Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

09 липня 1997 р. N 307


Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 вересня 1997 р. за N 443/2247

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 29 липня 1998 року N 447,
вiд 27 серпня 1999 року N 543,
вiд 20 квiтня 2000 року N 226,
вiд 24 травня 2000 року N 300,
вiд 13 липня 2000 року N 388,
вiд 20 вересня 2000 року N 530,
вiд 16 березня 2001 року N 190,
вiд 26 червня 2001 року N 433,
вiд 20 липня 2001 року N 505,
вiд 10 грудня 2001 року N 798,
вiд 17 квiтня 2002 року N 205,
вiд 18 квiтня 2002 року N 207,
вiд 24 липня 2003 року N 489,
вiд 2 вересня 2003 року N 585,
вiд 8 вересня 2003 року N 599,
вiд 13 вересня 2003 року N 609,
вiд 10 жовтня 2003 року N 678,
вiд 24 грудня 2003 року N 908,
вiд 24 грудня 2003 року N 909,
вiд 29 грудня 2003 року N 929,
вiд 2 квiтня 2004 року N 232,
вiд 8 червня 2004 року N 420,
вiд 14 червня 2004 року N 434,
вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 8 жовтня 2004 року N 730,
вiд 11 листопада 2004 року N 808,
вiд 7 грудня 2004 року N 873,
вiд 11 липня 2005 року N 651,
вiд 13 жовтня 2005 року N 969,
вiд 7 грудня 2005 року N 1201,
вiд 11 сiчня 2006 року N 1,
вiд 7 березня 2006 року N 172,
вiд 22 червня 2006 року N 515,
вiд 3 липня 2006 року N 550,
вiд 7 грудня 2006 року N 1088,
вiд 3 вересня 2007 року N 728,
вiд 4 жовтня 2007 року N 818,
вiд 8 жовтня 2007 року N 827,
вiд 7 листопада 2007 року N 933,
вiд 16 грудня 2008 року N 1414,
вiд 7 вересня 2010 року N 1018

Додатково див. накази
Державної митної служби України
вiд 30 сiчня 1998 року N 40,
лист Державної митної служби України
вiд 24 червня 1999 року N 15/1-1911-ЕП,
накази Державної митної служби України
вiд 6 травня 2001 року N 298,
вiд 19 травня 2003 року N 331,
листи Державної митної служби України
вiд 11 травня 2004 року N 25/4-14-34/5877-ЕП,
вiд 26 жовтня 2004 року N 25/4-14-34/12845-ЕП,
вiд 5 листопада 2004 року N 25/2-9-17/13272-ЕП,
вiд 3 грудня 2004 року N 25/4-14-34/14440-ЕП,
лист Департаменту декларування та митних режимiв
Державної митної служби України
вiд 12 сiчня 2008 року N 10/1-2/39-ЕП,
листи Державної митної служби України
вiд 1 лютого 2008 року N 11/3-35/1126-ЕП,
вiд 4 лютого 2008 року N 11/6-10/1145-ЕП

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 року N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї (додається).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 07.12.2005р. N 1201, вiд 04.10.2007р. N 818)

     2. Начальнику Управлiння нетарифного регулювання (Пашинний О. I.):

     - зареєструвати цей наказ у Мiнiстерствi юстицiї України;

     - разом з Митно-тарифним управлiнням (Шейко О. П.), управлiнням статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н. Т.), Управлiнням митних доходiв та платежiв (Шульга С. В.), управлiнням органiзацiї митного контролю (Бiльчук О. С.), управлiнням з верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв (Рамусь I. П.), Iнформацiйно-аналiтичним митним управлiнням (Копосов С. А.) розробити положення про митне оформлення товарiв вiдповiдно до митних режимiв "iмпорт", "експорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)" до 30 листопада 1997 року.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) розробити програмне забезпечення для введення в дiю Iнструкцiї з 1 сiчня 1998 року.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.

Голова Служби Л. Деркач

 

Iнструкцiя про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

I. Загальнi положення

     1. Ця Iнструкцiя визначає порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) на зброшурованих у комплекти бланках єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 (далi - комплект форми МД-2), додаткових аркушiв до нього форми МД-3 (далi - комплект форми МД-3), специфiкацiї форми МД-8, порядок унесення вiдомостей до доповнення форми МД-6, особливостi заповнення граф ВМД залежно вiд напрямку перемiщення товарiв, митного режиму тощо, випадки застосування специфiкацiї форми МД-8, а також порядок розподiлу та використання аркушiв ВМД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

     2. Вимоги до форми, порядку подання, якостi заповнення граф ВМД, а також випадки застосування ВМД визначено Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами).

     3. Комплект бланкiв форми МД-2 використовується для заявлення вiдомостей про один товар.

     Комплект додаткових аркушiв форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланкiв форми МД-2, якщо у ВМД заявляються вiдомостi про партiю товарiв, до складу якої входять два i бiльше товарiв, якi мають рiзнi коди згiдно з Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), а також якщо товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо).

(абзац другий пункту 3 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     У кожному з комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 можуть заявлятися вiдомостi про три товари.

     Кiлькiсть комплектiв бланкiв форми МД-3, що використовуються при декларуваннi партiї товарiв, необмежена.

     У випадках, визначених пунктом 8 цього роздiлу, замiсть додаткових аркушiв форми МД-3 допускається застосування специфiкацiї форми МД-8.

     Кiлькiсть примiрникiв специфiкацiї форми МД-8 має вiдповiдати кiлькостi аркушiв у комплектi ВМД, що подається до оформлення. Кiлькiсть аркушiв у кожному примiрнику специфiкацiї необмежена.

     4. Термiни вживаються в цiй Iнструкцiї в таких значеннях:

     активний транспортний засiб - транспортний засiб, який приводиться в рух джерелом енергiї та приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби в разi, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв;

     вiдправник - особа, яка передала або має передати заявленi у ВМД товари в розпорядження перевiзника вiдповiдно до договору перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документi, або така, що самостiйно доставляє цi товари одержувачу, не користуючись послугами перевiзника;

     вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всiєї упаковки (включаючи пiддони), за винятком контейнерiв та iншого транспортного обладнання;

(абзац четвертий пункту 4 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018)

     експлуатант - юридична або фiзична особа, яка експлуатує морське (рiчкове) або повiтряне судно вiд свого iменi, незалежно вiд того, чи є вона власником судна, чи використовує його на iнших законних пiдставах;

(пункт 4 роздiлу I доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     консолiдований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом i складається з двох i бiльше партiй товарiв для рiзних одержувачiв або для одного одержувача вiд рiзних вiдправникiв;

(пункт 4 роздiлу I доповнено новим абзацом шостим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий уважати вiдповiдно абзацами сьомим - шiстнадцятим)

     мiжнародне перевезення - перевезення товарiв з перетином державного кордону з територiї України на територiю iноземної держави; з територiї iноземної держави на територiю України; транзитом через територiю України;

     одержувач - зазначена в транспортному документi особа, якiй перевiзник згiдно з транспортними документами або за дорученням вiдправника (вiдправник, що доставляє товари самостiйно, не користуючись послугами перевiзника) має передати товари;

     ордернi поставки - поставки товарiв для купiвлi-продажу чи товарообмiну, при яких на момент вивезення товарiв ще не укладено зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) купiвлi-продажу або мiни. Пiсля фактичного вiдвантаження товарiв i укладення таких договорiв (контрактiв), але не пiзнiше строку, установленого положеннями статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", повинна бути одержана оплата за вiдвантаженi товари та проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим;

     первинна тара (упаковка) - тара (упаковка), що невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу;

(пункт 4 роздiлу I доповнено новим абзацом десятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018, у зв'язку з цим абзаци десятий - шiстнадцятий уважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - сiмнадцятим)

     перемiщення товарiв митною територiєю України - перемiщення товарiв пiд митним контролем:

     вiд пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України, до митного органу, розташованого на митнiй територiї України;

     вiд митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України;

     вiд одного митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до iншого митного органу або в межах зони дiяльностi одного митного органу;

     при транзитних перевезеннях вiдповiдно до процедури прохiдного митного транзиту - вiд одного пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України - до iншого пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України;

     стацiонарнi засоби транспортування - трубопроводи та лiнiї електропередачi;

     фактурна вартiсть - цiна товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку-фактурi (рахунку-проформi).

     5. Загальнi положення, що стосуються заповнення граф ВМД:

     5.1. ВМД заповнюється декларантом за допомогою комп'ютера та не повинна мiстити пiдчисток i помарок.

     5.2. Вiдомостi, заявленi декларантом у ВМД, є вiдомостями, необхiдними для митних цiлей.

     5.3. Графи А, С, D/J, E/J, G, Н, I, F ВМД заповнюються посадовими особами митних органiв. Iншi графи ВМД заповнюються декларантом. В окремих випадках, визначених цiєю Iнструкцiєю, до зазначених граф ВМД частина вiдомостей може вноситися декларантом, а посадовi особи митних органiв можуть вносити вiдомостi, що належать до компетенцiї митних органiв, до iнших граф ВМД. Графи 55, 56 ВМД, у випадках, визначених цiєю Iнструкцiєю, заповнюються особою, що прийняла задекларованi товари до перевезення (перевiзником).

     5.4. При заповненнi граф ВМД посилання на ранiше заповненi графи не дозволяється.

     5.5. Необхiднiсть заповнення конкретної графи ВМД декларантом визначається згiдно з правилами заповнення граф, наведеними в пунктi 2 глав 1 - 4 роздiлу II цiєї Iнструкцiї, виходячи з напрямку перемiщення, обраного митного режиму, наявностi чи вiдсутностi опису цiєї графи у вiдповiднiй главi роздiлу II цiєї Iнструкцiї та наявностi застережень у текстi опису цiєї графи. Графа не повинна заповнюватись декларантом, якщо умови перемiщення товарiв вiдповiдають зазначеним в описi цiєї графи застереженням або вiдповiдна глава роздiлу II цiєї Iнструкцiї (згiдно з напрямком перемiщення) не мiстить опису цiєї графи.

(пiдпункт 5.5 пункту 5 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     5.6. Процедура заповнення декларантом граф ВМД при декларуваннi товару до обраного митного режиму, зазначена в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї, не визначає необхiдностi або порядку заповнення граф ВМД i наведена для зручностi вивчення положень цiєї Iнструкцiї.

(пiдпункт 5.6 пункту 5 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     5.7. Вiдомостi, заявленi у ВМД, засвiдчуються пiдписом особи, яка склала ВМД, у графi 54 на бланках форми МД-2, у будь-якому вiльному мiсцi (за виключенням граф, що заповнюються посадовими особами митних органiв) на бланках форми МД-3, у правому нижньому кутку в спецiально видiленiй графi доповнення форми МД-6, у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8. Пiдпис завiряється печаткою декларанта (для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб /за наявностi/), яка мiстить iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ) або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - iдентифiкацiйний номер за ДРФО).

     5.8. Порядок заповнення граф перiодичної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту стосується лише випадкiв декларування товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування.

     5.9. Викладенi в цiй Iнструкцiї правила декларування консолiдованих вантажiв поширюються лише на консолiдованi вантажi, що перемiщуються транспортною (транспортно-експедицiйною) органiзацiєю - резидентом з використанням митного лiцензiйного складу, який належить цiй органiзацiї.

(пункт 5 роздiлу I доповнено новим пiдпунктом 5.9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     5.10. Викладенi в цiй Iнструкцiї правила декларування комплектних об'єктiв стосуються випадкiв перемiщення товарiв, на якi поширюється дiя Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.12.2005 N 1219, зареєстрованого в Мiн'юстi 13.01.2006 за N 26/11900 (зi змiнами).

(пункт 5 роздiлу I доповнено новим пiдпунктом 5.10 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414, у зв'язку з цим пiдпункти 5.9 - 5.11 уважати вiдповiдно пiдпунктами 5.11 - 5.13)

     5.11. Правила заповнення граф комплекту бланкiв форми МД-3 вiдповiдають правилам заповнення вiдповiдних граф комплекту бланкiв форми МД-2, якщо для окремих граф бланкiв форми МД-3 цiєю Iнструкцiєю не передбачено iнше.

     5.12. У невикористаних графах 33 "Код товару" аркушiв комплекту форми МД-3 проставляється запис "хххххххххх".

     5.13. Регiональним митницям i митницям не допускається встановлювати порядок заповнення граф ВМД i визначати особливостi заповнення граф ВМД, вiдмiннi вiд визначених цiєю Iнструкцiєю, а також висувати до декларантiв вимоги щодо внесення до ВМД iнформацiї, не передбаченої цiєю Iнструкцiєю.

     5.14. При заповненнi ВМД, поданню яких передувало оформлення тимчасової, неповної декларацiй, перiодичної митної декларацiї, загальної ВМД, правила заповнення граф залежно вiд наявностi або вiдсутностi мiжнародного перевезення та/або перевезення митною територiєю України застосовуються в загальному порядку.

(пункт 5 роздiлу I доповнено пiдпунктом 5.14 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     6. Порядок унесення вiдомостей та оформлення доповнення форми МД-6:

     6.1. Якщо в полi будь-якої графи ВМД не вистачає мiсця для внесення обов'язкових вiдомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових вiдмiток (унесення вiдомостей), то вiдомостi зазначаються у доповненнi форми МД-6 (далi - доповнення), що є невiд'ємною частиною ВМД. При цьому у вiдповiднiй графi ВМД пiсля внесених вiдомостей вчиняється запис "Див. доп.".

     6.2. Усi доповнення мають бути пронумерованi. У правому верхньому кутку в спецiально видiленiй графi кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N  
(зазначається порядковий номер комплекту доповнення)
до ВМД N  
(посадовою особою митного органу зазначається реєстрацiйний номер ВМД, наведений у графi "А")".

     6.3. Якщо в доповнення виносяться вiдомостi з граф, що стосуються всiх товарiв, якi декларуються в цiй ВМД, то iнформацiя з кожної такої графи має бути розмiщена окремо одна вiд одної пiсля номера вiдповiдної графи.

     6.4. У разi винесення в доповнення iнформацiї з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у виглядi напису: "Товар N___". Нижче, з посиланням на вiдповiдну графу iз зазначенням її номера, зазначаються вiдомостi, що вносяться в цю графу.

     6.5. У разi вiдсутностi мiсця для внесення вiдомостей у доповнення використовується новий комплект аркушiв доповнення.

     6.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш пiдписується цiєю посадовою особою з проставленням у нижнiй частинi кожного аркуша бiля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У цьому разi можуть використовуватися бланки доповнень, виготовленi за допомогою комп'ютера.

     6.7. У разi складення доповнення посадовою особою митного органу в лiвому нижньому кутi нижньої частини графи E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення" аркуша ВМД форми МД-2 з позначенням "1/6", у лiвому нижньому кутi зворотного боку аркушiв з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ВМД форми МД-2 посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кiлькiсть комплектiв аркушiв доповнення, складених цiєю особою, який засвiдчується пiдписом посадової особи, яка склала доповнення, а також вiдбитком особистої номерної печатки.

(пункт 6 роздiлу I доповнено новим пiдпунктом 6.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414, у зв'язку з цим пiдпункти 6.7 - 6.10 уважати вiдповiдно пiдпунктами 6.8 - 6.11)

     6.8. На всiх аркушах доповнення, що входять до складу ВМД, проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) пiд час прийняття ВМД до оформлення та особистої номерної печатки пiд час завершення оформлення. Вiльне мiсце аркушiв доповнення прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення. Допускається обведення написiв таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

     6.9. Електронна копiя ВМД має обов'язково мiстити вiдомостi, наведенi в доповненнi. При цьому запис "Див. доп." в електронну копiю не вноситься.

     6.10. Дозволяється використання доповнення, складеного декларантом, для штампiв i написiв державних контрольних органiв, що здiйснюють iншi види контролю, передбаченi статтею 27 Митного кодексу України.

     6.11. Аркушi доповнення розподiляються у порядку, установленому пунктом 7 цього роздiлу. При розподiлi аркуш ВМД i долучений до нього аркуш доповнення повиннi мати на правому краї поля однакового кольору.

     7. Розподiл аркушiв ВМД:

     7.1. Пiсля завершення митного оформлення товарiв до заявленого митного режиму аркушi ВМД розподiляються у такому порядку:

     аркушi з позначенням "1/6" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 i доповнення (у разi наявностi) зберiгаються разом з комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювалося митне оформлення, у пiдроздiлi митного органу, що здiйснював митне оформлення;

     аркушi з позначенням "2/7" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 i доповнення (у разi наявностi) використовуються в пiдроздiлi митної статистики митного органу;

     аркушi з позначенням "3/8" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 i доповнення (у разi наявностi) повертаються декларанту;

     при розмiщеннi товарiв у митнi режими, що передбачають їх вивезення за межi митної територiї України, аркушi з позначенням "4/5" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 передаються уповноваженiй особi для доставлення перевiзником разом з товаром у структурний пiдроздiл митного органу в пунктi пропуску через митний кордон України. Пiсля проведення процедури пропуску цi аркушi передаються до архiву митницi, що здiйснила пропуск товару через митний кордон.

(абзац п'ятий пiдпункту 7.1 пункту 7 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     7.2. Пiд час оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України (за винятком транзиту), аркушi з позначенням "4/5" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 не використовуються.

     7.3. На бажання декларанта допускається оформлення додаткового набору копiй аркушiв з позначенням "3/8" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3, вiдповiдних їм доповнень i специфiкацiї. Водночас у нижнiй частинi графи E/J особою, що склала ВМД, учиняється запис "Складено додатковi 3/8 аркушi ВМД", який засвiдчується печаткою декларанта (для фiзичної особи - за наявностi). Оформлений митним органом додатковий набiр копiй аркушiв повертається декларанту.

(пiдпункт 7.3 пункту 7 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     7.4. За письмовим зверненням осiб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (пiдроздiл митного органу) видає (засвiдчує) ксерокопiї оформлених аркушiв комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3, вiдповiдних їм доповнень i специфiкацiї. Для видачi (засвiдчення) ксерокопiй комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 ВМД, за якими оформлено транспортнi засоби, складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери та пiдлягають державнiй реєстрацiї, письмове звернення не вимагається. При цьому вiдмiтка "Копiя" проставляється у верхнiй частинi лицьового боку кожного аркуша ксерокопiї. Напис про засвiдчення копiї складається зi слiв "Згiдно з", особистого пiдпису посадової особи митного органу, що засвiдчує копiю, її iнiцiалiв i прiзвища, дати засвiдчення копiї. Пiдпис засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. При цьому в нижнiй частинi графи E/J ВМД посадовою особою митного органу, що засвiдчує копiю, зазначаються дата видачi (засвiдчення) копiї (копiй), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому пiдроздiлi графи 3, кiлькiсть виданих (засвiдчених) копiй, реквiзити заявника. Облiк копiй ВМД проводиться пiдроздiлом митного органу, що здiйснював митне оформлення.

(пiдпункт 7.4 пункту 7 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     8. Застосування специфiкацiї форми МД-8:

     8.1. Допускається застосування специфiкацiї форми МД-8 у таких випадках:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України як гуманiтарна допомога;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з умовним повним звiльненням вiд оподаткування, крiм випадкiв, якщо цьому режиму передував митний режим митного складу;

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при декларуваннi товарiв, витрачених при здiйсненнi операцiй з переробки товарiв;

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу;

(абзац сьомий пiдпункту 8.1 пункту 8 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     при декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту без застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     8.2. При застосуваннi специфiкацiї форми МД-8 у правому верхньому кутку у верхнiй частинi графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примiрника специфiкацiї, що має вiдповiдати позначенню аркуша ВМД (1/6, 2/7, 3/8, 4/5), а через тире - порядковий номер аркуша в примiрнику специфiкацiї, починаючи з одиницi. У нижнiй частинi цiєї графи зазначається реєстрацiйний номер, наведений у графi "А" ВМД, до якої додається специфiкацiя.

     8.3. У полi "Опис та кiлькiсть товару" специфiкацiї форми МД-8 наводяться вiдомостi про товари вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

     У полi "Код товару" наводиться код згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй для вiдповiдного митного режиму з урахуванням особливостей перемiщення.

     У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартiсть", "Митна вартiсть" iнформацiя вноситься в порядку, аналогiчному до опису граф 35, 42, 45 ВМД вiдповiдного напрямку перемiщення.

     8.4. У специфiкацiї форми МД-8 порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера "2".

     8.5. Пiсля останнього використаного рядка специфiкацiї форми МД-8 проводиться горизонтальна лiнiя, а невикористанi рядки специфiкацiї перекреслюються по всiй ширинi аркуша специфiкацiї та вниз по дiагоналi у виглядi позначки "Z".

     8.6. Разом iз специфiкацiєю форми МД-8 подається її електронна копiя. Iнформацiя, унесена до електронної копiї специфiкацiї форми МД-8, повинна вiдповiдати iнформацiї, унесенiй декларантом до оригiналу.

     8.7. На всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8 у нижнiй частинi проставляється вiдбиток штампа ПМК пiд час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка пiд час завершення митного оформлення.

     9. Випадки складання кiлькох ВМД на одну партiю товарiв та однiєї ВМД на кiлька партiй товару:

     9.1. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, обов'язково оформлюються незалежно вiд їх фактурної вартостi за наявностi в партiї:

     товарiв, до яких застосованi або застосовуються рiзнi митнi режими (за винятком тимчасового ввезення (вивезення) або зворотного вивезення (ввезення) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного збору та iнших подiбних товарiв, що перемiщуються в рамках торгової операцiї, водночас власне їх перемiщення не є торговою операцiєю);

(абзац другий пiдпункту 9.1 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     товарiв, за якi в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено рiзнi форми розрахункiв (наприклад, бартер) чи в рiзнiй валютi, або якщо за частину товару розрахунки мiж сторонами договору (контракту) не здiйснюються;

     товарiв, що перемiщуються за рiзними зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), у тому числi на виконання посередницьких договорiв;

     товарiв, що пiдлягають експортному контролю, i товарiв, що не пiдлягають експортному контролю;

     товарiв, визнаних вiдповiдною комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною допомогою;

     товарiв, до яких застосовується захiд гарантування доставки цих товарiв до митного органу призначення у формi надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам при перемiщеннi через митний кордон України транзитом, i товарiв, при перемiщеннi яких такий захiд гарантування доставки не застосовується;

     абзац восьмий пiдпункту 9.1 пункту 9 роздiлу I виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий уважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим)

     товарiв, що перемiщувалися через митний кордон на пiдставi рiзних перiодичних або загальних митних декларацiй;

     товарiв, що були оформленi за рiзними тимчасовими або неповними декларацiями;

     складових комплектного об'єкта, у тому числi таких, що належать рiзним комплектним об'єктам;

(абзац десятий пiдпункту 9.1 пункту 9 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     товарiв, що зберiгались на складi митного органу (складi тимчасового зберiгання), та товарiв, якi не зберiгались на таких складах (крiм випадку, передбаченого абзацом четвертим пiдпункту 9.3 цього пункту);

(пiдпункт 9.1 пункту 9 роздiлу I доповнено абзацом одинадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     товарiв (крiм зазначених в абзацi четвертому пiдпункту 9.3 цього пункту), що зберiгались на складi тимчасового зберiгання та розмiщувались на цей склад за окремими документами, за винятком випадкiв коли їх мiжнародне перевезення перед розмiщенням на склад тимчасового зберiгання здiйснювалось за одним товарно-транспортним документом.

(пiдпункт 9.1 пункту 9 роздiлу I доповнено абзацом дванадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     9.2. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, можуть за бажанням декларанта оформлюватися незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв у таких випадках:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

(абзац другий пiдпункту 9.2 пункту 9 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     якщо митний орган виявляє ознаки порушення прав iнтелектуальної власностi щодо частини товарiв з партiї, що пред'явлена до митного контролю та митного оформлення;

     у разi вилучення митним органом частини товарiв з партiї як предметiв порушення митних правил;

     при митному оформленнi товарiв з партiї, якi або перемiщення яких через митний кордон України є об'єктом контролю з боку вiдповiдного дозвiльного органу (санiтарно-епiдемiологiчний, фiтосанiтарний, ветеринарний або iнший вид контролю, сертифiкацiя, лiцензування тощо), на який видається документ дозвiльного характеру, i товарiв, якi або перемiщення яких через митний кордон України не є об'єктом такого контролю;

     при декларуваннi товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах;

     при розмiщеннi товарiв (у тому числi як консолiдованого вантажу) на митний лiцензiйний склад та при випуску їх з митного лiцензiйного складу;

(абзац сьомий пiдпункту 9.2 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     при декларуваннi частини товарiв, що входять до однiєї партiї, за тимчасовою або неповною декларацiями;

     при декларуваннi товарiв, що ввозяться на митну територiю України або перемiщуються митною територiєю України транзитом, що прибули в авiацiйний, морський (рiчковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному суднi вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), але вивозяться за межi зони митного контролю цього пункту пропуску як окремi партiї товарiв;

(абзац дев'ятий пiдпункту 9.2 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     при декларуваннi продуктiв переробки, що утворилися в результатi переробки партiй товарiв (товарiв, переробка яких не була здiйснена), що надходили за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача i переробка яких здiйснювалась за одним дозволом на розмiщення товарiв у митному режимi переробки.

     9.3. Одна ВМД на кiлька партiй товару може на бажання декларанта оформлюватися в таких випадках:

     при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму транзиту товарiв, що одночасно надходять на прикордонну станцiю за мiсцем увезення товарiв на митну територiю України з однiєї станцiї вiдправлення, розташованої за межами України, вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача на одну станцiю призначення, розташовану за межами України, незалежно вiд кiлькостi залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi чи повагоннi вiдправлення;

     при декларуваннi мiжнародних поштових вiдправлень та експрес-вiдправлень незалежно вiд кiлькостi митних декларацiй CN 23 форми, установленої актами Всесвiтнього поштового союзу, домашнiх транспортних документiв за умови, що в цих вiдправленнях перемiщуються товари одного найменування одним вiдправником на адресу одного одержувача в одному митному режимi, пред'явленi одночасно до митного контролю;

     при декларуваннi машин, обладнання, механiзмiв, установок тощо, якi згiдно з УКТЗЕД у зiбраному станi класифiкуються як комплектний чи завершений товар, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територiю України розiбраними на кiлькох транспортних засобах (за кiлькома товарно-транспортними документами) за умови, що цi товари ввозяться за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача та не є складовими комплектного об'єкта, який декларується в установленому порядку;

(абзац четвертий пiдпункту 9.3 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     якщо партiї товарiв перемiщувалися через митний кордон на пiдставi однiєї перiодичної або загальної митної декларацiї;

     при декларуваннi в одному митному режимi товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України залiзничним транспортом за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та одночасно вiдправляються вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача з однiєї станцiї вiдправлення;

(абзац шостий пiдпункту 9.3 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу;

(абзац сьомий пiдпункту 9.3 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     при випуску товарiв iз митного лiцензiйного складу за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

(абзац дев'ятий пiдпункту 9.3 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     при декларуваннi в одному митному режимi товарiв, що ввезенi на митну територiю України одним повiтряним або морським (рiчковим) транспортним засобом вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), але доставленi до митницi оформлення як окремi партiї товарiв;

(абзац десятий пiдпункту 9.3 пункту 9 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     при декларуваннi як товарiв транспортних засобiв, що приводяться до руху за допомогою двигуна й увозяться на митну територiю України своїм ходом (у тому числi составiв транспортних засобiв та додаткового пристосування й обладнання до них, що перевозиться цими транспортними засобами), за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача.

(пiдпункт 9.3 пункту 9 роздiлу I доповнено абзацом одинадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

II. Опис граф вантажної митної декларацiї

1. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що вивозяться (вивезенi) за межi митної територiї України

     1. Правила заповнення граф ВМД, викладенi у цiй главi, застосовуються:

     а) при декларуваннi товарiв у митнi режими:

     експорту;

     реекспорту;

     переробки за межами митної територiї України;

     тимчасового вивезення;

     митного складу;

     спецiальної митної зони;

     магазину безмитної торгiвлi;

     б) при декларуваннi:

     запасiв, призначених для споживання;

     не переробленої сировини, залишкiв i вiдходiв переробки, що вивозяться за межi митної територiї України пiсля перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України;

     товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України пiсля перебування в митному режимi тимчасового ввезення;

     товарiв, що вивозяться при ордерних поставках.

     2. Правила заповнення граф декларантом:

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК" - вивезення з України.

     У другому пiдроздiлi зазначається код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою.

     При зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України та при поверненнi за межi митної територiї України певного обсягу товарiв, переробка яких на митнiй територiї України не була здiйснена, а також при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, у другому пiдроздiлi зазначається код "00".

     У третьому пiдроздiлi зазначається лiтерний код типу декларацiї згiдно з Класифiкатором типiв декларацiй, що затверджується Держмитслужбою.

(опис графи 1 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника.

     При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що перемiщуються експлуатантом транспортного засобу - резидентом, у графi зазначаються вiдомостi про такого резидента.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     При вивезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами зазначаються вiдомостi про вiдправника (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо вивозить цi товари за межi митної територiї України.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 2 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 3 "Форми"

     Графа заповнюється завжди.

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв форми МД-2, МД-3.

     Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушiв форми МД-3, то в комплектi форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплектi додаткових аркушiв - 2/3, у другому комплектi додаткових аркушiв - 3/3.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється завжди.

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до ВМД комплектiв доповнень МД-6, складених декларантом, i через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї форми МД-8.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфiкацiї форми МД-8, то зазначається 1/0.

     Якщо доповнення форми МД-6 та специфiкацiя форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у ВМД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 ВМД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї форми МД-8 в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у ВМД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Графа заповнюється у разi, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у ВМД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць, або якщо товари перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, то в графi проставляється "0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом, або перiодична митна декларацiя.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.

Графа 8 "Одержувач"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача.

     Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), нерезидент - сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), не є одержувачем, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, у графi наводяться вiдомостi про експлуатанта транспортного засобу.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. Для нерезидентiв найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження чи прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання зазначаються вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), або, в разi вiдсутностi таких даних у зазначених документах, вiдповiдно до товарно-транспортного документа.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, а також товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 8 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комiсiї, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про комiсiонера, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про комiтента.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про довiрителя (суб'єкта, якого представляє агент).

     При декларуваннi товарiв, якi перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у митний режим магазину безмитної торгiвлi, у графi зазначаються вiдомостi про сторону договору, згiдно з яким товари поставляються власнику магазину безмитної торгiвлi.

     Якщо при розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України або вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, резидент, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i векселедавець (особа, що надала письмове зобов'язання) є рiзними особами, то в графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), учиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi зазначаються вiдомостi про векселедавця (особу, що надала письмове зобов'язання).

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. При наведеннi вiдомостей про особу, якою перемiщуються товари в межах договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть без створення юридичної особи, у правому верхньому кутку замiсть iндивiдуального податкового номера платника податкiв зазначається iндивiдуальний податковий номер такого договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 9 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 11 "Торговельна країна/Країна виробництва"

     У графi зазначається згiдно з поданими документами лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено договiр (контракт), або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

(опис графи 11 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     Графа заповнюється у разi нарахування податкiв.

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

(опис графи 12 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатку 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер i дата видачi документа на право здiйснення митної брокерської дiяльностi.

(опис графи 14 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 17а "Код країни призначення"

     Лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту зазначається у графi в таких випадках:

     при вивезеннi товарiв з митної територiї України на територiю спецiальної митної зони;

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент.

     В iнших випадках графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни призначення або останньої вiдомої на час подання ВМД країни призначення, чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

(опис графи 17а пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi вiдправлення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та (у разi наявностi) причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України в контейнерах залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом або перiодична митна декларацiя;

     при декларуваннi товарiв безпосередньо в пунктi пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

(опис графи 18 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 19 "Контейнер"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу вивезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб перевезення товарiв.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     Абзац восьмий опису графи 19 виключено

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

(опис графи 19 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 20 "Умови поставки"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) купiвлi-продажу, та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     В iнших випадках, у тому числi при декларуваннi товарiв, що перемiщуються громадянами, графа не заповнюється.

     У першому пiдроздiлi графи наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з Класифiкатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою. Якщо зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) передбачено iншi умови поставки, нiж тi, що визначенi цим Класифiкатором, то зазначається скорочене лiтерне найменування умов поставки, найбiльш наближених до умов, передбачених у договорi (контрактi).

     У другому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), на територiї якої мiститься географiчний пункт доставки товарiв, через пропуск - назва цього географiчного пункту.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, у другому пiдроздiлi графи зазначається вiдповiдно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарiв.

     У третьому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахункiв за товар згiдно з умовами договору (контракту) купiвлi-продажу:

     "10" - акредитив;

     "20" - iнкасо;

     "30" - переказ;

     "40" - акредитив/iнкасо;

     "50" - акредитив/переказ;

     "60" - iнкасо/переказ;

     "70" - акредитив/iнкасо/переказ.

     При здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi третiй пiдроздiл не заповнюється.

(опис графи 20 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) здiйснюватиметься перетин митного кордону при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та (у разi наявностi) причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України в контейнерах залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     у разi вiдсутностi в декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про активний транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України, або про транспортний засiб, на який товари перевантажуватимуться пiд митним контролем.

(опис графи 21 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют, затвердженої наказом Держкомстату вiд 08.07.2002 N 260 (далi - Класифiкацiя валют), лiтерний код валюти, у якiй складено рахунки-фактури (iнвойси).

     Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код валюти, наведеної в рахунку-проформi або iнших товаросупровiдних документах.

     При перемiщеннi товарiв вiдповiдно до договорiв (контрактiв), що передбачають зустрiчнi поставки товарiв, зазначається лiтерний код валюти, вiднесеної Нацiональним банком України до вiльно конвертованої валюти (Класифiкатор iноземних валют та банкiвських металiв, затверджений постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 /зi змiнами/).

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД, або в колонцi "Фактурна вартiсть" специфiкацiї форми МД-8.

     При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, у правому пiдроздiлi графи зазначається у валютi України загальна вартiсть цих товарiв (у цiнах продажу).

     При зворотному вивезеннi, тимчасово ввезених громадянами товарiв правий пiдроздiл не заповнюється.

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi наводиться офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця.

Графа 24 "Характер угоди"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту) згiдно з Класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає валютi розрахунку.

     У правому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти розрахунку вiдповiдно до Класифiкацiї валют.

     Якщо валюта розрахунку невiдома, то в цьому пiдроздiлi графи проставляється код "000". У такому випадку в лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту), що вiдповiдає валютi, код якої наведено в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД.

     Графа не заповнюється:

     при ордерних поставках;

     при вивезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою метою товарiв iноземного замовника;

     при зворотному вивезеннi товарiв, що були тимчасово ввезенi на митну територiю України;

     при декларуваннi товарiв в митний режим магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за загальною ВМД чи перiодичною митною декларацiєю; у разi вiдсутностi в декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про активний транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України, або про транспортний засiб, на який товари перевантажуватимуться пiд митним контролем, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 25 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графi 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за загальною ВМД чи перiодичною митною декларацiєю; при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна ВМД або перiодична митна декларацiя, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 26 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згiдно з Класифiкатором митних органiв структурного пiдроздiлу митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя).

(пункт 2 глави 1 роздiлу II доповнено описом графи 27 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     У графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, що здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом). Кожний з реквiзитiв починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер:

     1 - код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

     2 - найменування банку;

     3 - мiсцезнаходження банку;

     4 - номер поточного рахунку в нацiональнiй валютi України (при здiйсненнi розрахункiв у цiй валютi) або в iноземнiй валютi (при розрахунку в iноземнiй валютi), код (МФО) банку.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, тощо;

     у разi перемiщення товарiв за договорами (контрактами), якi не передбачають грошових розрахункiв за товар;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 28 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами) (далi - Класифiкатор митних органiв), найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв.

     Якщо при перемiщеннi трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, вивозяться з митної територiї України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi передбачається вивезення товарiв.

     Абзац четвертий опису графи 29 виключено

     При розмiщеннi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у митний режим магазину безмитної торгiвлi в графi зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згiдно з Класифiкатором митних органiв структурного пiдроздiлу митного органу в пунктi пропуску, у якому розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених громадянами товарiв;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

(опис графи 29 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"
"Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     В окремих графах 31 ВМД зазначаються вiдомостi про:

     товари, обсяги яких визначенi в рiзних лiцензiях або iнших документах (що встановлюють кiлькiсть товарiв), виданих державними органами вiдповiдно до законодавчих актiв для митного оформлення цих товарiв;

     товари, перемiщенi стацiонарними засобами транспортування за рiзними актами приймання-передавання;

     товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування тощо);

     на бажання декларанта товари, що мають рiзнi кiнцевi термiни зберiгання (термiни придатностi), при їх декларуваннi в митний режим митного складу.

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера. Зазначене не стосується пiдпунктiв "а" та "б", якi використанi в описi цiєї графи виключно для зручностi викладення.

     Пiд номером 1 зазначаються точнi вiдомостi про товар, якi є в наявностi:

     а) вiдомостi, необхiднi для класифiкацiї товару (фiзичнi характеристики товару в обсязi, достатньому для однозначного вiднесення його до коду згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення): наприклад, комплектнiсть або завершенiсть (зiбраний/незiбраний), кiлькiсний та якiсний склад (матерiал, речовина, сумiш, сполука тощо), основнi властивостi товару (призначення, розмiр, розфасування, пакування тощо).

     Опис товарiв має наводитись без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару;

     б) вiдомостi, необхiднi для розпiзнання товару: торговельне найменування товару, торговельна марка (зазначається повнiстю без будь-яких скорочень; якщо оригiнальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, яка використовує латинський алфавiт, то в графi таке найменування зазначається латинськими лiтерами), фiрма-виробник, лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, марка, модель, сорт, тип, артикул тощо.

     В окремих випадках опис товарiв у графi здiйснюється з такими особливостями.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють їх вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     При перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються вiдомостi про такi носiї, а також про iнформацiю, що на них розмiщена.

     При декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї форми МД-8 у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться опис товару згiдно з товаросупровiдними документами.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товарiв учиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначається торговельне найменування комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

     При заповненнi окремої митної декларацiї, декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, наводиться перелiк вiдомостей про товари, достатнiй для їх класифiкацiї на рiвнi чотиризначного коду товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення, реекспорту та при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених товарiв зазначаються iдентифiкацiйнi ознаки товарiв.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування. При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за вiдсутностi в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах iнформацiї про кiлькiсть вантажних мiсць зазначається "Мiсць 0".

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено Класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "3" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, а також товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "4" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, в контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй ВМД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 4 при декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X • 100 / Y,

     де A - число, округлене за правилами округлення з точнiстю до двох знакiв у дробовiй частинi;

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент надання митним органом дозволу на перемiщення комплектного об'єкта.

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 5 при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

(опис графи 31 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 ВМД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається код згiдно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

     При перемiщеннi через митний кордон товару як носiя результатiв виконаних робiт зазначається код згiдно з УКТЗЕД такого носiя.

     Код товару згiдно з УКТЗЕД зазначається на рiвнi перших чотирьох знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

     при заповненнi окремої митної декларацiї, загальної ВМД.

     Код товару згiдно з УКТЗЕД може зазначатися на вибiр декларанта на рiвнi перших шести знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення;

     при зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при декларуваннi товарiв у митний режим митного складу.

     При декларуваннi в митний режим експорту товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї, що затверджується Держмитслужбою, у третьому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     У п'ятому пiдроздiлi графи проставляється:

     "0", якщо товар не пiдлягає експортному контролю;

     "1", якщо товар пiдлягає експортному контролю;

     "3", якщо товар вивозиться за межi митної територiї України за дозвiльними документами Держекспортконтролю України до країн, щодо яких дiють санкцiї Ради Безпеки ООН.

     П'ятий пiдроздiл не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 33 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графi 31 ВМД i класифiкованого згiдно з УКТЗЕД у графi 33 ВМД.

     Якщо представленi документи не вказують на конкретну країну походження товару, а мiстять iнформацiю про походження товару з країн Європейського спiвтовариства, то в графi зазначається "ЕU".

     Якщо країна походження невiдома, то в графi зазначається "00".

     У випадках, коли законодавством передбачено обов'язкове подання сертифiката про походження товару, коди "ЕU" та "00 " у графi не проставляються.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що розмiщуються в митний режим митного складу;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 ВМД.

     Якщо вага брутто товару бiльше одного кiлограма i не виражена в цiлих кiлограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цiлих кiлограмах iз застосуванням таких правил заокруглення:

     дробова частина вiд 0,001 до 0,499 заокруглюється в бiк зменшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

     дробова частина вiд 0,500 до 0,999 заокруглюється в бiк збiльшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

     Якщо вага брутто товару менше одного кiлограма, значення наводиться у виглядi десяткового дробу з точнiстю до трьох знакiв у дробовiй частинi (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг).

(абзац другий, третiй опису графи 35 пункту 2 глави 1 роздiлу II замiнено чотирма новими абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018, у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати вiдповiдно абзацами шостим - дев'ятим)

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 36 "Преференцiя"

     У графi зазначається вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом, що затверджується Держмитслужбою, тризначний цифровий код пiльги в обкладеннi товару вивiзним митом, передбаченої законодавством щодо товару, описаного в графi 31 ВМД i класифiкованого в графi 33 ВМД.

     В iнших випадках у графi проставляється "000".

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     При зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України та при поверненнi за межi митної територiї України обсягу товарiв, переробка яких на митнiй територiї України не була здiйснена, а також при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, першими двома цифрами чотиризначного коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше".

(опис графи 37 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше).

     Для товару, що перемiщується в первиннiй тарi (упаковцi), що невiддiльна вiд товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхiдними для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведенi в описi графи 35 ВМД.

(абзац перший - п'ятий опису графи 38 пункту 2 глави 1 роздiлу II замiнено трьома новими абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018, у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi через митний кордон електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 39 "Квота"

     Графа заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження. У графi зазначається в одиницях вимiру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згiдно з одержаною лiцензiєю або iншим дозвiльним документом.

     Задекларована партiя товару не враховується при визначеннi залишку товару за квотою. При декларуваннi першої партiї товару в графi зазначається кiлькiсть товару за квотою.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим або товар попередньо розмiщувався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення загальної ВМД, перiодичної митної декларацiї, зареєстрованої вантажної митної декларацiї (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора документiв попереднього документа, у тому числi того, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть ВМД. Через знак "/" проставляється номер i дата цього документа. Пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфiкацiї форми МД-8.

     Якщо товари, що декларуються, послiдовно розмiщувалися в кiлькох митних режимах, то в графi зазначається номер ВМД або iншого документа, що використовувався замiсть ВМД, за якою (яким) цi товари розмiщувалися в останнiй митний режим, що передує заявленому.

     При вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) у митний режим переробки на митнiй територiї України помiщувались товари, використанi для отримання цих продуктiв переробки, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД. При вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки ввезеної на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника, що класифiкується в групах 1 - 24 згiдно з УКТЗЕД, пiсля номера товару додатково через знак "/" вказується в кiлограмах (без округлення) кiлькiсть товару, використаного для отримання продукту переробки, опис якого наведено в графi 31 ВМД.

     При зворотному вивезеннi пiсля тимчасового ввезення зазначаються реквiзити ВМД або книжки (карнета) АТА, згiдно з якою (якими) товари ввозилися в митному режимi тимчасового ввезення, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД (специфiкацiї форми МД-8) або книжцi (карнетi) АТА.

     При декларуваннi останньої частини комплектного об'єкта в графi зазначаються реквiзити всiх ВМД на складовi частини комплектного об'єкта.

     При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу (крiм товарiв, помiщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквiзити унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1.

     Абзац восьмий опису графи 40 виключено

(опис графи 40 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графi 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, через знак "/" - кiлькiсть цього товару в додатковiй одиницi вимiру.

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в графi зазначається код додаткової одиницi вимiру, якщо така одиниця вимiру передбачена для товару, код якого зазначений у графi 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, графа не заповнюється.

     Графа не заповнюється:

     якщо для товару, заявленого в графi 31 ВМД, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 ВМД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при зворотному вивезеннi, тимчасово ввезених громадянами товарiв.

Графа 43 "Метод визначення вартостi"

     У разi наявностi декларацiї митної вартостi в лiвому пiдроздiлi графи зазначається код "7".

     Якщо законодавством не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi, то графа не заповнюється.

(пункт 2 глави 1 роздiлу II доповнено описом графи 43 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документiв, поданих при декларуваннi. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата та (за наявностi даних) кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документовi вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 реквiзити документiв, якi поданi при декларуваннi та стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi ВМД i в додаткових аркушах цiєї ВМД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При декларуваннi товарiв за загальною ВМД, перiодичною митною декларацiєю та при ордерних поставках у графi зазначаються вiдомостi тiльки про тi документи, що можуть бути представленi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi на момент подання декларацiї. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством щодо застосування заходiв нетарифного регулювання.

     Якщо до моменту митного оформлення номер залiзничної накладної невiдомий, то вiдомостi про такий документ до графи не вносяться.

     Вiдомостi про документи, наведенi в графi 40 ВМД, у графу 44 цiєї ВМД не вносяться.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

(опис графи 44 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 45 "Коригування"

     Графа заповнюється у разi нарахування податкiв.

     У графi зазначається у валютi України митна вартiсть товару.

     Визначення митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються) з України, здiйснюється вiдповiдно до вимог

глави 48 Митного кодексу України.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається митна вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Якщо ВМД заповнюється на декiлька товарiв, то при обчисленнi митної вартостi витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на страхування, комiсiйнi та брокерськi винагороди, лiцензiйнi та iншi платежi за використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi розподiляються у порядку, який використовується при заповненнi декларацiї митної вартостi i визначається Держмитслужбою.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

(опис графи 45 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 46 "Статистична вартiсть"

     У графi зазначається митна вартiсть товару в тисячах гривень.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при зворотному вивезеннi товарiв, тимчасово ввезених громадянами.

(опис графи 46 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного та додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування вивiзного мита. Якщо за ВМД нараховується та справляється плата за митне оформлення товарiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (далi - плата), то вiдомостi про її нарахування наводяться у цiй графi основного аркуша ВМД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832 (далi - Класифiкатор видiв податкiв i зборiв).

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - завiзована пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених митних декларацiй.

     При нарахуваннi вивiзного мита:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою вивiзного мита.

     Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати.

     При нарахуваннi вивiзного мита - установлений законодавством розмiр ставки вивiзного мита.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вивiзного мита чи плати. Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування плати можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї у випадках, визначених законодавством України, нараховується вивiзне (експортне) мито, що пiдлягає сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi експорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" вiдповiдного коду способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа не заповнюється при заповненнi окремої митної декларацiї, загальної ВМД.

(опис графи 47 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за основним i кожним додатковим аркушем ВМД, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку видається вексель;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (серiя, номер, дата видачi векселя, строк платежу), лiтерний код валюти, у якiй видається вексель, вiдповiдно до Класифiкацiї валют, найменування векселедержателя.

     Якщо за вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в сумi, необхiднiй для сплати нарахованого мита або плати у повному обсязi, сплата такого платежу здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату мита або плати, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї ВМД.

     Якщо вiдомостi про нарахування плати в графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B ВМД вiдомостi про цю плату також заносяться посадовою особою митного органу.

     Графа не заповнюється:

     якщо мито та/або плата не сплачуються;

     при декларуваннi товарiв за загальною ВМД або перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

(опис графи В пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологiчному циклi) розмiщений експортером або перевiзником на склад тимчасового зберiгання (митний лiцензiйний склад), то в графi зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi товару в митний режим митного складу в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався на iнший митний лiцензiйний склад, то в графi пiсля номера дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi товару в митний режим магазину безмитної торгiвлi в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо розмiщений на митний лiцензiйний склад, то в графi також зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi зазначаються з нового рядка за такою схемою:

A/Б,

     де А - код типу складу, магазину безмитної торгiвлi, а саме:

     1 - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу;

     2 - митний лiцензiйний склад закритого типу;

     3 - склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу;

     4 - склад тимчасового зберiгання закритого типу;

     5 - магазин безмитної торгiвлi.

     Б - номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених товарiв;

     при вивезеннi товарiв з територiї вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони за межi митної територiї України;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 50 "Принципал"

     Графа заповнюється, коли здiйснюється перевезення товарiв митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi (лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або iдентифiкацiйний номер за ДРФО /за наявностi/, номер телефону) про перевiзника (або експедитора) та персональнi данi особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення (на основi пред'явленого паспорта). У доповненнi наводиться письмове зобов'язання цiєї особи про доставку товарiв у митницю призначення у визначений митним органом строк:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити задекларованi товари у (наводиться назва митного органу) у визначений митним органом строк".

     Це зобов'язання засвiдчується особистим пiдписом особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, на кожному аркушi доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     При залiзничних перевезеннях зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом або перiодична митна декларацiя;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

(опис графи 50 пункту 2 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсцезнаходження декларанта згiдно з пунктом 3 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї та особу, яка склала ВМД.

     Якщо декларантом товарiв є громадянин, якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, або громадянин, на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення уповноважений iншим громадянином, якому належать товари, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис такого громадянина-декларанта.

     Якщо декларантом товарiв є пiдприємство (юридична особа або фiзична особа - пiдприємець), якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис працiвника такого пiдприємства, уповноваженого на декларування.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали й особистий пiдпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер вiдповiдного документа, що пiдтверджує його повноваження на декларування.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора рухомого (мобiльного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД та у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в нижнiй частинi графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

(опис графи 54 пункту 2 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

2. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що ввозяться (ввезенi) на митну територiю України

     1. Правила заповнення граф ВМД, викладенi у цiй главi, застосовуються:

     а) при декларуваннi товарiв у митнi режими:

     iмпорту;

     реiмпорту;

     переробки на митнiй територiї України;

     тимчасового ввезення;

     митного складу;

     магазину безмитної торгiвлi;

     спецiальної митної зони;

     знищення або руйнування;

     вiдмови на користь держави;

     б) при декларуваннi:

     гуманiтарної допомоги;

     не переробленої сировини, залишкiв переробки, що ввозяться на митну територiю України пiсля перебування в митному режимi переробки за межами митної територiї України;

     товарiв, що ввозяться на митну територiю України пiсля перебування в митному режимi тимчасового вивезення.

     2. Правила заповнення граф декларантом:

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "IМ" - увезення в Україну.

     У другому пiдроздiлi зазначається код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою.

     При зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України та при поверненнi на митну територiю України певного обсягу товарiв, переробка яких за межами митної територiї України не була здiйснена, у другому пiдроздiлi зазначається код "00".

     У третьому пiдроздiлi зазначається лiтерний код типу декларацiї згiдно з Класифiкатором типiв декларацiй, що затверджується Держмитслужбою.

(опис графи 1 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника.

     Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), нерезидент - сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) не є вiдправником, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги зазначаються вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги. Якщо донор гуманiтарної допомоги доручає пiдприємству - виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi вiдправити за його дорученням вантаж на митну територiю України, то в графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу, якщо в товарно-транспортному документi вiдправником указаний iноземний експедитор, у графу вносяться вiдомостi про такого експедитора.

     При декларуваннi товарiв, розмiщених у магазинi безмитної торгiвлi, що лiквiдується, зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначаються вiдомостi про такого експлуатанта, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукцiї морського промислу.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД у графi зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. Для нерезидентiв найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження чи прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання зазначаються вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), або в разi вiдсутностi таких даних у зазначених документах - вiдповiдно до товарно-транспортного документа.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 2 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 3 "Форми"

     Графа заповнюється завжди.

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв форм МД-2, МД-3.

     Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушiв форми МД-3, то в комплектi форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплектi додаткових аркушiв - 2/3, у другому комплектi додаткових аркушiв - 3/3.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється завжди.

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до ВМД комплектiв доповнень МД-6, складених декларантом, та через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї форми МД-8 у випадках, коли цiєю Iнструкцiєю дозволяється її застосування.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркушу специфiкацiї МД-8, то зазначається 1/0.

     Якщо доповнення форми МД-6 та специфiкацiя форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у ВМД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 ВМД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї форми МД-8 в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у ВМД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Графа заповнюється у разi, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у ВМД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць, або якщо товари перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, то в графi проставляється "0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

(опис графи 6 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.

Графа 8 "Одержувач"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначаються вiдомостi про такого експлуатанта.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу у графу вносяться вiдомостi про резидента - транспортну (транспортно-експедицiйну) органiзацiю, що перемiщує цей консолiдований вантаж.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД у графi зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     При ввезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами зазначаються вiдомостi про одержувача (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

(опис графи 8 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комiсiї, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про комiсiонера, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про комiтента.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) консигнацiї та пов'язаним з ним договором купiвлi-продажу, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про резидента - покупця, вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про резидента - консигнатора.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про довiрителя (суб'єкта, якого представляє агент).

     Якщо при розмiщеннi товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України або ввезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки за межами митної територiї України, резидент, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i векселедавець (особа, що надала письмове зобов'язання) є рiзними особами, то в графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), учиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi зазначаються вiдомостi про векселедавця (особу, що надала письмове зобов'язання).

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги в графi зазначаються вiдомостi про одержувача гуманiтарної допомоги з Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

     При декларуваннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу у графу вносяться вiдомостi про транспортну (транспортно-експедицiйну) органiзацiю, що перемiщує цей консолiдований вантаж.

     При тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України громадянами зазначаються вiдомостi про громадянина, яким надається зобов'язання про зворотне вивезення товарiв.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. При наведеннi вiдомостей про особу, якою перемiщуються товари у межах договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть без створення юридичної особи, у правому верхньому кутку замiсть iндивiдуального податкового номера платника податкiв зазначається iндивiдуальний податковий номер такого договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД;

     в iнших випадках при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 9 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 11 "Торговельна країна/Країна виробництва"

     У графi зазначається згiдно з поданими документами лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент;

     при декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

(опис графи 11 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги.

(опис графи 12 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер i дата видачi документа на право здiйснення митної брокерської дiяльностi.

(опис графи 14 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     При ввезеннi товарiв з територiї спецiальної митної зони на митну територiю України, ввезеннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент, в графi зазначається лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     В iнших випадках графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), з якої товари згiдно з товаросупровiдними документами були вiдправленi в Україну.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

(опис графи 15а пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi призначення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинав митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя;

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари;

     якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї.

(опис графи 18 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 19 "Контейнер"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу ввезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб перевезення товарiв.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     абзац восьмий опису графи 19 виключено

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

(опис графи 19 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 20 "Умови поставки"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) купiвлi-продажу, та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     В iнших випадках, у тому числi при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу та товарiв, що перемiщуються громадянами, графа не заповнюється.

     У першому пiдроздiлi графи наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з Класифiкатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою. Якщо зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) передбачено iншi умови поставки, нiж тi, що визначенi цим Класифiкатором, то зазначається скорочене лiтерне найменування умов поставки, найбiльш наближених до умов, передбачених у договорi (контрактi).

     У другому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), на територiї якої мiститься географiчний пункт доставки товарiв, через пропуск - назва цього географiчного пункту.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, у другому пiдроздiлi графи зазначається вiдповiдно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарiв.

     У третьому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахункiв за товар згiдно з умовами договору (контракту) купiвлi-продажу:

     "10" - акредитив;

     "20" - iнкасо;

     "30" - переказ;

     "40" - акредитив/iнкасо;

     "50" - акредитив/переказ;

     "60" - iнкасо/переказ;

     "70" - акредитив/iнкасо/переказ.

     При здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi третiй пiдроздiл не заповнюється.

(опис графи 20 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) здiйснювався перетин митного кордону при ввезеннi товарiв на митну територiю України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї.

(опис графи 21 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют лiтерний код валюти, у якiй складено рахунки-фактури (iнвойси).

     Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформi або iнших товаросупровiдних документах.

     При перемiщеннi товарiв вiдповiдно до договорiв (контрактiв), що передбачають зустрiчнi поставки товарiв, зазначається лiтерний код валюти оцiнки товарiв, вiднесеної Нацiональним банком України до вiльно конвертованої валюти (Класифiкатор iноземних валют та банкiвських металiв, затверджений постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34, зi змiнами).

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД або в колонцi "Фактурна вартiсть" специфiкацiї форми МД-8.

     При декларуваннi товарiв як консолiдованих вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортно-експедицiйних органiзацiй пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, правий пiдроздiл не заповнюється.

     Графа не заповнюється при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

     Графа не заповнюється при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо.

Графа 24 "Характер угоди"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту) згiдно з Класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає валютi розрахунку.

     У правому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти розрахунку вiдповiдно до Класифiкацiї валют.

     Якщо валюта розрахунку невiдома, то в цьому пiдроздiлi графи проставляється код "000". У такому випадку в лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту), що вiдповiдає валютi, код якої наведено в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД.

     Графа не заповнюється:

     при ввезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника;

     при зворотному ввезеннi товарiв, що були тимчасово вивезенi за межi митної територiї України;

     при декларуваннi товарiв у митний режим знищення;

     при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у митному режимi митного складу;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у супровожуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю; якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 25 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося перемiщення митною територiєю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графi 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у супровожуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинав митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю; при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя; якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 26 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згiдно з Класифiкатором митних органiв структурного пiдроздiлу митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя).

(пункт 2 глави 2 роздiлу II доповнено описом графи 27 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     У графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, що здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом). Кожний з реквiзитiв починається з нового рядка й перед кожним з них проставляється порядковий номер:

     1 - код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

     2 - найменування банку;

     3 - мiсцезнаходження банку;

     4 - номер поточного рахунку в нацiональнiй валютi України (при здiйсненнi розрахункiв у цiй валютi) або в iноземнiй валютi (при розрахунку в iноземнiй валютi), код (МФО) банку.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

     у разi перемiщення товарiв за договорами (контрактами), якi не передбачають грошових розрахункiв за товар;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу, крiм помiщення у режим митного складу товарiв, ввезених на митну територiю України згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором купiвлi-продажу, стороною якого є резидент;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 28 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну.

     Якщо при перемiщеннi трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, ввозяться на митну територiю України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi ввезено товари.

     Абзац четвертий опису графи 29 виключено

     При розмiщеннi в митний режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, увезених на митну територiю України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу та дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу в пунктi пропуску, через який здiйснювалося таке ввезення.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при тимчасовому ввезеннi товарiв громадянами;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

(опис графи 29 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"
"Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     В окремих графах 31 ВМД зазначаються вiдомостi про:

     товари за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах;

     товари, обсяги яких визначенi в рiзних лiцензiях або iнших документах (що встановлюють кiлькiсть товарiв), виданих державними органами вiдповiдно до законодавчих актiв для митного оформлення цих товарiв;

     товари, перемiщенi стацiонарними засобами транспортування за рiзними актами приймання-передавання;

     товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо);

     товари, що мають рiзну митну вартiсть згiдно з рiшенням митного органу;

     на бажання декларанта товари, що мають рiзнi кiнцевi термiни зберiгання (термiни придатностi), при їх декларуваннi в митний режим митного складу.

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера. Зазначене не стосується пiдпунктiв "а", "б", "в", якi використанi в описi цiєї графи виключно для зручностi викладення.

     Пiд номером 1 зазначаються точнi вiдомостi про товар, якi є в наявностi:

     а) вiдомостi, необхiднi для класифiкацiї товару (фiзичнi характеристики товару в обсязi, достатньому для однозначного вiднесення його до коду згiдно з УКТЗЕД, у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення): наприклад, комплектнiсть або завершенiсть (зiбраний/незiбраний), кiлькiсний та якiсний склад (матерiал, речовина, сумiш, сполука тощо), основнi властивостi товару (призначення, розмiр, розфасування, пакування тощо).

     Опис товарiв має наводитись без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару;

     б) вiдомостi, необхiднi для розпiзнання товару: торговельне найменування товару, торговельна марка (зазначається повнiстю без будь-яких скорочень; якщо оригiнальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, яка використовує латинський алфавiт, то в графi таке найменування зазначається латинськими лiтерами), фiрма-виробник, лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, марка, модель, сорт, тип, артикул тощо;

     в) для товарiв, визначених Класифiкатором додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД, що затверджується Держмитслужбою, наводиться iнформацiя про товар в обсязi, визначеному зазначеним Класифiкатором.

     В окремих випадках опис товарiв у графi здiйснюється з такими особливостями.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють їх вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     При перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються вiдомостi про такi носiї, а також про iнформацiю, що на них розмiщена.

     При декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї форми МД-8 у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться опис товару згiдно з товаросупровiдними документами.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товарiв учиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначається торговельне найменування комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

     При заповненнi окремої митної декларацiї наводиться перелiк вiдомостей про витраченi товари, достатнiй для їх класифiкацiї на рiвнi чотиризначного коду товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi товарiв у митнi режими тимчасового ввезення, реiмпорту (зворотного ввезення) зазначаються iдентифiкацiйнi ознаки товарiв.

     При декларуваннi у митний режим iмпорту, якщо у графi 33 ВМД код товару згiдно з УКТЗЕД зазначається на рiвнi десяти знакiв, в електроннiй копiї ВМД найменування товарiв, зазначених у графi 31, та вiдомостi, передбаченi пунктами "б" i "в" номера 1 опису цiєї графи (що є в наявностi), наводяться в розрiзi кожного найменування товару в окремих полях у формi "електронного iнвойсу".

     Однаковими для всiх товарiв полями "електронного iнвойсу" є:

     найменування товару (за комерцiйним документом);

     найменування торговельної марки;

     виробник;

     лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару;

     одиниця вимiру за комерцiйним рахунком;

     кiлькiсть (в одиницях вимiру за комерцiйним рахунком);

     цiна за таку одиницю (у валютi, в якiй складено комерцiйний рахунок);

     вартiсть задекларованої кiлькостi одиниць (у валютi, в якiй складено комерцiйний рахунок);

     кiлькiсть (в одиницях вимiру згiдно з Класифiкатором окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру, що затверджується Держмитслужбою);

     код одиницi вимiру, установлений Класифiкатором окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру, що затверджується Держмитслужбою.

     Змiст та кiлькiсть iнших полiв "електронного iнвойсу" визначається Класифiкатором додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування. При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за вiдсутностi в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах iнформацiї про кiлькiсть вантажних мiсць зазначається: "Мiсць 0".

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляються загальна кiлькiсть контейнерiв, далi, через знак "/", зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено Класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "3" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, а також товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "4" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, в контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй ВМД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 4 при декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X · 100 / Y,

     де A - число, округлене за правилами округлення з точнiстю до двох знакiв у дробовiй частинi;

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент надання митним органом дозволу на перемiщення комплектного об'єкта.

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 5 при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

(опис графи 31 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 ВМД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається код згiдно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

     При перемiщеннi через митний кордон товару як носiя результатiв виконаних робiт зазначається код згiдно з УКТЗЕД такого носiя.

     При заповненнi окремої митної декларацiї код товару згiдно з УКТЗЕД зазначається на рiвнi перших чотирьох знакiв.

     На вибiр декларанта код товару згiдно з УКТЗЕД може зазначатися на рiвнi перших шести знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги (крiм товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах);

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України;

     при розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу.

     Абзац десятий опису графи 33 виключено

     При декларуваннi в митний режим iмпорту товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї, що затверджується Держмитслужбою, у третьому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     У п'ятому пiдроздiлi графи проставляється:

     "0", якщо товар не пiдлягає експортному контролю;

     "1", якщо товар пiдлягає експортному контролю;

     "2", якщо товар пiдлягає експортному контролю, але ввезення його на митну територiю України здiйснюється без дозволу чи висновку Держекспортконтролю України в порядку, установленому законодавством.

     П'ятий пiдроздiл не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

(опис графи 33 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графi 31 ВМД та класифiкованого згiдно з УКТЗЕД у графi 33 ВМД.

     Якщо представленi документи не вказують на конкретну країну походження товару, а мiстять iнформацiю про походження товару з країн Європейського спiвтовариства, то в графi зазначається "EU".

     Якщо країна походження невiдома, то в графi зазначається "00".

     У випадках, коли законодавством передбачено обов'язкове подання сертифiката про походження товару, коди "EU" та "00 " у графi проставляти не допускається.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що розмiщуються в митний режим митного складу;

     при декларуваннi товарiв, що розмiщуються в митний режим знищення або руйнування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

     Абзац дев'ятий опису графи 34 виключено

(опис графи 34 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 ВМД.

     Якщо вага брутто товару бiльше одного кiлограма i не виражена в цiлих кiлограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цiлих кiлограмах iз застосуванням таких правил заокруглення:

     дробова частина вiд 0,001 до 0,499 заокруглюється в бiк зменшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

     дробова частина вiд 0,500 до 0,999 заокруглюється в бiк збiльшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

     Якщо вага брутто товару менше одного кiлограма, значення наводиться у виглядi десяткового дробу з точнiстю до трьох знакiв у дробовiй частинi (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг).

(абзац другий, третiй опису графи 35 пункту 2 глави 2 роздiлу II замiнено чотирма новими абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим)

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 36 "Преференцiя"

     У графi зазначаються цифровi коди податкових пiльг вiдповiдно до Класифiкаторiв пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом, акцизним збором, податком на додану вартiсть, що затверджуються Держмитслужбою, передбачених законодавством щодо товару, описаного в графi 31 ВМД та класифiкованого в графi 33 ВМД.

     Коди формуються за такою схемою:

МММАААППП, де:

     МММ - код пiльги в обкладеннi товару ввiзним митом;

     ААА - код пiльги в обкладеннi товару акцизним збором;

     ППП - код пiльги в обкладеннi товару податком на додану вартiсть.

     В iнших випадках у графi проставляється "000000000".

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

     Останнiй абзац опису графи 36 виключено

(опис графи 36 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою i четвертою цифрами коду проставляється "00".

     При зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України та при поверненнi на митну територiю України обсягу товарiв, переробка яких за межами митної територiї України не була здiйснена, першими двома цифрами чотиризначного коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше".

(опис графи 37 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше).

     Для товару, що перемiщується в первиннiй тарi (упаковцi), що невiддiльна вiд товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхiдними для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     Якщо на товар установлено специфiчну ставку ввiзного мита в грошовому розмiрi на одиницю ваги товару або комбiновану ставку зi специфiчною складовою в грошовому розмiрi на одиницю ваги товару та як розрахункова база використовується вага товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, то в графi незалежно вiд наявностi вiдомостей про вагу товару без будь-якої упаковки у маркуваннi товару чи документах, необхiдних для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, зазначається вага товару, описаного в графi 31 ВМД, з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведенi в описi графи 35 ВМД.

(абзац перший - п'ятий опису графи 38 пункту 2 глави 2 роздiлу II замiнено чотирма новими абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018, у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим)

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi через митний кордон електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу.

(опис графи 38 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 39 "Квота"

     Графа заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження. У графi зазначається в одиницях вимiру, в яких встановлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згiдно з одержаною лiцензiєю або iншим дозвiльним документом.

     Задекларована партiя товару не враховується при визначеннi залишку товару за квотою. При декларуваннi першої партiї товару в графi зазначається кiлькiсть товару за квотою.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим, або товар попередньо розмiщувався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення перiодичної митної декларацiї, тимчасової декларацiї, неповної декларацiї, зареєстрованої вантажної митної декларацiї (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора документiв попереднього документа, у тому числi того, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть ВМД. Через знак "/" проставляється номер i дата цього документа. Пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфiкацiї форми МД-8.

     Якщо товари, що декларуються, послiдовно розмiщувалися в кiлькох митних режимах, то в графi зазначається номер ВМД або iншого документа, що використовувався замiсть ВМД, за якою (яким) цi товари розмiщувалися в останнiй митний режим, що передує заявленому.

     При ввезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки за межами митної територiї України, зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) у митний режим переробки за межами митної територiї України помiщувались товари, використанi для отримання цих продуктiв переробки, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД. При оформленнi в митнi режими, що не передбачають вивезення за межi митної територiї України, продуктiв переробки ввезеної на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника, що класифiкується в групах 1 - 24 згiдно з УКТЗЕД, пiсля номера товару додатково через знак "/" указується в кiлограмах (без округлення) кiлькiсть товару, використаного для отримання продукту переробки, опис якого наведено в графi 31 ВМД.

     При зворотному ввезеннi пiсля тимчасового вивезення зазначаються реквiзити ВМД або книжки (карнета) АТА, згiдно з якою (якими) товари вивозилися в митному режимi тимчасового вивезення, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД (специфiкацiї форми МД-8) або книжцi (карнетi) АТА.

     При декларуваннi останньої частини комплектного об'єкта в графi зазначаються реквiзити всiх ВМД на складовi частини комплектного об'єкта.

     При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу (крiм товарiв, помiщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквiзити унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1.

     Абзац восьмий опису графи 40 виключено

(опис графи 40 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графi 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, через знак "/" - кiлькiсть цього товару в додатковiй одиницi вимiру.

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в графi зазначається код додаткової одиницi вимiру, якщо така одиниця вимiру передбачена для товару, код якого зазначений у графi 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, графа не заповнюється.

     Графа не заповнюється:

     якщо для товару, заявленого в графi 31 ВМД, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 ВМД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

(опис графи 42 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 43 "Метод визначення вартостi"

     У разi наявностi декларацiї митної вартостi в лiвому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартостi, що використовувався.

     У разi випуску товарiв вiдповiдно до статтi 264 Кодексу в правому пiдроздiлi графи зазначається символ "1".

     Якщо законодавством не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi, то графа не заповнюється.

(опис графи 43 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документiв, поданих при декларуваннi. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата й за наявностi даних - кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документу вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 реквiзити документiв, якi поданi при декларуваннi та стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi ВМД i в додаткових аркушах цiєї ВМД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю, тимчасовою, неповною декларацiями зазначаються документи, поданi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi на момент митного оформлення такої декларацiї. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо заходiв нетарифного регулювання.

     При заповненнi окремої митної декларацiї графа не заповнюється.

(опис графи 44 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 45 "Коригування"

     У графi зазначається у валютi України митна вартiсть товару.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається митна вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Визначення митної вартостi товарiв, що ввозяться (iмпортуються) в Україну, здiйснюється вiдповiдно до вимог глави 47 Митного кодексу України.

     Якщо ВМД заповнюється на декiлька товарiв, то при обчисленнi митної вартостi витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на страхування, комiсiйнi та брокерськi винагороди, лiцензiйнi та iншi платежi за використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi, вартiсть товарiв i послуг, iншi витрати, понесенi покупцем, визначенi статтею 267 Митного кодексу України, розподiляються у порядку, який використовується при заповненнi декларацiї митної вартостi i визначається Держмитслужбою.

     Абзац п'ятий опису графи 45 виключено

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги.

(опис графи 45 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 46 "Статистична вартiсть"

     У графi зазначається митна вартiсть товару в тисячах гривень.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при тимчасовому ввезеннi товарiв громадянами.

(опис графи 46 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв). Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збiр, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далi - єдиний збiр) та/або плата, то вiдомостi про їх нарахування наводяться у цiй графi основного аркуша ВМД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - завiзована пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених митних декларацiй.

     При нарахуваннi мита:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     При нарахуваннi акцизного збору:

     Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару, - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку.

     Якщо акцизний збiр нараховується умовно, - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму умовно нарахованого мита.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     Фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 42 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартiсть товару менша, нiж фактурна вартiсть.

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, або фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 42 ВМД, збiльшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуваннi податку умовно.

     При нарахуваннi єдиного збору - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо).

     При нарахуваннi єдиного збору, що складається з декiлькох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, плати за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням установлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв), вiдомостi про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати.

     При нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита.

     При нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     При нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного податку або збору (обов'язкового платежу). Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим внесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї нараховуються всi види податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягали б сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi iмпорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" вiдповiдного коду способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     При нарахуваннi сум податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) у разi випуску товарiв вiдповiдно до статтi 264 Кодексу вiдображення вiдомостей про нарахування кожного податку або збору (обов'язкового платежу), нарахування якого пов'язано з митною вартiстю товарiв, здiйснюється у трьох рядках, а саме:

     1 - нарахування платежу за митною вартiстю, визначеною митним органом;

     2 - нарахування платежу за митною вартiстю, визначеною декларантом;

     3 - рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованих за митною вартiстю, визначеною декларантом, та митною вартiстю, визначеною митним органом,

     з такими особливостями:

     У колонцi "Вид" всiх рядкiв указується вид платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У колонцi "Основа нарахування" вказується:

     перший рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартiстю товару, визначеною митним органом;

     другий рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартiстю товару, визначеною декларантом;

     третiй рядок не заповнюється.

     У колонцi "Ставка" вказується:

     перший та другий рядки - ставка податку або збору (обов'язкового платежу);

     третiй рядок не заповнюється.

     У колонцi "Сума" вказується:

     перший рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартiстю товару, визначеною митним органом;

     другий рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартiстю товару, визначеною декларантом;

     третiй рядок - рiзниця мiж сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартiстю товару, визначеною митним органом, i сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартiстю товару, визначеною декларантом.

     Якщо окремi податки та збори (обов'язковi платежi) нараховуються умовно, вiдомостi щодо нарахування таких податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) вiдображаються у звичайному порядку - одним рядком. При цьому база оподаткування розраховується за митною вартiстю товару, визначеною митним органом.

     У колонцi "Спосiб платежу" вказується код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв у митний режим вiдмови на користь держави.

(опис графи 47 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за основним i кожним додатковим аркушем ВМД, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку надано вексель чи гарантiйнi зобов'язання;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (серiя, номер, дата видачi векселя, строк платежу), лiтерний код валюти, у якiй видається вексель вiдповiдно до Класифiкацiї валют, найменування векселедержателя.

     Якщо за вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в сумi, необхiднiй для сплати нарахованих платежiв у повному обсязi, сплата платежу здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату таких платежiв, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї ВМД.

     У разi якщо вiдомостi про нарахування єдиного збору або плати в графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то вiдомостi про цей збiр (плату) до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

     У разi декларування товарiв громадянами реквiзити платiжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цiєю особою таких вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     Графа не заповнюється:

     якщо податки, збори (обов'язковi платежi) та/або плата не сплачуються;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави.

(опис графи В пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України, при декларуваннi пiд гарантiйнi зобов'язання декларантом зазначається кiнцевий термiн дiї гарантiї.

(опис графи 48 пункту 2 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологiчному циклi) розмiщений iмпортером або перевiзником на склад тимчасового зберiгання або митний лiцензiйний склад, то в графi зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi в митний режим митного складу в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо при цьому товар попередньо розмiщувався на склад тимчасового зберiгання, то зазначається також номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання.

     Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався на iншому митному лiцензiйному складi, то в графi пiсля номера дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi товару в митний режим магазину безмитної торгiвлi в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання або митний лiцензiйний склад, то в графi також зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi зазначаються з нового рядка за такою схемою:

A/Б,

     де

     А - код типу складу, магазину безмитної торгiвлi, а саме:

     1 - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу;

     2 - митний лiцензiйний склад закритого типу;

     3 - склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу;

     4 - склад тимчасового зберiгання закритого типу;

     5 - магазин безмитної торгiвлi.

     Б - номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     Графа не заповнюється:

     при ввезеннi гуманiтарної допомоги;

     при зворотному ввезеннi тимчасово вивезених товарiв;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     У разi надання гарантiї при митному оформленнi товарiв у режимi тимчасового ввезення або надання гарантiї уповноваженого банку при випуску товарiв вiдповiдно до статтi 264 Кодексу у графi зазначаються: в лiвому пiдроздiлi - розмiр гарантiйної суми, а в правому - цифровий код типу гарантiї згiдно з Класифiкатором заходiв гарантування, що затверджується Держмитслужбою.

(пункт 2 глави 2 роздiлу II доповнено описом графи 52 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 54 "Мiсце i дата"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсцезнаходження декларанта згiдно з пунктом 3 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї та особу, яка склала ВМД.

     Якщо декларантом товарiв є громадянин, якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, або громадянин, на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення уповноважений iншим громадянином, якому належать товари, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис такого громадянина-декларанта.

     Якщо декларантом товарiв є пiдприємство (юридична особа або фiзична особа - пiдприємець), якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, в графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис працiвника такого пiдприємства, уповноваженого на декларування.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали й особистий пiдпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер вiдповiдного документа, що пiдтверджує його повноваження на декларування.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора рухомого (мобiльного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД та у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в нижнiй частинi графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

(опис графи 54 пункту 2 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

3. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом

     1. Правила заповнення граф ВМД, викладенi у цiй главi, застосовується при декларуваннi товарiв у митний режим транзиту, крiм випадкiв, коли законодавство України дозволяє подавати до митних органiв при декларуваннi транзитних вантажiв замiсть ВМД iнший документ.

     2. Правила заповнення граф декларантом:

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР" - транзит через митну територiю України.

     У другому пiдроздiлi зазначається код митного режиму "80".

     У третьому пiдроздiлi зазначається лiтерний код типу декларацiї (за наявностi).

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi вiдповiдно до транспортних, товаросупровiдних документiв зазначаються вiдомостi про вiдправника товарiв.

     У правому верхньому кутку зазначається лiтерний коду альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдправника вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     На додаткових аркушах форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     Графа заповнюється завжди.

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв форми МД-2, МД-3.

     Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушiв форми МД-3, то в комплектi форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплектi додаткових аркушiв - 2/3, у другому комплектi додаткових аркушiв - 3/3.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється завжди.

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до ВМД комплектiв доповнень МД-6, складених декларантом, та через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї форми МД-8.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфiкацiї форми МД-8, то зазначається 1/0.

     Якщо доповнення форми МД-6 та специфiкацiя форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у ВМД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 ВМД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї форми МД-8 у графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у ВМД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у ВМД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць, або якщо товари перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, то в графi проставляється "0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування.

     абзац п'ятий опису графи 6 виключено

     абзац шостий опису графи 6 виключено

(опис графи 6 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.

Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача, наведенi в транспортних документах на товари.

     У правому верхньому кутку зазначається лiтерний коду альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) одержувача вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     На додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв.

     Якщо заходи гарантування не застосовуються i перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється українським експедитором, то до графи заносяться вiдомостi про такого експедитора.

     Вiдомостi про особу наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї.

     Графа не заповнюється:

     якщо заходи гарантування доставки товарiв не застосовуються i перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється не українським експедитором;

     при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами;

     при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року.

(опис графи 9 пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за основним аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

(опис графи 12 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер i дата видачi документа на право здiйснення митної брокерської дiяльностi.

(опис графи 14 пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 15 "Країна вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається назва вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю, з якої (якого) товари були вiдправленi.

Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю, з якої (якого) товари згiдно з транспортними документами були вiдправленi.

Графа 17 "Країна призначення"

     У графi зазначається назва вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни призначення або останньої вiдомої на час подання ВМД країни призначення, чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю.

Графа 17а "Код країни призначення"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни призначення або останньої вiдомої на час подання ВМД країни призначення, чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

     при прохiдному митному транзитi - при пред'явленнi товарiв у пунктi пропуску, розташованому на митному кордонi України, - пунктi ввезення на митну територiю України;

     при декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України - при пред'явленнi митницi вiдправлення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При прохiдному транзитному перемiщеннi товарiв у контейнерах, якi перевантажуються на залiзничний транспорт у пунктi пропуску через митний кордон України або при декларуваннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України в разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ, зазначається "залiзничний вагон". При перевезеннi поїздами комбiнованого транспорту на залiзничному вагонi (платформi) iншого транспортного засобу зазначаються вiдомостi про такий iнший транспортний засiб.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

(опис графи 18 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 19 "Контейнер"

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу перевезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) передбачається здiйснити перетин митного кордону при вивезеннi товарiв з митної територiї України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При прохiдному транзитному перемiщеннi товарiв у контейнерах, якi перевантажуються на залiзничний транспорт у пунктi пропуску через митний кордон України або при декларуваннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України в разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ, зазначається "залiзничний вагон". При перевезеннi поїздами комбiнованого транспорту вантажного автомобiля з товаром на залiзничному вагонi (платформi) зазначається "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     у разi вiдсутностi у декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України (при їх перевантаженнi пiд митним контролем).

(опис графи 21 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют лiтерний код валюти вiдповiдно до транспортних, товаросупровiдних документiв.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 аркушiв форми МД-2 та додаткових аркушiв ВМД, або в колонцi "Фактурна вартiсть" специфiкацiї форми МД-8.

(опис графи 22 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 23 "Курс валюти"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування проставляється вiдповiдний код згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графi 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування проставляється вiдповiдний код згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою.

Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу або пункту пропуску, у якому передбачається навантаження (перевантаження) товарiв на активний транспортний засiб, на якому вони перетинатимуть митний кордон при вивезеннi з митної територiї України.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв. Кожний з реквiзитiв починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер:

     1 - код за ЄДРПОУ фiнансової установи або незалежного фiнансового посередника;

     2 - найменування фiнансової установи або незалежного фiнансового посередника;

     3 - мiсцезнаходження фiнансової установи або незалежного фiнансового посередника.

     Графа не заповнюється:

     при перевезеннi товарiв митним перевiзником;

     при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами;

     при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року;

     Абзац дев'ятий опису графи 28 виключено

(опис графи 28 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, у якому починається транзитне перемiщення.

     При митному оформленнi в митний режим транзиту товарiв, якi ввезенi на митну територiю України на пiдставi одного з документiв контролю за перемiщенням товарiв до митницi призначення без їх оформлення у будь-якому попередньо заявленому митному режимi, у графi зазначається дев'ятизначний код пункту пропуску, через який цi товари були ввезенi на митну територiю України.

     При заповненнi ВМД вiдповiдно до митного режиму транзиту пiсля зберiгання товарiв пiд митним контролем на складi митного органу, складi тимчасового зберiгання або в митному режимi митного складу у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування та дев'ятизначний код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано такий склад.

     При митному оформленнi в митному режимi транзиту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що вiдвантажуються українським виробником до магазинiв безмитної торгiвлi, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування й дев'ятизначний код митного органу, у якому починається перемiщення вищезазначених пiдакцизних товарiв.

     Якщо при перемiщеннi товарiв трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, увозяться на митну територiю України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi ввезено товари.

     При перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi графа не заповнюється.

(опис графи 29 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"
"Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначаються торговельне найменування товару та опис товару вiдповiдно до товаросупровiдних, транспортних документiв в обсязi, достатньому для його розпiзнання та вiднесення до коду згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД.

     Опис товарiв має наводитись без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування.

     Якщо товари перемiщуються насипом, наливом або навалом i в транспортних (товаросупровiдних) документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькостi вантажних мiсць, то зазначається "Мiсць 0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено Класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "3" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, а також товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "4" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, в контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй ВМД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 5 при декларуваннi товарiв, що ввозяться з метою транзиту стацiонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду ввезення з метою транзиту належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

(опис графи 31 пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 ВМД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     Код товару згiдно з УКТЗЕД може зазначатися на вибiр декларанта на рiвнi перших шести знакiв у випадках перемiщення товарiв:

     пiд охороною та супроводженням митними органами;

     при перевезеннi поїздами комбiнованого транспорту на залiзничному вагонi (платформi) iншого транспортного засобу;

     без застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України (крiм перемiщення товарiв стацiонарними засобами транспортування).

     Якщо товар пiдлягає експортному контролю, то в п'ятому пiдроздiлi графи проставляється "1". У всiх iнших випадках у п'ятому пiдроздiлi графи проставляється "0".

(опис графи 33 пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 ВМД.

     Якщо вага брутто товару бiльше одного кiлограма i не виражена в цiлих кiлограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цiлих кiлограмах iз застосуванням таких правил заокруглення:

     дробова частина вiд 0,001 до 0,499 заокруглюється в бiк зменшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

     дробова частина вiд 0,500 до 0,999 заокруглюється в бiк збiльшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

     Якщо вага брутто товару менше одного кiлограма, значення наводиться у виглядi десяткового дробу з точнiстю до трьох знакiв у дробовiй частинi (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг).

(абзац другий опису графи 35 пункту 2 глави 3 роздiлу II замiнено чотирма новими абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018, у зв'язку з цим абзац третiй уважати абзацом шостим)

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування.

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою i четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше".

(опис графи 37 пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше).

     У разi вiдсутностi в товарно-транспортних (iнших товаросупровiдних) документах вiдомостей про вагу товару без будь-якої упаковки зазначається вага нетто товару, зазначена в цих товарно-транспортних (iнших товаросупровiдних) документах.

     Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведенi в описi графи 35 ВМД.

(абзац перший - п'ятий опису графи 38 пункту 2 глави 3 роздiлу II замiнено трьома новими абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.09.2010р. N 1018, у зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом четвертим)

     При перемiщеннi через митний кордон електроенергiї лiнiями електропередачi графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму транзиту передував iнший митний режим, або товар зберiгався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення перiодичної митної декларацiї при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора документiв попереднього документа, у тому числi того, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть ВМД. Через знак "/" проставляється номер i дата цього документа. Пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфiкацiї форми МД-8.

     При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу (крiм товарiв, помiщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквiзити унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1.

(опис графи 40 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого наведено у графi 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, через знак "/" - кiлькiсть цього товару в додатковiй одиницi вимiру.

     Графа не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31 ВМД, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 ВМД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

Графа 42 "Цiна товару"

     Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

(опис графи 42 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документiв, поданих при декларуваннi. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка в такому порядку:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата й за наявностi даних кiнцевий термiн дiї.

     У разi, якщо документовi вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 реквiзити документiв, якi поданi при декларуваннi та стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi ВМД i в додаткових аркушах цiєї ВМД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При застосуваннi охорони й супроводження вантажу посадовою особою митного органу в графi також зазначаються номери та дати вiдповiдних актiв, вiдомостi про якi не внесено декларантом до ВМД. Запис засвiдчується особистою номерною печаткою.

(опис графи 44 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 45 "Коригування"

     Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України заявлена митна вартiсть товару.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України наводяться вiдомостi про нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть, що пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту. Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збiр та/або плата, то вiдомостi про їх нарахування наводяться у цiй графi основного аркуша ВМД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     При нарахуваннi мита:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     При нарахуваннi акцизного збору:

     Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару, - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     При нарахуваннi єдиного збору - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо).

     При нарахуваннi єдиного збору, що складається з декiлькох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, плати за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням установлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв), вiдомостi про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

     При нарахуваннi плати - завiзована пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених митних декларацiй.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     При нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита.

     При нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     При нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     При нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного платежу. Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається вiдповiдний код способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Вiдомостi щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

(опис графи 47 пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код єдиного збору або плати вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв;

     загальна сума платежу за цим кодом, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати).

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України у графi зазначаються вiдомостi про нарахованi та не сплаченi у зв'язку з розмiщенням товарiв у митний режим транзиту суми мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть, якi пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту у такому порядку:

     код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за основним i кожним додатковим аркушем ВМД.

     У разi якщо вiдомостi про нарахування єдиного збору або плати у графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то вiдомостi про цей платiж до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

     Графа не заповнюється:

     якщо єдиний збiр та/або плата не сплачуються i не застосовуються заходи гарантування доставки товарiв;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

(опис графи В пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 49 "Реквiзити складу"

     При декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання або митний лiцензiйний склад, у графi зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався на iнший митний лiцензiйний склад, то в графi пiсля номера дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi зазначаються з нового рядка за такою схемою:

A/Б,

     де

     А - код типу складу, магазину безмитної торгiвлi, а саме:

     1 - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу;

     2 - митний лiцензiйний склад закритого типу;

     3 - склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу;

     4 - склад тимчасового зберiгання закритого типу;

     5 - магазин безмитної торгiвлi.

     Б - номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

Графа 50 "Принципал"

     У графi наводяться вiдомостi (лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або iдентифiкацiйний номер за ДРФО /за наявностi/, номер телефону) про перевiзника (або експедитора) та персональнi данi особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення (на основi пред'явленого паспорта), крiм випадкiв виконання перевезень залiзничним транспортом. У доповненнi наводиться письмове зобов'язання цiєї особи про доставку товарiв у митницю призначення у визначений митним органом строк:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

статей 331, 332, 336, 337, 338, 349, 350 Митного кодексу України й зобов'язуюся перемiстити задекларованi товари транзитом через митну територiю України та доставити їх у _____________________ митницю в термiн до "___" ___________ 20__ р.".

     Це зобов'язання засвiдчується особистим пiдписом особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, на кожному аркушi доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     При залiзничних перевезеннях зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя, а також товарiв, що перемiщуються транзитом у межах одного пункту пропуску.

(опис графи 50 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається розмiр гарантiйної суми, що не пiдлягає поверненню (або пiдлягає сплатi), якщо товари не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який вони мають бути вивезенi з митної територiї України. Далi через знак "/" зазначається номер гарантiйного документа.

     Якщо перемiщення здiйснюється без застосування заходiв гарантування доставки, то лiвий пiдроздiл не заповнюється.

     У правому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код типу гарантiї, яку обрав власник товарiв чи вповноважена ним особа, згiдно з Класифiкатором заходiв гарантування, що затверджується Держмитслужбою.

     абзац четвертий опису графи 52 виключено

     абзац п'ятий опису графи 52 виключено

     абзац шостий опису графи 52 виключено

     абзац сьомий опису графи 52 виключено

     абзац восьмий опису графи 52 виключено

     абзац дев'ятий опису графи 52 виключено

     абзац десятий опису графи 52 виключено

     абзац одинадцятий опису графи 52 виключено

(опис графи 52 пункту 2 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа 53 "Митний орган (i країна) призначення"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     Якщо при перемiщеннi трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, вивозяться за межi митної територiї України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi передбачається вивезення товарiв. При перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi графа не заповнюється.

Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсцезнаходження декларанта згiдно з пунктом 3 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї та особу, яка склала ВМД.

     Якщо декларантом товарiв є громадянин, якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, або громадянин, на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення уповноважений iншим громадянином, якому належать товари, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис такого громадянина-декларанта.

     Якщо декларантом товарiв є пiдприємство (юридична особа або фiзична особа - пiдприємець), якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, в графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис працiвника такого пiдприємства, уповноваженого на декларування.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали й особистий пiдпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер вiдповiдного документа, що пiдтверджує його повноваження на декларування.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора рухомого (мобiльного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД й у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в нижнiй частинi графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

(опис графи 54 пункту 2 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

4. Заповнення граф А, С, D/J, E/J, G, I, F вантажної митної декларацiї.

     1. Графи A, C, D/J, E/J, G, I, F ВМД паперового примiрника ВМД та її електронної копiї або ВМД тiльки в електронному виглядi заповнюються посадовою особою митного органу.

(пункт 1 глави 4 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     2. Правила заповнення граф А, С, D/J, E/J, G, I, F ВМД посадовою особою митного органу:

Графа А "Митний орган вiдправлення/експорту/призначення"

     У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, проставляється реєстрацiйний номер ВМД за такою схемою:

ххххххххх / х / хххххх , де
1 2 3

     1 - дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, згiдно з Класифiкатором митних органiв;

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - порядковий номер митної декларацiї в журналi облiку ВМД у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi.

     У бланку ВМД форми МД-2 пiд реєстрацiйним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, також проставляються час прийняття декларацiї, прiзвище та пiдпис.

     Реєстрацiйний номер ВМД проставляється також у правому верхньому кутку кожного аркуша доповнення та специфiкацiї.

     Дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного року можуть зазначатися декларантом.

(опис графи А пункту 2 глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа С "Митний орган вiдправлення"

     Посадовою особою митного органу, якою здiйснювався контроль за справлянням податкiв i зборiв за цiєю ВМД, у графi проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", пiдпис i дата.

     Якщо податки та збори нараховуються умовно або не сплачуються в iнших визначених законом випадках, то вищезазначеною посадовою особою в графi вчиняється запис "Перевiрено", проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", дата та пiдпис.

Графа D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення"

     Заповнюється посадовою особою митного органу в усiх аркушах ВМД форми МД-2.

     У полях граф:

     "Результат" - у разi вiдмови в митному оформленнi вчиняється запис "У митному оформленнi вiдмовлено", зазначається номер картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України та проставляються прiзвище й пiдпис посадової особи, якою складено зазначену картку.

     "Накладення пломби" - якщо розмiщення товарiв у митний режим передбачає накладення митного забезпечення у виглядi пломб, то в полi зазначаються вiдомостi про накладенi пломби у виглядi коду:

     КК/МММ/ННН,

     де КК - кiлькiсть пломб;

     МММ/ННН - першi три цифри коду митного органу та номер митного забезпечення, що вiдображаються на вiдтиску пломби.

     При накладеннi одноразових номерних iндикаторних запiрно-пломбувальних пристроїв зазначається кiлькiсть накладених пристроїв та через знак "/" - їх серiя та номер. Вiдомостi про серiю та номер кожного накладеного пристрою роздiляються знаком "/".

     "Тип" - якщо при здiйсненнi митного оформлення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) застосовуються засоби iдентифiкацiї (крiм накладення пломб), то в полi посадовою особою митного органу зазначаються вiдомостi про такi засоби iдентифiкацiї.

     "Строк доставки (дата)":

     При розмiщеннi товарiв у митнi режими експорту, реекспорту, спецiальної митної зони при вивезеннi товарiв iз спецiальної митної зони, при вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, при зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення, транзиту (крiм перемiщення стацiонарними засобами транспортування за перiодичною митною декларацiєю) зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначається кiнцева дата строку перебування товарiв у митному режимi магазину безмитної торгiвлi.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України зазначається кiнцева дата вивезення продуктiв переробки.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим знищення або руйнування зазначається дата, до якої мають бути заявленi у вiдповiдний митний режим вiдходи (залишки), що утворилися при знищеннi або руйнуваннi товарiв.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу зазначається кiнцева дата зберiгання товару N 1 на митному лiцензiйному складi (вiдомостi про кiнцевi дати зберiгання iнших товарiв наводяться у доповненнi).

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України зазначається кiнцева дата ввезення на митну територiю України продуктiв переробки, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При розмiщеннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення зазначається кiнцева дата зворотного ввезення товарiв, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При митному оформленнi товарiв як ордерної поставки зазначається дата, до якої має бути проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При митному оформленнi складової частини комплектного об'єкта зазначається кiнцева дата строку, протягом якого пiдприємство повинно ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) та здiйснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязi, з урахуванням випадкiв продовження такого строку. При вивезеннi складової частини комплектного об'єкта через знак "/" також зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При декларуваннi за перiодичною митною (у тому числi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), тимчасовою (у тому числi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), неповною декларацiями зазначається гранична дата подання ВМД, заповненої у звичайному порядку вiдповiдно до зобов'язання, наданого пiдприємством.

     При декларуваннi товарiв за загальною ВМД зазначається кiнцева дата строку дiї загальної ВМД.

     У ВМД, заповненiй у звичайному порядку, поданню якої передувало оформлення перiодичної митної декларацiї, тимчасової, неповної декларацiй або загальної ВМД поле "Строк доставки (дата)" не заповнюється.

     Дата зазначається за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РРРР - рiк виконання зобов'язання.

     "Пiдпис" - за схемою "ГГ:ХХ ", де ГГ - година, ХХ - хвилина, зазначається час завершення митного оформлення, проставляються прiзвище та пiдпис посадової особи митницi, що завершила митне оформлення.

     "Печатка" - проставляється вiдбиток штампа ПМК посадової особи митницi, що прийняла ВМД до оформлення, пiд ним - вiдбиток особистої номерної печатки посадової особи митницi, що завершила митне оформлення.

     На додаткових аркушах форми МД-3 вiдбиток штампа ПМК та особиста номерна печатка посадової особи митного органу проставляються внизу аркуша на незаповненому полi графи 47 ВМД. Якщо всi поля графи 47 ВМД заповненi, то вiдбиток штампа ПМК проставляється над графою C ВМД, особиста номерна печатка - в графi C ВМД.

     У разi потреби робляться iншi вiдмiтки, що свiдчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо.

(опис графи D/J пункту 2 глави 4 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа Е/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення"

     Якщо при транзитних перевезеннях перевiзником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарiв, що перевозилися iз застосуванням заходiв гарантування доставки, то в нижнiй частинi графи зазначаються код документа згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документа, за яким сплачено податки та збори. Через знак "/" зазначається сума сплачених податкiв i зборiв.

     У разi складення доповнення посадовою особою митного органу в лiвому нижньому кутi нижньої частини графи посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кiлькiсть комплектiв аркушiв доповнення, складених цiєю особою.

     У разi видачi (засвiдчення) ксерокопiї оформлених аркушiв ВМД у нижнiй частинi графи посадовою особою митного органу, що засвiдчує копiю, зазначаються дата видачi (засвiдчення) копiї (копiй), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому пiдроздiлi графи 3, кiлькiсть виданих (засвiдчених) копiй, реквiзити заявника.

     У ВМД на продукти переробки посадовою особою митного органу в нижнiй частинi графи за схемою заповнення графи A ВМД зазначається реєстрацiйний номер окремої митної декларацiї на товари, витраченi при отриманнi цих продуктiв переробки.

     Якщо при митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв, нарахування плати за таке оформлення здiйснюється в iншiй ВМД (або унiфiкованiй митнiй квитанцiї МД-1), в нижнiй частинi графи зазначається вiдповiдний код згiдно з Класифiкатором документiв та реєстрацiйний номер такої iншої ВМД (унiфiкованої митної квитанцiї МД-1).

     У графi посадовою особою митного органу також можуть проставлятись iншi вiдмiтки (записи) й iнформацiйнi коди, що формуються при проведеннi митного контролю та митного оформлення.

(опис графи E/J пункту 2 глави 4 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа F "Пiдтвердження компетентних органiв"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при перемiщеннi товарiв з митницi вiдправлення до митницi призначення вiдповiдно до законодавства:

     здiйснюється замiна автомобiля, що приводить до руху причiп (напiвпричiп) (без здiйснення операцiй з товарами або їх перевантаження);

     здiйснюється замiна транспортного засобу або перевантаження товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     здiйснюється накладення митного забезпечення.

     Заповнення правого пiдроздiлу графи здiйснюється, якщо зазначенi обставини вiдбуваються вiдносно перемiщуваних товарiв повторно.

     У полях пiдроздiлiв графи зазначаються номери нових або додаткових засобiв iдентифiкацiї (у разi їх накладення), посада, прiзвище та проставляється пiдпис посадової особи, що засвiдчується її особистою номерною печаткою.

     У разi накладення нового митного забезпечення пiсля здiйснення операцiї переогляду iз застосуванням штампа "Переогляд" посадовою особою пiдроздiлу митної варти в полi "Печатка" проставляється вiдбиток штампа "Переогляд", проставлення особистої номерної печатки в такому випадку не потрiбне.

     Якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй сталася часткова втрата або пошкодження товарiв та подальше перемiщення здiйснюється лише стосовно частини товарiв, то в графi також вчиняється запис про кiлькiсть товарiв, що перемiщуватимуться за ВМД.

(опис графи F пункту 2 глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа G "Пiдтвердження компетентних органiв"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при вивезеннi товарiв митним органом прибуття погоджено змiну митницi призначення або якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба в замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     У разi погодження митним органом змiни митницi призначення у графi вiдповiдно до прийнятого митним органом рiшення вчиняється запис "Погоджено змiну митного органу призначення на ________ митницю", зазначається згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування та дев'ятизначний код нового митного органу призначення, прiзвище i пiдпис посадової особи, що здiйснила погодження. Вiдомостi про змiну митницi призначення вiдображаються в електроннiй копiї цiєї ВМД.

     У разi дiї надзвичайних або невiдворотних обставин посадовою особою митного органу, яку викликано на мiсце транспортної пригоди, коротко описується змiст пригоди, зазначається прiзвище i пiдпис такої посадової особи, що засвiдчується її особистою номерною печаткою.

     В окремих випадках, якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали та їх подальше перемiщення митною територiєю України вiдповiдно до законодавства не здiйснюватиметься в повному обсязi або частково, до графи заноситься iнформацiя про таку втрату товарiв, кiлькiснi та якiснi показники товарiв, що перемiщуватимуться за ВМД.

(опис графи G пункту 2 глави 4 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

Графа I "Контроль митного органу призначення"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД посадовою особою митницi призначення, що здiйснює митне оформлення при закiнченнi перемiщення товарiв митною територiєю України i вивезеннi товарiв за межi митної територiї України.

     Зазначається дата прибуття (та дата фактичного вивезення товарiв у разi, якщо вони не збiгаються), стан пломб, у визначених Держмитслужбою випадках проставляються вiдбитки штампа ПМК та особистої номерної печатки, вписуються iншi примiтки та результати митного контролю.

     Якщо зобов'язання про транзит не виконано, то зазначеною посадовою особою вчиняється запис "Зобов'язання про транзит перевiзником не виконано", зазначається номер протоколу про порушення митних правил i проставляються посада, прiзвище та пiдпис посадової особи, якою складено зазначений протокол, що засвiдчується особистою номерною печаткою.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

(опис графи I пункту 2 глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

5. Заповнення граф у ходi перевезення

     1. Графи заповнюються особою, що прийняла товари до перевезення (перевiзником) розбiрливо вiд руки чорнилом i великими лiтерами на аркушi з позначенням "4/5" ВМД, що супроводжує товари, упродовж часу мiж тим, як товари залишили митницю вiдправлення та тим, як вони прибули в митницю призначення. Усi записи засвiдчуються пiдписом особи, що прийняла товари до перевезення та печаткою перевiзника (у разi наявностi). Зазначена iнформацiя вноситься в електронну копiю ВМД посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого здiйснюються такi операцiї.

     2. Правила заповнення граф ВМД у ходi перевезення:

Графа 55 "Перевантаження"

     Графа заповнюється, якщо вiдповiдно до законодавства при перемiщеннi товарiв митною територiєю України вiдбулася замiна автомобiля, що приводить до руху причiп (напiвпричiп) (без здiйснення операцiй з товарами або їх перевантаження), або товари перевантажуються:

     з одного транспортного засобу в iнший;

     в контейнер;

     з одного контейнера в iнший.

     Заповнення правого пiдроздiлу графи здiйснюється, якщо зазначенi обставини сталися вiдносно перемiщуваних товарiв повторно.

     У графi "Мiсце i країна" зазначається назва населеного пункту, де здiйснюється перевантаження товарiв.

     У графi "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї нового транспортного засобу" зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, яким продовжуватиметься перевезення товарiв вiдповiдно до правил, передбачених для заповнення графи 18 ВМД.

     У графi "Конт." у видiленому квадратi зазначається "1", якщо товари перевантажуються в контейнер або з одного контейнера в iнший, при цьому в графi "Номер нового контейнера" зазначається номер контейнера, в якому продовжуватиметься перевезення товарiв, "0" - в iншому випадку.

     У графi "(1) Проставити 1 якщо ТАК i 0 якщо НI." проставляється пiдпис виконавця перевезення.

Графа 56 "Iншi пригоди при перевезеннi. Подробицi та вжитi заходи"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при вивезеннi товарiв митним органом прибуття погоджено змiну митницi призначення або якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба в замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     У разi погодження митним органом прибуття змiни митницi призначення перевiзником коротко описуються обставини, iз настанням яких пов'язана необхiднiсть змiни митницi призначення. У разi наявностi зазначаються назви, номери та дати документiв, що пiдтверджують такi обставини, зокрема звернення особи, вiдповiдальної за доставку товару, до митного органу щодо змiни митницi призначення.

     У разi дiї надзвичайних обставин коротко описується змiст пригоди, зазначаються назви, номери та дати документiв, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують такi обставини, а також надання митним органом дозволу на проведення зазначених операцiй.

(опис графи 56 пункту 2 глави 5 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

 

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Процедура заповнення декларантом граф ВМД при декларуваннi товару до обраного митного режиму

     Таблиця 1. Напрямок перемiщення - "вивезення"

Номер графи / тип ВМД Експорт Повер-
нення товарiв
Реекс-
порт
Тимча-
сове виве-
зення
Пере-
робка
Спецiальна митна зона Магазин безмитної торгiвлi Митний склад Товари, проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом мiсяця Окрема митна декла-
рацiя
Деклару-
вання товарiв, що перемi-
щуються грома-
дянами
ЕК10 ЕК00 ЕК11 ЕК32 ЕК61 ЕК71 ЕК72 ЕК73 ЕК00 ЕК10ВТ ЕК10Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1_1 A A A A A A A A A A A
1_2 A A A A A A A A A A A
1_3 B 1         B 1   B 1   A A
2 A A A A A A A A A A A
3 A A A A A A A A A A A
4 A A A A A A A A A A A
5 A A A A A A A A A A A
6 B 2, 3, 4 A B 2 A A B 2, 3         A
7 D D D D D D D D D D D
8 A A A A A A A A   A  
9 B 7 A A B 29 A A A A A A  
11 B 7, 31 A A B 29 A A A A   A  
12 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25     B 25
14 A A A A A A A A A A A
17_а C 5, 26; B 2 A A B 29 A A         A
18 B 3, 4, 6 B 6 B 6 B 6 B 6 B 3, 6         A 6
19 B 2, 3, 4 A A A A B 2, 3         A
20_1 B 7, 8   B 8     B 8          
20_2 B 7, 8   B 8     B 8          
20_3 B 7, 8, 22   B 8, 22     B 8, 22          
21 B 2, 3, 4 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2, 3         A
22_1 A A A A A A A A A A A
22_2 A A A A A A A A A A B 9
23 A A A A A A A A   A A
24 B 7, 10   A A A A   A      
25 B 2 A A A A A          
26 B 6 B 6 B 6 B 6 B 6 B 6          
27 B 23 B 23 B 23 B 23 B 23 B 23 B 23 B 23      
28 B 7, 12, 31 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 A   A    
29 B 2, 17, 24 B 24 B 17, 24 B 29, 24 B 24 B 17, 24 A   A   B 9, 24
31_1 A A A A A A A A A A A
31_2 B 2, 3, 4 A B 2 A A B 2, 3         A
31_3 B 2, 3, 4 A A A A B 2, 3         A
31_4 B 13 B 13 B 13 B 13 B 13 B 13          
31_5 B 14   B 14                
32 A A A A A A A A A A A
33_1 A A A A A A A A A A A
33_2 B 7, 4, 31 B 9 A B 28 A A A   A   A
33_3 B 15   B 15                
33_5 A A A A A A A A A    
34_а A A A A A A A   A    
35 B 16 A B 16 A A A A A     A
36 A A A A A A          
37 A A A A A A A A A A A
38 B 17 A B 17 A A A A A A   A
39 B 18   B 18 B 18 B 18   B 18        
40 B 19 A A B 19 B 19 B 19 B 19 B 19 A A B 19
41 B 11, 20, 27 B 20, 27 B 20, 27 B 20, 27 B 20, 27 B 20, 27 B 20   B 20   B 20
42 A A A A A A A A     B 9
43_1 B 30 B 30 B 30 B 30 B 30 B 30 B 30 B 30      
44 A A A A A A A A     A
45 B 25 B 25 B 22 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25     B 25
46 B 3 A A A A B 3 A A A   B 9
47 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25   25
B B 3, 4, 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25 B 25     B 25
49 B 21 B 9, 21 B 21 B 21 B 21   A A      
50 B 3, 4, 6, 16 B 6 B 6, 16 B 6 B 6, 16 B 3, 6         B 6
54 A A A A A A A A A A A

     Значення символiв у полях:

     А: заповнюється завжди;

     В: заповнюється або не заповнюється залежно вiд застережень;

     С: заповнюється з особливостями для певної операцiї;

     D: заповнюється за бажанням декларанта.

     Застереження:

     1. Заповнюється для типiв декларацiй, яким надано код згiдно з Класифiкатором типiв митних декларацiй.

     2. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення (для граф 21, 25 додатково дивись Iнструкцiю).

     3. Не заповнюється в перiодичнiй митнiй декларацiї, у ВМД, при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя (для граф 19, 21, 46, B додатково дивись Iнструкцiю).

     4. Не заповнюється в загальнiй ВМД, при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна ВМД при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом (для граф 21, 47, B, 50 додатково дивись Iнструкцiю).

     5. При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент, у графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiальної одиницi у складi країни, що має власний лiтерний код за Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     6. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься перемiщення митною територiєю України (для граф 18, 26, 50 додатково дивись Iнструкцiю).

     7. Не заповнюється при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент.

     8. Заповнюється при митному оформленнi товарiв за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) купiвлi-продажу та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     9. Не заповнюється при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених товарiв (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     10. Не заповнюється у ВМД на ордернi поставки.

     11. Не заповнюється, якщо в графi 33 зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

     12. Не заповнюється, якщо перемiщення товарiв не передбачає проведення грошових розрахункiв.

     13. Заповнюється при перемiщеннi комплектних об'єктiв.

     14. Заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     15. Заповнюється при митному оформленнi товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     16. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     17. Не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi.

     18. Заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження.

     19. Заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим або товар попередньо розмiщувався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення загальної ВМД, перiодичної митної декларацiї, зареєстрованої вантажної митної декларацiї (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     20. Не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31, застосовується основна одиниця вимiру.

     21. Заповнюється, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання або митному лiцензiйному складi.

     22. Не заповнюється при здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     23. Заповнюється при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     24. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     25. Не заповнюється, якщо податки та/або плата не сплачуються (для граф 12, 45 - якщо не нараховуються податки, для графи 47 - якщо не нараховуються податки та/або плата).

     26. Лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту зазначається у графi в таких випадках: при вивезеннi товарiв з митної територiї України на територiю спецiальної митної зони; при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент.

     27. Не заповнюється при оформленнi партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої.

     28. Не заповнюється при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування.

     29. Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

     30. Не заповнюється, якщо законодавством не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi.

     31. Не заповнюється при декларуваннi гуманiтарної допомоги.

     Таблиця 2. Напрямок перемiщення - "ввезення"

N графи/тип ВМД Iмпорт Повернення товарiв Реiмпорт Тимчасове ввезення Переробка Спецiальна митна зона Магазин безмитної торгiвлi Митний склад Вiдмова на користь держави Знищення або руйнування Окрема митна декларацiя Декларування товарiв, що перемiщуються громадянами
IМ40 IМ00 IМ41 IМ31 IМ51 IМ71 IМ72 IМ74 IМ75 IМ76 IМ40ВТ IМ40Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1_1 A А A A A A A A A A A A
1_2 A А A A A A A A A A A A
1_3 B 1         B 1   B 1 B 1   A A
2 А А A A A А A A A A A  
3 A A A A A A A A A A A A
4 A A A A A A A A A A A A
5 A А A A A A A A A A A A
6 B 2, 3 А В 2 В 2 В 2 B 2, 3 B 2 B 2 B 2 B 2   A
7 D D D D D D D D D D D D
8 А А A A A A A A A A A A
9 В 23 В 21 A A A А A A A A А  
11 В 23 В 21, 32 A A A А A В 4 A A А  
12 В 5 А А А А А           А
14 A А A A A A A A A A A A
15a С 25 В 2 С 25, В 21 А B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2   A
18 B 3, 6 В 6 B 6 B 6 А B 3, 6 B 6 B 6 B 6 B 6    
19 B 2, 3 А B 2 B 2 B 2 B 2, 3 B 2 B 2 B 2 B 2   А
20_1 В 7   В 7     В 7   В 4, 7   В 7    
20_1 В 7   В 7     В 7   В 4, 7   В 7    
20_1 В 7, 26   В 7, 26     В 7, 26   В 4, 7, 26   В 7, 26    
21 B 2, 3, 14 В 2 B 2 B 2 В 2 B 2, 3 B 2 B 2 B 2 B 2   А
22_1 В 23 А A A A A A A A A A A
22_2 В 23 А А A A А A В 4 A A A А
23 В 23 А A A A A A A A A A A
24 А   А А А А А А А      
25 B 2 А А А B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2    
26 B 6 В 6 B 6 B 6 А B 6 B 6 B 6 B 6 B 6    
27 B 20 В 20 B 20 B 20 В 20 B 20 B 20 B 20 B 20 B 20    
28 В 10, 23 В10 В 10 В 10 В 10 В 10 А В 31 В 10 В 10    
29 B 2, 15 В 21 B 15 B 2 B 2 B 15 B 2 B 2 B 2 B 2   В 8
31_1 A А A A A A A A A A A A
31_2 B 2, 3 А В 2 В 2 В 2 B 2, 3 В 2 В 2 B 2 B 2   А
31_3 B 2, 3 А B 2 B 2 B 2 В 2, 3 B 2, 3 B 2 B 2 B 2   А
31_4 B 11 В 11 B 11 B 11 B 11 B 11            
31_5 B 12   B 12                  
32 А А А А А А А А А А А А
33_1 А А А А А А А А А А А А
33_2 В 5 В 29 А В 8 А А А   А А   А
33_3 B 13   B 13                  
33_5 А А А А А А А А А А    
34а А А А А А А А         В 8
35 В 14 А В 14 А А А А А А А   А
36 А А А А А А     А А   А
37 А А А А А А А А А А А А
38 В 15 А В 15 А А А А В 4 А А   А
39 В 16   В 16 В 16 В 16   В 16          
40 В 17 А А В 17 В 17 В 17 В 17 В 17 В 17 В 17 А В 17
41 В 9, 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В18, 30 В 18 В 18 В 18     В 18
42 В 23 А А А А А А В 4 А А   А
43_1 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24          
43_2 В 28   В 28                  
44 А А А А А А А А А А   А
45 В 5 А А А А А           А
46 В 3 А А А А В 3 А А А А   В 8
47 А А А А А А А А   А   А
47 (база)                        
47 (ставка)                        
47 (сума)                        
47 (разом)                        
47 (сп. пл)                        
В В 3, 27 В 27 В 27 В 27 В 27 В 27 В 27 В 27   В 27   В 27
48 В 28   В 28                  
49 В 5, 19 В 29 В 19 В 19 В 19 В 19 А А В 19 В 19    
52 В 33   В 33 В 33                
54 А А А А А А А А А А А А

     Значення символiв у полях:

     А: заповнюється завжди;

     В: заповнюється або не заповнюється залежно вiд застережень;

     С: заповнюється з особливостями для певної операцiї;

     D: заповнюється за бажанням декларанта.

     Застереження:

     1. Заповнюється для типiв декларацiй, яким надано код згiдно з Класифiкатором типiв митних декларацiй.

     2. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення (для граф 21, 25 додатково дивись Iнструкцiю).

     3. Не заповнюється в перiодичнiй митнiй декларацiї, у ВМД, при декларуваннi товарiв на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя (для граф 19, 21, 46, B додатково дивись Iнструкцiю).

     4. Не заповнюється при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя.

     5. Не заповнюється при декларуваннi гуманiтарної допомоги (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     6. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося перемiщення митною територiєю України (для граф 18, 26 додатково дивись Iнструкцiю).

     7. Заповнюється при митному оформленнi товарiв за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) купiвлi-продажу та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     8. Не заповнюється при тимчасовому ввезеннi товарiв (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     9. Не заповнюється, якщо в графi 33 зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

     10. Не заповнюється, якщо перемiщення товарiв не передбачає проведення грошових розрахункiв.

     11. Заповнюється при перемiщеннi комплектних об'єктiв.

     12. Заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     13. Заповнюється при митному оформленнi товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     14. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     15. Не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi.

     16. Заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження.

     17. Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим або поданню ВМД передувало оформлення перiодичної митної декларацiї, тимчасової декларацiї, неповної декларацiї, зареєстрованої ВМД (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування).

     18. Не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31, застосовується основна одиниця вимiру.

     19. Графа заповнюється, якщо товари зберiгатимуться на складi митного органу та/або якщо митному оформленню товару до обраного митного режиму передувало розмiщення товару в митний режим магазину безмитної торгiвлi, митного складу, або товар попередньо був розмiщений на складi митного органу чи складi тимчасового зберiгання.

     20. Заповнюється при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     21. Не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

     22. Не заповнюється при декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi.

     23. Не заповнюється при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо (для графи 9 додатково дивись Iнструкцiю).

     24. Не заповнюється, якщо законом не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi.

     25. При ввезеннi товарiв з територiї спецiальної митної зони на митну територiю України, ввезеннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначається лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту (додатково дивись Iнструкцiю).

     26. Не заповнюється при здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     27. Не заповнюється, якщо податки та збори не сплачуються.

     28. Заповнюється у випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України, при декларуваннi товарiв пiд гарантiйнi зобов'язання.

     29. Не заповнюється при зворотному ввезеннi тимчасово вивезених товарiв (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     30. Не заповнюється при оформленнi партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої.

     31. Заповнюється при помiщеннi в режим митного складу товарiв, увезених на митну територiю України згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором купiвлi-продажу, стороною якого є резидент.

     32. Не заповнюється при поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент.

     33. Заповнюється у випадку надання гарантiї.

     Таблиця 3. Напрямок перемiщення - "транзит"

Номер графи/ тип ВМД Транзит Перiодична митна декларацiя при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування
  ТР 80 ТР 80 ПМД
1 2 3
1_1 A A
1_2 A A
1_3   A
2 A A
3 A A
4 A A
5 A A
6 В 3  
7 D D
8 A A
9 B 2, 5, 14, 16  
12 B 18 B 18
14 A A
15 А А
15a A A
17 А А
17а A A
18 B 3  
19 В 3  
21 B 3, 4  
22_1 B 18 B 18
23 B 18 B 18
25 A A
26 A A
27 В 15 В 15
28 B 5, 11, 16, 17 А
29 B 6 В 6
31_1 A A
31_2 В12  
31_3 В12  
31_5 B 7 A
32 А А
33_1 А А
33_2 В 7, 13, 18 А
33_5 А А
35 B 3  
37 А А
38 В 6 В 6
40 В 8 В 8
41 В 9 В 9
42 B 18 B 18
44 А А
45 В 18 В 18
47 B 19  
В B 19  
49 В 10  
50 В 12 А
51    
52_1 В 14  
52_2 А  
53 A A
54 А А

     Значення символiв у полях:

     А: заповнюється завжди;

     В: заповнюється або не заповнюється залежно вiд застережень;

     D: заповнюється за бажанням декларанта.

     Застереження:

     1. Заповнюється для декларацiй, яким надано код згiдно з Класифiкатором типiв митних декларацiй.

     2. Заповнюється, якщо перевезення товарiв здiйснюється українським експедитором.

     3. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     4. Не заповнюється у разi вiдсутностi в декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України.

     5. Не заповнюється при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами.

     6. Не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi.

     7. Заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     8. Заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму транзиту передував iнший митний режим або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     9. Не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

     10. Заповнюється, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання або митному лiцензiйному складi.

     11. Пункт 11 виключено

     12. Не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя, а також товарiв, що перемiщуються транзитом у межах одного пункту пропуску.

     13. Не заповнюється при митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються засобами залiзничного транспорту (поїздами комбiнованого транспорту).

     14. Не заповнюється, якщо перемiщення здiйснюється без застосування заходiв гарантування доставки.

     15. Заповнюється, якщо передбачається навантаження (перевантаження) товарiв на активний транспортний засiб, на якому вони перетинатимуть митний кордон при вивезеннi з митної територiї України.

     16. Не заповнюється при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року.

     17. Не заповнюється при перевезеннi товарiв митним перевiзником.

     18. Заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв.

     19. Не заповнюється якщо єдиний збiр та/або плата не сплачуються i не застосовуються заходи гарантування доставки товарiв.

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

 

Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Порядок наведення вiдомостей про осiб

     1. У правому верхньому кутку зазначається лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (для громадян, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, - мiсця постiйного проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi через знак "/" - iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi).

     2. Для юридичних осiб - резидентiв указується найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання).

     Для громадян - резидентiв, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя й номер паспорта, коли й ким виданий.

     Для громадян - нерезидентiв зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), громадянство, реквiзити паспортного документа або документа, що його замiнює.

     Для iнших нерезидентiв указується найменування.

     3. Для юридичних осiб указуються вiдомостi про їх мiсцезнаходження.

     Для громадян - резидентiв, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, указуються вiдомостi про їх мiсце проживання.

     Для громадян - нерезидентiв указуються вiдомостi про мiсце їх тимчасового перебування на територiї України.

     Для iнших нерезидентiв указуються вiдомостi про їх мiсцезнаходження.

     4. У лiвому нижньому кутку графи:

     для юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та iнших осiб, що перебувають на облiку в митних органах, проставляється iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї;

     для юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв, що не перебувають на облiку в митних органах, проставляється iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 5 до цiєї Iнструкцiї;

     для iнших громадян - резидентiв i громадян - нерезидентiв проставляється iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 4 до цiєї Iнструкцiї.

     При формуваннi зазначеного iдентифiкацiйного номера особи номер паспорта фiзичної особи використовується для осiб, що мають вiдмiтку в паспортi про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера за ДРФО.

(додаток 2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

 

Додаток 3
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

СХЕМА

формування iдентифiкацiйного номера особи

9999999 - 99 / 9999999999 ,
Елемент N 1 2 3

     де:

     1 - 7-значний цифровий код, що формується за такою схемою при поставленнi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi на облiк у митному органi:

99 999 99 ,
1.1 1.2 1.3

     де:

     1.1 - "00".

     1.2 - 3-значний код, що формується вiдповiдно до Класифiкацiї органiзацiйно-правових форм господарювання (ДК 002:2004), затвердженої наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 28.05.2004 N 97 (зi змiнами).

     1.3 -"00";

     2 - першi двi цифри 12-значного коду за Класифiкатором одиниць адмiнiстративно-територiального устрою України;

     3 - iдентифiкацiйний код суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

     для фiзичних осiб (у тому числi пiдприємцiв без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний код вiдповiдно до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, що ведеться Державною податковою адмiнiстрацiєю України;

     для юридичних осiб - 8-значний iдентифiкацiйний код вiдповiдно до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями за схемою:

00 99999999 ,
3.1 3.2

     де:

     3.1 - 00, що доповнюють код до 10-ти знакiв;

     3.2 - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ.

 

Додаток 4
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Структура iдентифiкацiйного номера

     1. Для громадян-резидентiв:

     0003400-00/ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - iдентифiкацiйний номер громадянина-резидента за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - ДРФО).

     Якщо громадянин-резидент через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовився вiд прийняття iдентифiкацiйного номера за ДРФО, то вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв" замiсть iдентифiкацiйного номера за Державним реєстром зазначається "0000ХХХХХХ", де ХХХХХХ - номер паспорта громадянина.

     2. Для громадян-нерезидентiв:

     0003400-00/0000000ХХХ,

     де ХХХ - код країни постiйного проживання згiдно з Класифiкацiєю держав свiту (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю).

     Якщо громадянин-нерезидент є платником податкiв в Українi й належним чином зареєстрований у ДРФО, то структура його iдентифiкацiйного номера формується аналогiчно структурi iдентифiкацiйного номера, установленiй для громадян-резидентiв.

 

Додаток 5
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Структура iдентифiкацiйного номера для осiб, що не перебувають на облiку в митних органах

     Для юридичних осiб:

     0000000-00/00ХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХ - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, що ведеться органами державної статистики.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи):

     0091000-00/ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи), якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера за ДРФОУ, - 6-значний номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями.

(Iнструкцiю доповнено додатком 5 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)
(Iнструкцiя iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 24.05.2000р. N 300, вiд 26.06.2001р. N 433, вiд 17.04.2002р. N 205, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.04.2002р. N 207, iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 02.09.2003р. N 585, вiд 08.09.2003р. N 599, вiд 29.12.2003р. N 929, вiд 08.06.2004р. N 420, вiд 15.07.2004р. N 522, вiд 08.10.2004р. N 730, вiд 11.11.2004р. N 808, вiд 13.10.2005р. N 969, вiд 07.12.2005р. N 1201, вiд 11.01.2006р. N 1, вiд 03.07.2006р. N 550, вiд 04.10.2007р. N 818, вiд 08.10.2007р. N 827, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2002 р. N 207)

Класифiкатор
видiв податкiв та зборiв

Додаток 1 вилучено

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 10.10.2003 р. N 678, вилучено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.12.2005 р. N 1201, у зв'язку з цим додатки 2 - 11 вважати додатками 1 - 10)

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2002 р. N 207)

Класифiкатор
процедур перемiщення товарiв через митний кордон України

Додаток 1 виключено

(додаток 1 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 2 вересня 2003 р. N 585)

КЛАСИФIКАТОР МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ
(ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПIДРОЗДIЛIВ)

Додаток 3 втратив чиннiсть

(додаток 3 у редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 18.04.2002 р. N 207, вiд 02.09.2003 р. N 585, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929, втратив чиннiсть згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 02.04.2004 р. N 232, у зв'язку з цим додатки 4 - 12 вважати вiдповiдно додатками 3 - 11))
 
Начальник Управлiння митної статистики
С. Копосов
Начальник Управлiння технологiй митного контролю С. Сьомка
Начальник Управлiння митних режимiв В. Заяц

 

Додаток 2
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2002 р. N 207)

Класифiкатор умов поставки

Додаток 2 виключено

(додаток 2 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2002 р. N 207)

Класифiкатор характерiв угод

Додаток 3 виключено

(додаток 3 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 4
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2002 р. N 207)

Класифiкатор видiв транспорту

Додаток 4 виключено

(додаток 4 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 5
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 22 червня 2006 р. N 515)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Додаток 5 виключено

(додаток 5 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 6
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 22 червня 2006 р. N 515)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом

Додаток 6 виключено

(додаток 6 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 7
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 22.06.2006 р. N 515)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Додаток 7 виключено

(додаток 7 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 8
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 22.06.2006 р. N 515)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Додаток 8 виключено

(додаток 8 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 9
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2002 р. N 207)

Класифiкатор документiв

Додаток 9 виключено

(додаток 9 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)

 

Додаток 10
до наказу Державної митної служби України вiд 9 липня 1997 р. N 307
(в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14 червня 2004 р. N 434)

Класифiкатор способiв розрахунку

Додаток 10 виключено

(додаток 10 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 04.10.2007р. N 818)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.