджує Мiнiстр";

     5) у пунктi 14 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     20. У Положеннi про Мiнiстерство транспорту України, затвердженому Указом Президента України вiд 11 травня 2000 року N 678 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 26 листопада 2001 року N 1144 та вiд 27 березня 2002 року N 304):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 5 слова "на посаду Державного секретаря Мiнтрансу України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     пiдпункти 6 i 7 викласти у такiй редакцiї:

     "6) затверджує програми i плани роботи Мiнтрансу України, розглядає та затверджує звiт про їх виконання;

     7) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнтранс України";

     у пiдпунктi 11 слова "Державного секретаря, його першого заступника та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     пiдпункти 13 i 14 викласти у такiй редакцiї:

     "13) за поданням керiвникiв урядових органiв державного управлiння, утворених у складi Мiнiстерства, затверджує граничну чисельнiсть їх працiвникiв, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видаткiв цих органiв;

     14) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнтрансу України";

     пiдпункт 151 виключити;

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiнтрансу України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнтрансу України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому, слова "Державного секретаря, його першого заступника та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнтрансу України можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим;

     в абзацi четвертому слова "наказами Мiнiстра" замiнити словами "наказами Мiнтрансу України";

     4) абзаци другий - четвертий пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Мiнтрансу України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Мiнтрансу України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiнтрансу України затверджує Мiнiстр";

     5) у пунктi 14 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     21. У Положеннi про Державний комiтет України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, затвердженому Указом Президента України вiд 25 травня 2000 року N 721 "Питання Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва":

     1) пункт 8 викласти у такiй редакцiї:

     "8. Держпiдприємництво України очолює Голова, якого призначає за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє його повноваження на цiй посадi Президент України.

     Голова Держпiдприємництва України має перших заступникiв, у тому числi першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, i заступникiв.

     Перших заступникiв та заступникiв Голови призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Голова здiйснює керiвництво Комiтетом, розподiляє обов'язки мiж першими заступниками та заступниками Голови, визначає ступiнь вiдповiдальностi заступникiв Голови та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держпiдприємництва України, призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держпiдприємництва України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держпiдприємництва України.

     Голова несе персональну вiдповiдальнiсть перед Президентом України i Кабiнетом Мiнiстрiв України за виконання покладених на Держпiдприємництво України завдань i здiйснення ним своїх функцiй";

     2) пункт 9 доповнити другим абзацом такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї Держпiдприємництва України можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим;

     3) абзаци перший - третiй пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Гранична чисельнiсть працiвникiв Держпiдприємництва України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Держпiдприємництва України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Держпiдприємництва України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     4) у пунктi 14 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     22. У Положеннi про Мiнiстерство аграрної полiтики України, затвердженому Указом Президента України вiд 7 червня 2000 року N 772 "Питання Мiнiстерства аграрної полiтики України" (зi змiнами, внесеними Указами вiд 30 жовтня 2001 року N 1021 та вiд 27 березня 2002 року N 304):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 3 слова "на посаду Державного секретаря Мiнагрополiтики України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     у пiдпунктi 4 слова "за поданням Державного секретаря" виключити;

     пiдпункти 6-9 викласти у такiй редакцiї:

     "6) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнагрополiтики України;

     7) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнiстерства;

     8) приймає рiшення щодо утворення, реорганiзацiї i лiквiдацiї територiальних органiв Мiнагрополiтики України, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звiльняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керiвникiв;

     9) за поданням керiвникiв урядових органiв державного управлiння, утворених у складi Мiнiстерства, затверджує граничну чисельнiсть їх працiвникiв, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видаткiв цих органiв";

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiнагрополiтики України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнагрополiтики України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його першого заступника, заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв, заступникiв Мiнiстра";

     перше речення абзацу другого викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнагрополiтики України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     4) в абзацi другому пункту 12 слова "Державний секретар" замiнити словом "Мiнiстр";

     5) абзаци другий - п'ятий пункту 13 замiнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Структуру центрального апарату Мiнагрополiтики України в установленому порядку затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Мiнагрополiтики України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiнагрополiтики України затверджує Мiнiстр";

     6) у пунктi 14 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     23. У Положеннi про Мiнiстерство освiти i науки України, затвердженому Указом Президента України вiд 7 червня 2000 року N 773 "Про Мiнiстерство освiти i науки України" (зi змiнами, внесеними, Указом вiд 26 квiтня 2002 року N 404):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 4 слова "на посаду Державного секретаря МОН України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - щодо призначення на посади першого заступника та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     у пiдпунктi 5 слова "за поданням Державного секретаря" i "Державного секретаря" виключити;

     пiдпункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є МОН України";

     у пiдпунктi 12 слова "Державного секретаря, його першого заступника" замiнити словами "його перших заступникiв";

     пiдпункти 14 i 15 викласти у такiй редакцiї:

     "14) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату МОН України;

     15) за поданням керiвникiв урядових органiв державного управлiння, утворених у складi Мiнiстерства, затверджує граничну чисельнiсть їх працiвникiв, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видаткiв цих органiв";

     пiдпункт 16 виключити;

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi МОН України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату МОН України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його першого заступника та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї МОН України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     4) пункт 13 викласти у такiй редакцiї:

     "13. Гранична чисельнiсть працiвникiв МОН України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату МОН України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв МОН України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату МОН України затверджує Мiнiстр";

     5) у пунктi 14 слова "рахунки в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     24. У Положеннi про Державний комiтет України у справах ветеранiв, затвердженому Указом Президента України вiд 22 червня 2000 року N 811 "Питання Державного комiтету України у справах ветеранiв":

     1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Комiтету, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Комiтету";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Комiтету можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзаци другий i третiй пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Комiтету затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Комiтету затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     4) пункт 12 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     25. У Положеннi про Державний комiтет України по водному господарству, затвердженому Указом Президента України вiд 14 липня 2000 року N 898:

     1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держводгоспу України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держводгоспу України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держводгоспу України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзаци другий i третiй пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держводгоспу України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Держводгоспу України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     4) пункт 12 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     26. У Положеннi про Мiнiстерство охорони здоров'я України, затвердженому Указом Президента України вiд 24 липня 2000 року N 918 (зi змiнами, внесеними Указом вiд 25 квiтня 2002 року N 379):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 5 слова "на посаду Державного секретаря МОЗ України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     у пiдпунктi 6 слова "за поданням Державного секретаря" i "Державного секретаря" виключити;

     пiдпункти 7 та 11 викласти у такiй редакцiї:

     "7) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є МОЗ України";

     "11) за поданням керiвникiв урядових органiв державного управлiння, утворених у складi Мiнiстерства, затверджує граничну чисельнiсть їх працiвникiв, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видаткiв цих органiв";

     у пiдпунктi 12 слова "Державного секретаря, його першого заступника" замiнити словами "перших заступникiв";

     пiдпункт 14 викласти у такiй редакцiї:

     "14) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнiстерства";

     пiдпункт 15 виключити;

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi МОЗ України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату МОЗ України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його першого заступника та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї МОЗ України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     4) пункт 14 викласти у такiй редакцiї:

     "14. Гранична чисельнiсть працiвникiв МОЗ України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату МОЗ України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв МОЗ України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату МОЗ України затверджує Мiнiстр";

     5) пункт 15 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     27. У Положеннi про Державний комiтет лiсового господарства України, затвердженому Указом Президента України вiд 14 серпня 2000 року N 969:

     1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомлiсгоспу України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомлiсгоспу України";

     2) абзац другий пункту 10 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомлiсгоспу України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзаци другий та третiй пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держкомлiсгоспу України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Держкомлiсгоспу України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     4) пункт 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     28. У Положеннi про Державний комiтет України по земельних ресурсах, затвердженому Указом Президента України вiд 14 серпня 2000 року N 970:

     1) у пунктi 9:

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "Голова має перших заступникiв, у тому числi першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, i заступникiв, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України";

     абзац четвертий доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомзему України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомзему України";

     2) абзац другий пункту 10 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомзему України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзаци другий i третiй пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держкомзему України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Держкомзему України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     4) пункт 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     29. У Положеннi про Державну митну службу України, затвердженому Указом Президента України вiд 24 серпня 2000 року N 1022 "Питання Державної митної служби України" (зi змiнами, внесеними Указом вiд 19 грудня 2001 року N 1232):

     1) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "Голова має перших заступникiв, у тому числi першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, i заступникiв, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України";

     2) пункт 10 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї Держмитслужби України можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     3) у пунктi 12:

     в абзацi першому слова "центрального апарату" виключити;

     абзац третiй замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Структуру центрального апарату Держмитслужби України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держмитслужби України затверджує Голова";

     4) пункт 13 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     30. У Положеннi про Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України, затвердженому Указом Президента України вiд 30 серпня 2000 року N 1035 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 3 сiчня 2002 року N 9 та вiд 27 березня 2002 року N 304):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 4 слова "кандидатури на посаду Державного секретаря Мiнпрацi України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "кандидатур на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     у пiдпунктi 5 слова "за поданням Державного секретаря" i "Державного секретаря" виключити;

     пiдпункт 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнпрацi України";

     пiдпункт 10 викласти у такiй редакцiї:

     "10) за поданням керiвникiв урядових органiв державного управлiння, утворених у складi Мiнiстерства, затверджує граничну чисельнiсть їх працiвникiв, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видаткiв цих органiв";

     у пiдпунктi 11 слова "Державного секретаря, його першого заступника" замiнити словами "перших заступникiв";

     пiдпункти 13 i 131 викласти у такiй редакцiї:

     "13) приймає рiшення щодо утворення, реорганiзацiї, лiквiдацiї територiальних органiв Мiнiстерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звiльняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керiвникiв;

     131) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнпрацi України";

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiнпрацi України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнпрацi України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його першого заступника та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнпрацi України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     4) пункт 13 викласти у такiй редакцiї:

     "13. Гранична чисельнiсть працiвникiв Мiнпрацi України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Мiнпрацi України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Мiнпрацi України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiнпрацi України затверджує Мiнiстр";

     5) пункт 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     31. У Положеннi про Мiнiстерство культури i мистецтв України, затвердженому Указом Президента України вiд 31 серпня 2000 року N 1038 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 27 листопада 2001 року N 1152 та вiд 27 березня 2002 року N 304):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 5 слова "на посаду Державного секретаря Мiнкультури України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     у пiдпунктi 6 слова "Державного секретаря" виключити;

     пiдпункти 10, 11 i 13 викласти у такiй редакцiї:

     "10) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнкультури України;

     11 ) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнiстерства";

     "13) за поданням керiвникiв урядових органiв державного управлiння, утворених у складi Мiнiстерства, затверджує граничну чисельнiсть їх працiвникiв, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видаткiв цих органiв";

     у пiдпунктi 14 слова "Державного секретаря, його першого заступника" замiнити словами "перших заступникiв";

     пiдпункти 16 i 16-1 виключити;

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), та заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiнкультури України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнкультури України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його першого заступника та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнкультури України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     4) у пунктi 13:

     абзаци другий i третiй замiнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Структуру центрального апарату Мiнкультури України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Мiнкультури України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiнкультури України затверджує Мiнiстр";

     5) пункт 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     32. У Положеннi про Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, затвердженому Указом Президента України вiд 17 жовтня 2000 року N 1138 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 24 грудня 2001 року N 1248, вiд 27 березня 2002 року N 304, вiд 3 лютого 2003 року N 62 та вiд 11 липня 2003 року N 593):

     1) у пунктi 9:

     перше речення абзацу другого викласти у такiй редакцiї:

     "Мiнiстр має перших заступникiв i заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства та кiлькiсть яких визначається Президентом України";

     пiдпункт 12 викласти у такiй редакцiї:

     "12) утворює, реорганiзовує та лiквiдовує територiальнi i на транспортi органи МВС України, затверджує їх положення";

     доповнити пiдпунктом 142 такого змiсту:

     "142) призначає на посади та звiльняє з посад в установленому порядку працiвникiв центрального апарату МВС України";

     2) пункт 10 викласти у такiй редакцiї:

     "10. Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi МВС України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - начальником Головного штабу, який здiйснює керiвництво апаратом Мiнiстерства";

     3) пункт 11 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї МВС України можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     4) у пунктi 13:

     в абзацах першому та третьому слова "центрального апарату" виключити;

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату МВС України затверджує Мiнiстр";

     5) пункт 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     33. У Положеннi про Державний комiтет України у справах релiгiй, затвердженому Указом Президента України вiд 14 листопада 2000 року N 1229:

     1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомрелiгiй України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомрелiгiй України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомрелiгiй України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) у пунктi 11 абзаци другий та третiй викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держкомрелiгiй України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Держкомрелiгiй України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     4) пункт 12 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     34. У Положеннi про Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України, затвердженому Указом Президента України вiд 28 листопада 2000 року N 1265:

     1) абзац четвертий пункту 9 пiсля слiв "звiльняє з посад" доповнити словами "працiвникiв центрального апарату ГоловКРУ України";

     2) пункт 10 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби до складу колегiї ГоловКРУ України можуть входити в установленому порядку iншi особи".

     У зв'язку iз цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     3) абзац другий пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату ГоловКРУ України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) пункт 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     35. У Положеннi про Пенсiйний фонд України, затвердженому Указом Президента України вiд 1 березня 2001 року N 121 (зi змiнами, внесеними Указом вiд 22 червня 2002 року N 576):

     1) пiдпункт 7 пункту 13 пiсля слiв "звiльняє з посади" доповнити словами "в установленому порядку";

     2) абзаци другий i третiй пункту 16 замiнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Структуру центрального апарату Пенсiйного фонду України затверджує Голова правлiння Пенсiйного фонду України за а погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Пенсiйного фонду України затверджує Голова правлiння Пенсiйного фонду України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Пенсiйного фонду України затверджує Голова правлiння Пенсiйного фонду України";

     3) у пунктi 17 слова "рахунки (в тому числi валютний) в установах банкiв" замiнити словами "рахунки в уповноваженому банку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     36. У Положеннi про Державний комiтет ядерного регулювання України, затвердженому Указом Президента України вiд 6 березня 2001 року N 155:

     1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держатомрегулювання України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держатомрегулювання України";

     2) абзац другий пункту 10 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держатомрегулювання України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзац другий пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держатомрегулювання України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) пункт 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     37. В абзацi четвертому пункту 5 Положення про Державну раду з питань пенсiйної реформи, затвердженого Указом Президента України вiд 11 червня 2001 року N 421 "Про Державну раду з питань пенсiйної реформи" (зi змiнами, внесеними Указом вiд 19 лютого 2003 року N 139), слова "Державний Секретар Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України".

     38. У Положеннi про Мiнiстерство промислової полiтики України, затвердженому Указом Президента України вiд 21 вересня 2001 року N 849 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 27 березня 2002 року N 304, вiд 24 грудня 2002 року N 1207 та вiд 9 липня 2003 року N 586):

     1) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 3 слова "на посаду Державного секретаря Мiнпромполiтики України (далi - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника та заступникiв Державного секретаря" замiнити словами "на посади перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     пiдпункти 5-7 викласти у такiй редакцiї:

     "5) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Мiнiстерства;

     6) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнпромполiтики України;

     7) за поданням керiвникiв урядових органiв державного управлiння, утворених у складi Мiнiстерства, затверджує граничну чисельнiсть їх працiвникiв, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видаткiв цих органiв";

     2) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Мiнiстр має перших заступникiв, у тому числi першого заступника - керiвника апарату Мiнiстерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далi - першi заступники), та заступникiв, якi належать до числа керiвникiв Мiнiстерства.

     Перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

     Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми першими заступниками та заступниками.

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi Мiнпромполiтики України, його поточної роботи, а також забезпечення дiяльностi Мiнiстра органiзовується першим заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнпромполiтики України";

     3) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "Державного секретаря, його першого заступника та заступникiв" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв Мiнiстра";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Мiнпромполiтики України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     4) пункт 13 викласти у такiй редакцiї:

     "13. Гранична чисельнiсть працiвникiв Мiнпромполiтики України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Мiнпромполiтики України затверджує Мiнiстр за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Мiнпромполiтики України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiнпромполiтики України затверджує Мiнiстр";

     5) доповнити Положення пунктом 14 такого змiсту:

     "14. Мiнпромполiтики України є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням".

     39. У Положеннi про Державний комiтет України з державного матерiального резерву, затвердженому Указом Президента України вiд 20 жовтня 2001 року N 996:

     1) у пунктi 9:

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "Голова має перших заступникiв, у тому числi першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та заступникiв (далi - заступники), яких призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України i припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України";

     абзац четвертий доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомрезерву України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомрезерву України";

     2) абзац другий пункту 10 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомрезерву України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзац другий пункту 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держкомрезерву України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у пунктi 14 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     40. У пунктi 3 Порядку проведення обов'язкової спецiальної перевiрки вiдомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовцiв, затвердженого Указом Президента України вiд 19 листопада 2001 року N 1098 "Про обов'язкову спецiальну перевiрку вiдомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовцiв", слова "Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України".

     41. У статтi 4 Указу Президента України вiд 10 грудня 2001 року N 1199 "Про заходи щодо запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом":

     у частинi першiй слова "Державний секретар Мiнiстерства фiнансiв України" замiнити словами "перший заступник Мiнiстра фiнансiв України";

     у частинi другiй слова "Державного секретаря Мiнiстерства фiнансiв України" замiнити словами "першого заступника Мiнiстра фiнансiв України".

     42. У Положеннi про Нацiональний координацiйний центр адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв, затвердженому Указом Президента України вiд 19 сiчня 2002 року N 49:

     1) пункт 9 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Голова призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Центру, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Центру";

     2) абзац другий пункту 10 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Центру можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзац третiй пункту 11 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Структуру центрального апарату Центру затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Центру затверджує Голова";

     4) пункт 12 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     43. У Положеннi про Державну службу автомобiльних дорiг України, затвердженому Указом Президента України вiд 19 сiчня 2002 року N 50 "Питання Державної служби автомобiльних дорiг України":

     1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Укравтодору, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Укравтодору";

     2) абзац другий пункту 10 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Укравтодору можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзаци другий - четвертий пункту 12 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Укравтодору затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис та кошторис видаткiв Укравтодору затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Укравтодору затверджує Голова";

     4) пункт 13 пiсля слова "має" доповнити словами "самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

     44. У Положеннi про Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту, затвердженому Указом Президента України вiд 26 лютого 2002 року N 191 "Про Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту":

     1) у пунктi 8:

     в абзацi третьому слова "має заступникiв" замiнити словами "має перших заступникiв, утому числi заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та заступникiв (далi - заступники)";

     абзац четвертий доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомспорту України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомспорту України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомспорту України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзац другий пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держкомспорту України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) пункт 12 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України",

     45. У Положеннi про Державний комiтет України у справах нацiональностей та мiграцiї, затвердженому Указом Президента України вiд 19 березня 2002 року N 269:

     1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держкомнацмiграцiї України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держкомнацмiграцiї України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держкомнацмiграцiї України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзаци другий - четвертий пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держкомнацмiграцiї України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Держкомнацмiграцiї України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держкомнацмiграцiї України затверджує Голова";

     4) пункт 12 пiсля слова "має" доповнити словами "самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

     46. У Перелiку посад, приписаних до дипломатичних рангiв України, затвердженому Указом Президента України вiд 26 березня 2002 року N 301, слова "Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України, Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України з питань європейської iнтеграцiї, Перший заступник, заступник Державного секретаря Мiнiстерства закордонних справ України", "Управлiння Протоколу Президента України Адмiнiстрацiї Президента України" замiнити вiдповiдно словами "Перший заступник Мiнiстра закордонних справ України, Перший заступник Мiнiстра закордонних справ України з питань європейської iнтеграцiї, Перший заступник Мiнiстра закордонних справ України у зв'язках з Верховною Радою України, заступник Мiнiстра закордонних справ України", "Управлiння Державного Протоколу та Церемонiалу Президента України".

     47. У Положеннi про Державну туристичну адмiнiстрацiю України, затвердженому Указом Президента України вiд 11 квiтня 2002 року N 331 "Питання Державної туристичної адмiнiстрацiї України" (зi змiнами, внесеними Указом вiд 8 жовтня 2002 року N 912):

     1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держтурадмiнiстрацiї України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держтурадмiнiстрацiї України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держтурадмiнiстрацiї України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) абзаци другий - четвертий пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держтурадмiнiстрацiї України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв Держтурадмiнiстрацiї України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держтурадмiнiстрацiї України затверджує Голова";

     4) пункт 12 пiсля слова "має" доповнити словами "самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

     48. У Положеннi про Державну службу експортного контролю України, затвердженому Указом Президента України вiд 17 квiтня 2002 року N 342 "Питання Державної служби експортного контролю України":

     1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держекспортконтролю України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держекспортконтролю України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держекспортконтролю України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) у пунктi 12:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держекспортконтролю України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держекспортконтролю України затверджує Голова";

     4) пункт 13 пiсля слова "має" доповнити словами "самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

     49. В абзацi першому пункту 4 Положення про колегiю Мiнiстерства оборони України, затвердженого Указом Президента України вiд 11 червня 2002 року N 533 "Про колегiю Мiнiстерства оборони України та вiйськовi ради у Збройних Силах України", слова "Державний секретар та його перший заступник. Державний секретар з питань мiжнародного спiвробiтництва, начальник Генерального штабу Збройних Сил України та його перший заступник" замiнити словами "першi заступники та заступники Мiнiстра, начальник Генерального штабу Збройних Сил України".

     50. У Положеннi про Державний комiтет України з питань житлово-комунального господарства, затвердженому Указом Президента України вiд 19 серпня 2002 року N 723:

     1) у пунктi 8:

     в абзацi другому слова "має заступникiв" замiнити словами "має перших заступникiв, у тому числi заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та заступникiв (далi - заступники)";

     абзац третiй доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держжитлокомунгоспу України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держжитлокомунгоспу України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держжитлокомунгоспу України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) у пунктi 11:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держжитлокомунгоспу України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держжитлокомунгоспу України затверджує Голова";

     4) пункт 12 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     51. У Положеннi про Державний комiтет України з будiвництва та архiтектури, затвердженому Указом Президента України вiд 20 серпня 2002 року N 725:

     1) абзац другий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держбуду України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держбуду України";

     2) абзац другий пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держбуду України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) у пунктi 12:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держбуду України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держбуду України затверджує Голова";

     4) пункт 13 пiсля слiв "самостiйний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     52. У текстi Положення про Державний Протокол та Церемонiал України, затвердженого Указом Президента України вiд 22 серпня 2002 року N 746 "Про Державний Протокол та Церемонiал України" (зi змiнами, внесеними Указом вiд 29 жовтня 2003 року N 1227), та додатках до нього слова "Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України", "заступник Державного секретаря Мiнiстерства закордонних справ України", "Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "перший заступник Мiнiстра закордонних справ України", "заступник Мiнiстра закордонних справ України", "Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України" у вiдповiдних вiдмiнках.

     53. У Положеннi про Державний комiтет України з нагляду за охороною працi, затвердженому Указом Президента України вiд 16 сiчня 2003 року N 29 "Питання Державного комiтету України з нагляду за охороною працi":

     1) абзац другий пункту 11 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держнаглядохоронпрацi України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держнаглядохоронпрацi України";

     2) абзац другий пункту 12 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держнаглядохоронпрацi України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     3) у пунктi 16:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держнаглядохоронпрацi України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держнаглядохоронпрацi України затверджує Голова";

     4) пункт 17 пiсля слова "має" доповнити словами "самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

     54. В абзацi третьому пункту 6 Положення про Нацiональний центр з питань євроатлантичної iнтеграцiї України, затвердженого Указом Президента України вiд 12 лютого 2003 року N 123 "Питання Нацiонального центру з питань євроатлантичної iнтеграцiї України", слова "державнi секретарi або заступники державних секретарiв Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України" замiнити словами "першi заступники або заступники Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України".

     55. У Положеннi про Державну судову адмiнiстрацiю України, затвердженому Указом Президента України вiд 3 березня 2003 року N 182:

     1) у пунктi 7:

     у пiдпунктi 5 слова "працiвникiв ДСА України" замiнити словами "працiвникiв центрального апарату ДСА України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату ДСА України";

     доповнити пiдпунктом 51 такого змiсту:

     "51) затверджує положення про територiальнi управлiння ДСА України";

     у пiдпунктi 6 слова "працiвникiв ДСА України" замiнити словами "працiвникiв центрального апарату ДСА України";

     2) в абзацi третьому пункту 10 слово "Голови" виключити;

     3) абзаци другий - четвертий пункту 12 викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату ДСА України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис, кошторис видаткiв ДСА України затверджує Голова за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату ДСА України затверджує Голова ДСА України";

     4) у пунктi 14 слова "рахунки в установах банку" замiнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

     56. У Положеннi про Державний комiтет України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики, затвердженому Указом Президента України вiд 18 березня 2003 року N 225 "Питання Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики":

     1) в абзацi другому пункту 8 слова "має заступникiв" замiнити словами "має перших заступникiв, утому числi заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та заступникiв (далi - заступники)";

     2) абзац перший пункту 9 доповнити словами "призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв центрального апарату Держспоживстандарту України, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держспоживстандарту України";

     3) абзац другий пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi потреби до складу колегiї Держспоживстандарту України можуть входити в установленому порядку iншi особи";

     4) у пунктi 14:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Структуру центрального апарату Держспоживстандарту України затверджує Голова за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держспоживстандарту України затверджує Голова";

     5) пункт 15 пiсля слова "має" доповнити словами "самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

     57. У Положеннi про Державну комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, затвердженому Указом Президента України вiд 4 квiтня 2003 року N 292:

     1) у пунктi 11:

     абзац вiсiмнадцятий доповнити словами "за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в абзацi дев'ятнадцятому слово "працiвникiв" замiнити словами "працiвникiв Комiсiї, в тому числi за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України - керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату Комiсiї";

     2) у пунктi 16:

     в абзацi першому слова "системи Комiсiї" замiнити словами "центрального апарату та територiальних управлiнь Комiсiї";

     3) у пунктi 17 слова "реєстрацiйнi рахунки" замiнити словом "рахунки".

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.МЕДВЕДЧУК
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.