ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

13.09.2004 N 664


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 28.12.99 N 864

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 вересня 2004 р. за N 1209/9808

     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022 "Питання Державної митної служби", та з метою посилення контролю за повнотою i своєчаснiстю справляння податкiв та зборiв, забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства з питань оподаткування наказую:

     1. Внести до наказу Держмитслужби України вiд 28.12.99 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271 (зi змiнами), такi змiни:

     1.1. Пункт 2 наказу викласти у такiй редакцiї:

     "2. Пiдпорядкувати вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi першому заступнику начальника регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi".

     2. Внести до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi (далi - Положення), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 28.12.99 N 864 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271 (зi змiнами), такi змiни:

     2.1. У пунктi 4.3 Положення слово "начальнику" замiнити словами "першому заступнику начальника".

     2.2. У пiдпунктi 5.1.4 пункту 5.1 Положення слово "начальника" замiнити словами "першого заступника начальника".

     3. Департаменту податкiв та тарифного регулювання (Шейко О.Л.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Керiвникам регiональних митниць, митниць прямого пiдпорядкування, митниць внести вiдповiднi змiни до розподiлiв обов'язкiв мiж керiвником митницi та його заступниками, а також до посадових iнструкцiй перших заступникiв керiвникiв митниць.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А.Д.

В.о. Голови Служби М.Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.