Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

08.09.2003 N 599


Про затвердження змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 вересня 2003 р. за N 848/8169


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 29.11.1996 N 1145/96 "Про Державну митну службу України" та з метою актуалiзацiї нормативно-правових актiв з питань заповнення вантажної митної декларацiї й пiдвищення ефективностi митного контролю наказую:

     1. Затвердити змiни та доповнення до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.1997 N 307, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.1997 за N 443/2247 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207, що додаються.

     2. Управлiнню контролю митної вартостi та номенклатури (Войцещук А.Д.), Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     4. Митним органам забезпечити контроль за виконанням вимог цього наказу.

     5. Прес-службi (Гунько С.О.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї пiсля його державної реєстрацiї.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дьомiна Ю.М.

     Наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
08.09.2003 N 599
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 вересня 2003 р. за N 848/8169

ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.1997 N 307, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.1997 за N 443/2247 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207)

     1. Текст Iнструкцiї, який стосується заповнення графи 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" викласти в такiй редакцiї:

"Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"
"Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Зазначаються точнi данi про товар (комерцiйна та фiрмова назва товару, фiрма (країна) виробника, характеристики товару, а саме: розмiри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектнiсть тощо), необхiднi для його iдентифiкацiї та однозначної класифiкацiї за задекларованим у графi 33 ВМД товарним кодом згiдно з УКТЗЕД. Зазначається кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку й маркування.

     Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

     Вiдомостi, що заявляються в цiй графi, вказуються кожний вид з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначається точний опис товарiв, що декларуються митному органу: повне найменування; технiчнi та основнi (головнi) комерцiйнi характеристики, що визначають основнi якiснi та кiлькiснi параметри товарiв (стандарт, ОСТ, ТУ, сорт, марка, модель, артикул, розмiр, комерцiйна та фiрмова назва, фiрма виробника тощо); опис окремих товарiв має мiстити додаткову iнформацiю, необхiдну для класифiкацiї, згiдно з додатком 3 до Iнструкцiї.

     Вiдомостi про товари, заявленi в зазначеному пiдроздiлi графи, мають мiстити достатнiй перелiк iнформацiї для їх iдентифiкацiї при митному оформленнi та однозначного вiднесення до визначеної пiдкатегорiї УКТЗЕД згiдно з основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД.

     Пiд номером 2 зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх пакування й маркування, а також вiдомостi щодо кiлькостi, пакування, фасування й маркування товарiв, якi мiстяться всерединi одного вантажного мiсця.

     При декларуваннi насипних, наливних товарiв, товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, лiнiями електропередачi, а також навалом, зазначається "Мiсць 0".

     Пiд номером 3 для товарiв, що перевозяться в контейнерах, проставляються кiлькiсть контейнерiв та їх номери.

     Якщо товар, що декларується займає не весь контейнер, пiсля його номера вказується - "частина".

     Для товарiв, що перевозяться не в контейнерах, проставляється "0".

     У правому нижньому пiдроздiлi в спецiально видiленому полi зазначаються кiлькiсть заявленого товару в додатковiй одиницi вимiру, що передбачено для цiєї класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД , та скорочена назва цiєї одиницi вимiру. Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     Якщо заявленi в цiй графi товари згiдно iз законодавством України пiдлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно вiд кiлькостi товару, одиниця вимiру якого вiдмiнна вiд основної або додаткової одиницi за УКТЗЕД, то в графi зазначаються кiлькiсть товару в одиницях вимiру, визначених при встановленнi ставок цих податкiв, та скорочена назва цiєї одиницi вимiру.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, лiнiями електропередачi, у лiвому нижньому пiдроздiлi в спецiально видiленому полi зазначається номер мiсяця перемiщення цих товарiв через митний кордон України.

     Невикористана графа "Вантажнi мiсця й опис товарiв" на додаткових аркушах ВМД або у формулярах-специфiкацiях перекреслюється".

     2. Доповнити Iнструкцiю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї додатком 3 такого змiсту:

"Додаток 3
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України
вiд 09.07.97 N 307

ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ,
що вноситься до графи 31 для забезпечення iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї

Код за УКТЗЕД Назва товару Додаткова iнформацiя
1 2 3
1 - 24 Продовольчi товари та продукцiя сiльського господарства  
1501 00 - 1506 00 Жири та масла тваринного походження - вид жиру (наприклад свинячий, великої рогатої худоби, риб'ячий);
- вид обробки (наприклад рафiнований, нерафiнований);
- використання (наприклад для виробництва мила або свiчок, як змащувального матерiалу, для отримання глiцерину, для виробництва маргарину)
1507 - 1515 Жири та олiї рослинного походження - вид рослинного жиру або олiї (наприклад соєва, арахiсова тощо);
- вид обробки (рафiнована, нерафiнована);
- використання (наприклад для виробництва мила, лакiв або фарб, для виробництва маргаринiв, як кулiнарної олiї)
2009 Соки фруктовi або соки овочевi - вид обробки (наприклад заморожений, концентрований, неконцентрований);
- густина при 20°C, г/см3
28 - 40 Продукцiя хiмiчної промисловостi, каучук  
3402 20, 3402 90 Поверхнево-активнi засоби, мийнi засоби та засоби для чищення - вид фасування;
- наявнiсть ПАР
4011 Шини пневматичнi гумовi новi - маркування;
- iндекс навантаження (для автобусiв та вантажних автомобiлiв);
- тип протектора;
- галузь застосування
44 - 49 Деревина та целюлозо-паперовi вироби  
4802 - 4811 Папiр та картон - вмiст волокон, отриманих механiчним способом, %;
- маса 1м2, г;
- форма (в рулонах, в аркушах);
- вид оброблення (каландрування, фарбування, крейдування)
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон - характер покриття лицьового боку
50 - 67 Текстиль, текстильнi вироби, взуття  
6401 - 6403 Взуття - матерiал верху;
- матерiал пiдошви;
- довжина устiлки;
- ознаки, що дозволяють вiднести взуття до домашнього (для 6402 99 50 00, 6403 59 50 00, 6403 99 50 00)
6601 91 - 6601 99 Парасольки - наявнiсть складаної ручки;
- матерiал покриття
72 - 83 Метали та вироби з них  
7606 Плити, листи та стрiчки з алюмiнiю - наявнiсть легуючих домiшок;
- форма;
- наявнiсть та вид покриття;
- товщина, мм
7607 Фольга алюмiнiєва завтовшки не бiльш як 0,2 мм - наявнiсть основи;
- товщина;
- вид обробки
84 - 90 Машини, устаткування та транспорт  
8401 40 11 Замки, що використовуються для дверей будiвель, цилiндровi - лiнiйнi розмiри корпусу
8507 Акумулятори електричнi - тип електролiту та електродiв;
- функцiональне призначення;
- маса, кг;
- ємнiсть, А · год.
8509 10 Пилососи - напруга, В;
- потужнiсть
8528 12 Кольоровi приймачi телевiзiйнi - параметри розгортки;
- пропускна спроможнiсть по вертикалi;
- довжина дiагоналi екрана
8415 81 - 8415 82 Установки для кондицiювання повiтря - потужнiсть, кВт
8418 Холодильники, морозильники - кiлькiсть дверей;
- принцип дiї (компресiйний,
- абсорбцiйний);
- мiсткiсть, л
8450 Машини пральнi - мiсткiсть, кг сухої бiлизни;
- автоматичнi чи напiвавтоматичнi;
- спосiб завантаження бiлизни (фронтальний, через верх);
- габаритнi розмiри
8702 Автомобiлi, розрахованi на перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя - iдентифiкацiйний номер транспортного засобу;
- номер двигуна;
- номер кузова, шасi;
- загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя;
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв;
- новий чи що був у використаннi;
- тип транспортного засобу (мiський, позамiський);
- рiк випуску
8703 Автомобiлi легковi та iншi транспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi, фургони та гоночнi автомобiлi - iдентифiкацiйний номер транспортного засобу;
- номер двигуна;
- номер кузова, шасi;
- призначення;
- загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя;
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв;
- новий чи що був у використаннi;
- рiк випуску
8704 Автомобiлi вантажнi - iдентифiкацiйний номер транспортного засобу;
- номер двигуна;
- номер кузова, шасi;
- призначення;
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв;
- вантажопiдйомнiсть;
- маса у разi максимального завантаження;
- новий чи що був у використаннi;
- рiк випуску.

 

Начальник Управлiння контролю митної вартостi та номенклатури А.Д.Войцещук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.