ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2003 N 796


Про внесення змiн i доповнень до порядку здiйснення митними органами контролю за визначенням країни походження товару

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 грудня 2003 р. за N 1175/8496


     Вiдповiдно до Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022/2000, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України", у зв'язку зi змiнами в структурi регiональних митниць i митниць та з метою пiдвищення ефективностi роботи регiональних митниць, митниць наказую:

     1. Унести Змiни й доповнення до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 28.12.99 N 864 (iз змiнами та доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271, що додаються.

     2. Наказ Держмитслужби України вiд 02.12.99 N 782 "Про затвердження Примiрного положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi i Порядкiв його роботи", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.99 за N 911/4204, уважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Управлiнню тарифного регулювання (Пашинний О. I.) й Управлiнню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання чинностi Митним кодексом України.

     5. Вiддiлу з питань взаємодiї iз засобами масової iнформацiї та зв'язкiв з громадськiстю (Гунько С. О.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї пiсля його державної реєстрацiї.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Дьомiна Ю. М.

Голова Служби М. М. Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 25 листопада 2003 р. N 796
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 грудня 2003 р. за N 1175/8496

Змiни й доповнення
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi

     1. Останнiй абзац пункту 1.4 Положення виключити.

     2. Доповнити Положення роздiлом 8 "Органiзацiя контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв" такого змiсту:

     "8.1. Здiйснення контролю за визначенням країни походження товарiв при їх митному оформленнi, виконання iнших завдань та функцiй, пов'язаних з визначенням країни походження товарiв, вiднесено в Митницi до компетенцiї:

     8.1.1. Посадових осiб сектору визначення походження товарiв Вiддiлу.

     8.1.2. Посадових осiб Вiддiлу, що працюють на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах Митницi.

     8.1.3. Iнших посадових осiб Митницi, до службових обов'язкiв яких вiднесено контроль за визначенням країни походження товарiв. Цi посадовi особи призначаються у тих пiдроздiлах Митницi (митнi пости, вiддiли), у яких з будь-яких причин не передбачена присутнiсть представника Вiддiлу на постiйнiй основi.

     8.2. Посадовi особи Митницi, визначенi в пунктi 8.1 цього Положення, попередньо проходять вiдповiдну пiдготовку у Вiддiлi та отримують допуск до необхiдних баз даних та iнформацiї, що використовуються для виконання покладених на Вiддiл завдань щодо визначення країни походження товарiв.

     8.3. До компетенцiї посадових осiб Митницi, зазначених у пунктах 8.1.2 та 8.1.3 цього Положення, належать:

     здiйснення перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв при митному оформленнi iз застосуванням ВМД;

     перевiрка сертифiкатiв про походження товару, якi застосовуються для пiдтвердження країни походження товару, що ввозиться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, укладених Україною (далi - преференцiйний сертифiкат);

     прийняття рiшень про визначення країни походження товарiв;

     пiдготовка запитiв до сектору визначення походження товарiв у разi неможливостi самостiйно прийняти рiшення з визначення країни походження товарiв;

     пiдготовка пропозицiй щодо визначення товарiв, якi стосовно iнших товарiв, подiбних за складом та функцiями, мають значну рiзницю у ступенi оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до них застосовуються i щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження, та заходiв контролю за визначенням походження таких товарiв;

     пiдготовка пропозицiй з удосконалення законодавчих та iнших нормативно-правових актiв з питань визначення країни походження товарiв.

     8.4. До повноважень сектору визначення походження товарiв належать:

     ведення централiзованого облiку прийнятих Митницею рiшень про визначення країни походження товару;

     здiйснення роботи зi збирання, аналiзу та перевiрки даних торгово-промислових палат i виробникiв товарiв, необхiдних для перевiрки сертифiкатiв про походження товару з України;

     формування iнформацiйних баз даних;

     вирiшення питань з визначення країни походження товарiв на пiдставi запитiв, якi надходять до сектору визначення походження товарiв;

     узагальнення пропозицiй щодо визначення товарiв, якi стосовно iнших товарiв, подiбних за складом та функцiями, мають значну рiзницю у ступенi оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до них застосовуються i щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження, та заходiв контролю за визначенням походження таких товарiв;

     аналiз роботи Митницi в напрямку визначення країни походження товарiв;

     формування та подання звiтностi про стан i результати роботи Митницi з визначення країни походження товарiв у порядку та за формою, встановленими Держмитслужбою України;

     проведення перевiрок стану дотримання порядку визначення країни походження товарiв структурними пiдроздiлами Митницi та надання їм методичної й практичної допомоги;

     узагальнення пропозицiй з удосконалення законодавчих та iнших нормативно-правових актiв з питань визначення країни походження товарiв;

     посадовi особи сектору визначення походження товарiв мають право на здiйснення перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв при митному оформленнi iз застосуванням ВМД.

     8.5. Окрiм повноважень, визначених у пунктi 8.4 цього Положення, до повноважень сектору визначення походження товарiв регiональної митницi належить органiзацiя контролю дiяльностi пiдпорядкованих митниць з питань визначення країни походження товарiв.

     8.6. Рiшення про визначення країни походження товару за формою, установленою згiдно з додатком 11 до цього Положення, приймається у разi:

     вирiшення спiрних питань з визначення країни походження товарiв (у тому числi у випадках, визначених пунктом 5 Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 12.12.2002 N 1864);

     визнання країни походження товару невiдомою;

     визнання преференцiйного сертифiката недiйсним;

     вiдновлення режиму найбiльшого сприяння або преференцiйного режиму згiдно з чинним законодавством;

     перегляд пiд контролем сектору визначення походження товарiв рiшення, ранiше прийнятого на основi недостовiрної iнформацiї.

     Це рiшення є обов'язковим при митному оформленнi товарiв. Облiк зазначених рiшень про визначення країни походження товарiв у Митницi ведеться централiзовано сектором визначення походження товарiв з використанням Журналу облiку рiшень про визначення країни походження товарiв (додаток 12). Порядок ведення вказаного журналу та порядок взаємообмiну iнформацiєю мiж сектором визначення походження товарiв та структурними пiдроздiлами Митницi щодо прийнятих рiшень установлюються Митницею. При цьому начальник Митницi може збiльшити кiлькiсть граф журналу в порiвняннi з тiєю формою, що наведена в додатку 12 до цього Порядку".

     3. Доповнити Положення додатками 11, 12 за формами, що додаються.

Начальник Управлiння тарифного регулювання О. I. Пашинний

 

Додаток 11
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
  
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  МИТНИЦЯ
  
РIШЕННЯ
про визначення країни походження товару
вiд "__"________ ____ р. N ___________
1. Перелiк поданих для розгляду документiв:
 
 
 
 
 
 
  ,
у тому числi (за наявностi)
сертифiкат про походження товару   вiд "__"_____ ____ р. N   ;
(форма)
суб'єкт ЗЕД:   ;
ВМД N ______________________ вiд "__" ____________ _______ р.
данi граф 31, 33 та 34 ВМД, за якими задекларовано товар:
графа 31  
графа 33  
графа 34  
2. Нормативно-правовi акти Держмитслужби України, якими керувались для прийняття рiшення:
 
 
 
 
 
3. Висновки та їх обґрунтування:  
 
 
 
 
 
Посадова особа      
(посада) (пiдпис) (П.I.Б.)

 

Додаток 12
до Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi

ЖУРНАЛ
ОБЛIКУ РIШЕНЬ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ

N
з/п
Дата i номер рiшення про визначення країни походження товарiв Прiзвище посадової особи, якою пiдготовлено рiшення Категорiя питання, за якою прийнято рiшення
(режим вiльної торгiвлi/
режим найбiльшого сприяння)
N ВМД, що заявлена, дата Назва та код товару згiдно з УКТЗЕД Заявлена країна походження товару Висновок щодо походження товару Очiкувана сума збiльшення митних платежiв, у т. ч. за їх видами, грн. Дата та номер оформленої ВМД Сума додаткових нарахувань митних платежiв, у т. ч. за їх видами (грн.), за оформленою ВМД Примiтка
Країна походження товару Країна походження товару невiдома
Вiльна торгiвля Режим найбiльшого сприяння
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

 

                         
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.