Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 796 від 25.11.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

02 грудня 1999 р. N 782


Про затвердження Примiрного положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi i Порядкiв його роботи

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
(Крiм Примiрного положення)
24 грудня 1999 р. за N 911/4204


     З метою впорядкування процесу митного оформлення товарiв та встановлення єдиного порядку розгляду питань i прийняття рiшень при визначеннi митної вартостi товарiв, а також визначеннi класифiкацiї товарiв для цiлей тарифного та нетарифного регулювання, застосування ставок мита, визначення країни походження товарiв для надання тарифних преференцiй наказую:

     1. Затвердити Примiрне положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi), Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань класифiкацiї та кодування товарiв, Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при визначеннi країни походження товару, що додаються.

     2. Забороняється покладання на спiвробiтникiв вiддiлу тарифiв та митної вартостi функцiй i завдань, не передбачених Примiрним положенням про вiддiл тарифiв та митної вартостi й вищезгаданими документами, якi визначають порядок роботи вiддiлу.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) розробити програмно-iнформацiйний комплекс для доступу пiдроздiлiв митних органiв та Митно-тарифного управлiння до центральної бази даних Держмитслужби при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв. Термiн виконання - сiчень 2000 р.

     4. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) та Митно-тарифному управлiнню (Демченко В.I.) розробити Положення про використання програмно-iнформацiйного комплексу для доступу до центральної бази даних Держмитслужби Митно-тарифного управлiння та вiддiлiв тарифiв та митної вартостi митниць. Термiн виконання - сiчень 2000 р.

     5. Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

    6. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України вiд 10.08.98 N 485 "Про порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi" та вiд 29.01.97 N 36 "Про класифiкацiю товарiв згiдно з ТН ЗЕД".

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
02.12.99 N 782

ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВIДДIЛ ТАРИФIВ ТА МИТНОЇ ВАРТОСТI РЕГIОНАЛЬНОЇ МИТНИЦI (МИТНИЦI)

     1. Загальнi положення

     1.1. Вiддiл тарифiв та митної вартостi (далi - Вiддiл) є оперативним пiдроздiлом регiональної митницi (митницi) Державної митної служби України, який пiдпорядковується начальнику (заступнику начальника) регiональної митницi (митницi).

     1.2. Структура й штат Вiддiлу затверджуються начальником регiональної митницi (митницi) у межах установлених лiмiтiв чисельностi з урахуванням обсягiв робiт за поданням начальника вiддiлу тарифiв та митної вартостi.

     1.3. Вiддiл забезпечує вирiшення питань, що виникають у дiяльностi митниць регiону, за такими основними напрямами:

 • митних тарифiв та тарифних преференцiй;

 • митної вартостi;

 • товарної номенклатури;

 • верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв.

     У складi вiддiлу можуть створюватися сектори за основними напрямами роботи.

     1.4. Особовий склад Вiддiлу комплектується з квалiфiкованих спецiалiстiв з вищою освiтою та достатнiм досвiдом роботи в митнiй системi.

     1.5. Загальне керiвництво роботою Вiддiлу здiйснює начальник Biддiлу.

     1.6. У своїй роботi Вiддiл керується Конституцiєю та законами України, Митним кодексом України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, Положенням про Державну митну службу України, наказами Державної митної служби України, Положенням про регiональну митницю, митницю, а також Положенням про вiддiл тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi).

     1.7. Вiддiл здiйснює свою дiяльнiсть у взаємодiї з iншими структурними пiдроздiлами регiональної митницi (митницi).

2. Основнi завдання та функцiї Вiддiлу

У напрямi митних тарифiв та тарифних преференцiй

     2.1. Забезпечення разом з iншими пiдроздiлами регiональної митницi (митницi) правильного застосування заходiв митно-тарифного регулювання товарного обiгу мiж Україною та iншими державами з метою захисту економiчних iнтересiв України.

     2.2. Здiйснення контролю за правильнiстю застосування ставок ввiзного, вивiзного, спецiального, антидемпiнгового та компенсацiйного мита.

     2.3. Контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв та вiдповiдного застосування ставок увiзного мита.

     2.4. Органiзацiя контролю за правильнiстю застосування тарифних преференцiй. Здiйснення перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв при наданнi тарифних преференцiй.

     2.5. Подання допомоги структурним пiдроздiлам регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi складних питань митно-тарифного регулювання, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

У напрямi митної вартостi

     2.6. Контроль за ефективним використанням у практичнiй роботi вимог чинного законодавства в частинi застосування механiзму визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв, що iмпортуються (експортуються).

     2.7. Участь у розробленнi нормативної бази, методичних рекомендацiй та iнструктивних матерiалiв, якi регулюють питання визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв, що перетинають митний кордон України.

     2.8. Здiйснення контролю за дотриманням суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi мiнiмальних та iндикативних цiн при здiйсненнi експортно-iмпортних операцiй.

     2.9. Органiзацiя роботи зi збирання, аналiзу та оброблення даних цiнової iнформацiї та керiвництво цiєю роботою.

     2.10. Накопичення, аналiз та узагальнення для цiлей визначення митної вартостi даних щодо тарифiв на перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв вiдповiдними видами транспорту та страхування цих вантажiв.

     2.11. Аналiз динамiки цiн за угодами з метою визначення митної вартостi iдентичних та подiбних товарiв.

     2.12. Подання допомоги структурним пiдроздiлам регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi складних питань визначення митної вартостi, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

     2.13. Пiдготовка та подання пропозицiй до Держмитслужби щодо вдосконалення чинних нормативних актiв з питань визначення митної вартостi.

У напрямi товарної номенклатури

     2.14. Контроль за правильнiстю класифiкацiї та кодування товарiв вiдповiдно до Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi при застосуваннi заходiв тарифного й нетарифного регулювання.

     2.15. Розгляд та прийняття в межах своєї компетенцiї рiшень у спiрних випадках класифiкацiї та кодування товарiв.

     2.16. Взаємодiя з митними лабораторiями та вiдповiдними експертними органiзацiями з питань класифiкацiї та кодування товарiв у митних цiлях.

     2.17. Накопичення, узагальнення та аналiз даних з питань класифiкацiї та кодування товарiв.

     2.18. Подання методичної та практичної допомоги структурним пiдроздiлам з питань класифiкацiї та кодування товарiв та iнших предметiв.

У напрямi верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв

     2.19. Контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв.

     2.20. Вирiшення спiрних питань, якi виникають при перевiрцi вiдомостей про країну походження товарiв.

     2.21. Пiдготовка обґрунтованих запитiв до Держмитслужби щодо подальшої перевiрки преференцiйних сертифiкатiв.

     2.22. Проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товарiв з України.

     2.23. Формування бази даних з питань визначення країни походження товарiв та пiдготовка встановленої звiтностi.

     2.24. Подання методичної та практичної допомоги структурним пiдроздiлам з питань визначення країни походження товарiв та перевiрки сертифiкатiв

3. Права Вiддiлу

     Вiддiл у межах визначеної компетенцiї має право:

     3.1. Вимагати вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi обов'язкового виконання чинного законодавства з митних питань.

     3.2. При проведеннi перевiрок, пiдготовцi вiдповiдей чи роз'яснень на запити вимагати вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi подання потрiбної фiнансово-бухгалтерської документацiї, що стосується розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями.

     3.3. Робити запити й отримувати вiд пiдприємств та органiзацiй необхiднi данi й матерiали з питань, якi належать до компетенцiї Вiддiлу.

     3.4. Брати участь у розглядi проектiв законодавчих та iнших нор мативно-правових актiв у частинi, що стосується питань дiяльностi Вiддiлу.

     3.5. Уносити на розгляд керiвництва пропозицiї з питань удосконалення дiяльностi Вiддiлу.

4. Вiдповiдальнiсть Вiддiлу

     4.1. Посадовi особи вiддiлу тарифiв та митної вартостi несуть вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них завдань згiдно iз чинним законодавством.

     4.2. Начальник Вiддiлу несе персональну вiдповiдальнiсть за якiсть та своєчасне виконання покладених цим Положенням на Вiддiл завдань та функцiй, а також за стан трудової дисциплiни та виконання правил внутрiшнього розпорядку митного органу.

5. Забезпечення збереження iнформацiї з обмеженим доступом

     Вiдповiдно до Законiв України "Про державну таємницю", зi змiнами i доповненнями, "Про iнформацiю" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.98 N 1893 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" Вiддiл здiйснює в межах визначених завдань i функцiй роботу iз секретною та конфiденцiйною iнформацiєю, що є власнiстю держави та якiй надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", i забезпечує виконання iнших нормативноправових актiв з цих питань.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
02.12.99 N 782
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 грудня 1999 р. за N 911/4204

ПОРЯДОК  РОБОТИ
ВIДДIЛУ ТАРИФIВ ТА МИТНОЇ ВАРТОСТI
регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi
питань визначення митної вартостi товарiв,
що перемiщуються через митний кордон України

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України (далi - Порядок), визначає компетенцiю вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) (далi - Вiддiл), його завдання, функцiї та порядок взаємодiї з iншими структурними пiдроздiлами регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України (далi - товари), а також порядок ведення облiку, звiтностi та iншi питання роботи Вiддiлу.

     1.2. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi як бази митного оподаткування здiйснюється Вiддiлом з метою виявлення спроб та недопущення фактiв її заниження для ухилення вiд сплати належних сум митних податкiв та платежiв пiд час митного оформлення.

     1.3. До безпосередньої компетенцiї Вiддiлу належить перевiрка достовiрностi даних, зазначених у таких графах вантажної митної декларацiї (далi - ВМД): 12, 20, 22, 42, 45, з метою здiйснення контролю за правильним визначенням митної вартостi.

     1.4. Для виконання покладених на Вiддiл завдань його спiвробiтники мають право вимагати в декларанта подання документiв, якi можуть бути використанi для пiдтвердження вiдомостей про митну вартiсть товарiв, заявлених у ВМД.

     1.5. У разi вирiшення спiрних та складних питань визначення митної вартостi товарiв, що оформлюються в митному вiдношеннi, у справах Вiддiлу залишаються такi документи:

 • листи, рапорти митниць, митних постiв та вантажних вiддiлiв щодо вирiшення спiрних та складних питань митної оцiнки товарiв, що оформлюються в митному вiдношеннi;

 • копiя примiрника ВМД;

 • документи (чи їх копiї), на пiдставi яких було прийняте рiшення про визначення митної вартостi товару (рахунки-фактури, рахункипроформи, iнвойси, банкiвськi документи, висновки експертних органiзацiй тощо);

 • копiя сертифiката про походження товару;

 • копiя довiдки про визначення митної вартостi (додаток 1);

 • довiдка-розрахунок митної вартостi (другий примiрник) (додаток 2);

 • iншi документи, що були пiдставою для визначення митної вартостi.

     1.6. Наданi декларантом iнформацiя та документи, заявленi як комерцiйна таємниця або як конфiденцiйна iнформацiя, можуть використовуватися тiльки в митних цiлях i не можуть розголошуватися посадовими особами митних органiв з особистою метою, передаватися третiм особам, включаючи iншi державнi органи, без спецiального дозволу декларанта, за винятком випадкiв, передбачених законодавством України. За розголошення комерцiйної таємницi працiвники митних органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

     Спiвробiтники Вiддiлу не мають права подавати попереднi висновки на звернення учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ЗЕД) з питань погодження митної вартостi товарiв (предметiв) або контрактних цiн.

     1.7. Вiддiл здiйснює покладенi на нього функцiї з визначення митної вартостi товарiв на момент подання ВМД у взаємодiї з iншими пiдроздiлами митницi вiдповiдно до технологiчної схеми розгляду спiрних питань при визначеннi митної вартостi, наведеної в роздiлi 2 цього Порядку.

     Виконання цих функцiй повинно здiйснюватися в найкоротшi строки з метою недопущення необґрунтованої затримки митного оформлення.

     Узгодження митної вартостi згiдно з додатками 3 та 4 до цього Порядку проводиться стосовно товарiв, що перемiщуються за угодами купiвлi-продажу, мiни (бартернi угоди) та на безоплатнiй основi.

     1.8. В окремих випадках за рiшенням керiвництва митницi спiвробiтники Вiддiлу можуть залучатися до вирiшення особливо складних питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон громадянами.

     1.9. Для виконання поставлених завдань спiвробiтники Вiддiлу та керiвництво митницi зобов'язанi вживати заходiв до використання ПЕОМ, комп'ютерних мереж, електронного зв'язку в процесi митного оформлення та ведення облiку. Керiвництвом митницi визначається вiдповiдальна особа з числа спiвробiтникiв Вiддiлу, яка має право користуватися базою даних ВМД.

2. ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА РОЗГЛЯДУ СПIРНИХ ПИТАНЬ ПРИ ВИЗНАЧЕННI МИТНОЇ ВАРТОСТI

     2.1. Перевiрка заявленої митної вартостi здiйснюється iнспектором оперативного пiдроздiлу, який вiдповiдає за нарахування та справляння митних платежiв.

     2.2. Якщо при оглядi та митному оформленнi товару визначити митну вартiсть на основi поданих документiв достовiрно неможливо або заявлена митна вартiсть не вiдповiдає вимогам законодавства в частинi її визначення, то iнспектором, що здiйснює митне оформлення, готується запит щодо її визначення, який направляється до Вiддiлу.

     2.3. До запиту додаються ВМД та документи, що мiстять вiдомостi, заявленi для митного оформлення. Документи, що передаються на розгляд до Вiддiлу з оперативного пiдроздiлу митницi з метою їх iдентифiкацiї, засвiдчуються особистою номерною печаткою або штампом iнспектора оперативного пiдроздiлу.

     2.4. Пiсля розгляду поданих документiв та за потреби проведення вартiсної оцiнки товару Вiддiлом складається довiдка про визначення митної вартостi товару чи здiйснення митної оцiнки (див. п. 3.2 цього Порядку) з детальним обґрунтуванням усiх викладених у нiй висновкiв (додаток 1).

     2.5 Довiдка про визначення митної вартостi чи здiйснення митної оцiнки пiдписується начальником Вiддiлу або особою, що його замiщує.

     2.6. У разi згоди iнспектора Вiддiлу, що здiйснював перевiрку документiв, iз заявленою митною вартiстю вiн проставляє на запитi штамп, що мiстить такi реквiзити: найменування митницi, "Вiддiл тарифiв та митної вартостi. Митна вартiсть вiдповiдає заявленiй", дату та пiдпис цього iнспектора. Це погодження має силу офiцiйного висновку щодо визначення митної вартостi для здiйснення митного оформлення. Довiдка про визначення митної вартостi в таких випадках не складається.

     2.7. Висновки Вiддiлу стосовно визначення митної вартостi чи здiйснення митної оцiнки є пiдставою для нарахування та справляння митних платежiв.

     2.8. У виняткових випадках при неможливостi визначення митної вартостi (здiйснення митної оцiнки) вiддiлом тарифiв та митної вартостi митницi матерiали з доповiдною запискою та детальним викладенням причин та обставин, що унеможливили визначення митної вартостi (здiйснення митної оцiнки), направляються до вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi для прийняття остаточного рiшення.

     2.9. При митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України (додаток 3) та вивозяться з неї (додаток 4), перевiрка Вiддiлом вантажних митних декларацiй (див. п. 1.3) на такi товари є обов'язковою.

     При митному оформленнi товарiв, що входять до перелiку, зазначеного в додатку 3, для перевiрки правильностi заявленої митної вартостi та формування бази даних цiнової iнформацiї Держмитслужби обов'язкове подання суб'єктом ЗЕД довiдки-розрахунку митної вартостi (додаток 2). Довiдка-розрахунок митної вартостi подається разом з її електронною копiєю. Iнформацiя, унесена до електронної копiї довiдки-розрахунку митної вартостi, має вiдповiдати iнформацiї, унесенiй декларантом до оригiналу.

     При митному оформленнi товарiв, якi входять до перелiку, зазначеного в додатку 4, якщо контрактна цiна є незмiнною протягом строку виконання угоди, достатньо узгодження з Вiддiлом контрактної цiни (без обов'язкового звернення до Вiддiлу при митному оформленнi кожної партiї товару).

     3. ПЕРЕВIРКА ПРАВИЛЬНОСТI ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI ТОВАРIВ

     3.1. Визначення митної вартостi товарiв спiвробiтниками Вiддiлу здiйснюється згiдно з чинним законодавством на основi поданих до митного оформлення документiв.

     Заявлена декларантом митна вартiсть i данi, що стосуються її визначення, мають ґрунтуватися на достовiрнiй i документально пiдтвердженiй iнформацiї. Перевiрка достовiрностi заявленої митної вартостi може здiйснюватися на пiдставi таких документiв:

 • рахункiв-фактур (iнвойсiв) або рахункiв-проформ;

 • специфiкацiй, коносаментiв, товарно-транспортних накладних;

 • лiцензiй;

 • карток реєстрацiї контрактiв;

 • сертифiкатiв про походження товарiв;

 • банкiвських документiв щодо розрахункiв за поданим контрактом (копiй платiжного доручення з вiдмiткою банку про виконання операцiї та виписки з особового рахунку органiзацiї, що завiряються керiвником та головним бухгалтером цiєї органiзацiї), якi мають мiстити всi реквiзити, потрiбнi для iдентифiкацiї їх з поставкою, що оформлюється в митному вiдношеннi;

 • копiї експортної ВМД країни вiдправлення;

 • договорiв поставки;

 • договорiв про спiльну дiяльнiсть;

 • контрактiв з третiми особами, що мають причетнiсть до договору (угоди);

 • рахункiв за платежi третiм особам на користь продавця;

 • лiцензiйних чи авторських угод;

 • договорiв доручення, комiсiї, агентських та брокерських угод;

 • рахункiв за комiсiйнi, брокерськi послуги щодо товарiв, митна вартiсть яких визначається;

 • замовлень на поставку;

 • договорiв на перевезення та страхування;

 • прайс-листiв виробника та продавця товару;

 • бухгалтерської документацiї;

 • калькуляцiї фiрми - виробника товару (у разi згоди фiрми надати її українському покупцю);

 • iнших матерiалiв, якi можуть бути використанi для пiдтвердження вiдомостей щодо митної вартостi товарiв, заявлених у ВМД. При перевiрцi банкiвських документiв особлива увага звертається на повноту платежу, а саме: зазначене перерахування коштiв здiйснено в цiлому за весь товар чи тiльки за його частину (як при попереднiй оплатi, так i при сплатi за вже отриманий товар); чи вiдображає грошова частина платежу повну вартiсть товарiв, що ввозяться (тобто чи не передбачено контрактом будь-яких умов, що мали вплив на вартiсть угоди, у тому числi здiйснення часткової оплати за цi товари у виглядi побiчного платежу третiй особi на користь продавця як зустрiчної поставки товарiв чи надання будь-яких послуг покупцем продавцю).

     3.2. При явнiй невiдповiдностi заявленої митної вартостi товарiв та iнших предметiв вартостi, що визначається вiдповiдно до положень статтi 16 Закону України вiд 05.02.92 N 2097-XII "Про Єдиний митний тариф", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98 N 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України", або в разi неможливостi перевiрки її обчислення, якщо рахунок- фактура вiдсутнiй, а також якщо за наявностi рахунку-фактури вiдсутнi iншi документи, потрiбнi для контролю за правильнiстю визначення митної вартостi, чи буде доведено, що заявленi в них вiдомостi не вiдповiдають дiйсностi, або якщо декларант не може документально пiдтвердити заявлену ним митну вартiсть чи вiдмовляється вiд надання необхiдних додаткових вiдомостей, спiвробiтники Вiддiлу здiйснюють митну оцiнку, тобто визначають митну вартiсть, самостiйно на основi цiн на iдентичнi або подiбнi товари, що дiють у провiдних країнах - експортерах зазначених товарiв та визначенi на тих же комерцiйних умовах.

     3.3. Для достовiрного визначення митної вартостi Вiддiл має право iнiцiювати проведення огляду товару й вiдбору проб та зразкiв згiдно з чинним законодавством.

     3.4. З метою правильного визначення митної вартостi товарiв та предметiв, що перемiщуються через митний кордон України, працiвники Вiддiлу проводять роботу зi збирання, аналiзу, оброблення даних про вартiсть таких товарiв з метою формування бази даних цiнової iнформацiї.

     Основу бази даних, що формується, має становити iнформацiя з довiдок-розрахункiв митної вартостi та конкретних вантажних митних декларацiй.

     Як додатковi джерела iнформацiї можуть використовуватися данi експертних, зовнiшньоторговельних, бiржових органiзацiй, данi про тарифи на перевезення та страхування вантажiв, про вартiсть навантажувально-розвантажувальних робiт, комiсiйних та брокерських послуг, про лiцензiйнi платежi, торговельнi знижки та нацiнки.

     3.5. Фахiвцi Вiддiлу можуть використовувати iнформацiю, якою володiє декларант, про вартiсть iдентичних чи подiбних товарiв, що ввезенi ранiше, їхню вартiсть на внутрiшньому ринку, а також калькуляцiї та прейскуранти виробника.

     Використання такої iнформацiї можливе, якщо на її пiдтвердження подано вiдповiднi документи, наприклад комерцiйнi, митнi та платiжнi, що належать до угод щодо iдентичних чи подiбних товарiв, а також рахунки, накладнi тощо.

     3.6. За вiдсутностi в базi даних цiнової iнформацiї вiдомостей про вартiсть певного товару (предмета), на пiдставi яких визначається його митна вартiсть, можна поряд з iншими джерелами iнформацiї, якi використовуються митними органами, користуватися iнформацiєю таких спецiалiзованих органiзацiй:

 • Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв при Мiнiстерствi зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України ("Держзовнiшiнформ", про широке коло товарiв та послуг);

 • Державного гемологiчного центру (про вартiсть природного та дорогоцiнного камiння та виробiв з нього);

 • Науково-дослiдного iнституту судової експертизи (про транспортнi засоби);

 • Торгово-промислової палати України (про широке коло товарiв та послуг);

 • АТ "Укрiмпекс" (про широке коло товарiв та послуг);

 • Українського НДI маркетингу та зовнiшньоекономiчної iнформацiї (про широке коло товарiв та послуг, у першу чергу про рiдкоземельнi та кольоровi метали, деревину та вироби з неї);

 • ДП "Укрпромзовнiшекспертиза"(про широке коло товарiв та послуг, передусiм про чорнi та кольоровi метали, продукцiю хiмiчної промисловостi та сiльського господарства);

 • АТ "Алiнекс" (про товари та послуги в галузi легкої промисловостi);

 • ДЗТП "IНТЕР-IСМ" (про алмазнi порошки та вироби з надтвердих матерiалiв, зокрема про синтетичнi алмази);

 • Всеукраїнської асоцiацiї автомобiльних iмпортерiв i дилерiв (про вартiсть автомобiлiв);

 • iнших органiзацiй.

     Висновки експертних органiзацiй щодо вартостi товарiв застосовуються тiльки як допомiжний матерiал при визначеннi митної вартостi чи здiйсненнi митної оцiнки.

4. ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ

     4.1. У Вiддiлi ведеться журнал облiку звернень (запитiв) з питань визначення митної вартостi, а також довiдок, виданих за результатами перевiрки правильностi визначення митної вартостi (додаток 5). За даними журналу систематично здiйснюється визначення показникiв ефективностi економiчної дiяльностi Вiддiлу.

     За рiшенням керiвництва Вiддiлу до журналу можуть уноситися iншi додатковi вiдомостi.

     4.2. Вiддiл тарифiв та митної вартостi митницi щокварталу до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, подає до вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi вiдомостi за формами, наведеними в додатках 6, 7, з аналiтичною запискою про результати роботи, пропозицiями щодо її вдосконалення.

     4.3. Зазначена iнформацiя у зведеному виглядi в розрiзi митниць направляється вiддiлом тарифiв та митної вартостi регiональної митницi до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, до Митно-тарифного управлiння Держмитслужби.

     Звiти передаються електронною поштою (з досиланням у паперовому виглядi) за пiдписами начальника митницi та начальника вiддiлу тарифiв i митної вартостi.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
02.12.99 N 782
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 грудня 1999 р. за N 912/4205

Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi
регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi
питань класифiкацiї та кодування товарiв

     1. Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань класифiкацiї та кодування товарiв (далi - Порядок) розроблено з метою вдосконалення митного контролю, митного оформлення та впорядкування процедури класифiкацiї i кодування товарiв згiдно з ТН ЗЕД.

     2. На вiддiл тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) (далi - Вiддiл) покладається розв'язання спiрних питань класифiкацiї та кодування товарiв, якi виникають при здiйсненнi митного оформлення товарiв; прийняття класифiкацiйних рiшень щодо товарiв, перелiк яких установлюється керiвними документами Держмитслужби, регiональної митницi (митницi); проведення за погодженням з керiвництвом митницi оперативних заходiв щодо вибiркової перевiрки оформлених вантажних митних декларацiй (далi - ВМД) у частинi правильностi визначення кодiв товарiв згiдно з ТН ЗЕД; здiйснення аналiзу класифiкацiйної роботи та пiдготовка встановленої звiтностi.

     3. Якщо при митному оформленнi товарiв у торговому та неторговому обiгу виникають спiрнi класифiкацiйнi питання, вирiшити якi не може оперативний пiдроздiл, то їх розгляд передається Вiддiлу.

     Вiддiлу передається розгляд класифiкацiйних питань щодо товарiв, за якими згiдно з керiвними документами Держмитслужби, реґiональної митницi (митницi) має прийматися рiшення з обовТязковим залученням Вiддiлу.

     4. Запит оперативного пiдроздiлу до Вiддiлу має бути обгрунтованим: у ньому обов'язково зазначаються причина направлення до Вiддiлу, точка зору оперативного пiдроздiлу з вiдповiдного класифiкацiйного питання та пропозицiї щодо його можливого вирiшення, у тому числi запропонований оперативним пiдроздiлом код товару згiдно з ТН ЗЕД. Запит оперативного пiдроздiлу до Вiддiлу має бути засвiдчений особистою номерною печаткою iнспектора оперативного пiдроздiлу та пiдписаний керiвником цього пiдроздiлу.

     5. До Вiддiлу разом iз запитом передаються ВМД (МД-1, поштова декларацiя тощо), завiренi штампом "Пiд митним контролем", з реєстрацiйним номером i повний пакет документiв (оригiнали та копiї), що поданi при митному оформленнi, а також обов'язково Акт про митний огляд (додаток 1). Копiї всiх документiв мають бути засвiдченi особистою номерною печаткою iнспектора оперативного пiдроздiлу.

     Якщо ВМД або поданi документи не вiдповiдають вимогам нормативно-правових документiв, зокрема заповнення графи 31 ВМД не вiдповiдає вимогам наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, то запит до виконання не приймається.

     За потреби подається технiчна документацiя (паспорт виробу, iнструкцiя користувача тощо) на товар, фотознiмки, креслення, специфiкацiї та iншi документи, якi можуть бути використанi Вiддiлом при прийняттi класифiкацiйного рiшення.

     Фотознiмки обов'язково зi зворотного боку засвiдчуються особистою номерною печаткою iнспектора оперативного пiдроздiлу та мiстять посилання на вiдповiдний реєстрацiйний номер ВМД.

     В Акт про митний огляд мають бути внесенi встановленi за результатами митного огляду вiдомостi про товар, якi дають змогу однозначно iдентифiкувати його (зовнiшнiй вигляд; ступiнь оброблення; розмiри; матерiал, з якого вироблено товар; вид упаковки; маркування тощо). Зазначається iнформацiя про товар, що є визначальною для його класифiкацiї згiдно з ТН ЗЕД (наприклад, функцiї товару, його комплектнiсть, призначення, а також технiчнi, фiзичнi, споживчi та iншi характеристики товару, якi впливають на класифiкацiю згiдно з ТН ЗЕД).

     Оригiнали документiв повертаються до оперативного пiдроздiлу, а в справах Вiддiлу залишаються запит, копiї примiрника ВМД та документiв, що поданi разом iз запитом i на пiдставi яких прийнято вiдповiдне класифiкацiйне рiшення.

     6. Запит, що надiйшов до Вiддiлу, реєструється в журналi реєстрацiї та облiку запитiв з питань класифiкацiї та кодування товарiв (додаток 2). До журналу можуть вноситись додатковi вiдомостi (додатковi графи) за рiшенням начальника Вiддiлу.

     Запит перевiряється щодо повноти наданої iнформацiї. Вiддiл має право в разi потреби запитувати додатковi вiдомостi.

     7. Вiддiл може iнiцiювати проведення оперативним пiдроздiлом повторного огляду товару iз залученням до цього фахiвцiв Вiддiлу. За результатами такого огляду складається вiдповiдний Акт про митний огляд.

     8. Якщо для вирiшення класифiкацiйного питання виникає потреба в залученнi митної лабораторiї, то Вiддiлом готується звернення до митної лабораторiї, а також iнiцiюється вiдбiр проб та зразкiв для проведення експертизи в митнiй лабораторiї. Вiдбiр зразкiв (проб) товарiв та складання за встановленою формою Акта взяття проб i зразкiв проводяться iнспектором оперативного пiдроздiлу вiдповiдно до порядку, визначеного постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.98 N 1665 "Про порядок взяття проб i зразкiв товарiв та iнших предметiв для проведення дослiджень, неодхiдних для їх митного оформлення".

     За результатами проведеного дослiдження товару митна лабораторiя направляє вiдповiдну iнформацiю Вiддiлу тарифiв та митної вартостi.

     9. Термiн розгляду запиту у Вiддiлi не повинен перевищувати 20 календарних днiв. У разi потреби направлення запиту до митної лабораторiї, митного органу вищого рiвня або будь-якої iншої експертної органiзацiї час з моменту запиту до одержання результатiв експертизи до термiну розгляду не включається.

     10. Класифiкацiйне рiшення, прийняте Вiддiлом, оформлюється за встановленою формою (додаток 3), доводиться до оперативного пiдроздiлу i є обов'язковим для виконання при митному оформленнi товару.

     Класифiкацiйне рiшення, прийняте Вiддiлом, реєструється в журналi пiд номером "N КТ - ******", де "КТ" - абревiатура рiшення про визначення коду товару згiдно з ТН ЗЕД, "******" - порядковий номер рiшення вiдповiдно до нумерацiї, прийнятої у Вiддiлi.

     Якщо Вiддiлом приймається рiшення про визначення коду товару згiдно з ТН ЗЕД, яке не пiдтверджує вiдомостi, заявленi декларантом у ВМД, то для митного оформлення складається нова ВМД. При цьому в новiй ВМД у графi 44 в п. 9 пiд кодом "9000" згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", проставляється номер рiшення про визначення коду товару. При цьому вносяться змiни до вiдповiдних граф ВМД (данi граф 31 та 33 ВМД повиннi вiдповiдати iнформацiї, зазначенiй у рiшеннi про визначення коду товару).

     11. Для контролю за виконанням класифiкацiйного рiшення та з метою встановлення фактичної ефективностi роботи Вiддiлу оперативний пiдроздiл у 7-денний термiн пiсля проведення митного оформлення товару подає Вiддiлу копiю ВМД (митної квитанцiї МД- 1), оформленої на товар, стосовно якого було винесене класифiкацiйне рiшення, пiдписану начальником оперативного пiдроздiлу.

     12. Вiддiл аналiзує запити щодо кодування та класифiкацiї товарiв i на пiдставi результатiв аналiзу формує базу даних з класифiкацiї товарiв, якi найчастiше декларуються не своїм кодом або найменуванням (товари "групи ризику") з метою ухилення вiд заходiв тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД, та товарiв, при класифiкацiї яких у митницi виникають труднощi. Вiддiл також проводить аналiз стану класифiкацiйної роботи.

     13. Митному органу вищого рiвня передається розгляд класифiкацiйних питань, розв'язати якi через їх складнiсть не може Вiддiл.

     14. Митний орган вищого рiвня має право скасувати або змiнити класифiкацiйне рiшення, винесене пiдпорядкованим йому митним органом, якщо таке рiшення прийнято на основi неповної або недостовiрної iнформацiї, а також у разi встановлення порушення правил класифiкацiї товарiв згiдно з ТН ЗЕД.

     15. Вiддiлами тарифiв та митної вартостi митниць, пiдпорядкованих регiональним, до 5 числа мiсяця, наступного за звiтним, вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi подаються за встановленою формою (додаток 4) в електронному виглядi та на твердiй копiї вiдомостi про всi класифiкацiйнi рiшення, прийнятi за звiтний перiод, та аналiтична довiдка.

     16. Вiддiлами тарифiв та митної вартостi регiональних митниць та вiддiлами тарифiв та митної вартостi митниць, пiдпорядкованих безпосередньо Держмитслужбi, до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним, Управлiнню з верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв Держмитслужби подаються за встановленою формою (додаток 4) в електронному виглядi та на твердiй копiї зведенi вiдомостi про всi класифiкацiйнi рiшення за минулий мiсяць, прийнятi щодо зони дiяльностi, та аналiтична довiдка.

     17. Аналiтична довiдка має мiстити таку iнформацiю:

 • приклади найбiльш значних випадкiв виявлення неправильного декларування товарiв та їх впливу на митнi платежi;

 • пропозицiї щодо вiднесення товарiв, якi внаслiдок неправильної класифiкацiї найчастiше декларуються не своїм найменуванням, до так званої групи ризику;

 • ужитi заходи та пропозицiї щодо вдосконалення класифiкацiйної роботи;

 • iншi вiдомостi що до питань класифiкацiйної роботи.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби
України
02.12.99 N 782
Зареєстровано в Мiнiстерствi
юстицiї України
24 грудня 1999 р.
за N 912/4205

Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної
вартостi регiональної митницi (митницi)
при визначеннi країни походження товару

     1. Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при визначеннi країни походження товару (далi - Порядок) розроблено з метою вдосконалення митного оформлення товарiв i митного контролю та впорядкування процедури визначення країни їх походження при застосуваннi заходiв тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2. На вiддiл тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) (далi - Вiддiл) покладається виконання таких функцiй:

 • вирiшення спiрних питань, якi виникають при перевiрцi вiдомостей про країну походження товарiв, а також при перевiрцi сертифiкатiв, якi застосовуються при ввезеннi товарiв вiдповiдно до вимог угод про вiльну торгiвлю (далi - преференцiйнi сертифiкати);

 • вирiшення питань визначення країни походження товарiв, у тому числi достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв, до чого Вiддiл залучається згiдно з керiвними документами Держмитслужби, регiональної митницi (митницi); проведення вибiркових перевiрок оформлених вантажних митних декларацiй щодо правильностi визначення країни походження товарiв, а також достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв; проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товарiв з України згiдно з Положенням про проведення митними органами верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 01.04.97 N 143 i зареєстрованим у Мiн'юстi 18.04.97 за N 148/1952;

 • формування бази даних з питань походження товарiв, у тому числi про преференцiйнi сертифiкати, та використання результатiв аналiзу цiєї бази в роботi;

 • пiдготовка звiтностi з питань визначення країни походження товарiв та перевiрки преференцiйних сертифiкатiв.

     3. Спiрнi питання визначення країни походження товару, у тому числi встановлення достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв, рiшення з яких не можуть бути знайденi на рiвнi оперативного пiдроздiлу, передаються на розгляд Вiддiлу.

     4. Вiддiлу передаються для вирiшення питання, пов'язанi з перевiркою a posteriori (згодом) сертифiкатiв про походження товарiв з України, яка здiйснюється за вказiвкою Держмитслужби.

     За результатами такої перевiрки Вiддiл готує обґрунтовану вiдповiдь за формою та в термiни, установленi Держмитслужбою для такої перевiрки.

     5. На розгляд Вiддiлу передаються питання визначення країни походження товарiв (у тому числi достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв), до вирiшення яких Вiддiл залучається згiдно з керiвними документами Держмитслужби, регiональної митницi (митницi).

     6. Запит оперативного пiдроздiлу, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товару (далi - оперативний пiдроздiл), має бути обґрунтований: мiстити причину направлення запиту, точку зору оперативного пiдроздiлу з питань, якi викликали сумнiв, та пропозицiї щодо їх можливого вирiшення.

     Запит має бути пiдписаний керiвником оперативного пiдроздiлу.

     7. До Вiддiлу разом iз запитом оперативного пiдроздiлу подаються сертифiкат про походження товару, ВМД, повний пакет документiв (оригiнали та копiї), поданих декларантом при митному оформленнi, Акт про митний огляд за встановленою формою (додаток 1). Усi копiї документiв мають бути засвiдченi особистою номерною печаткою iнспектора оперативного пiдроздiлу.

     У разi потреби подаються iншi документи (паспорт виробу, iнструкцiя користувача, паспорти якостi тощо), якi можуть бути використанi Вiддiлом при вирiшеннi питань визначення країни походження (достовiрностi преференцiйного сертифiката).

     В Актi про митний огляд мають бути зазначенi вiдомостi про товар, якi дають змогу зробити висновок про країну походження товару (наприклад, вiдомостi про маркування товару тощо).

     8. Зaпит оперативного пiдроздiлу, що надiйшов до Вiддiлу, реєструється в журналi реєстрацiї та облiку запитiв (додаток 2). До журналу можуть уноситись додатковi вiдомостi за рiшенням начальника Вiддiлу.

     Запит перевiряється стосовно повноти наданої iнформацiї. У разi потреби Вiддiл запитує в оперативного пiдроздiлу або декларанта додатковi вiдомостi.

     Оригiнали документiв повертаються оперативному пiдроздiлу, а в справах Вiддiлу залишаються запит та копiї всiх документiв.

     9. Вiддiл може iнiцiювати проведення оперативним пiдроздiлом повторного огляду товару iз залученням фахiвцiв Вiддiлу. За результатами огляду складається вiдповiдний Акт (див. додаток 1).

     10. Рiшення про визначення країни походження товару оформлюється за встановленою формою (додаток 3), доводиться до оперативного пiдроздiлу i є обовТязковим для виконання при митному оформленнi товару.

     Рiшення, прийняте Вiддiлом, реєструється в журналi пiд номером "N КП - ******", де "КП" - країна походження товару, "******" - порядковий номер рiшення.

     Якщо Вiддiлом приймається рiшення про визначення країни походження товару або про достовiрнiсть преференцiйного сертифiката, яке не пiдтверджує вiдомостi, заявленi декларантом у ВМД, то номер цього рiшення проставляється в графi 44 ВМД у пунктi 9 пiд кодом "9000" згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" i зареєстрованим у Мiн'юстi 24.09.97 за N443/2247, а також у ВМД вносяться змiни згiдно з прийнятим рiшенням.

     11. Для контролю за виконанням прийнятого Вiддiлом рiшення про визначення країни походження товарiв (достовiрностi преференцiйного сертифiката) та з метою встановлення фактичної ефективностi роботи Вiддiлу оперативний пiдроздiл у 7-денний термiн пiсля митного оформлення надсилає Вiддiлу копiю оформленої ВМД на товар, стосовно якого було винесене це рiшення.

     12. Якщо оперативний пiдроздiл, який вiдповiдає за нарахування та справляння митних платежiв (далi - вiддiл митних доходiв та платежiв) має сумнiви щодо достовiрностi преференцiйного сертифiката, то вiн подає запит до Вiддiлу про перевiрку такого сертифiката.

     До Вiддiлу разом iз запитом передаються оригiнал преференцiйного сертифiката та наявнi документи, якi можуть бути використанi в ходi перевiрки.

     При потребi Вiддiл звертається до оперативного пiдроздiлу про надання додаткової iнформацiї, необхiдної для проведення перевiрки вiдповiдно до вимог цього Порядку.

     Прийняте Вiддiлом рiшення про достовiрнiсть сертифiката, а також оригiнал преференцiйного сертифiката, достовiрнiсть якого пiдтверджена, передаються до вiддiлу митних доходiв та платежiв.

     13. Якщо в результатi перевiрки, здiйсненої через Держмитслужбу, установлено факт фальсифiкацiї преференцiйного сертифiката, то Вiддiл складає протокол про порушення митних правил i вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 06.01.99 N 8 передає матерiали справи до вiддiлення (служби) по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил.

     У разi закiнчення термiну притягнення до вiдповiдальностi вiдповiдний пiдроздiл митного органу за дорученням його керiвництва готує матерiали для передання до iнших правоохоронних та контрольних органiв для прийняття ними рiшень вiдповiдно до їх компетенцiї.

     14. Якщо в результатi перевiрки, здiйсненої без залучення Держмитслужби, преференцiйний сертифiкат визнано недiйсним, то Вiддiл надсилає iнформацiю про цей факт Держмитслужбi з повiдомленням про вжитi заходи.

     15. Термiн розгляду запитiв зi спiрних питань визначення країни походження товару, у тому числi встановлення достовiрностi сертифiката, не повинен перевищувати 10 днiв. Якщо Вiддiлом не може бути прийняте рiшення про визначення країни походження товару (про достовiрнiсть преференцiйного сертифiката), то вiн надсилає запит до митного органу вищого рiвня.

     16. Митний орган вищого рiвня має право скасувати чи змiнити рiшення про визначення країни походження товару або про достовiрнiсть преференцiйного сертифiката, прийняте пiдпорядкованим йому митним органом на основi неповної чи недостовiрної iнформацiї.

     17. Вiддiл формує базу даних преференцiйних сертифiкатiв, за якими здiйснювалося митне оформлення, та проводить аналiз роботи з питань визначення країни походження товарiв та з питань перевiрки преференцiйних сертифiкатiв.

     18. Митницi, пiдпорядкованi регiональним митницям, щомiсяця до 10 числа надсилають регiональним митницям iнформацiю за минулий мiсяць за встановленою формою (додаток 4) та аналiтичну довiдку за всiма рiшеннями про визначення країни походження товарiв, прийнятими за звiтний перiод Вiддiлом митницi.

     Вiддiлами митниць прямого пiдпорядкування та Вiддiлами регiональних митниць щомiсяця до 20 числа Управлiнню з верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв Держмитслужби подаються за встановленою формою (див. додаток 4) в електронному виглядi та твердiй копiї вiдомостi за минулий мiсяць про всi рiшення про визначення країни походження товарiв та щодо перевiрки преференцiйних сертифiкатiв, прийнятi за звiтний перiод Вiддiлами регiональних митниць та Вiддiлами митниць, пiдпорядкованих регiональнiй митницi, митниць прямого пiдпорядкування, та аналiтична довiдка.

     19. Митницi, пiдпорядкованi регiональним митницям, щомiсяця до 10 числа надсилають за встановленою формою (додаток 5) iнформацiю за минулий мiсяць про факти виявлення фальсифiкованих сертифiкатiв та аналiтичну довiдку.

     Регiональнi митницi узагальнюють цi данi та до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним, надсилають в електронному виглядi та твердiй копiї iнформацiю по фальсифiкованих сертифiкатах Управлiнню з верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв Держмитслужби.

     Митницi прямого пiдпорядкування надсилають таку iнформацiю до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним, безпосередньо Держмитслужбi.

     20. Аналiтична довiдка, що надсилається iз щомiсячним звiтом, має мiстити таку iнформацiю:

 • приклади найбiльш значних фактiв виявлення фальсифiкованих сертифiкатiв про походження товарiв з огляду на вплив на митнi платежi, а також ужитi заходи за цими фактами;

 • висновки Вiддiлу за результатами аналiзу виявлених за звiтний перiод фальсифiкованих сертифiкатiв та аналiзу груп товарiв, походження яких фальсифiкується з метою ухилення вiд сплати встановлених платежiв у повному обсязi;

 • про заходи, вжитi на пiдставi цих висновкiв, та пропозицiї щодо вдосконалення роботи Вiддiлу з визначення країни походження товарiв та перевiрки преференцiйних сертифiкатiв.

 

Додаток 1
до п. 1.5 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

____________ МИТНИЦЯ 

ВIДДIЛ ТАРИФIВ ТА МИТНОЇ ВАРТОСТI

_____________________________________________________________________

ДОВIДКА
про визначення митної вартостi (здiйснення митної оцiнки)

N _______   "____" _____________________ 2000 р. 

1. Пiдроздiл - замовник проведення митної оцiнки:

2. Пiдстави для проведення митної оцiнки:
          запит   N___ вiд "___"_______________________ 2000 р. 

3. Перелiк поданих до розгляду документiв:

4. Джерело iнформацiї
(документи та матерiали, якими керувалися для прийняття рiшення):

5. Висновки:

 

Начальник вiддiлу тарифiв
та митної вартостi

 
____________

Виконавець

____________

 

Додаток 2
до п. 1.5 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

ДОВIДКА-РОЗРАХУНОК МИТНОЇ ВАРТОСТI

Продавець

____________________

Країна-експортер

____________________

Покупець

____________________

Дата i номер контракту

____________________

Декларант

____________________

Умови поставки

____________________

Країна походження

____________________

Дата i номер рахунку-фактури

____________________

Виробник

____________________

Курс вал. на день подання ВМД

____________________

Визначення митної вартостi

Наймену-
вання товару

Код товару

Кiль-
кiсть

Фактурна вартiсть

Витрати, що додаються при визначеннi митної вартостi, якщо вони не включенi до договiрної фактурної вартостi

Витрати, що виключаються з договiрної фактурної вартостi при визначеннi митної вартостi

Визначена митна вартiсть

у валютi розра-
хунку (зазна-
чити код)

у валютi України

на транс-
порту-
вання

на страху-
вання

вартiсть паку-
вання, контей-
нерiв

вартiсть наванта-
ження, пере-
ванта-
ження

комi-
сiйнi та брокер-
ськi

iншi витрати (зазначити, якi конк-
ретно)

на транс-
порту-
вання пiсля моменту пере-
тину митного кордону

на мон-
таж, скла-
дання, налаго-
дження устатку-
вання чи подання технi-
чної допо-
моги пiсля ввезе-
ння

у валютi розра-
хунку

у валютi України

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Пiдпис декларанта

 

Продовження додатка 2
до п. 1.5 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Порядок заповнення довiдки-розрахунку митної вартостi

1. Довiдка-розрахунок митної вартостi подається декларантом одночасно з вантажною митною декларацiєю щодо кожного найменування (виду, марки) товару.

2. Довiдка-розрахунок митної вартостi заповнюється декларантом та завiряється печаткою органiзацiї-декларанта.

Декларант несе вiдповiдальнiсть за:

достовiрнiсть та повноту вiдомостей, що заявляються в довiдцi-розрахунку митної вартостi;

автентичнiсть документiв, на пiдставi яких здiйснюється митне оформлення товарiв, i документiв, згiдно з якими здiйснюються розрахунки за цi товари;

надання додаткових вiдомостей чи документiв для визначення митної вартостi товарiв, якщо це потрiбно.

3. Iнформацiя в графах довiдки-розрахунку митної вартостi щодо кожного найменування (виду, марки) товару має вiдповiдати iнформацiї таких граф ВМД:

Продавець - гр. 2;

Покупець - гр. 8;

Декларант - гр. 14;

Країна походження - гр. 16;

Країна-експортер - гр. 15;

Дата i номер контракту - гр. 44;

Умови поставки - гр. 20;

Дата i номер рахунку - гр. 44;

Курс валюти - гр. 23;

Найменування товару - гр. 31;

Код товару - гр. 33;

Кiлькiсть - гр. 38, 31;

Фактурна вартiсть - гр. 42;

Визначена митна вартiсть - гр. 45.

4. Витрати, що додаються до договiрної фактурної вартостi (гр. 6 - 11) чи виключаються з договiрної фактурної вартостi (гр. 12, 13) при визначеннi митної вартостi, мають бути документально пiдтвердженi.

 

Додаток 3
до п. 1.7 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

 

Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається довiдка-розрахунок митної вартостi

0207

М'ясо i субпродукти харчовi домашньої птицi, указанi в позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi

0302

Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле i м'яса риб, що класифiкуються в товарнiй позицiї 0304

0303

Риба морожена, за винятком рибного фiле i м'яса риб, класифiкованих у товарнiй позицiї 0304

0304

Фiле рибне й iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене

0305

Риба в'ялена, солена або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; мука i гранули рибнi, харчовi

0306

Ракоподiбнi, роздiленi або нероздiленi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; ракоподiбнi нероздiленi варенi в водi або на пару, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; мука i гранули з ракоподiбних, харчовi

0307

Молюски, роздiленi або нероздiленi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; iншi воднi безхребетнi (крiм ракоподiбних i молюскiв), живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; мука i гранули з iнших водних безхребетних, харчовi

0901

Кава, жарена або нежарена, з кофеїном або без кофеїну; шкаралупа i лушпиння кави; замiнювачi кави, з умiстом її в будь-якiй пропорцiї

0902

Чай

1601

Ковбаси й аналогiчнi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi; харчовi продукти, виготовленi на їх основi

1602

Вироби i консерви з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi, iншi

1603

Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водних безхребетних

1604

Готовi продукти i консерви з риби; iкра осетрових (чорна iкра) та її замiнники з iкри iнших риб

1605

Готовi продукти або консерви з ракоподiбних, молюскiв або iнших водних безхребетних

1801

Какао-боби в зернах або молотi

1802

Шкаралупа, плiвка, шкiрка та iншi вiдходи какао

1803

Какао-паста, у тому числi знежирена або незнежирена

1804

Масло-какао, жир i рiдке масло з какао

1805

Какао-порошок без додавання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин

1806

Шоколад та iншi харчовi продукти з умiстом какао

2001

Овочi, фрукти, горiхи й iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi в оцтi або оцтовiй кислотi

2002

Томати, приготовленi або консервованi без оцту або оцтової кислоти

2003

Гриби, включаючи трюфелi, приготовленi або консервованi без оцту або оцтової кислоти

2004

Iншi овочi, приготовленi або консервованi без оцту або оцтової кислоти, мороженi

2005

Iншi овочi, приготовленi або консервованi, без оцту або оцтової кислоти, не замороженi

2006

Плоди, горiхи, шкурка плодiв та iншi частини рослин, консервованi в цукрi (сушенi, зацукрованi або глазурованi)

2007

Джеми, желе плодово-ягiдне, мармелади, пюре плодово-ягiдне або горiхове, повидло або горiх тертий, варення, готовi вироби, якi пройшли теплову обробку, у тому числi з доданням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин

2008

Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi будь-яким способом, у тому числi з доданням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин чи спирту, в iншому мiсцi не пойменованi

2009

Соки, фрукти (включаючи виноградне сусло), соки овочевi, незброженi i без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин

2101

Екстракти, есенцiї, концентрати кави, чаю або мате i вироби на таких основах або на основi кави, чаю або мате; цикорiй обсмажений та iншi обсмаженi замiнники кави, екстракти, есенцiї i концентрати з них

2201

Води, включаючи мiнеральнi, натуральнi або штучнi, газованi, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, неароматизованi; лiд i снiг

2202

Води мiнеральнi i газованi з доданням цукру або iнших пiдсолоджувальних чи ароматичних речовин; безалкогольнi напої, iншi, за винятком фруктових або овочевих сокiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 2009

2203

Пиво солодове

2204

Вина винограднi, натуральнi, включаючи мiцнi; сусло виноградне, крiм того, що класифiкується в товарнiй позицiї 2009

2205

Вермути i вина винограднi iншi з доданням рослинних або ароматних екстрактiв

2206

Напої збродженi iншi (сидр яблуневий, сидр грушевий (перру), напiй медовий)

2207

Спирт етиловий неденатурований, з умiстом спирту не менше 80 %; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi

2208

Спирт етиловий неденатурований, мiцнiстю менше 80 %; мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої; змiшанi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для приготування напоїв

2209

Оцет та його замiнники, отриманi з оцтової кислоти

2401

Тютюн необроблений, тютюновi вiдходи

2402

Сигари (у тому числi сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi) i сигарети з тютюну або його замiнникiв

2403

Тютюн оброблений промисловий та його замiнники; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї

2709

Нафта сира, в тому числi отримана iз бiтумiнозних мiнералiв

2710

Продукти переробки нафти, у тому числi отриманi iз бiтумiнозних мiнералiв; продукти, в iншому мiсцi непойменованi, з умiстом 70 i бiльше мас. % нафтопродуктiв, отриманих iз бiтумiнозних мiнералiв, до того ж цi продукти є їх основними складниками

2711

Гази нафтовi i газоподiбнi вуглеводнi iншi

2712

Вазелiн нафтовий; парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, гач парафiновий, озокерит, вiск лiгнiтовий, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски i продукти, отриманi в результатi синтезу або iнших процесiв, фарбованi або нефарбованi

3401

Мило; речовини поверхнево-активнi органiчнi i засоби, що використовуються у виглядi мила у формi брускiв, кускiв i у виглядi фiгурних виробiв, з умiстом або без умiсту мила; папiр, набивка ватна, фетр i нетканi матерiали, просоченi або покритi милом або мийним засобом

3402

Речовини поверхнево-активнi органiчнi (крiм мила); засоби поверхнево-активнi i мийнi (включаючи допомiжнi мийнi засоби); засоби чищення, з умiстом або без умiсту мила (крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 3401)

4011

Шини пневматичнi гумовi новi

4012

Шини пневматичнi гумовi, вiдновленi або якими користувалися, змiннi протектори шин i ободовi стрiчки гумовi

4013

Камери гумовi

4203

Одяг, його окремi речi з натуральної шкiри або штучної шкiри на базi натуральної шкiри i шкiряних волокон

4204

Вироби з натуральної шкiри або штучної шкiри на базi натуральної шкiри i шкiряних волокон, що використовуються в машинах, механiчних пристроях або для iнших технiчних цiлей

4205

Вироби iз натуральної шкiри або штучної шкiри на базi натуральної шкiри i шкiряних волокон iншi

4303

Одяг хутряний, речi одягу та iншi хутрянi вироби

4304

Хутро штучне i вироби з нього

5701

Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, оздобленi i неоздобленi

5702

Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тканини, неголкопрошивнi i нефлокованi, оздобленi i неоздобленi, включаючи "килим", "сумах", "керманi" i аналогiчнi килими ручної роботи

5703

Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, голкопрошивнi, оздобленi або неоздобленi

5704

Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, неголкопрошивнi i нефлокованi, оздобленi або неоздобленi

5705

Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, оздобленi чи неоздобленi

6910

Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари i подiбнi санiтарно-технiчнi вироби з керамiки

6911

Посуд столовий, кухонний, iншi господарськi та туалетнi речi з фарфору, фаянсу

6912

Посуд столовий, кухонний, iншi господарськi речi туалету з керамiки, крiм фарфору

6913

Статуетки та iншi прикраси з керамiки

7101

Перли природнi чи культивованi, обробленi чи необробленi, сортованi чи не сортованi, але не нанизанi i не оправленi; не сортованi природнi чи культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування

7102

Алмази обробленi чи необробленi, але не оправленi i не закрiпленi

7103

Дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) i напiвдорогоцiнне камiння, оброблене чи необроблене, сортоване чи не сортоване, але не нанизане, не оправлене i не закрiплене; не сортоване дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) i напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування

7104

Дорогоцiнне чи напiвдорогоцiнне камiння штучне чи регенероване, оброблене чи необроблене, сортоване чи не сортоване, але не нанизане, не оправлене i не закрiплене; не сортоване штучне чи регенероване дорогоцiнне чи напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування

7105

Дрiбняк i порошок з природного чи штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння

7106

Срiбло (включаючи срiбло з гальванiчним покриттям iз золота чи платини) необроблене, напiвоброблене чи у виглядi порошку

7107

Недорогоцiннi метали, плакованi срiблом, напiвобробленi

7108

Золото (включаючи золото з гальванiчним покриттям з платини) необроблене, напiвоброблене чи у виглядi порошку

7109

Недорогоцiннi метали або срiбло, оплакованi золотом, необробленi чи напiвобробленi

7110

Платина необроблена, напiвоброблена чи у виглядi порошку

7111

Метали недорогоцiннi, срiбло чи золото, оплакованi платиною, необробленi або напiвобробленi

7112

Вiдходи i брухт дорогоцiнних металiв, оплакованих дорогоцiнними металами

7113

Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами

7114

Вироби золотих i срiбних справ майстрiв i їх частини з дорогоцiнних металiв i металiв, плакованих дорогоцiнними металами

7115

Iншi вироби з дорогоцiнних металiв, оплакованих дорогоцiнними металами

7116

Вироби з природних чи культивованих перлiв, дорогоцiнного чи напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного чи реконструйованого)

7117

Бiжутерiя

7118

Монети

8215

Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, ножi для риби, масла, щипцi для цукру та аналогiчнi кухоннi або столовi прибори

8516

Прилади електричнi водонагрiвальнi безiнерцiйнi i акумулювальнi, електрокип'ятильники занурювальнi; електроустаткування для нагрiвання ґрунту, опалення примiщень i аналогiчних цiлей; електротермiчнi апарати для завивки i сушiння волосся (наприклад сушарки для волосся, бiгудi, щипцi) i електросушарки для рук; електропраски; iншi прилади побутовi електричнi нагрiвальнi, елементи опору нагрiвальнi, крiм указаних у позицiї 8545

8519

Електропрогравачi, програвачi грамплатiвок, деки касетнi та iнша звуковiдтворювальна апаратура, що не має звукозаписувальних пристроїв

8520

Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, яка має i не має звуковiдтворювальнi пристрої

8521

Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення, сумiщена або не сумiщена з вiдеотюнером

8522

Частини i приладдя до устаткування, що класифiкується в позицiях 8519 - 8521

8523

Носiї готовi, незаписанi, для запису звуку або аналогiчного запису iнших явищ, крiм виробiв групи 37

8524

Платiвки, стрiчки та iншi носiї для запису звуку або аналогiчних записiв, записанi, включаючи матрицi й форми для виготовлення платiвок, крiм виробiв групи 37

8528

Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), сумiснi або несумiснi в одному корпусi з радiоприймачем або апаратурою, записувальною або яка вiдтворює звук чи зображення

8701

Трактори (крiм тих, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8709)

8702

Транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менше 10 чоловiк (включаючи водiя)

8703

Автомобiлi легковi, iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8702, включаючи автомобiлi-фургони i гоночнi автомобiлi

8704

Автомобiлi вантажнi

8711

Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з установленим допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски

8714

Частини i приладдя до транспортних засобiв, що класифiкуються в товарних позицiях 8711 - 8713

8716

Причепи i напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби, їх частини

9303

Зброя вогнепальна та iншi аналогiчнi пристрої, що дiють за допомогою використання вибухового заряду (наприклад спортивнi пiстолети i гвинтiвки, вогнепальна зброя, що заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої для випуску сигнальних ракет, пiстолети i револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для забою чи оглушення тварин iз стержнем, що вискакує, лiнемети)

9304

Iнша зброя (наприклад пружиннi, пневматичнi та газовi рушницi й пiстолети, кийки), крiм класифiкованих у позицiї 9307

9401

Меблi для сидiння (крiм указаних у позицiї 9402), що трансформуються чи не трансформуються в лiжка та їх частини

9402

Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад операцiйнi столи, столи для огляду, лiкарнянi лiжка з механiчними пристроями, стоматологiчнi крiсла); перукарськi та аналогiчнi крiсла з пристроями для обертання, повороту, пiдйому i нахилу; частини до них

9403

Меблi iншi та їх частини

9404

Основи матрацнi; речi постiльнi i аналогiчнi вироби умеблювання (наприклад матраци, ковдри, стьобанi ковдри, диваннi подушки, пуфи i подушки) з пружинами, набитi будь якими матерiалами або з губчастої гуми чи з пластмаси, покритi або непокритi

9701

Картини, малюнки i пастелi, виконанi повнiстю вiд руки, крiм малюнкiв, указаних у позицiї 4906, та iнших готових виробiв, розмальованих чи декорованих вiд руки; колажi i подiбнi декоративнi зображення

9702

Оригiнали гравюр, естампiв i лiтографiй

9703

Оригiнали скульптур i статуеток з будь-яких матерiалiв

9704

Марки поштовi i марки державного мита, знаки поштової оплати гашенi, включаючи першого дня гашення, папiр поштовий (гербовий) i аналогiчнi предмети, використанi або якщо невикористанi, то не тi, що знаходяться в обiгу або не нового випуску в країнi, для якої вони призначенi

9705

Колекцiї i предмети колекцiонування iз зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї, iсторiї, археологiї, палеонтологiї, етнографiї i нумiзматики

9706

Антикварiат, якому понад 100 рокiв

 

Додаток 4
до п. 1.7 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України


Перелiк товарiв, при експортi яких необхiдне узгодження вартостi з вiддiлом тарифiв та митної вартостi

0202

М'ясо великої рогатої худоби, морожене

0203

М'ясо свиней свiже, охолоджене або морожене

0402

Молоко i вершки згущенi, з додаванням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин

0713

Овочi, бобовi сушенi, у стручках або без стручкiв, у тому числi лущенi або подрiбленi

1101

Борошно пшеничне або пшенично-житнє

1103

Крупи i гранули зернових

1104

Зерно, оброблене iншими способами (наприклад лущене, плющене, перероблене в пластiвцi, обвалене, у виглядi сiчки чи подрiбнене), крiм рису, указаного в товарнiй позицiї 1006; зародки зернових, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або молотi

1206

Насiння соняшника, бите або цiле

1208

Борошно i шрот iз насiння або плодiв олiйних культур, крiм гiрчичного насiння

1516

Жири й масла твариннi або олiя рослинна та їх фракцiї, повнiстю або частково гiдрогенiзованi, перестерифiкованi, реетерифiкованi або елаiїдинiзованi, нерафiнованi або рафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi

1602

Вироби i консерви з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi, iншi

1701

Цукор тростинний або з цукрового буряку i хiмiчно чиста сахароза в твердому станi

1703

Меляса, отримана в результатi екстракцiї або рафiнування цукру

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з умiстом спирту не менше 80 %; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi

2530

Речовини мiнеральнi, в iншому мiсцi не пойменованi

2616

Руди i концентрати дорогоцiнних металiв

2843

Метали дорогоцiннi в колоїдному станi; сполуки неорганiчнi i органiчнi дорогоцiнних металiв, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; амальгами дорогоцiнних металiв

3501

Казеїн, казеїнати та їх похiднi, iншi; клеї казеїновi

7102

Алмази обробленi чи необробленi, але неоправленi i незакрiпленi

7103

Дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) i напiвдорогоцiнне камiння, оброблене чи необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) i напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування

7106

Срiбло (включаючи срiбло з гальванiчним покриттям iз золота чи платини) необроблене, напiвоброблене чи у виглядi порошку

7108

Золото (включаючи золото з гальванiчним покриттям з платини) необроблене, напiвоброблене чи у виглядi порошку

7110

Платина необроблена, напiвоброблена чи у виглядi порошку

7112

Вiдходи i брухт дорогоцiнних металiв, плакованих недорогоцiнними металами

7118

Монети

7208

Прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi завширшки не менше 600 мм, гарячекатаний, неплакований, без електролiтичного чи iншого покриття

7210

Прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi шириною не менше 600 мм, плакований з електролiтичним чи iншим покриттям

7211

Прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi завширшки менше 600 мм, неплакований, без електролiтичного чи iншого покриття

7212

Прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi завширшки менше 600 мм, плакований з електролiтичним чи з iншим покриттям

8104

Магнiй i вироби з нього, включаючи вiдходи i брухт

Та товари, на якi встановлено iндикативнi цiни

 

Додаток 5
до п. 4.1 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України


Журнал реєстрацiї та облiку запитiв з питань визначення митної вартостi 

N
з/п

Дата, номер, запиту

Мит-
ниця, митний пост, вiддiл

Дата надход-
ження запиту до вiддiлу

Назва суб'єкта ЗЕД, вiдправника (одержувача) вантажу, код за ЄДРПОУ, адреса, телефон

Прiзвище, iнiцiали, пiдпис iнспектора, який прийняв запит та пакет документiв

Код за ТН ЗЕД та детальний
опис товару

Митна вартiсть товару, визна-
чена суб'єктом ЗЕД, грн.

Митна вартiсть товару, визна-
чена вiддi-
лом, грн.

Вiдхи-
лення митної вартостi, визна-
ченої вiддiлом, вiд заявленої (+; -)

Сума збiльшення надходжень митних доходiв та платежiв у разi збiльшення митної вартостi, грн.

Прiзвище, iнiцiали, пiдпис iнспектора, який здiйс-
нював митну оцiнку

Номер висновку, дата його затвер-
дження

Прiзвище, iнiцiали, та пiдпис особи, якiй передано висновок, дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Додаток 6
до п. 4.2 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України


Звiт про звернення щодо визначення митної вартостi та проведення митної оцiнки товарiв, що iмпортуються в Україну

Загальна кiлькiсть звернень щодо визначення митної вартостi товарiв, що iмпортуються в Україну*

Кiлькiсть звернень, за якими прийнято рiшення про коригування заявленої митної вартостi товарiв

Митна вартiсть товарiв, заявлена суб'єктом ЗЕД, грн., яка потребує коригування вiдповiдно до граф 2, 3

Митна вартiсть товарiв, скоригована вiддiлом вiдповiдно до граф 4, 5, грн.

Вiдхилення визначеної митної вартостi вiд заявленої
(гр. 6 - гр. 4;
гр. 7 - гр. 5)
(+; -), грн.

Сума збiльшення надходжень митних доходiв та платежiв у разi збiльшення митної вартостi, грн.

усього

у т. ч. щодо пiдакцизн. товарiв

усього

у т. ч. щодо пiдакцизн. товарiв

усього

у т. ч. щодо пiдакцизних товарiв

усього

у т. ч. щодо пiдакцизних товарiв

усього

мито

ПДВ

у т. ч. щодо пiдакцизних товарiв

мито

акциз-
ний збiр

ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

____________
* Ураховувати звернення вiддiлiв та прийняття самостiйних рiшень спiвробiтниками (уповноваженими) вiддiлiв тарифiв та митної вартостi, що працюють в оперативних пiдроздiлах.

 

Додаток 7
до п. 4.2 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Звiт про звернення щодо визначення митної вартостi та проведення митної оцiнки товарiв, що експортуються з України

Загальна кiлькiсть звернень щодо визначення митної вартостi товарiв, що експортуються з України

Кiлькiсть звернень, за якими прийнято рiшення про коригування заявленої митної вартостi товарiв

Митна вартiсть товарiв, заявлена суб'єктом ЗЕД, грн., що потребує коригування вiдповiдно до граф 2, 3

Митна вартiсть товарiв, скоригована вiддiлом вiдповiдно до граф 4, 5, грн.

Вiдхилення визначеної митної вартостi вiд заявленої
(гр. 6 - гр. 4;
гр. 7 - гр. 5)
(+; -), грн.

усього

у т. ч. щодо пiдакциз-
них товарiв

усього

у т. ч. щодо пiдакцизн. товарiв

усього

у т. ч. щодо пiдакцизн. товарiв

усього

у т. ч. щодо пiдакцизн. товарiв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Додаток 1
до п. 5 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань класифiкацiї та кодування товарiв

Назва митницi

АКТ ПРО МИТНИЙ ОГЛЯД

N _______

"___" _______________ ____ р.

Партiя товарiв, яка вiдправлена експортером (вiдправником) ___________________ 

_______________________________________________________________________

iмпортеру (одержувачу) __________________________________________________

за товаросупровiдними документами _______________________________________

заявлена згiдно з ВМД N __________________ вiд ___ _______________ ____ р. 

Огляд проводив iнспектор ________________________________________________

оперативного пiдроздiлу (митного поста) ____________________________________

Огляд проведено в присутностi (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, N паспорта або посвiдчення, пiдпис)

_______________________________________________________________________

Мiсце проведення огляду _________________________________________________

Найменування товару (комерцiйна назва) ___________________________________

Заявлений код згiдно з ТН ЗЕД ____________________________________________

Митне забезпечення N ___________________________________________________

Кiлькiсть вiдкритих (розпакованих) вантажних мiсць _________________________

РЕЗУЛЬТАТИ МИТНОГО ОГЛЯДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОДУ ЗГIДНО З ТН ЗЕД:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

На вантаж накладено митне забезпечення N _________________________________

Вантажнi мiсця знову запакованi, з накладенням митного забезпечення, у присутностi
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, N паспорта або N посвiдчення, пiдпис)

_______________________________________________________________________

Iнспектор митницi ______________________________

М. П.

 

Додаток 2
до п. 6 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань класифiкацiї та кодування товарiв

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦIЇ ТА ОБЛIКУ ЗАПИТIВ З ПИТАНЬ КЛАСИФIКАЦIЇ ТА КОДУВАННЯ ТОВАРIВ

N
з/п

Вхiдний номер та дата запиту

Назва заявника (оперативний пiдроздiл, митниця)

Назва суб'єкта ЗЕД

Короткий змiст запиту (назва товару)

Номер та дата класифiкацiйного рiшення

Номер та дата оформленої ВМД

Примiтка

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               

 

Додаток 3
до п. 10 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань класифiкацiї та кодування товарiв

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

__________ МИТНИЦЯ

ВIДДIЛ ТАРИФIВ ТА МИТНОЇ ВАРТОСТI

________________________________________________________________________

РIШЕННЯ
про визначення коду товару

вiд "___" _______________ ____ р. N ___

1. Перелiк поданих для розгляду документiв:

запит: ________________________________________

суб'єкт ЗЕД: __________________________________

ВМД N ____________ вiд "___" ____________ ____ р.

данi граф 31 та 33 ВМД, за якими задекларовано товар:

графа 31

графа 33

   

контракт N ________________ вiд "___" ____________ ____ р.

iнвойс N ___________________ вiд "___" ____________ ____ р.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Зразки товару (огляд товару):

3. Документи, якими керувались для прийняття рiшення: ___________________ 

________________________________________________________________________

4. Висновки: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Начальник вiддiлу тарифiв
та митної вартостi

 

Додаток 4
до п. 15 Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi регiональної митницi (митницi) при вирiшеннi питань класифiкацiї та кодування товарiв

Зведенi данi про класифiкацiйнi рiшення, прийнятi вiддiлом тарифiв та митної вартостi ______________ митницi за ________ _______ року*

N
з/п

Заявленi декларантом код товару та його фiрмове найменування, номер моделi, тип i iн. характеристики

Установленi вiддiлом код товару та його фiрмове найменування, комплектнiсть, номер моделi, тип i iн. характеристики

Дата i номер класифiка-
цiйного рiшення

Дата i номер експертного висновку митної лабораторiї

Вплив прийнятого класифiкацiйного рiшення на митнi платежi (мито, ПДВ, акцизний збiр) та заходи нетарифного регулювання

Примiтка

Мито, грн.

ПДВ, грн.

Акциз-
ний збiр, грн.

заходи нетариф-
ного регулю-
вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

                 

Начальник вiддiлу тарифiв та митної вартостi

Виконавець

* - Зведенi вiдомостi надсилаються вiддiлами тарифiв та митної вартостi регiональних митниць на поштову скриньку електронної пошти "DMS Kants upr verifikatsiji" у форматi Microsoft Word чи Microsoft Excel для Windows-95 (або бiльш раннiх версiй) шрифтом "UkrainianPeterburg" (iм'я файла "***##kt", де "***" - першi три цифри коду митницi; ## - порядковий номер звiтного мiсяця).

Примiтки: У графi 2 наводяться данi з граф 31 та 33 ВМД.

У графi 3 наводяться встановленi вiддiлом вiдомостi: код товару згiдно з ТН ЗЕД, а також найменування товару та окремi його характеристики, якi є суттєвими для однозначної iдентифiкацiї товару i завдяки яким цьому товару присвоєно конкретний дев'ятизначний код згiдно з ТН ЗЕД.

У графах 6, 7, 8 зазначаються суми, згiдно з оформленою ВМД (див. п. 12 Порядку), на якi збiльшились платежi внаслiдок прийнятого вiддiлом класифiкацiйного рiшення, окремо за кожним видом платежу (у разi умовних платежiв проставляється лiтера "У").

У рядку "Усього" зазначається загальна сума за графами 6, 7, 8.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.