МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 N 651


Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 17 червня 2020 року N 305

     Вiдповiдно до частини шостої статтi 257 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI, пiдпункту 64 пункту 4, пiдпункту 3 пункту 10 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) i Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Державнiй митнiй службi України (Калєтнiк I. Г.) протягом 30 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу доопрацювати вiдповiднi програмно-iнформацiйнi комплекси Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Державної митної служби України.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування, крiм пунктiв 1 та 2 цього наказу, якi набирають чинностi через 30 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 651
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684

Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає правила заповнення граф митних декларацiй (далi - МД) на бланках єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 (далi - ЄАД), додаткових аркушiв до нього форми МД-3 (далi - додатковi аркушi), специфiкацiї форми МД-8 (далi - специфiкацiя), порядок унесення вiдомостей до доповнення форми МД-6 (далi - доповнення), випадки застосування специфiкацiї, а також порядок оформлення, розподiлу та використання аркушiв МД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

     Передбаченi цим Порядком правила також поширюються на застосування МД на бланках ЄАД, додаткових аркушiв, доповнення i специфiкацiї, виготовлених за допомогою комп'ютера, та електронних МД.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях:

     активний транспортний засiб - моторний транспортний засiб, який приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби в разi, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв;

     вiдправник - особа, яка передала або має передати заявленi у МД товари в розпорядження перевiзника вiдповiдно до договору про перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документi або така, що самостiйно доставляє цi товари одержувачу, не користуючись послугами перевiзника;

     вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всiєї упаковки (включаючи пiддони), за винятком контейнерiв та iншого транспортного обладнання;

     вантажобагаж - товари, що перемiщуються залiзничним транспортом у багажних вагонах у встановленому порядку;

     експлуатант - юридична або фiзична особа, яка експлуатує транспортний засiб комерцiйного призначення вiд свого iменi незалежно вiд того, чи є вона власником такого транспортного засобу, чи використовує його на iнших законних пiдставах;

     консолiдований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом i складається з двох i бiльше партiй товарiв для рiзних одержувачiв або для одного одержувача вiд рiзних вiдправникiв;

     мiжнародне перевезення - перевезення товарiв з перетином державного кордону з територiї України на територiю iноземної держави; з територiї iноземної держави на територiю України; транзитом через територiю України;

     одержувач - зазначена в транспортному документi особа, якiй перевiзник згiдно з транспортними документами або за дорученням вiдправника (вiдправник, що доставляє товари самостiйно, не користуючись послугами перевiзника) має передати товари;

     ордернi поставки - поставки товарiв для купiвлi-продажу чи товарообмiну, при яких на момент вивезення товарiв ще не укладено зовнiшньоекономiчнi договори (контракти). Пiсля фактичного вивезення товарiв за межi митної територiї України й укладення таких договорiв (контрактiв), але не пiзнiше строку, установленого законодавством, повинна бути одержана оплата за вiдвантаженi товари та проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим;

     первинна тара (упаковка) - тара (упаковка), що невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу;

     перемiщення товарiв митною територiєю України - перемiщення товарiв пiд митним контролем:

     вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до митного органу, розташованого на митнiй територiї України;

     вiд митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України;

     вiд одного пункту, розташованого на митнiй територiї України, до iншого пункту, розташованого на митнiй територiї України, у тому числi якщо частина цього перемiщення проходить за межами митної територiї України;

     прохiдним транзитом вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України (в тому числi в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);

     вiд штучного острова, установки або споруди, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, до митного органу, розташованого на територiї України, зайнятiй сушею, та у зворотному напрямку;

     стацiонарнi засоби транспортування - трубопроводи та лiнiї електропередачi;

     фактурна вартiсть - цiна товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку (рахунку-фактурi, рахунку-проформi тощо) або iншому документi, що визначає вартiсть товару.

     Iншi термiни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах з питань державної митної справи.

     3. Загальнi положення, що стосуються заповнення граф МД:

     3.1. МД не повинна мiстити пiдчисток i помарок.

     3.2. Вiдомостi, заявленi у МД декларантом або уповноваженою ним особою (далi - Декларант), є вiдомостями, необхiдними для митних цiлей.

     3.3. Графи A, C, D/J, E/J, F, G, I МД паперового примiрника МД та її електронної копiї або електронної МД заповнюються посадовими особами митних органiв. Iншi графи МД заповнюються Декларантом.

     В окремих випадках, визначених цим Порядком, до зазначених граф МД частина вiдомостей може вноситися Декларантом, а посадовi особи митних органiв можуть вносити вiдомостi, що належать до компетенцiї митних органiв, до iнших граф МД.

     Графи 55, 56 МД у випадках, визначених цим Порядком, заповнюються розбiрливо вiд руки чорнилом i великими лiтерами особою, що прийняла задекларованi товари до перевезення (перевiзником), в аркушi з позначенням "4/5" МД на паперовому носiї, що супроводжує товари, упродовж часу мiж тим, як товари залишили митницю вiдправлення, та тим, як вони прибули в митницю призначення. Усi записи засвiдчуються пiдписом особи, що прийняла товари до перевезення. Зазначена iнформацiя вноситься в електронну копiю МД на паперовому носiї посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого здiйснюються такi операцiї.

     3.4. При заповненнi граф МД посилання на ранiше заповненi графи не дозволяється.

     3.5. Необхiднiсть заповнення певної графи МД Декларантом визначається згiдно з правилами заповнення граф, наведеними в роздiлi II цього Порядку, виходячи з напрямку перемiщення, обраного митного режиму, наявностi чи вiдсутностi опису цiєї графи у вiдповiднiй главi роздiлу II цього Порядку та наявностi застережень у текстi опису цiєї графи. Графа не повинна заповнюватись Декларантом, якщо умови перемiщення товарiв вiдповiдають зазначеним в описi цiєї графи застереженням або глава роздiлу II цього Порядку, що вiдповiдає напрямку перемiщення товарiв, не мiстить опису цiєї графи.

     3.6. Вiдомостi, заявленi в МД на паперовому носiї, засвiдчуються пiдписом особи, яка склала МД:

     у графi 54 ЄАД;

     у будь-якому вiльному мiсцi (за винятком граф, що заповнюються посадовими особами митних органiв) додаткових аркушiв;

     у правому нижньому кутi в спецiально видiленiй графi доповнення;

     у правому нижньому кутi на всiх аркушах специфiкацiї. Пiдпис завiряється печаткою Декларанта, яка мiстить код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - код за ЄДРПОУ), або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi)).

     3.7. Викладенi в цьому Порядку правила декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, поширюються на випадки декларування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi, та вiдповiдно до Митного кодексу України та Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450 (далi - Положення про митнi декларацiї), декларуються з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств.

     3.8. Викладенi в цьому Порядку правила декларування консолiдованих вантажiв при перемiщеннi їх через митнi склади та вiльнi митнi зони комерцiйного типу поширюються лише на консолiдованi вантажi, що перемiщуються утримувачем вiдповiдного митного складу або вiльної митної зони комерцiйного типу.

     3.9. Викладенi в цьому Порядку правила декларування комплектних об'єктiв поширюються на товари, що перемiщуються через митний кордон України в розiбраному чи незiбраному станi декiлькома партiями протягом певного перiоду, оскiльки за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом неможливе, та митний контроль i виконання митних формальностей, при здiйсненнi митного оформлення яких здiйснюються у встановленому порядку.

     3.10. Правила заповнення граф додаткових аркушiв вiдповiдають правилам заповнення вiдповiдних граф ЄАД, якщо для окремих граф додаткових аркушiв цим Порядком не передбачено iнше.

     3.11. У невикористаних пiдроздiлах графи 33 "Код товару" додаткових аркушiв проставляється запис "ХХХХХХХХХХ" (першi вiсiм знакiв - у першому пiдроздiлi, дев'ятий i десятий - у другому).

     3.12. Митним органам не допускається встановлювати порядок заповнення граф МД i визначати особливостi заповнення граф МД, вiдмiннi вiд визначених цим Порядком, а також висувати до Декларантiв вимоги щодо внесення до МД iнформацiї, не передбаченої цим Порядком.

     3.13. При ввезеннi товарiв на митну територiю України правила заповнення граф МД, передбаченi для наявностi мiжнародного перевезення, застосовуються, якщо мiжнародне перевезення здiйснювалось перед розмiщенням товарiв у заявлений у МД митний режим, у тому числi:

     у МД, за якою товари вперше помiщуються в митний режим на територiї України;

     при змiнi митного режиму товарiв, увезених на митну територiю України в митному режимi транзиту;

     у додатковiй декларацiї на товари, оформленi за тимчасовою, попередньою або перiодичною МД.

     3.14. Визнання недiйсною МД на паперовому носiї здiйснюється шляхом перекреслення посадовою особою митного органу аркушiв "1/6", "2/7" та "3/8" МД на паперовому носiї та вiдбиткiв особистої номерної печатки на нiй та проставлення передбачених цим Порядком вiдмiток у графi D/J МД. Визнання недiйсною електронної МД здiйснюється шляхом внесення до неї вiдповiдних вiдмiток.

     3.15. При заповненнi попередньої МД, яка мiстить усю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, МД, заповненої у звичайному порядку, додаткової декларацiї до таких декларацiй вносяться всi передбаченi цим Порядком вiдомостi, необхiднi для застосування вiдповiдного митного режиму.

     Пiд час заповнення попередньої МД, що мiстить вiдомостi, необхiднi для ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення (далi - попередня МД для ввезення), перiодичної МД, тимчасової МД до таких декларацiй вносяться наявнi у Декларанта вiдомостi, необхiднi для застосування вiдповiдного типу декларацiї.

     4. Порядок унесення вiдомостей та оформлення доповнення:

     4.1. Якщо в полi будь-якої графи МД на паперовому носiї не вистачає мiсця для внесення обов'язкових вiдомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових вiдмiток (унесення вiдомостей), то вiдомостi зазначаються у доповненнi, що є невiд'ємною частиною МД. При цьому у вiдповiднiй графi МД пiсля внесених вiдомостей вчиняється запис: "Див. доп.".

     4.2. Усi доповнення мають бути пронумерованi. У правому верхньому кутi в спецiально видiленiй графi кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N  
(вказується порядковий номер комплекту доповнення)
до МД N   ".
(посадовою особою митного органу зазначається реєстрацiйний номер МД, наведений у графi А. У доповненнi, складеному Декларантом, код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та чотири цифри поточного року можуть зазначатися особою, яка склала МД)
 
(пiдпункт 4.2 пункту 4 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     4.3. Якщо в доповнення виносяться вiдомостi з граф, що стосуються всiх товарiв, якi декларуються в цiй МД, то iнформацiя з кожної такої графи має бути розмiщена окремо одна вiд одної пiсля номера вiдповiдної графи.

     4.4. У разi винесення в доповнення iнформацiї з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у виглядi напису: "Товар N ___". Нижче, з посиланням на вiдповiдну графу iз зазначенням її номера, зазначаються вiдомостi, що вносяться в цю графу.

     4.5. У разi вiдсутностi мiсця для внесення вiдомостей у доповнення використовується новий комплект аркушiв доповнення. Вiльне мiсце аркушiв доповнення перекреслюється особою, яка склала МД, по всiй ширинi аркуша та вниз по дiагоналi позначкою "Z".

     4.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш пiдписується цiєю посадовою особою з проставленням у нижнiй частинi кожного аркуша бiля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У такому випадку використовуються бланки доповнення, виготовленi за допомогою комп'ютера.

     4.7. У разi складення доповнення посадовою особою митного органу в лiвому нижньому кутi нижньої частини графи E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення" аркуша ЄАД з позначенням "1/6", у лiвому нижньому кутi зворотного боку аркушiв з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ЄАД посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кiлькiсть складених такою особою комплектiв аркушiв доповнення, який засвiдчується її пiдписом та вiдбитком особистої номерної печатки.

     4.8. На всiх аркушах доповнення, що входять до складу МД, проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) пiд час прийняття МД до оформлення та особистої номерної печатки пiд час завершення оформлення. Допускається обведення посадовою особою митного органу записiв, унесених до доповнення особою, яка склала МД, таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

     4.9. Електронна копiя МД має обов'язково мiстити вiдомостi, наведенi в доповненнi. При цьому запис "Див. доп." в електронну копiю не вноситься.

     4.10. Аркушi доповнення розподiляються в порядку, встановленому пунктом 5 цього роздiлу. При розподiлi аркуш ЄАД i долучений до нього аркуш доповнення повиннi мати на правому краї поля однакового кольору (крiм випадкiв застосування бланкiв єдиного адмiнiстративного документа, додаткових аркушiв, доповнення i специфiкацiї, виготовлених за допомогою комп'ютера).

     4.11. При вивезеннi за перiодичною МД товарiв, що перемiщуються (зокрема, в митному режимi транзиту) залiзничним або автомобiльним транспортом, а також якщо при вивезеннi товарiв, що перемiщуються залiзничним транспортом (зокрема, в митному режимi транзиту при перевантаженнi чи замiнi активного транспортного засобу на залiзничний транспорт або помiщеннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України), вiдомостi про номер вiдповiдного залiзничного вагона, платформи, яким (якими) вiдправленi товари, не зазначались у МД у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї, Декларант подає пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, Реєстр номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв (додаток 2 до Положення про митнi декларацiї, далi - Реєстр).

     Реєстр подається на паперовому носiї разом з електронною копiєю або як електронний документ не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення.

     Реєстр у формi електронного документа передається електронною поштою у складi електронного повiдомлення, засвiдченого електронним цифровим пiдписом Декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передавання електронних МД та iнших електронних документiв митним органам i отримання зворотної iнформацiї вiд митних органiв, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повiдомлень.

     Вiдповiдна електронна копiя невiдкладно вноситься посадовою особою митного органу оформлення МД до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України (далi - ЄАIС Держмитслужби України).

     Пiсля прийняття Реєстру у формi електронного документа програмно-iнформацiйними комплексами ЄАIС Держмитслужби України в автоматичному режимi здiйснюються:

     внесення Реєстру до програмно-iнформацiйного комплексу з контролю за перемiщенням товарiв i постановка його на контроль;

     внесення за всiма указаними в Реєстрi транспортними засобами вiдомостей про вiдправлення;

     встановлення визначеного статтею 95 Митного кодексу України строку транзитного перевезення товарiв, вiдправлених за Реєстром.

     У разi необхiдностi коригування в Реєстрi у формi електронного документа вiдомостей про транспортний засiб, товарно-транспортний документ або кiлькiсть товарiв Декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Реєстр у формi електронного документа з дотриманням таких вимог:

     при заповненнi уточнюючого Реєстру проставляється вiдмiтка у полi "уточнюючий";

     вiдомостi про порядковий номер Реєстру та номер МД переносяться з вiдповiдних полiв чергового Реєстру, вiдомостi якого необхiдно вiдкоригувати;

     до одного уточнюючого Реєстру можуть бути внесенi вiдомостi про коригування лише одного чергового Реєстру;

     в уточнюючому Реєстрi зазначаються номер рядка чергового Реєстру, вiдомостi якого потребують коригування, та вiдкоригованi й тi, що не потребують коригування, вiдомостi вiдповiдного рядка чергового Реєстру;

     до одного чергового Реєстру може бути направлено декiлька уточнюючих Реєстрiв.

     При цьому в програмно-iнформацiйному комплексi з контролю за перемiщенням товарiв рядок чергового Реєстру, вiдомостi якого коригуються, знiмається з контролю.

     5. Розподiл аркушiв МД на паперовому носiї:

     5.1. Пiсля завершення митного оформлення товарiв до заявленого митного режиму аркушi МД на паперовому носiї розподiляються в такому порядку:

     аркушi з позначенням "1/6" ЄАД, додаткових аркушiв i доповнення (у разi наявностi) зберiгаються разом з комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювалося митне оформлення, у пiдроздiлi митного органу, що здiйснював митне оформлення;

     аркушi з позначенням "2/7" та "3/8" ЄАД, додаткових аркушiв i доповнення (у разi наявностi) повертаються Декларанту;

     при розмiщеннi товарiв у митнi режими, що передбачають їх вивезення за межi митної територiї України, аркушi з позначенням "4/5" ЄАД, додаткових аркушiв i доповнення (у разi наявностi) передаються уповноваженiй особi для доставлення разом з товаром у структурний пiдроздiл митного органу в пунктi пропуску через митний кордон України, зокрема для оформлення доручення на навантаження. Пiсля проведення процедури пропуску цi аркушi зберiгаються митним органом, що здiйснив пропуск товару через митний кордон України. При вивезеннi товарiв за перiодичною або електронною МД номер вiдповiдної МД зазначається в товарно-транспортному документi.

     При оформленнi попередньої МД на паперовому носiї, яка мiстить всю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, пiсля проставлення у такiй попереднiй МД згiдно з правилами заповнення графи D/J глави 4 роздiлу II цього Порядку вiдмiток, що свiдчать про постановку її на контроль в ЄАIС Держмитслужби України, Декларанту повертається аркуш з позначенням "2/7" ЄАД, вiдповiднi йому додатковi аркушi i доповнення. У разi прийняття митним органом рiшення про випуск вiдповiдно до заявленого митного режиму товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення за такою попередньою МД Декларанту повертаються також аркуш з позначенням "3/8" ЄАД, вiдповiднi йому додатковi аркушi i доповнення з проставленими в них вiдбитками особистої номерної печатки.

     5.2. Аркушi з позначенням "4/5" ЄАД i додаткових аркушiв МД на паперовому носiї не використовуються:

     при декларуваннi товарiв, що ввозяться на митну територiю України (за винятком транзиту);

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при поданнi перiодичної МД, додаткової декларацiї.

     5.3. За бажанням особи, яка подає МД на паперовому носiї, допускається оформлення додаткового набору копiй аркушiв з позначенням "3/8" ЄАД i додаткових аркушiв, вiдповiдних їм доповнень i специфiкацiї. При цьому в нижнiй частинi графи E/J особою, що склала МД, учиняється запис: "Складено додатковi аркушi "3/8" МД", який засвiдчується печаткою Декларанта. Оформлений митним органом додатковий набiр копiй аркушiв повертається Декларанту.

     5.4. За письмовим зверненням осiб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (пiдроздiл митного органу) засвiдчує ксерокопiї оформлених аркушiв МД на паперовому носiї або копiї оформлених електронних МД на паперi.

     Для засвiдчення ксерокопiй оформлених аркушiв МД на паперовому носiї, за якими оформлено транспортнi засоби, складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери та пiдлягають державнiй реєстрацiї, письмове звернення не вимагається.

     Копiя електронної МД на паперi являє собою засвiдчене посадовою особою митного органу в порядку, передбаченому цим пiдпунктом, вiзуальне подання на паперi оформленої митним органом електронної МД, вiдображеної у форматi *.xps.

     Засвiдчення здiйснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхнiй частинi лицьового боку кожного аркуша ксерокопiї МД на паперовому носiї або роздрукованої на паперi копiї електронної МД вiдмiтки "Копiя. Згiдно з оригiналом", особистого пiдпису, iнiцiалiв i прiзвища, дати засвiдчення копiї та вiдбитка особистої номерної печатки.

     6. Застосування специфiкацiї:

     6.1. Допускається застосування специфiкацiї при декларуваннi гуманiтарної допомоги, припасiв, консолiдованого вантажу в митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу, а також помiщеннi товарiв у митнi режими:

     тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України й при наступному реекспортi таких товарiв;

     тимчасового вивезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України й при наступному реiмпортi таких товарiв;

     транзиту без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     6.2. При застосуваннi специфiкацiї на паперовому носiї у правому верхньому кутi у верхнiй частинi графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примiрника специфiкацiї, що має вiдповiдати позначенню аркуша МД ("1/6", "2/7", "3/8", "4/5"), а через тире - порядковий номер аркуша в примiрнику специфiкацiї, починаючи з одиницi. У нижнiй частинi цiєї графи зазначається реєстрацiйний номер, наведений у графi A МД, до якої додається специфiкацiя.

     6.3. У полi "Опис та кiлькiсть товару" специфiкацiї наводяться вiдомостi про товари вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

     У полi "Код товару" наводиться код згiдно з УКТ ЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй для вiдповiдного митного режиму з урахуванням особливостей перемiщення.

     У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартiсть", "Митна вартiсть" iнформацiя вноситься в порядку, передбаченому описом граф 35, 42, 45 МД вiдповiдного напрямку перемiщення.

     6.4. У специфiкацiї порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера 2.

     6.5. Пiсля останнього використаного рядка специфiкацiї на паперовому носiї проводиться горизонтальна лiнiя, а невикористанi рядки специфiкацiї перекреслюються по всiй ширинi аркуша специфiкацiї та вниз по дiагоналi позначкою "Z".

     6.6. Разом iз специфiкацiєю на паперовому носiї подається її електронна копiя. Iнформацiя, унесена до електронної копiї специфiкацiї на паперовому носiї, повинна вiдповiдати iнформацiї, унесенiй Декларантом до оригiналу.

     6.7. На всiх аркушах специфiкацiї на паперовому носiї у нижнiй частинi проставляється вiдбиток штампа ПМК пiд час прийняття МД до оформлення та особиста номерна печатка пiд час завершення митного оформлення.

     7. Випадки складання кiлькох МД на одну партiю товарiв та однiєї МД на кiлька партiй товару:

     7.1. Товари, що входять до однiєї партiї, на яку поширюється вимога щодо складання МД, обов'язково декларуються за окремими МД з поданням МД (у передбачених законодавством випадках - iншого документа, що може використовуватись замiсть МД) на всi товари у складi цiєї партiї незалежно вiд їх вартостi, за наявностi в партiї:

     товарiв, до яких застосованi або застосовуються рiзнi митнi режими (за винятком зворотного вивезення (ввезення) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та iнших подiбних товарiв, що вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення перемiщуються в рамках торгової операцiї, водночас власне їх перемiщення не є торговою операцiєю);

     товарiв, що перемiщуються за рiзними зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) та/або на виконання рiзних посередницьких договорiв, укладених мiж резидентами;

     товарiв, визнаних вiдповiдною комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною допомогою;

     товарiв, що були оформленi за рiзними попереднiми, тимчасовими або перiодичними МД (крiм випадку, визначеного частиною п'ятою статтi 261 Митного кодексу України);

     природного газу, ввезеного на митну територiю України трубопровiдним транспортом для зберiгання в пiдземних сховищах газу за рiзними МД, при вивезеннi за її межi пiсля такого зберiгання;

     складових комплектних об'єктiв, що належать рiзним комплектним об'єктам;

     складових комплектного об'єкта та iнших товарiв.

     7.2. За бажанням Декларанта товари, що ввозяться на митну територiю України у складi однiєї партiї, можуть декларуватись за кiлькома МД за умови, що фактурна вартiсть кожної частини партiї, отриманої в результатi такого роздiлення, перевищує суму, еквiвалентну 100 євро.

     7.3. За можливостi заповнення вiдповiдно до встановленого порядку граф МД, якi заповнюються тiльки в ЄАД, одна МД на кiлька партiй товару може за бажанням Декларанта оформлюватись у разi:

     декларування товарiв, ввезених на митну територiю України вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту), що помiщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здiйснюється їх митне оформлення;

     декларування машин, обладнання, механiзмiв, установок тощо, якi згiдно з УКТ ЗЕД у зiбраному станi класифiкуються як комплектний чи завершений товар, помiщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здiйснюється їх митне оформлення, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територiю України (вивозяться за межi митної територiї України) розiбраними на кiлькох транспортних засобах (за кiлькома товарно-транспортними документами);

     подання вiдповiдно до пункту 5 частини другої статтi 15 Митного кодексу України уповноваженим економiчним оператором, якому видано сертифiкат на спрощення митних процедур, однiєї МД, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територiю України або вивозяться за її межi однiєю особою за одним зовнiшньоекономiчним договором;

     декларування припасiв, перемiщених на транспортний засiб комерцiйного призначення, експлуатантом якого є нерезидент, за умови дотримання вiдповiдних строкiв згiдно з частиною першою статтi 229 Митного кодексу України;

     подання за умови дотримання вiдповiдних строкiв згiдно з частиною п'ятою статтi 261 Митного кодексу України однiєї додаткової декларацiї до кiлькох попереднiх або тимчасових чи перiодичних МД, оформлених одним митним органом у межах одного зовнiшньоекономiчного договору й одного митного режиму;

     подання до 15 числа мiсяця, наступного за мiсяцем помiщення в митний режим реекспорту продуктiв переробки товарiв на митнiй територiї України, що вивозяться на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), МД на експорт українських товарiв (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки вiдповiдних iноземних товарiв, ввезених на пiдставi одного дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України.

II. Заповнення граф митних декларацiй

1. Помiщення товарiв у митнi режими експорту, реекспорту, переробки за межами митної територiї України, тимчасового вивезення та помiщення українських товарiв у митнi режими митного складу, вiльної митної зони, безмитної торгiвлi

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором типiв декларацiй.

     У другому та третьому пiдроздiлах зазначаються коди митного режиму та типу декларацiї згiдно з класифiкаторами митних режимiв i типiв декларацiй вiдповiдно.

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника.

     Якщо оформлення товарно-транспортного документа здiйснюється пiсля оформлення МД, а також якщо з урахуванням особливостей умов поставки товарiв вiдповiдно до правил Iнкотермс вiдправником у транспортному документi вказаний нерезидент, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), а за вiдсутностi зазначених вiдомостей у такому договорi або iншому документi - про особу, вказану в графi 9 МД.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     При вивезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами зазначаються вiдомостi про вiдправника (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо вивозить цi товари за межi митної територiї України.

     При змiнi митного режиму товарiв, вивезених за межi митної територiї України, зазначаються вiдомостi про особу, вказану в графi 9 МД.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком до цього Порядку.

     У додаткових аркушах МД графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв ЄАД i додаткових аркушiв.

     Наприклад, якщо використовуються ЄАД та два комплекти додаткових аркушiв, то в ЄАД зазначається "1/3", у першому комплектi додаткових аркушiв - "2/3", у другому комплектi додаткових аркушiв - "3/3".

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до МД комплектiв доповнень, складених Декларантом, i, через знак "/", - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення та не використовується специфiкацiя, то зазначається "1/0".

     Якщо доповнення та специфiкацiя не використовуються, то зазначається "0/0".

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у МД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 МД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у МД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у МД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється:

     якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць (крiм випадкiв перемiщення товарiв навалом у разi можливостi виокремлення вантажних мiсць);

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     у перiодичнiй МД, додатковiй декларацiї;

     у тимчасовiй МД на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням Декларанта зазначається наданий ним порядковий номер МД.

Графа 8 "Одержувач"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача.

     Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), нерезидент - сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), не є одержувачем, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача i вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Якщо оформлення товарно-транспортного документа здiйснюється пiсля оформлення МД, вiдомостi про одержувача зазначаються вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту). За вiдсутностi при цьому у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) або iншому документi, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), вiдомостей про одержувача, у графi зазначаються вiдомостi тiльки про нерезидента, що уклав такий договiр або iнший документ.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони у графi зазначаються вiдомостi про утримувача магазину безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони.

     При декларуваннi припасiв, перемiщених на транспортний засiб комерцiйного призначення, експлуатантом якого є нерезидент, у графi наводяться вiдомостi про експлуатанта транспортного засобу.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     При змiнi митного режиму товарiв, вивезених за межi митної територiї України, у графi зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком до цього Порядку. Для нерезидентiв найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження чи прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання зазначаються вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), або в разi вiдсутностi таких даних у зазначених документах - вiдповiдно до товарно-транспортного документа.

     У додаткових аркушах графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комiсiї, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про комiсiонера, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про комiтента.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про довiрителя (суб'єкта, якого представляє агент).

     При декларуваннi товарiв у митний режим безмитної торгiвлi у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка поставляє товари утримувачу магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi вiдповiдно до митного режиму реекспорту товарiв (крiм товарiв, що перемiщуються згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором, стороною якого є резидент), що перемiщуються трубопровiдним транспортом iз застосуванням фiнансових гарантiй вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України, у графi згiдно з додатком до цього Порядку зазначаються вiдомостi про особу, яка надає таку гарантiю. Якщо фiнансова гарантiя надається у виглядi документа, у графi додатково вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi зазначаються вiдомостi про перевiзника.

(правила заповнення графи 9 глави 1 роздiлу II доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим)

     В iнших випадках (зокрема якщо вiдповiдно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатись товарами на митнiй територiї України) зазначаються вiдомостi про вiдповiдну особу, яка згiдно з вимогами законодавства України вчиняє вiд свого iменi юридично значущi дiї щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     Особи (крiм громадян та осiб, що поставляють товари утримувачу магазину безмитної торгiвлi), вiдомостi про яких зазначаються в цiй графi, повиннi перебувати на облiку в митних органах.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком до цього Порядку.

Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни мiсцезнаходження особи, вiдомостi про яку зазначенi в графi 8 МД, а якщо в графi 8 зазначенi вiдомостi про двох осiб (у графi та в доповненнi до МД з посиланням на графу 8), то про особу, вiдомостi про яку наведенi в доповненнi до МД, з посиланням на графу 8.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД.

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     Графа заповнюється у разi сплати вивiзного мита або застосування заходiв забезпечення його сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України сума наведених у графах 45 ЄАД i додаткових аркушiв митних вартостей задекларованих товарiв (або сума митних вартостей за ЄАД i аркушами специфiкацiї).

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатка до цього Порядку наводяться вiдомостi про:

     декларанта, якщо товари декларуються декларантом;

     уповноважену особу, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

     Якщо товари, що перемiщуються через митний кордон України iншою особою, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серiя й номер лiцензiї на провадження митної брокерської дiяльностi та дата її видачi.

Графа 17 "Країна призначення"

     При помiщеннi товарiв у митний режим вiльної митної зони, безмитної торгiвлi, митного складу у графi зазначається "Україна".

     В iнших випадках графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту наводиться українською мовою коротка назва країни призначення або останньої вiдомої на час подання МД країни призначення. У разi вiдсутностi на момент подання перiодичної МД iнформацiї про країну призначення, в графi зазначається коротка назва вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту торговельної країни.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД.

Графа 17а "Код країни призначення"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни, назва якої зазначена в графi 17.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi вiдправлення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб. Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, ручнiй поклажi, супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, вантажобагажi, стацiонарними засобами транспортування;

     якщо МД заповнюється на моторний транспортний засiб як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при перемiщеннi товарiв залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ;

     у перiодичнiй МД, додатковiй декларацiї на товари, перемiщенi через митний кордон України за перiодичною МД;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     при декларуваннi товарiв безпосередньо в пунктi пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

Графа 19 "Контейнер"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу вивезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб перевезення товарiв.

     Графа не заповнюється:

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     в перiодичнiй МД.

Графа 20 "Умови поставки"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) купiвлi-продажу (крiм випадкiв декларування товарiв, що перемiщуються в межах зазначених договорiв на безоплатнiй основi, та перемiщення товарiв громадянами), та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У першому пiдроздiлi графи наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з класифiкатором умов поставки.

     Якщо зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) передбачено iншi умови поставки, нiж тi, що визначенi цим класифiкатором, то зазначається скорочене лiтерне найменування умов поставки, найбiльш наближених до умов, передбачених у договорi (контрактi).

     У другому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни, на територiї якої мiститься географiчний пункт доставки товарiв, через пропуск - назва цього географiчного пункту.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, у другому пiдроздiлi графи зазначається мiсце передання товарiв вiдповiдно до положень зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) здiйснюватиметься перетин митного кордону при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб. Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та (у разi наявностi) причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, ручнiй поклажi, супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, вантажобагажi, стацiонарними засобами транспортування;

     якщо МД заповнюється на моторний транспортний засiб як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     у перiодичнiй МД;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ;

     у разi вiдсутностi в Декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про активний транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України.

     При перемiщеннi за перiодичною МД товарiв залiзничним або автомобiльним транспортом, а також якщо при декларуваннi товарiв, що перемiщуються залiзничним транспортом, у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї вiдомостi про номери залiзничних вагонiв або платформ, якими вiдправленi товари, не зазначались у МД, вiдповiднi вiдомостi подаються Декларантом пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формi Реєстру згiдно з пiдпунктом 4.11 пункту 4 роздiлу I цього Порядку.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до класифiкацiї валют лiтерний код валюти, у якiй складено рахунки-фактури (iнвойси) або iншi документи, що визначають вартiсть товару.

     Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформi або iншому документi, який визначає вартiсть товару.

     При здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi в лiвому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код згiдно з класифiкацiєю валют валюти оцiнки товарiв, яка вiдповiдно до Класифiкатора iноземних валют, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 жовтня 2002 року N 378, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24 жовтня 2002 року за N 841/7129) (далi - Класифiкатор iноземних валют), вiднесена до вiльно конвертованої валюти.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається сума наведених у графах 42 ЄАД i додаткових аркушiв МД фактурних вартостей задекларованих товарiв у валютi, код якої зазначений у лiвому пiдроздiлi графи (або сума фактурних вартостей за ЄАД i аркушами специфiкацiї).

     Якщо у фактурну вартiсть товарiв включенi також понесенi продавцем витрати на транспортування, навантаження, страхування тощо, якi визначенi в рахунку в iншiй валютi, нiж та, в якiй визначена вартiсть товару, то їх значення перераховується у валюту, зазначену в лiвому пiдроздiлi графи, за курсом вiдповiдно до курсiв гривнi до цих iноземних валют, установлених Нацiональним банком України на дату подання декларацiї до оформлення.

     Графа не заповнюється при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених громадянами товарiв.

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД, установлений Нацiональним банком України на дату подання декларацiї до оформлення.

     У додатковiй декларацiї до тимчасової МД зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД, установлений Нацiональним банком України на дату подання до оформлення тимчасової МД.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

Графа 24 "Характер угоди"

     Графа заповнюється у разi здiйснення грошових розрахункiв за товар i здiйснення товарообмiнних операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту) згiдно з класифiкатором характерiв угод.

     Якщо характер договору (контракту) не визначений класифiкатором характерiв угод, то в лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає позицiї "Iнше".

     У правому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти розрахунку вiдповiдно до класифiкацiї валют. Якщо валюта розрахунку не внесена до класифiкацiї валют або невiдома, проставляється код "000".

     Графа не заповнюється:

     при ордерних поставках;

     при декларуваннi товарiв у митний режим безмитної торгiвлi;

     у перiодичнiй МД;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором видiв транспорту виду транспорту транспортного (транспортних) засобу (засобiв), на якому (яких) здiйснюватиметься перетин митного кордону при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України, або вiдповiдної комбiнацiї транспортних засобiв.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором видiв транспорту виду транспорту транспортного (транспортних) засобу (засобiв), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi вiдправлення, або вiдповiдної комбiнацiї транспортних засобiв.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через державний кордон України, через який вивозяться товари;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях у графi зазначаються найменування митницi та код згiдно з класифiкатором Держмитслужби, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, що затверджується Мiнiстерством фiнансiв України (далi - Класифiкатор митних органiв), структурного пiдроздiлу митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя).

     Якщо передбачається розмiщення товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, на митному складi або у вiльнiй митнiй зонi комерцiйного типу (зокрема з метою консолiдацiї вантажiв), без помiщення до вiдповiдного митного режиму, або перевантаження товарiв чи замiна активного транспортного засобу в зонi митного контролю, у графi зазначаються найменування та код згiдно з Класифiкатором митних органiв, у зонi дiяльностi якого розташовано таке мiсце перевантаження.

(правила заповнення графи 27 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     Графа заповнюється у разi здiйснення грошових розрахункiв за товар.

     У графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) окремими рядками вiдомостi про уповноваженi банки особи, яка здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом):

     код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

     найменування банку;

     код (МФО) банку.

     Графа не заповнюється:

     при ордерних поставках;

     при декларуваннi товарiв у митний режим безмитної торгiвлi;

     у перiодичнiй МД;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митницi i код пункту пропуску, через який вивозяться товари.

(абзац другий правил заповнення графи 29 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     При декларуваннi вiдповiдно до митного режиму реекспорту товарiв, що перемiщено на митну територiю України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування, зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке вивозяться товари.

(абзац третiй правил заповнення графи 29 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     Графа не заповнюється:

     при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених громадянами товарiв;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування;

(абзац шостий правил заповнення графи 29 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД.

Графа 30 "Мiсцезнаходження товарiв"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсце, у якому здiйснюється пред'явлення товарiв, а саме:

     для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код вiдповiдної зони митного контролю;

     в iнших випадках - вiдомостi про адресу вiдповiдного мiсця, у якому за погодженням митницi може бути здiйснено митний огляд задекларованих товарiв.

     Якщо Декларант бажає декларувати товар без пред'явлення митницi, у графi зазначається код "BD" i зазначаються вiдомостi про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу, у якому здiйснюється митне оформлення, у разi прийняття вiдповiдного рiшення митницi.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     у додатковiй декларацiї.

(правила заповнення графи 30 глави 1 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв - Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     В окремих графах 31 МД зазначаються вiдомостi про:

     товари, обсяги яких визначенi в рiзних лiцензiях або iнших документах (що встановлюють кiлькiсть товарiв), виданих державними органами вiдповiдно до законодавчих актiв для митного оформлення цих товарiв;

     складовi комплектних об'єктiв, зазначенi в рiзних позицiях контрольного списку;

     товари, перемiщенi стацiонарними засобами транспортування за рiзними актами приймання-передавання;

     товари з однаковим кодом згiдно з УКТ ЗЕД, якi мають рiзнi країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок вивiзного мита;

     товари, якi декларувались за рiзними тимчасовими чи перiодичними МД, оформленими одним митним органом в межах одного зовнiшньоекономiчного договору й одного митного режиму, на якi згiдно з частиною п'ятою статтi 261 Митного кодексу України подається одна додаткова декларацiя.

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначаються найменування та звичайний торговельний опис, що дає змогу iдентифiкувати та класифiкувати товар (фiзичнi характеристики товару в обсязi, достатньому для однозначного вiднесення його до коду згiдно з УКТ ЗЕД, у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 МД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення): наприклад, комплектнiсть або завершенiсть (зiбраний/незiбраний), кiлькiсний та якiсний склад (матерiал, речовина, сумiш, сполука тощо), основнi властивостi товару (призначення, розмiр, розфасування, пакування тощо).

     Не допускається перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТ ЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     В окремих випадках зазначення вiдомостей пiд номером 1 здiйснюється з такими особливостями:

     якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТ ЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товару, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть;

     при перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються вiдомостi про такi носiї, а також про iнформацiю, що на них розмiщена;

     при декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться опис товару згiдно з товаросупровiдними документами;

     при декларуваннi складових комплектного об'єкта вчиняється запис: "Складова комплектного об'єкта", зазначаються найменування комплектного об'єкта, складова якого декларується, та найменування складової комплектного об'єкта, що дає змогу iдентифiкувати її з вiдомостями контрольного списку;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення та реекспорту зазначаються iдентифiкацiйнi ознаки товарiв.

     Якщо у графi 33 МД код товару згiдно з УКТ ЗЕД зазначається на рiвнi десяти знакiв, в окремих полях електронної МД або у разi використання МД на паперовому носiї - електронної копiї МД на паперовому носiї без зазначення у паперовому примiрнику зазначаються за формою "електронного iнвойсу" в розрiзi кожного найменування товару вiдомостi, необхiднi для iдентифiкацiї товарiв, що є в наявностi:

     найменування товару (згiдно з рахунком або iншим документом, що визначає вартiсть товару);

     артикул (марка, модель, сорт, тип, тощо);

     найменування торговельної марки (за наявностi у товаросупровiдних та комерцiйних документах) (зазначається повнiстю без будь-яких скорочень; якщо оригiнальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, в якiй використовується латинський алфавiт, то в графi таке найменування зазначається латинськими лiтерами);

     виробник (за наявностi у товаросупровiдних та комерцiйних документах);

     лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару (за бажанням Декларанта);

     кiлькiсть (в одиницях вимiру згiдно з рахунком або iншим документом, що визначає вартiсть товару);

     код одиницi вимiру за рахунком або iншим документом, що визначає вартiсть товару, згiдно з класифiкатором одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй;

     цiна за одиницю товару (у валютi, в якiй складено рахунок або iнший документ, який визначає вартiсть товару);

     вартiсть задекларованої кiлькостi одиниць (у валютi, в якiй складено рахунок або iнший документ, який визначає вартiсть товару);

     для товарiв, вiдносно яких законодавством визначена iнформацiя, необхiдна для iдентифiкацiї та/або класифiкацiї таких товарiв, - передбачена вiдповiдними актами законодавства iнформацiя про товар, у тому числi у виглядi кодiв.

     При цьому у разi використання МД на паперовому носiї в паперовому примiрнику МД зазначається: "Див. "електронний iнвойс".

     Якщо Декларант не володiє iнформацiєю про характеристику товару, передбачену формою "електронного iнвойсу" (крiм необхiдної для iдентифiкацiї та/або класифiкацiї товарiв iнформацiї, передбаченої законодавством), або володiє iнформацiєю про вiдсутнiсть у товару вiдповiдної характеристики (наприклад, торговельної марки), у вiдповiдному полi "електронного iнвойсу" зазначається "нема даних". Якщо торговельна марка вiдсутня у класифiкаторi торговельних марок, зазначається "Iнша".

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 МД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць та код вiдповiдно до класифiкатора видiв упаковок, найбiльш наближений до характеристик упаковки вантажного мiсця. Якщо графа 6 МД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 МД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi, через знак "/", зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з класифiкатором типiв контейнерiв, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй МД;

     "3", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, а також товари, що не декларуються в цiй МД;

     "4", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй МД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 МД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0". Якщо графа 19 МД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 4 зазначаються:

     у перiодичнiй МД - чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв) перiоду дiї перiодичної МД;

     у додатковiй декларацiї на товари, перемiщенi через митний кордон України за перiодичною МД, - чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця, за який подається додаткова декларацiя, й останнiх двох цифр року;

     у МД вiдповiдно до митного режиму тимчасового вивезення - шестизначне число, що складається з числа, порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року кiнцевої дати заявленого Декларантом строку перебування товарiв у цьому режимi.

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 МД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТ ЗЕД.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, щодо якого митним органом вiдповiдно до встановленого порядку оформлено рiшення про визначення коду комплектного об'єкта згiдно з УКТ ЗЕД, зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД комплектного об'єкта.

     При перемiщеннi через митний кордон товару як носiя результатiв виконаних робiт зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД такого носiя.

     У тимчасовiй МД, якщо Декларант не володiє точними вiдомостями про код товару згiдно з УКТ ЗЕД, у графi зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД товарної пiдкатегорiї, для якої передбачена найбiльша ставка вивiзного мита, з тих кодiв, у яких може класифiкуватись товар.

     При декларуваннi товарiв у передбачених Митним кодексом України випадках за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД, якому вiдповiдає найбiльша ставка мита, у графi зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД товарної пiдкатегорiї, для якої передбачена найбiльша ставка вивiзного мита, з тих кодiв, у яких можуть класифiкуватись товари.

     Код товару згiдно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибiр Декларанта на рiвнi перших чотирьох знакiв у перiодичнiй МД, якщо товарна позицiя згiдно з УКТ ЗЕД, в якiй класифiкується товар, не включає товарiв, на якi встановлено вивiзне (експортне) мито, та зазначення коду товару в такiй кiлькостi знакiв дозволяє перевiрити дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання.

     Код товару згiдно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибiр Декларанта на рiвнi перших шести знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України;

     при реекспортi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України;

     при декларуваннi припасiв, що постачаються на транспортний засiб комерцiйного призначення, експлуатантом якого є нерезидент;

     при декларуваннi товарiв у митний режим митного складу.

     У п'ятому пiдроздiлi графи проставляється:

     "0", якщо товар не пiдлягає експортному контролю;

     "1", якщо товар внесений до спискiв товарiв вiйськового призначення чи подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, та вивезення такого товару за межi митної територiї України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України;

     "3", якщо товар не внесений до спискiв товарiв вiйськового призначення чи подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, але вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" вивезення такого товару за межi митної територiї України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України.

     П'ятий пiдроздiл не заповнюється у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв.

Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графi 31 МД i класифiкованого згiдно з УКТ ЗЕД у графi 33 МД.

     Якщо представленi документи не вказують на конкретну країну походження товару, а мiстять iнформацiю про походження товару з країн Європейського Спiвтовариства, то в графi зазначається "EU".

     Якщо документи вказують на країни походження товарiв, якi належать до Європейського Спiвтовариства, але законодавством не передбачена необхiднiсть визначення конкретної країни походження товару, допускається зазначення коду "EU".

     Якщо країна походження - невiдома, то в графi зазначається "00".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 МД, згiдно з товаросупровiдними документами. Якщо у вiдомостях про вагу брутто, що мiстяться в товаросупровiдних документах, є розбiжностi, то вiдомостi зазначаються згiдно з одним з таких документiв на вибiр Декларанта або визначенi за результатами зважування.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     у тимчасовiй МД на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб, перiодичнiй МД;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв.

Графа 36 "Преференцiя"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, на якi встановлено вивiзне мито.

     У графi зазначається вiдповiдно до класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита тризначний цифровий код пiльги в обкладеннi товару вивiзним митом, передбаченої законодавством щодо товару, описаного в графi 31 МД i класифiкованого в графi 33 МД. При вiдсутностi вiдповiдних пiльг у графi проставляється "000".

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до класифiкатора митних режимiв, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим - вiдсутнiй, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     При реекспортi продуктiв переробки, отриманих у результатi переробки на митнiй територiї України еквiвалентних українських товарiв, третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     При помiщеннi в митний режим переробки за межами митної територiї України еквiвалентних українських товарiв, третьою та четвертою цифрами коду проставляється код митного режиму iмпорту продуктiв переробки, одержаних з iноземних еквiвалентних товарiв.

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 МД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше) згiдно з товаросупровiдними документами. Якщо у вiдомостях про вагу нетто, що мiстяться в товаросупровiдних документах, є розбiжностi, то вiдомостi зазначаються згiдно з одним з таких документiв на вибiр Декларанта або визначенi за результатами зважування.

     Для товару, що перемiщується в первиннiй тарi (упаковцi), що невiддiльна вiд товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхiдними для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     У перiодичнiй МД зазначається в кiлограмах вага товару, на яку оформлено перiодичну МД.

     У тимчасовiй МД на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб, зазначається орiєнтовна вага товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних, товарно-транспортних документiв.

     Графа не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї.

Графа 39 "Квота"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, щодо яких установленi кiлькiснi обмеження.

     У графi зазначається в одиницях вимiру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згiдно з одержаною лiцензiєю. Задекларована партiя товару не враховується при визначеннi залишку товару за квотою.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя / Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував iнший митний режим або поданню МД передувало оформлення, тимчасової або перiодичної МД.

     У графi зазначаються вiдомостi про попереднiй документ, у тому числi той, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть МД. Якщо товари, що декларуються, послiдовно розмiщувалися в кiлькох митних режимах, то в графi зазначаються вiдомостi про МД або iнший документ, що використовувався замiсть МД, за якою (яким) цi товари розмiщувалися в останнiй митний режим, що передує заявленому.

     Вiдомостi зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документа вiдповiдно до класифiкатора документiв, далi через знак "/" проставляються номер i дата документа, через знак "/" - номер товару у МД або специфiкацiї (при декларуваннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення на пiдставi книжки (карнета) АТА у вищенаведеному порядку зазначаються вiдомостi про книжку (карнет) АТА, згiдно з якою (яким) цi товари вивозились у митному режимi тимчасового вивезення, i номер товару в книжцi (карнетi) АТА).

     При реекспортi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, у вищенаведеному порядку зазначаються вiдомостi про МД, згiдно з якою (якими) у митний режим переробки на митнiй територiї України помiщувались товари, використанi для отримання цих продуктiв переробки, та номер (номери) товару (товарiв) у такiй (таких) МД. При реекспортi продуктiв переробки, отриманих у результатi переробки на митнiй територiї України еквiвалентних українських товарiв, вiдомостi про МД вiдповiдно до митного режиму переробки на митнiй територiї України не зазначаються.

     У разi помiщення в митний режим переробки за межами митної територiї України еквiвалентних українських товарiв зазначаються вiдомостi про МД вiдповiдно до митного режиму iмпорту на продукти переробки, одержанi з iноземних еквiвалентних товарiв.

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для зазначеного в графi 33 МД коду товарної пiдкатегорiї УКТ ЗЕД передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру вiдповiдно до класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, через знак "/" - кiлькiсть товару в цiй одиницi вимiру.

     У випадку декларування складових комплектного об'єкта передбаченi правилами заповнення цiєї графи вiдомостi вносяться до графи при декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта.

     У перiодичнiй МД зазначаються вiдомостi про кiлькiсть товару, на яку оформлено перiодичну МД.

     У тимчасовiй МД на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб, зазначається орiєнтовна кiлькiсть товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних, товарно-транспортних документiв.

     Графа не заповнюється:

     якщо для товару, заявленого в графi 31 МД, УКТ ЗЕД не передбачено додаткової одиницi вимiру або в графi 33 МД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТ ЗЕД;

     при декларуваннi складових комплектного об'єкта, крiм останньої партiї.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi з точнiстю до чотирьох знакiв у дробовiй частинi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi, в якiй складенi рахунки або iншi документи, що визначають вартiсть товару.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Графа не заповнюється при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених громадянами товарiв.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя / Поданi документи / Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються вiдомостi про необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення документи:

     рахунок або iнший документ, що визначає вартiсть товару;

     визначенi пунктами 7 - 9 частини восьмої статтi 257 Митного кодексу України;

     визначенi пунктами 1 - 11 частини третьої статтi 335 Митного кодексу України;

     попереднi рiшення вiдповiдно до частини четвертої статтi 23 Митного кодексу України;

     документи про походження товару вiдповiдно до частини другої статтi 43 Митного кодексу України.

     Вiдомостi щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за такою схемою: код документа згiдно з класифiкатором документiв, через пробiл - номер документа, дата та (за наявностi даних) кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     Якщо документу вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв реквiзити документiв, якi стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй МД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi МД i в додаткових аркушах цiєї МД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При внесеннi до графи вiдомостей про документи, якi вiдповiдно до Митного кодексу України не подаються митному органу одночасно з МД та зберiгаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d".

     При внесеннi до графи вiдомостей про документ, який надавався митному органу в попереднiх випадках митного оформлення товарiв iз застосуванням МД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

     При поданнi МД на товари, митне оформлення яких за ранiше поданою до оформлення МД не було завершено з наданням вiдмови в прийняттi митної декларацiї або митному оформленнi, в графi зазначаються вiдомостi про вiдповiдну картку вiдмови.

     Вiдомостi про декларацiї митної вартостi, лiцензiї на право здiйснення митної брокерської дiяльностi, документ, що пiдтверджує повноваження на декларування агента з митного оформлення, який склав МД, та його паспортнi документи, а також документи, вiдомостi про якi наведено в графi 40 МД, до графи не вносяться.

     Якщо при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України залiзничним транспортом до подання МД для оформлення номер залiзничної накладної - невiдомий, то вiдомостi про такий документ до графи не вносяться.

     У перiодичнiй МД зазначаються вiдомостi тiльки про такi документи щодо дотримання вимог законодавства з питань застосування заходiв нетарифного регулювання, якi свiдчать про дотримання лише таких iз вищезазначених вимог, що згiдно iз законодавством повиннi бути дотриманi до моменту завантаження товару на транспортний засiб. Вiдомостi про товарно-транспортнi документи при цьому в графi не зазначаються.

     При вивезеннi за межi митної територiї України за перiодичною МД товарiв залiзничним або автомобiльним транспортом, а також якщо при вiдправленнi товарiв залiзничним транспортом вiдомостi про номер залiзничного вагона або платформи, яким (якою) вiдправлено товари, та вiдповiднi залiзничнi накладнi не зазначались у МД у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї, такi вiдомостi (зокрема, про товарно-транспортний документ, за яким (якими) вiдправлено товари) подаються Декларантом пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формi Реєстру згiдно з пiдпунктом 4.11 пункту 4 роздiлу I цього Порядку. Якщо не зазначались тiльки номери накладних, iнформацiя не подається.

     При ордерних поставках та у тимчасовiй МД зазначаються вiдомостi тiльки про документи, що можуть бути представленi Декларантом на момент подання МД, при цьому обов'язково зазначаються вiдомостi про документи, якi пiдтверджують дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання.

     У МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв, зазначаються номери МД, оформлених вiдповiдно до митного режиму реекспорту на вiдповiднi продукти переробки товарiв на митнiй територiї України.

     При митному оформленнi товарiв, що пiдлягають видам державного контролю, здiйснення яких засвiдчується вiдбитками штампiв на товаросупровiдних (товарно-транспортних) документах, у разi наявностi на момент подання МД до митного оформлення на товаросупровiдних (товарно-транспортних) документах вiдбитка штампа, якому присвоєний окремий код згiдно з класифiкатором документiв, у графi зазначаються:

     код документа - код згiдно з класифiкатором документiв вiдбитка такого штампа;

     вiдомостi про документ - код згiдно з класифiкатором документiв документа, у якому цей вiдбиток проставлено (якщо подаються декiлька документiв, на яких проставлений вiдбиток штампа контролюючого органу, то запис у графi про проведення вiдповiдного контролю проводиться тiльки один раз);

     дата документа - дата документа (одного з документiв за вiдповiдним кодом), у якому цей вiдбиток проставлено. Якщо на момент подання МД дата документа - невiдома, то зазначається дата подання МД.

Графа 45 "Коригування"

     Графа заповнюється у разi сплати вивiзного мита або застосування заходiв забезпечення його сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України митна вартiсть товару.

Графа 46 "Статистична вартiсть"

     У графi зазначається у валютi України подiлене на 1000 й округлене до п'яти знакiв у дробовiй частинi:

     значення митної вартостi товару, наведене в графi 45 МД, якщо графа 45 МД заповнюється;

     значення фактурної вартостi товару, наведене в графi 42 МД, перераховане у валюту України за курсом, указаним у графi 23 МД, в iнших випадках.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною, тимчасовою МД;

     при декларуваннi товарiв у митний режим митного складу, вiльної митної зони;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     при зворотному вивезеннi товарiв, тимчасово ввезених громадянами.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     Графа заповнюється у разi сплати (необхiдностi застосування заходiв забезпечення сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України) вивiзного мита та/або сплати плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (далi - плата), за МД.

     У графi наводяться вiдомостi про нарахування митних платежiв. Вiдомостi про нарахування плати наводяться тiльки в ЄАД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     при нарахуваннi плати - кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених МД;

     при нарахуваннi вивiзного мита:

     за адвалорною ставкою - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 МД;

     за специфiчною ставкою - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiрювання та облiку.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     при нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати;

     при нарахуваннi вивiзного мита - установлений законодавством розмiр ставки вивiзного мита.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вивiзного мита чи плати. Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування плати можуть зазначатись у графi посадовою особою митного органу (при електронному декларуваннi - в електроннiй МД, а у МД на паперовому носiї - вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї МД). У МД на паперовому носiї такий запис вiзується пiдписом особи, яка склала МД.

     У додатковiй декларацiї, поданню якої передувало оформлення тимчасової МД зi сплатою митних платежiв або МД, заповненої у звичайному порядку, у визначених Митним кодексом України випадках, у разi якщо додатково наданi вiдомостi стали пiдставою для перерахунку вивiзного мита, вiдображення сум вивiзного мита здiйснюється окремими рядками, а саме:

     вивiзне мито, нараховане за тимчасовою МД або МД, заповненою у звичайному порядку;

     вивiзне мито, нараховане за додатковою декларацiєю;

     рiзниця мiж сумами вивiзного мита, нарахованими за тимчасовою МД або МД, заповненою у звичайному порядку, та додатковою декларацiєю, що пiдлягає сплатi або поверненню.

     При цьому вiдомостi про розрахунки, необхiднi для обчислення суми вивiзного мита, що пiдлягає сплатi (поверненню), зазначаються в окремих полях електронної МД або електронної копiї МД без наведення в паперовому примiрнику, а в графi наводяться вiдомостi про нарахування митних платежiв, що пiдлягають сплатi (поверненню) за цiєю МД.

     У додаткових аркушах права нижня частина графи 47 не заповнюється.

Графа B "Подробицi розрахункiв"

     Графа заповнюється, якщо сплачуються вивiзне мито та/або плата або здiйснюється забезпечення сплати вивiзного мита вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi зазначаються:

     код виду платежу вiдповiдно до класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за ЄАД i кожним додатковим аркушем МД, що пiдлягає перерахуванню до державного бюджету, або на яку надано забезпечення сплати митних платежiв;

     якщо митним органом вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв - код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи (вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код за ЄДРПОУ), або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi); якщо митним органом не вiдкрито картки - особового рахунку платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     у разi забезпечення сплати митних платежiв шляхом надання гарантом фiнансової гарантiї у виглядi документа, зазначається код за ЄДРПОУ гаранта та номер (номери) вiдповiдних гарантiйних документiв (можуть зазначатись у графi посадовою особою митного органу при електронному декларуваннi - в електроннiй МД, а у МД на паперовому носiї - вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї МД).

     Якщо за вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв Декларанта в сумi, необхiднiй для сплати нарахованого мита та/або плати у повному обсязi, сплата такого платежу здiйснюється частково за рахунок коштiв уповноваженої особи, то вiдповiдний рядок МД на паперовому носiї перекреслюється; при цьому особою, яка склала МД, вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату мита або плати, якi засвiдчуються печаткою уповноваженої особи. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї МД.

     Якщо вiдомостi про нарахування плати в графi 47 МД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B МД вiдомостi про цю плату також заносяться посадовою особою митного органу.

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Графа заповнюється при розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу, а також якщо товари, що помiщуються в обраний митний режим, зберiгатимуться на складi митного органу або на митному складi.

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдповiдний склад, вiльну митну зону або магазин безмитної торгiвлi за такою схемою:

     А/Б,

     де А - код типу складу (вiльної митної зони, магазину безмитної торгiвлi), а саме:

     1 - митний склад;

     5 - магазин безмитної торгiвлi;

     6 - склад митного органу;

     7 - вiльна митна зона;

     Б - вiдомостi про склад, вiльну митну зону або магазин безмитної торгiвлi:

     номер, за яким особу включено до реєстру осiб, яким надано дозвiл на вiдкриття та експлуатацiю митного складу, вiльної митної зони або магазину безмитної торгiвлi;

     код згiдно з Класифiкатором митних органiв пiдроздiлу митного органу, на який покладено обов'язок щодо здiйснення контролю за вiдповiдним складом митного органу.

(абзац одинадцятий правил заповнення графи 49 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 50 "Принципал"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У графi згiдно з додатком до цього Порядку зазначаються вiдомостi про перевiзника (експедитора) товарiв, задекларованих у МД, номер його телефону в мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора мобiльного зв'язку) та вiдомостi про особу, що приймає задекларованi товари до перевезення: прiзвище, iнiцiали, серiя та номер паспорта (для громадян нерезидентiв: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), громадянство, реквiзити паспортного документа або документа, що його замiнює).

     При вiдправленнi товарiв автомобiльним транспортом iз застосуванням книжки МДП додатково зазначається iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер держателя книжки МДП, який вiдповiдно до норм Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (далi - Конвенцiя МДП) присвоюється держателю гарантiйним об'єднанням країни реєстрацiї та вказується у графi 3 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП та графi 4 вiдривних аркушiв.

     При залiзничних перевезеннях зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення.

     Графа не заповнюється:

     у перiодичнiй МД (крiм товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), додатковiй декларацiї;

(абзац шостий правил заповнення графи 50 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     при декларуваннi товарiв у митнi режими безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони;

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi, супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, вантажобагажi;

(абзац дев'ятий правил заповнення графи 50 глави 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     при перемiщеннi товарiв через митний кордон України громадянами.

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Графа заповнюється, якщо Митним кодексом України передбачена необхiднiсть надання забезпечення сплати митних платежiв.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається розмiр гарантiйної суми, що не пiдлягає поверненню (пiдлягає сплатi) у разi невиконання зобов'язання, забезпеченого фiнансовою гарантiєю.

     У правому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код згiдно з класифiкатором заходiв гарантування заходу гарантування та виду фiнансової гарантiї, обраних Декларантом.

Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються згiдно з пунктом 3 додатка до цього Порядку данi про мiсцезнаходження особи, вiдомостi про яку зазначенi в графi 14 МД, та фiзичну особу, яка безпосередньо склала МД: прiзвище, iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi) та особистий пiдпис.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора мобiльного зв'язку) номер телефону особи, яка склала МД, та електронна адреса, що використовується для передавання електронних МД та iнших електронних документiв митним органам i отримання вiд митних органiв зворотної iнформацiї.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою Декларанта, яка мiстить код за ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на додаткових аркушах МД та у правому нижньому кутi на всiх аркушах специфiкацiї.

     Вимоги щодо проставлення вiдбиткiв печаток та особистих пiдписiв поширюються на випадки застосування МД на паперовому носiї.

2. Помiщення товарiв у митнi режими iмпорту, реiмпорту, переробки на митнiй територiї України, тимчасового ввезення, знищення або руйнування, вiдмови на користь держави та помiщення iноземних товарiв у митнi режими митного складу, вiльної митної зони, безмитної торгiвлi

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором типiв декларацiй.

     У другому та третьому пiдроздiлах зазначаються коди митного режиму та типу декларацiї згiдно з класифiкаторами митних режимiв i типiв декларацiй вiдповiдно.

     У попереднiй МД для ввезення, перiодичнiй МД другий пiдроздiл не заповнюється.

(правила заповнення графи 1 глави 2 роздiлу II доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника.

     Якщо перемiщення товарiв здiйснювалось послiдовно за декiлькома товарно-транспортними документами, в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка є вiдправником згiдно з першим iз зазначених документiв.

     Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), нерезидент - сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) не є вiдправником, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     У перiодичнiй, попереднiй МД для ввезення, а також якщо з урахуванням особливостей умов поставки товарiв вiдповiдно до правил Iнкотермс вiдправником у транспортному документi вказаний резидент, вiдомостi про вiдправника зазначаються вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту). За вiдсутностi в зазначених випадках у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) або iншому документi, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), вiдомостей про вiдправника у графi зазначаються вiдомостi тiльки про нерезидента, що уклав такий договiр або iнший документ.

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги зазначаються вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги. Якщо донор гуманiтарної допомоги доручає пiдприємству-виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi вiдправити за його дорученням вантаж на митну територiю України, то в графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу, якщо в товарно-транспортному документi на перевезення вiдправником указаний iноземний експедитор, у графу вносяться вiдомостi про такого експедитора.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначаються вiдомостi про такого експлуатанта, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукцiї морського промислу.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД у графi зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком до цього Порядку. Для нерезидентiв найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження чи прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання зазначаються вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), а в разi вiдсутностi таких даних у зазначених документах - вiдповiдно до товарно-транспортного документа на перевезення.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

     У додаткових аркушах МД графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв ЄАД i додаткових аркушiв.

     Наприклад, якщо використовуються ЄАД та два комплекти додаткових аркушiв, то в ЄАД зазначається "1/3", у першому комплектi додаткових аркушiв - "2/3", у другому комплектi додаткових аркушiв - "3/3".

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до МД комплектiв доповнень, складених Декларантом, i через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення та не використовується специфiкацiя, то зазначається "1/0".

     Якщо доповнення та специфiкацiя не використовуються, то зазначається "0/0".

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у МД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 МД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у МД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у МД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється:

     якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць (крiм випадкiв перемiщення товарiв навалом у разi можливостi виокремлення вантажних мiсць);

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     у перiодичнiй МД, додатковiй декларацiї та попереднiй МД для ввезення.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням Декларанта зазначається наданий ним порядковий номер МД.

Графа 8 "Одержувач"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача.

     У перiодичнiй, попереднiй МД для ввезення у графi зазначаються вiдомостi про одержувача вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), а за вiдсутностi зазначених вiдомостей у такому договорi або iншому документi - про резидента, що уклав такий договiр або iнший документ.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони у графi зазначаються вiдомостi про утримувача магазину безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначаються вiдомостi про такого експлуатанта.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД у графi зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     При змiнi митного режиму товарiв, розмiщених у митних режимах безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу зазначаються вiдомостi про особу, вказану в графi 9 МД.

     При ввезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами зазначаються вiдомостi про одержувача (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком до цього Порядку.

     У додаткових аркушах графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комiсiї, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про комiсiонера, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про комiтента.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) консигнацiї та пов'язаним з ним договором купiвлi-продажу, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про резидента-покупця, вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про резидента-консигнатора.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про довiрителя (суб'єкта, якого представляє агент).

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги в графi зазначаються вiдомостi про одержувача гуманiтарної допомоги з Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу у графу вносяться вiдомостi про утримувача вiдповiдного митного складу або вiльної митної зони.

     В iнших випадках (зокрема якщо вiдповiдно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатись товарами на митнiй територiї України) зазначаються вiдомостi про вiдповiдну особу, яка згiдно з вимогами законодавства України вчиняє вiд свого iменi юридично значущi дiї щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     Особи (крiм громадян), вiдомостi про яких зазначаються в цiй графi, повиннi перебувати на облiку в митних органах.

     При тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України громадянами зазначаються вiдомостi про громадянина, який надає зобов'язання про зворотне вивезення товарiв.

     В iнших випадках при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України. Якщо такий громадянин є вповноваженою особою iншого громадянина i дiє на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення (довiреностi), у графi зазначаються вiдомостi про такого iншого громадянина-довiрителя.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком до цього Порядку.

Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни мiсцезнаходження особи, вiдомостi про яку зазначенi в графi 2 МД, а якщо в графi 2 зазначенi вiдомостi про двох осiб (у графi та в доповненнi до МД з посиланням на графу 2), то про особу, вiдомостi про яку наведенi в доповненнi до МД з посиланням на графу 2.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент;

     при декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД.

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     Графа заповнюється у разi сплати митних платежiв або застосування заходiв забезпечення їх сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України сума наведених у графах 45 ЄАД i додаткових аркушiв митних вартостей задекларованих товарiв (або сума митних вартостей за ЄАД i аркушами специфiкацiї).

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатка до цього Порядку наводяться вiдомостi про:

     декларанта, якщо товари декларуються декларантом;

     уповноважену особу, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

     Якщо товари, що перемiщуються через митний кордон України iншою особою, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серiя й номер лiцензiї на провадження митної брокерської дiяльностi та дата її видачi.

Графа 15 "Країна вiдправлення/експорту"

     При ввезеннi товарiв з територiї вiльної митної зони на митну територiю України, ввезеннi продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначається: "Україна".

     В iнших випадках графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту наводиться українською мовою коротка назва країни, з якої товари вiдправленi в Україну. Якщо перемiщення товарiв здiйснювалось послiдовно за декiлькома товарно-транспортними документами, в графi зазначаються вiдомостi про країну вiдправлення згiдно з першим iз зазначених документiв. У разi вiдсутностi на момент подання перiодичної МД iнформацiї про країну вiдправлення в графi зазначається коротка назва вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту торговельної країни.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД.

Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни, назва якої зазначена в графi 15.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при
вiдправленнi/прибуттi"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi призначення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб. Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, ручнiй поклажi, супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, вантажобагажi, стацiонарними засобами транспортування;

     якщо МД заповнюється на моторний транспортний засiб як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     у попереднiй МД для ввезення, перiодичнiй МД, додатковiй декларацiї на товари, випущенi митним органом за перiодичною МД;

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари.

Графа 19 "Контейнер"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу ввезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб перевезення товарiв.

     Графа не заповнюється в перiодичнiй МД.

Графа 20 "Умови поставки"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) купiвлi-продажу (крiм випадкiв декларування товарiв, що перемiщуються в межах зазначених договорiв на безоплатнiй основi, та перемiщення товарiв громадянами), та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У першому пiдроздiлi графи наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з класифiкатором умов поставки.

     Якщо зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) передбачено iншi умови поставки, нiж тi, що визначенi цим класифiкатором, то зазначається скорочене лiтерне найменування умов поставки, найбiльш наближених до умов, передбачених у договорi (контрактi).

     У другому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни, на територiї якої мiститься географiчний пункт доставки товарiв, через пробiл - назва цього географiчного пункту.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, у другому пiдроздiлi графи зазначається вiдповiдно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарiв.

     Графа не заповнюється при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу.

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) здiйснюється перетин митного кордону при ввезеннi товарiв на митну територiю України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб. Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, ручнiй поклажi, супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, вантажобагажi, стацiонарними засобами транспортування;

     якщо МД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною, попередньою МД для ввезення.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до класифiкацiї валют лiтерний код валюти, у якiй складено рахунки-фактури (iнвойси) або iншi документи, якi визначають вартiсть товару.

     Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформi або iншому документi, який визначає вартiсть товару.

     При здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi в лiвому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код згiдно з класифiкацiєю валют валюти оцiнки товарiв, яка вiдповiдно до Класифiкатора iноземних валют вiднесена до вiльно конвертованої валюти.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається сума наведених у графах 42 ЄАД i додаткових аркушiв МД фактурних вартостей задекларованих товарiв у валютi, код якої зазначений у лiвому пiдроздiлi графи (або сума фактурних вартостей за ЄАД i аркушами специфiкацiї).

     Якщо у фактурну вартiсть товарiв включенi також понесенi продавцем витрати на транспортування, навантаження, страхування тощо, якi визначенi в рахунку в iншiй валютi нiж та, в якiй визначена вартiсть товару, то їх значення перераховується у валюту, зазначену в лiвому пiдроздiлi графи, за курсом вiдповiдно до курсiв гривнi до цих iноземних валют, установлених Нацiональним банком України на дату подання декларацiї до оформлення.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу, вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел.

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД, установлений Нацiональним банком України на дату подання декларацiї до оформлення.

     У додатковiй декларацiї до тимчасової МД зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД, установлений Нацiональним банком України на дату подання до оформлення тимчасової МД.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу, вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел.

Графа 24 "Характер угоди"

     Графа заповнюється у разi здiйснення грошових розрахункiв за товар i товарообмiнних операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту) згiдно з класифiкатором характерiв угод.

     Якщо характер договору (контракту) не визначений класифiкатором характерiв угод, то в лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає позицiї "Iнше".

     У правому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти розрахунку вiдповiдно до класифiкацiї валют. Якщо валюта розрахунку не внесена до класифiкацiї валют або невiдома, проставляється код "000".

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу крiм помiщення у вказанi митнi режими товарiв, ввезених на митну територiю України згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором купiвлi-продажу, стороною якого є резидент;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами;

     у перiодичнiй МД, попереднiй МД для ввезення.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором видiв транспорту виду транспортного (транспортних) засобу (засобiв), на якому (яких) здiйснюється перетин митного кордону при ввезеннi товарiв на митну територiю України, або вiдповiдної комбiнацiї транспортних засобiв.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором видiв транспорту виду транспорту транспортного (транспортних) засобу (засобiв), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi призначення, або вiдповiдної комбiнацiї транспортних засобiв.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях зазначаються найменування митницi та код згiдно з Класифiкатором митних органiв структурного пiдроздiлу митницi, в зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя).

(правила заповнення графи 27 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     Графа заповнюється у разi здiйснення грошових розрахункiв за товар.

     У графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) окремими рядками вiдомостi про уповноваженi банки особи, яка здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом):

     код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

     найменування банку;

     код (МФО) банку.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу крiм помiщення у вказанi митнi режими товарiв, ввезених на митну територiю України згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором купiвлi-продажу, стороною якого є резидент;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами;

     у перiодичнiй МД, попереднiй МД для ввезення.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митницi i код пункту пропуску, через який товари ввозяться в Україну.

(абзац другий правил заповнення графи 29 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування, зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке ввозяться товари.

(абзац третiй правил заповнення графи 29 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     Графа не заповнюється:

     при тимчасовому ввезеннi товарiв (крiм транспортних засобiв особистого користування) громадянами;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування;

(абзац шостий правил заповнення графи 29 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення неодноразового перемiщення через митний кордон України за однiєю МД.

Графа 30 "Мiсцезнаходження товарiв"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсце, у якому здiйснюється пред'явлення товарiв, а саме:

     для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код вiдповiдної зони митного контролю;

     в iнших випадках - вiдомостi про адресу вiдповiдного мiсця, у якому за погодженням митницi може бути здiйснено митний огляд задекларованих товарiв.

     У перiодичнiй або попереднiй МД зазначаються вiдомостi про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу. У попереднiй МД, яка мiстить всю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, а також при змiнi митного режиму переробки на митнiй територiї України або тимчасового ввезення на митний режим iмпорту зазначаються вiдомостi про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу у разi прийняття вiдповiдного рiшення митницi.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування;

     у додатковiй декларацiї на товари, оформленi за тимчасовою МД, додатковiй декларацiї на товари, випущенi митним органом за перiодичною МД, та додатковiй декларацiї для внесення змiн до МД, заповненої у звичайному порядку.

(правила заповнення графи 30 глави 2 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв - Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     В окремих графах 31 МД зазначаються вiдомостi про:

     товари за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах;

     складовi комплектних об'єктiв, зазначенi в рiзних позицiях контрольного списку;

     товари, обсяги яких визначенi в рiзних лiцензiях або iнших документах (що встановлюють кiлькiсть товарiв), виданих державними органами вiдповiдно до законодавчих актiв для митного оформлення цих товарiв;

     товари, перемiщенi стацiонарними засобами транспортування за рiзними актами приймання-передавання;

     товари з однаковим кодом згiдно з УКТ ЗЕД, якi мають рiзнi країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть;

     товари, що мають рiзну митну вартiсть за одиницю згiдно з рiшенням митного органу;

     товари, якi декларувались за рiзними тимчасовими, попереднiми чи перiодичними МД, оформленими одним митним органом в межах одного зовнiшньоекономiчного договору й одного митного режиму, на якi згiдно з частиною п'ятою статтi 261 Митного кодексу України подається одна додаткова декларацiя;

     товари, якi входять до партiї, що вiдповiдно до статтi 267 Митного кодексу України декларується для вiльного обiгу на митнiй територiї України за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД та до яких застосовуються передбаченi законом заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначаються найменування та звичайний торговельний опис, що дає змогу iдентифiкувати та класифiкувати товар (фiзичнi характеристики товару в обсязi, достатньому для однозначного вiднесення його до коду згiдно з УКТ ЗЕД, у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 МД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення): наприклад, комплектнiсть або завершенiсть (зiбраний/незiбраний), кiлькiсний та якiсний склад (матерiал, речовина, сумiш, сполука тощо), основнi властивостi товару (призначення, розмiр, розфасування, пакування тощо).

     Не допускається перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТ ЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     В окремих випадках зазначення вiдомостей пiд номером 1 здiйснюється з такими особливостями:

     якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТ ЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товару, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть;

     при перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються вiдомостi про такi носiї, а також про iнформацiю, що на них розмiщена;

     при декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться опис товару згiдно з товаросупровiдними документами;

     при декларуваннi складових комплектного об'єкта вчиняється запис: "Складова комплектного об'єкта", зазначаються найменування комплектного об'єкта, складова якого декларується, та найменування складової комплектного об'єкта, що дає змогу iдентифiкувати її з вiдомостями контрольного списку;

     при декларуваннi товарiв у митнi режими тимчасового ввезення та реiмпорту зазначаються iдентифiкацiйнi ознаки товарiв.

     Якщо у графi 33 МД код товару згiдно з УКТ ЗЕД зазначається на рiвнi десяти знакiв, в окремих полях електронної МД або у разi використання МД на паперовому носiї - електронної копiї МД на паперовому носiї без зазначення у паперовому примiрнику зазначаються за формою "електронного iнвойсу" в розрiзi кожного найменування товару вiдомостi, необхiднi для iдентифiкацiї товарiв, що є в наявностi:

     найменування товару (згiдно з рахунком або iншим документом, що визначає вартiсть товару);

     артикул (марка, модель, сорт, тип тощо);

     найменування торговельної марки (за наявностi у товаросупровiдних та комерцiйних документах) (зазначається повнiстю без будь-яких скорочень; якщо оригiнальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, в якiй використовується латинський алфавiт, то в графi таке найменування зазначається латинськими лiтерами);

     виробник (за наявностi у товаросупровiдних та комерцiйних документах);

     лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару (за бажанням Декларанта);

     кiлькiсть (в одиницях вимiру за рахунком або iншим документом, що визначає вартiсть товару);

     код одиницi вимiру за рахунком або iншим документом, що визначає вартiсть товару, згiдно з класифiкатором одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй;

     цiна за одиницю товару (у валютi, в якiй складено рахунок або iнший документ, що визначає вартiсть товару);

     вартiсть задекларованої кiлькостi одиниць (у валютi, в якiй складено рахунок або iнший документ, що визначає вартiсть товару);

     для товарiв, вiдносно яких законодавством визначена iнформацiя, необхiдна для iдентифiкацiї та/або класифiкацiї таких товарiв, - передбачена вiдповiдними актами законодавства iнформацiя про товар, у тому числi у виглядi кодiв.

     При цьому у разi використання МД на паперовому носiї в паперовому примiрнику МД зазначається: "Див. "електронний iнвойс".

     Якщо Декларант не володiє iнформацiєю про характеристику товару, передбачену формою "електронного iнвойсу" (крiм необхiдної для iдентифiкацiї та/або класифiкацiї товарiв iнформацiї, передбаченої законодавством), або володiє iнформацiєю про вiдсутнiсть у товару вiдповiдної характеристики (наприклад, торговельної марки), у вiдповiдному полi "електронного iнвойсу" зазначається "нема даних". Якщо торговельна марка вiдсутня у класифiкаторi торговельних марок, зазначається "Iнша".

     В окремих випадках у попереднiй МД для ввезення, якщо в графi 33 такої МД дозволяється проставлення вiдповiдних чотиризначних умовних кодiв, зазначається:

     "Дипломатичний вантаж" - при ввезеннi дипломатичних вантажiв (крiм консульської валiзи);

     "Мiжнароднi експрес-вiдправлення" - при ввезеннi товарiв у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     "Консолiдований вантаж" - при ввезеннi консолiдованих вантажiв;

     "Гуманiтарна допомога" - при ввезеннi товарiв гуманiтарної допомоги.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 МД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць та код вiдповiдно до класифiкатора видiв упаковок, найбiльш наближений до характеристик упаковки вантажного мiсця. Якщо графа 6 МД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 МД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з класифiкатором типiв контейнерiв, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй МД;

     "3", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, а також товари, що не декларуються в цiй МД;

     "4", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй МД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 МД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0". Якщо графа 19 МД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 4 зазначаються:

     у перiодичнiй МД - чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв) перiоду дiї перiодичної МД;

     у додатковiй декларацiї на товари, перемiщенi через митний кордон України за перiодичною МД, - чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця, за який подається додаткова декларацiя, й останнiх двох цифр року;

     у МД вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення - шестизначне число, що складається з числа, порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року кiнцевої дати заявленого Декларантом строку перебування товарiв у цьому режимi.

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 МД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТ ЗЕД.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, щодо якого митним органом вiдповiдно до встановленого порядку оформлено рiшення про визначення коду комплектного об'єкта згiдно з УКТ ЗЕД, зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД комплектного об'єкта.

     При перемiщеннi через митний кордон товару як носiя результатiв виконаних робiт зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД такого носiя.

     У тимчасовiй МД, якщо Декларант не володiє точними вiдомостями про код товару згiдно з УКТ ЗЕД, у графi зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД товарної пiдкатегорiї, для якої передбачена найбiльша ставка ввiзного мита, з тих кодiв, у яких може класифiкуватись товар.

     При декларуваннi товарiв у передбачених Митним кодексом України випадках за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД, якому вiдповiдає найбiльша ставка мита, у графi зазначається код згiдно з УКТ ЗЕД товарної пiдкатегорiї, для якої передбачена найбiльша ставка ввiзного мита, з тих кодiв, у яких можуть класифiкуватись товари.

     Код товару згiдно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибiр Декларанта на рiвнi перших чотирьох знакiв у попереднiй МД для ввезення та перiодичнiй МД у разi, якщо товарна позицiя згiдно з УКТ ЗЕД, в якiй класифiкується товар, не включає товарiв, при ввезеннi яких необхiдне забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України та зазначення коду товару в такiй кiлькостi знакiв дозволяє перевiрити дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання. У таких МД товари можуть декларуватись також на рiвнi коду товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД.

     В окремих випадках, якщо товари не пiдлягають забезпеченню сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України, у попереднiй МД для ввезення наводяться умовнi коди:

     "9902" - при ввезеннi дипломатичних вантажiв (крiм консульської валiзи);

     "9903" - при ввезеннi товарiв у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     "9904" - при ввезеннi консолiдованих вантажiв;

     "9905" - при ввезеннi товарiв гуманiтарної допомоги.

     Код товару згiдно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибiр Декларанта на рiвнi перших шести знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги (крiм товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах);

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України;

     при реiмпортi товарiв, що тимчасово вивозились за межi митної територiї України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України;

     при декларуваннi товарiв у митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу.

     У п'ятому пiдроздiлi графи проставляється:

     "0", якщо товар не пiдлягає експортному контролю;

     "1", якщо товар внесений до спискiв товарiв вiйськового призначення чи подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, та ввезення такого товару на митну територiю України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України;

     "2", якщо товар внесений до спискiв товарiв подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, але вiдповiдно до законодавства дозвiл або висновок Державної служби експортного контролю України при ввезеннi такого товару на митну територiю України не потрiбен;

     "3", якщо товар не внесений до спискiв товарiв вiйськового призначення чи подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, але вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" вивезення такого товару за межi митної територiї України потребує дозволу або висновку Державної служби експортного контролю України.

Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графi 31 МД та класифiкованого згiдно з УКТ ЗЕД у графi 33 МД.

     У попереднiй МД для ввезення зазначається визначений Декларантом на момент подання такої МД код країни походження.

     Якщо країна походження невiдома або сертифiкат про походження товару виданий на товар, виготовлений шляхом змiшування, iз визначенням походження складових, але без визначення походження кiнцевого товару, то в графi зазначається "00".

     Якщо документи не вказують на конкретну країну походження товару, а мiстять iнформацiю про походження товару з країн Європейського Спiвтовариства, то в графi зазначається "EU", крiм випадкiв, коли законодавством передбачена необхiднiсть визначення конкретної країни походження товару.

     Якщо документи вказують на країни походження товарiв, якi належать до Європейського Спiвтовариства, але законодавством не передбачена необхiднiсть визначення конкретної країни походження товару, допускається зазначення коду "EU".

     Графа не заповнюється при помiщеннi товарiв у митнi режими митного складу, вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу та знищення або руйнування.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 МД, згiдно з товаросупровiдними документами. Якщо у вiдомостях про вагу брутто, що мiстяться в товаросупровiдних документах, є розбiжностi, то вiдомостi зазначаються згiдно з одним з таких документiв на вибiр Декларанта або визначенi за результатами зважування.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     у тимчасовiй МД на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля розвантаження товарiв з транспортного засобу, перiодичнiй МД.

Графа 36 "Преференцiя"

     У графi зазначаються цифровi коди податкових пiльг вiдповiдно до класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, передбачених законодавством щодо товару, описаного в графi 31 МД та класифiкованого в графi 33 МД.

     Коди формуються за такою схемою:

     МММАААППП, де:

     МММ - код пiльги в обкладеннi товару ввiзним митом;

     ААА - код пiльги в обкладеннi товару акцизним податком;

     ППП - код пiльги в обкладеннi товару податком на додану вартiсть.

     В iнших випадках у графi проставляється "000000000".

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до класифiкатора митних режимiв, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою i четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У попереднiй МД для ввезення першими двома цифрами коду проставляється код митного режиму внутрiшнього транзиту.

(правила заповнення графи 37 глави 2 роздiлу II доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305, у зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим)

     При iмпортi продуктiв переробки, отриманих у результатi переробки за межами митної територiї України еквiвалентних iноземних товарiв, третьою i четвертою цифрами коду проставляється "00".

     При помiщеннi в митний режим переробки на митнiй територiї України еквiвалентних iноземних товарiв, третьою i четвертою цифрами коду проставляється код митного режиму реекспорту продуктiв переробки, одержаних з українських еквiвалентних товарiв.

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 МД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше) згiдно з товаросупровiдними документами. Якщо у вiдомостях про вагу нетто, що мiстяться в товаросупровiдних документах, є розбiжностi, то вiдомостi зазначаються згiдно з одним з таких документiв на вибiр Декларанта або визначенi за результатами зважування.

     Для товару, що перемiщується в первиннiй тарi (упаковцi), що невiддiльна вiд товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхiдними для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     Якщо на товар установлено специфiчну ставку ввiзного мита в грошовому розмiрi на одиницю ваги товару або комбiновану ставку зi специфiчною складовою в грошовому розмiрi на одиницю ваги товару та як розрахункова база використовується вага товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, то в графi незалежно вiд наявностi вiдомостей про вагу товару без будь-якої упаковки у маркуваннi товару чи документах, необхiдних для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, зазначається вага товару, описаного в графi 31 МД, з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     У перiодичнiй МД зазначається в кiлограмах вага товару, на яку оформлено перiодичну МД.

     У тимчасовiй МД на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля розвантаження товарiв з транспортного засобу, зазначається орiєнтовна вага товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних, товарно-транспортних документiв.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi електроенергiї;

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу.

Графа 39 "Квота"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, щодо яких установленi кiлькiснi обмеження.

     У графi зазначається в одиницях вимiру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згiдно з одержаною лiцензiєю. Задекларована партiя товару не враховується при визначеннi залишку товару за квотою.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя / Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував iнший митний режим або поданню МД передувало оформлення, тимчасової або перiодичної МД.

     У графi зазначаються вiдомостi про попереднiй документ, у тому числi той, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть МД. Якщо товари, що декларуються, послiдовно розмiщувалися в кiлькох митних режимах, то в графi зазначаються вiдомостi про МД або iнший документ, що використовувався замiсть МД, за якою (яким) цi товари розмiщувалися в останнiй митний режим, що передує заявленому.

     Вiдомостi зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документа вiдповiдно до класифiкатора документiв, далi через знак "/" проставляються номер i дата документа, через знак "/" - номер товару у МД або специфiкацiї (при декларуваннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на пiдставi книжки (карнета) АТА у вищенаведеному порядку зазначаються вiдомостi про книжку (карнет) АТА, згiдно з якою (яким) цi товари ввозились у митному режимi тимчасового ввезення, i номер товару в книжцi (карнетi) АТА).

     При реiмпортi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки за межами митної територiї України, зазначаються реквiзити МД, згiдно з якою (якими) у митний режим переробки за межами митної територiї України помiщувались товари, використанi для отримання цих продуктiв переробки, та номер (номери) товару (товарiв) у такiй (таких) МД. При iмпортi продуктiв переробки, отриманих у результатi переробки за межами митної територiї України еквiвалентних iноземних товарiв, вiдомостi про МД вiдповiдно до митного режиму переробки за межами митної територiї України не зазначаються.

     У разi помiщення в митний режим переробки на митнiй територiї України еквiвалентних iноземних товарiв, зазначаються вiдомостi про МД вiдповiдно до митного режиму iмпорту на продукти переробки, одержанi з еквiвалентних українських товарiв.

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для зазначеного в графi 33 МД коду товарної пiдкатегорiї УКТ ЗЕД передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру вiдповiдно до класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, через знак "/" - кiлькiсть товару в цiй одиницi вимiру.

     У випадку декларування складових комплектного об'єкта передбаченi правилами заповнення цiєї графи вiдомостi вносяться до графи при декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта.

     У перiодичнiй МД зазначаються вiдомостi про кiлькiсть товару, на яку оформлено перiодичну МД.

     У тимчасовiй МД на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля розвантаження товарiв з транспортного засобу, зазначається орiєнтовна кiлькiсть товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних, товарно-транспортних документiв.

     Графа не заповнюється:

     якщо для товару, заявленого в графi 31 МД, УКТ ЗЕД не передбачено додаткової одиницi вимiру або в графi 33 МД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТ ЗЕД;

     при декларуваннi складових комплектного об'єкта, крiм останньої партiї.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi з точнiстю до чотирьох знакiв у дробовiй частинi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi, в якiй складенi рахунки або iншi документи, якi визначають вартiсть товару.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт, у графi зазначається вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел.

Графа 43 "Метод визначення вартостi"

     Графа заповнюється в разi заявлення товарiв у митний режим iмпорту або в iнший, вiдмiнний вiд митного режиму iмпорту, митний режим, зi справлянням митних платежiв.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартостi, що використовувався.

     У разi наявностi чинного рiшення про коригування митної вартостi товарiв у правому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартостi, що використовувався митним органом.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя / Поданi документи / Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються вiдомостi про необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення документи:

     рахунок або iнший документ, що визначає вартiсть товару;

     визначенi пунктами 7 - 9 частини восьмої статтi 257 Митного кодексу України;

     визначенi пунктами 1 - 11 частини третьої статтi 335 Митного кодексу України;

     попереднi рiшення вiдповiдно до частини четвертої статтi 23 Митного кодексу України;

     документи про походження товару вiдповiдно до частини другої статтi 43 Митного кодексу України;

     попереднi МД, за якими не здiйснено випуску товарiв.

     Вiдомостi щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за такою схемою: код документа згiдно з класифiкатором документiв, через пробiл - номер документа, дата та (за наявностi даних) кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     Якщо документу вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв реквiзити документiв, якi стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй МД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi МД i в додаткових аркушах цiєї МД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При внесеннi до графи вiдомостей про документи, якi вiдповiдно до Митного кодексу України не подаються митному органу одночасно з МД та зберiгаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d".

     При внесеннi до графи вiдомостей про документ, який надавався митному органу в попереднiх випадках митного оформлення товарiв iз застосуванням МД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

     При поданнi МД на товари, митне оформлення яких за ранiше поданою до оформлення МД не було завершено з наданням вiдмови в прийняттi митної декларацiї або митному оформленнi, в графi зазначаються вiдомостi про вiдповiдну картку вiдмови.

     Вiдомостi про декларацiї митної вартостi, лiцензiї на право здiйснення митної брокерської дiяльностi, документ, що пiдтверджує повноваження на декларування агента з митного оформлення, який склав МД, та його паспортнi документи, а також документи, вiдомостi про якi наведено в графi 40 МД, до графи не вносяться.

     У перiодичнiй МД зазначаються вiдомостi тiльки про такi документи щодо дотримання вимог законодавства з питань застосування заходiв нетарифного регулювання, якi повиннi бути дотриманi до початку перемiщення товарiв через митний кордон України.

     У тимчасовiй МД зазначаються вiдомостi тiльки про тi документи, що можуть бути представленi Декларантом на момент подання МД, при цьому обов'язково зазначаються вiдомостi про документи, якi пiдтверджують дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання.

     При митному оформленнi товарiв, що пiдлягають видам державного контролю, здiйснення яких засвiдчується вiдбитками штампiв на товаросупровiдних (товарно-транспортних) документах, у разi наявностi на момент подання МД до митного оформлення на товаросупровiдних (товарно-транспортних) документах вiдбитка штампа, якому присвоєний окремий код згiдно з класифiкатором документiв, у графi зазначаються:

     код документа - код згiдно з класифiкатором документiв вiдбитка такого штампа;

     вiдомостi про документ - код згiдно з класифiкатором документiв документа, у якому цей вiдбиток проставлено (якщо подаються декiлька документiв, на яких проставлений вiдбиток штампа контролюючого органу, то запис у графi про проведення вiдповiдного контролю проводиться тiльки один раз);

     дата документа - дата документа (одного з документiв за вiдповiдним кодом), у якому цей вiдбиток проставлено.

Графа 45 "Коригування"

     Графа заповнюється у разi сплати митних платежiв або застосування заходiв забезпечення їх сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України митна вартiсть товару, визначена Декларантом самостiйно, у тому числi за результатами консультацiй з митним органом.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається митна вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Якщо МД заповнюється на декiлька товарiв, то при обчисленнi митної вартостi вiдповiднi витрати розподiляються мiж товарами у МД у порядку, який використовується при заповненнi декларацiї митної вартостi.

Графа 46 "Статистична вартiсть"

     У графi зазначається у валютi України подiлене на 1000 й округлене до п'яти знакiв у дробовiй частинi:

     значення митної вартостi товару, наведене в графi 45 МД, якщо графа 45 МД заповнюється;

     значення фактурної вартостi товару, наведене в графi 42 МД, перераховане у валюту України за курсом, указаним у графi 23 МД, в iнших випадках.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною, тимчасовою МД;

     при декларуваннi товарiв у митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу;

     при тимчасовому ввезеннi товарiв громадянами;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     Графа заповнюється у разi сплати (необхiдностi застосування заходiв забезпечення сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України) митних платежiв та/або сплати за МД єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далi - єдиний збiр), та/або сплати плати.

     У графi наводяться вiдомостi про нарахування митних платежiв. Якщо за МД нараховуються та справляються єдиний збiр та/або плата, то вiдомостi про їх нарахування наводяться у цiй графi ЄАД.

     Якщо товар не є об'єктом оподаткування вiдповiдним митним платежем, вiдомостi про нараховування такого платежу в графi не наводяться.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     при нарахуваннi плати - кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених МД;

     при нарахуваннi мита:

     за адвалорною ставкою - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 МД;

     за специфiчною ставкою - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiрювання та облiку;

     при нарахуваннi акцизного податку:

     у разi обчислення акцизного податку iз застосуванням адвалорних ставок - вiдповiдна база оподаткування (вартiсть товарiв (продукцiї), що ввозяться на митну територiю України, за встановленими iмпортером максимальними роздрiбними цiнами на товари (продукцiю), якi вiн iмпортує, без податку на додану вартiсть та з урахуванням акцизного податку);

     у разi обчислення акцизного податку iз застосуванням специфiчних ставок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї) - вiдповiдна база оподаткування (величина, визначена в одиницях вимiру ваги, об'єму, кiлькостi товару (продукцiї), об'єму цилiндрiв двигуна автомобiля або в iнших натуральних показниках);

     при нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 МД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного податку (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним податком);

     фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 42 МД, перерахована у валюту України за курсом, указаним у графi 23 МД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного податку (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним податком), якщо митна вартiсть товару менша, нiж фактурна вартiсть;

     при нарахуваннi єдиного збору - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо). Якщо єдиний збiр складається з декiлькох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, плати за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням установлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв), вiдомостi про нарахування таких складових зазначаються окремими рядками.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     при нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита;

     при нарахуваннi акцизного податку - установлений законодавством розмiр ставки акцизного податку;

     при нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть;

     при нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати;

     при нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного митного платежу. Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв права нижня частина графи 47 додаткових аркушiв не заповнюється.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатись у графi посадовою особою митного органу (при електронному декларуваннi - в електроннiй МД, а у МД на паперовому носiї - вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї МД). У МД на паперовому носiї вiдомостi про нарахування плати вiзуються пiдписом особи, якою подана МД.

     При оформленнi додаткової декларацiї, поданню якої передувало оформлення тимчасової МД зi сплатою митних платежiв, попередньої МД для випуску або МД, заповненої у звичайному порядку, у визначених Митним кодексом України випадках, у разi якщо додатково наданi вiдомостi стали пiдставою для перерахунку митних платежiв, вiдображення сум митних платежiв здiйснюється окремими рядками, а саме:

     митнi платежi, нарахованi за тимчасовою, попередньою МД для випуску або МД, заповненою у звичайному порядку;

     митнi платежi, нарахованi за додатковою декларацiєю;

     рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованих за тимчасовою, попередньою МД для випуску або МД, заповненою у звичайному порядку, та додатковою декларацiєю, що пiдлягає сплатi або поверненню.

     При оформленнi МД у разi прийняття рiшення про коригування митної вартостi товарiв у випадку, передбаченому статтею 55 Митного кодексу України, вiдображення сум митних платежiв здiйснюється окремими рядками, а саме:

     митнi платежi, нарахованi згiдно з митною вартiстю, визначеною Декларантом, що пiдлягають сплатi до державного бюджету;

     митнi платежi, нарахованi згiдно з митною вартiстю, визначеною митним органом;

     рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованих згiдно з митною вартiстю, визначеною Декларантом, та митною вартiстю, визначеною митним органом, сплата якої забезпечується шляхом надання гарантiй вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У разi випуску товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, вiдображення сум митних платежiв здiйснюється окремими рядками, а саме:

     митнi платежi, якi пiдлягали б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розрахованi на дату помiщення їх у митний режим тимчасового ввезення;

     митнi платежi, якi пiдлягають сплатi до держбюджету, розрахованi вiдповiдно до кiлькостi мiсяцiв перебування в режимi тимчасового ввезення.

     У разi випуску товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, у вiльний обiг на митнiй територiї України, або передачi таких товарiв у користування iншiй особi, вiдображення сум митних платежiв здiйснюється окремими рядками, а саме:

     митнi платежi, якi пiдлягали б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розрахованi на дату помiщення їх у митний режим iмпорту;

     митнi платежi, сплаченi у зв'язку з наданням часткового звiльнення (у тому числi з урахуванням продовження строку тимчасового ввезення);

     рiзниця мiж сумами платежiв, якi пiдлягали б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розрахованих на дату помiщення їх у митний режим iмпорту, та сумами митних платежiв, сплачених за перiод перебування товарiв у режимi тимчасового ввезення.

     При цьому, у разi наявностi вищевказаних особливостей наведення вiдомостей про нарахування митних платежiв окремими рядками, вiдомостi про розрахунки, необхiднi для обчислення суми, що пiдлягає сплатi (поверненню), зазначаються в окремих полях електронної МД або електронної копiї МД без наведення в паперовому примiрнику, а в графi наводиться рядок про нарахування тiльки тiєї суми, що фактично пiдлягає сплатi (поверненню) за цiєю МД.

     При декларуваннi продуктiв переробки товарiв за межами митної територiї України (iз застосуванням часткового звiльнення вiд оподаткування митними платежами), в окремих полях електронної МД або електронної копiї МД без наведення в паперовому примiрнику зазначається розрахунок позитивної рiзницi мiж сумами митних платежiв, нарахованих на продукти переробки, та сумами митних платежiв, якi пiдлягали б сплатi у разi iмпорту вiдповiдних товарiв, якi були вивезенi за межi митної територiї України для переробки. В графi 47 МД при цьому наводяться вiдомостi про митнi платежi, що пiдлягають сплатi за цiєю МД.

     У додаткових аркушах права нижня частина графи 47 не заповнюється.

Графа B "Подробицi розрахункiв"

     Графа заповнюється у разi сплати (застосування заходiв забезпечення сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України) митних платежiв та/або сплати єдиного збору та/або сплати плати.

     У графi зазначаються:

     код виду платежу вiдповiдно до класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за ЄАД i кожним додатковим аркушем МД, що пiдлягає перерахуванню до державного бюджету, або на яку надано забезпечення сплати митних платежiв;

     якщо митним органом вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв - код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи (вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код за ЄДРПОУ), або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi); якщо митним органом не вiдкрито картки - особового рахунку платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (серiя, номер, дата видачi векселя, строк платежу), лiтерний код валюти, у якiй видається вексель, вiдповiдно до класифiкацiї валют, найменування векселедержателя. Реквiзити векселя можуть зазначатись у графi посадовою особою митного органу (при електронному декларуваннi - в електроннiй МД, а у МД на паперовому носiї - вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї МД);

     у разi забезпечення сплати митних платежiв шляхом надання гарантом фiнансової гарантiї у виглядi документа зазначається код за ЄДРПОУ гаранта та номер (номери) вiдповiдних гарантiйних документiв (можуть зазначатись у графi посадовою особою митного органу при електронному декларуваннi - в електроннiй МД, а у МД на паперовому носiї - вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї МД).

     Якщо за вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв Декларанта в сумi, необхiднiй для сплати нарахованого митного платежу, єдиного збору та/або плати у повному обсязi, сплата такого платежу здiйснюється частково за рахунок коштiв уповноваженої особи, то вiдповiдний рядок МД на паперовому носiї перекреслюється; при цьому особою, яка склала МД, вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату митного платежу, єдиного збору та/або плати, якi засвiдчуються печаткою уповноваженої особи. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї МД.

     Якщо вiдомостi про нарахування єдиного збору та/або плати в графi 47 МД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B МД вiдомостi про цей збiр та/або плату також заносяться посадовою особою митного органу.

     У разi декларування товарiв громадянами реквiзити платiжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цiєю особою таких вiдомостей до електронної копiї МД.

Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У випадках забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України зазначається кiнцевий термiн дiї гарантiї.

     У разi надання розстрочення (вiдстрочення) сплати митних платежiв зазначається граничний строк сплати грошових зобов'язань.

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Графа заповнюється при розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу а також, якщо товари, що розмiщуються в обраний митний режим, зберiгатимуться на складi митного органу або на митному складi.

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдповiдний склад або магазин безмитної торгiвлi за такою схемою:

     А/Б,

     де А - код типу складу (вiльної митної зони, магазину безмитної торгiвлi), а саме:

     1 - митний склад;

(абзац п'ятий правил заповнення графи 49 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     5 - магазин безмитної торгiвлi;

     6 - склад митного органу;

     7 - вiльна митна зона;

     Б - вiдомостi про склад, вiльну митну зону або магазин безмитної торгiвлi:

     номер, за яким особу включено до реєстру осiб, яким надано дозвiл на вiдкриття та експлуатацiю митного складу, вiльної митної зони або магазину безмитної торгiвлi;

     код згiдно з Класифiкатором митних органiв пiдроздiлу митного органу, на який покладено обов'язок щодо здiйснення контролю за вiдповiдним складом митного органу.

(абзац одинадцятий правил заповнення графи 49 глави 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 50 "Принципал"

     Графа заповнюється у перiодичнiй МД та у попереднiй МД, яка мiстить усю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю.

     У графi згiдно з додатком до цього Порядку зазначаються вiдомостi про перевiзника товарiв, номер його телефону в мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора мобiльного зв'язку) та у попереднiй МД, яка мiстить усю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, - його електронна адреса.

(главу 2 роздiлу II доповнено правилами заповнення графи 50 згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Графа заповнюється, якщо Митним кодексом України передбачена необхiднiсть надання забезпечення сплати митних платежiв.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається розмiр гарантiйної суми, що не пiдлягає поверненню (пiдлягає сплатi) у разi невиконання зобов'язання, забезпеченого фiнансовою гарантiєю.

     У правому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код згiдно з класифiкатором заходiв гарантування заходу гарантування та виду фiнансової гарантiї, обраних Декларантом.

Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються згiдно з пунктом 3 додатка до цього Порядку данi про мiсцезнаходження особи, вiдомостi про яку зазначенi в графi 14 МД, та фiзичну особу, яка безпосередньо склала МД: прiзвище, iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi) та особистий пiдпис.

     У графi також наводяться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора мобiльного зв'язку) номер телефону особи, яка склала МД, та електронна адреса, що використовується для передавання електронних МД та iнших електронних документiв митним органам i отримання вiд митних органiв зворотної iнформацiї.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою Декларанта, яка мiстить код за ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на додаткових аркушах МД та у правому нижньому кутi на всiх аркушах специфiкацiї.

     Вимоги щодо проставлення вiдбиткiв печаток та особистих пiдписiв поширюються на випадки застосування МД на паперовому носiї.

3. Заповнення граф МД при декларуваннi товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором типiв декларацiй.

     У другому та третьому пiдроздiлах зазначаються коди митного режиму та типу декларацiї згiдно з класифiкаторами митних режимiв i типiв декларацiй вiдповiдно.

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi вiдповiдно до транспортних, товаросупровiдних документiв зазначаються згiдно з додатком до цього Порядку вiдомостi про вiдправника товарiв.

     На додаткових аркушах форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв ЄАД i додаткових аркушiв.

     Наприклад, якщо використовуються ЄАД та два комплекти додаткових аркушiв, то в ЄАД зазначається "1/3", у першому комплектi додаткових аркушiв - "2/3", у другому комплектi додаткових аркушiв - "3/3".

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до МД комплектiв доповнень, складених Декларантом, i через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення та не використовується специфiкацiя, то зазначається "1/0".

     Якщо доповнення та специфiкацiя не використовуються, то зазначається "0/0".

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у МД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 МД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у МД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у МД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється:

     якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць (крiм випадкiв перемiщення товарiв навалом у разi можливостi виокремлення вантажних мiсць);

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     в перiодичнiй МД;

     у додатковiй декларацiї на товари, перемiщенi через митний кордон України за перiодичною МД.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням Декларанта зазначається наданий ним порядковий номер МД.

Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначаються згiдно з додатком до цього Порядку вiдомостi про одержувача, наведенi в транспортних документах на товари.

     У додаткових аркушах графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Графа заповнюється у разi надання фiнансових гарантiй вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi згiдно з додатком до цього Порядку зазначаються вiдомостi про особу, яка надає таку гарантiю. Якщо фiнансова гарантiя надається у виглядi документа, в графi додатково вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi зазначаються вiдомостi про особу, якiй видана гарантiя (при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, - про оператора трубопровiдного транспорту (перевiзника)).

(абзац другий правил заповнення графи 9 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     Графа заповнюється в разi застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України сума наведених у графах 45 ЄАД i додаткових аркушах митних вартостей задекларованих товарiв (або сума митних вартостей за ЄАД i аркушами специфiкацiї).

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатка до цього Порядку наводяться вiдомостi про:

     декларанта, якщо товари декларуються декларантом;

     уповноважену особу, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

     Якщо товари, що перемiщуються через митний кордон України iншою особою, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серiя й номер лiцензiї на провадження митної брокерської дiяльностi та дата її видачi.

Графа 15 "Країна вiдправлення/експорту"

     У графi вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту наводиться українською мовою коротка назва країни, з якої вiдправлено товари.

Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни, назва якої зазначена в графi 15.

Графа 17 "Країна призначення"

     У графi вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту наводиться українською мовою коротка назва країни призначення або останньої вiдомої на час подання МД країни призначення.

Графа 17а "Код країни призначення"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни, назва якої зазначена в графi 17.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

     при транзитi без перевантаження або замiни активного транспортного засобу в пунктi пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територiю України, та помiщеннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через державний кордон України - при пред'явленнi товарiв митницi вiдправлення;

     при транзитi у змiшаному (комбiнованому) сполученнi з перевантаженням або замiною активного транспортного засобу в пунктi пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територiю України, - при пропуску товарiв через державний кордон України на митну територiю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб. Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та (у разi наявностi) причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     у разi помiщення товарiв, що вiдправляються залiзничним транспортом, у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через державний кордон України у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ, якими вiдправляються товари;

     в перiодичнiй МД.

Графа 19 "Контейнер"

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу перевезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi.

     Графа не заповнюється в перiодичнiй МД.

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) передбачається здiйснити перетин митного кордону при вивезеннi товарiв з митної територiї України (при прохiдному транзитi) або доставку до митного органу призначення (при внутрiшньому транзитi). При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб. Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     у перiодичнiй МД;

     у разi вiдсутностi у Декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України.

     При перемiщеннi за перiодичною МД товарiв залiзничним або автомобiльним транспортом, а також якщо при декларуваннi товарiв, що перемiщуються залiзничним транспортом, у випадках перевантаження або замiни активного транспортного засобу на залiзничний транспорт або помiщення товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України, вiдомостi про номери залiзничних вагонiв або платформ яким (якими) вiдправленi товари, не зазначались у МД у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї, вiдповiднi вiдомостi подаються Декларантом пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формi Реєстру згiдно з пiдпунктом 4.11 пункту 4 роздiлу I цього Порядку.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     Графа заповнюється в разi застосування забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют лiтерний код валюти цiни товару вiдповiдно до транспортних, товаросупровiдних документiв, що визначають вартiсть товару.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається сума наведених у графах 42 ЄАД i додаткових аркушiв МД фактурних вартостей задекларованих товарiв у валютi, код якої вказаний у лiвому пiдроздiлi графи (або сума фактурних вартостей за ЄАД i аркушами специфiкацiї).

Графа 23 "Курс валюти"

     У разi застосування забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України у графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД, установлений Нацiональним банком України на день подання декларацiї до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 МД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором видiв транспорту виду транспортного засобу (вiдповiдної комбiнацiї транспортних засобiв), на якому (яких) передбачається здiйснити перетин митного кордону при вивезеннi товарiв з митної територiї України (при прохiдному транзитi) або доставку до митного органу призначення (при внутрiшньому транзитi).

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з класифiкатором видiв транспорту виду транспортного засобу (вiдповiдної комбiнацiї транспортних засобiв), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

     при транзитi без перевантаження або замiни активного транспортного засобу в пунктi пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територiю України, та помiщеннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через державний кордон України - при пред'явленнi товарiв митницi вiдправлення;

     при транзитi у змiшаному (комбiнованому) сполученнi з перевантаженням або замiною активного транспортного засобу в пунктi пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територiю України, - при пропуску товарiв через державний кордон України на митну територiю України.

Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     У разi перемiщення товарiв з перевантаженням у графi зазначаються:

     у разi навантаження (перевантаження) товарiв для вивезення за межi митної територiї України до трубопроводу - код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, у якому здiйснюється таке навантаження (перевантаження);

     в iнших випадках - найменування митницi i код структурного пiдроздiлу митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв, у якому передбачається навантаження (перевантаження) товарiв на активний транспортний засiб або трубопровiд, яким вони перетинатимуть митний кордон при вивезеннi з митної територiї України.

(правила заповнення графи 27 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     При перемiщеннi товарiв прохiдним транзитом у графi зазначаються згiдно з класифiкатором митних органiв найменування митницi i код пункту пропуску, у якому починається транзитне перемiщення.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються на митну територiю України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування, у графi зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке ввозяться товари.

(правила заповнення графи 29 глави 3 роздiлу II доповнено новим абзацом другим наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305, у зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим)

     При митному оформленнi в митний режим транзиту товарiв, якi ввезенi на митну територiю України з метою подальшого їх помiщення у вiдповiдний митний режим на пiдставi попередньої МД для ввезення (iншого документа, що може використовуватись замiсть МД вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України) або транзитної МД без оформлення у будь-якому iншому митному режимi на митнiй територiї України, у графi зазначається код пункту пропуску, через який цi товари були ввезенi на митну територiю України.

(абзац третiй правил заповнення графи 29 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються внутрiшнiм транзитом, якщо транзитне перемiщення починається не в пунктi пропуску, а також при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування.

(абзац четвертий правил заповнення графи 29 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 30 "Мiсцезнаходження товарiв"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсце, в якому здiйснюється пред'явлення товарiв, а саме:

     для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код вiдповiдної зони митного контролю;

     в iнших випадках - вiдомостi про адресу вiдповiдного мiсця, у якому за погодженням митницi може бути здiйснено митний огляд задекларованих товарiв.

     Графа не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування.

(правила заповнення графи 30 глави 3 роздiлу II у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв - Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначаються торговельне найменування товару та опис товару вiдповiдно до товаросупровiдних, транспортних документiв в обсязi, достатньому для його розпiзнання та вiднесення до коду згiдно з УКТ ЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 МД.

     Не допускається перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТ ЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     В окремих випадках якщо в графi 33 МД дозволяється проставлення вiдповiдних чотиризначних умовних кодiв зазначається:

     "Дипломатичний вантаж" - у МД на дипломатичнi вантажi (крiм консульської валiзи);

     "Мiжнароднi експрес-вiдправлення" - при перемiщеннi товарiв у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     "Консолiдований вантаж" - у разi застосування транзитної МД для ввезення на митну територiю України консолiдованих вантажiв;

     "Гуманiтарна допомога" - у разi застосування транзитної МД для ввезення на митну територiю України товарiв гуманiтарної допомоги.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 МД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць та код вiдповiдно до класифiкатора видiв упаковок, найбiльш наближений до характеристик упаковки вантажного мiсця. Якщо в графi 6 МД зазначено "0", зазначається: "Мiсць 0".

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 МД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з класифiкатором типiв контейнерiв, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй МД;

     "3", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, а також товари, що не декларуються в цiй МД;

     "4", якщо, крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй МД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй МД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 МД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0". Якщо графа 19 МД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 4 зазначаються:

     у перiодичнiй МД - чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв) перiоду дiї перiодичної МД;

     у додатковiй декларацiї на товари, перемiщенi через митний кордон України за перiодичною МД, - чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця, за який подається додаткова декларацiя, й останнiх двох цифр року.

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 МД.

Графа 33 "Код товару"

     При перемiщеннi товарiв iз застосуванням забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України, в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТ ЗЕД.

     В iнших випадках на вибiр Декларанта код товару згiдно з УКТ ЗЕД може зазначатися в першому пiдроздiлi графи:

     на рiвнi перших шести знакiв - при перемiщеннi товарiв прохiдним транзитом;

     на рiвнi перших чотирьох знакiв - при перемiщеннi товарiв внутрiшнiм транзитом. У таких МД допускається також декларування товарiв на рiвнi коду товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД. В окремих випадках, якщо товари не пiдлягають забезпеченню сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України, наводяться умовнi коди:

     "9902" - у МД на дипломатичнi вантажi (крiм консульської валiзи);

     "9903" - при перемiщеннi товарiв у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     "9904" - у разi застосування транзитної МД для ввезення на митну територiю України консолiдованих вантажiв;

     "9905" - у разi застосування транзитної МД для ввезення на митну територiю України товарiв гуманiтарної допомоги.

     У п'ятому пiдроздiлi графи проставляється:

     "1" - якщо товар внесений до спискiв товарiв вiйськового призначення чи подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, та ввезення такого товару з метою транзиту через митну територiю України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України;

     "2" - якщо товар внесений до спискiв товарiв подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, але вiдповiдно до законодавства дозвiл або висновок Держекспортконтролю України при ввезеннi такого товару з метою транзиту через митну територiю України не потрiбен;

     "0" - у всiх iнших випадках.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 МД, згiдно з товаросупровiдними документами. Якщо у вiдомостях про вагу брутто, що мiстяться в товаросупровiдних документах, є розбiжностi, то вiдомостi зазначаються згiдно з одним з таких документiв на вибiр Декларанта або визначенi за результатами зважування.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     в перiодичнiй МД.

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до класифiкатора митних режимiв, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою i четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення - вiдсутнi або не визначенi класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 МД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше) згiдно з товаросупровiдними документами. Якщо у вiдомостях про вагу нетто, що мiстяться в товаросупровiдних документах, є розбiжностi, то вiдомостi зазначаються згiдно з одним з таких документiв на вибiр Декларанта або визначенi за результатами зважування.

     У разi вiдсутностi в товарно-транспортних (iнших товаросупровiдних) документах вiдомостей про вагу товару без будь-якої упаковки зазначається вага нетто товару, зазначена в цих товарно-транспортних (iнших товаросупровiдних) документах.

     У перiодичнiй МД зазначається в кiлограмах вага товару, на яку оформлено перiодичну МД.

     Графа не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї.

Графа 40 "Загальна декларацiя / Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував iнший митний режим або оформлення перiодичної МД.

     У графi зазначаються вiдомостi про попереднiй документ, у тому числi той, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть МД. Якщо товари, що декларуються, послiдовно розмiщувалися в кiлькох митних режимах, то в графi зазначаються вiдомостi про МД або iнший документ, що використовувався замiсть МД, за якою (яким) цi товари розмiщувалися в останнiй митний режим, що передує заявленому.

     Вiдомостi зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документа вiдповiдно до класифiкатора документiв, далi через знак "/" проставляється номер i дата документа, через знак "/" - номер товару у МД або специфiкацiї.

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для зазначеного в графi 33 МД коду товарної пiдкатегорiї УКТ ЗЕД передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру вiдповiдно до класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, через знак "/" - кiлькiсть товару в цiй одиницi вимiру.

     У перiодичнiй МД зазначаються вiдомостi про кiлькiсть товару, на яку оформлено перiодичну МД.

     Графа не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31 МД, УКТ ЗЕД не передбачено додаткової одиницi вимiру або в графi 33 МД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТ ЗЕД.

Графа 42 "Цiна товару"

     Графа заповнюється в разi застосування забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi з точнiстю до чотирьох знакiв у дробовiй частинi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi вiдповiдно до транспортних, товаросупровiдних документiв, що визначають вартiсть товару.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя / Поданi документи / Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються вiдомостi про необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення документи:

     рахунок або iнший документ, що визначає вартiсть товару;

     визначенi пунктами 7 - 9 частини восьмої статтi 257 Митного кодексу України;

     визначенi пунктами 1 - 11 частини третьої статтi 335 Митного кодексу України;

     попереднi рiшення вiдповiдно до частини четвертої статтi 23 Митного кодексу України;

     попереднi МД, за якими не здiйснено випуску товарiв.

     Вiдомостi щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за такою схемою: код документа згiдно з класифiкатором документiв, через пробiл - номер документа, дата та (за наявностi даних) кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     Якщо документу вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв реквiзити документiв, якi стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй МД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi МД i в додаткових аркушах цiєї МД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При внесеннi до графи вiдомостей про документи, якi вiдповiдно до Митного кодексу України не подаються митному органу одночасно з МД та зберiгаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d".

     При внесеннi до графи вiдомостей про документ, який надавався митному органу в попереднiх випадках митного оформлення товарiв iз застосуванням МД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

     При поданнi МД на товари, митне оформлення яких за ранiше поданою до оформлення МД не було завершено з наданням вiдмови в прийняттi митної декларацiї або митному оформленнi, в графi зазначаються вiдомостi про вiдповiдну картку вiдмови.

     Вiдомостi про лiцензiї на право здiйснення митної брокерської дiяльностi, квалiфiкацiйнi посвiдчення та паспортнi документи представника митного брокера, а також документи, вiдомостi про якi наведено в графi 40 МД, до графи не вносяться.

     У перiодичнiй МД зазначаються вiдомостi тiльки про такi документи щодо дотримання вимог законодавства з питань застосування заходiв нетарифного регулювання, якi свiдчать про дотримання лише таких iз вищезазначених вимог, що згiдно iз законодавством повиннi бути дотриманi до початку перемiщення товарiв через митний кордон України. Вiдомостi про товарно-транспортнi документи при цьому в графi не зазначаються.

     При перемiщеннi за перiодичною МД товарiв залiзничним або автомобiльним транспортом, а також якщо при декларуваннi товарiв, що перемiщуються залiзничним транспортом, у випадках перевантаження або замiни активного транспортного засобу на залiзничний транспорт або помiщення товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України, вiдомостi про номери залiзничних вагонiв або платформ, яким (якими) вiдправленi товари, та вiдповiднi залiзничнi накладнi не зазначались у МД у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї, такi вiдомостi (зокрема, про товарно-транспортний документ, за яким вiдправлено товари) подаються Декларантом пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формi Реєстру згiдно з пiдпунктом 4.11 пункту 4 роздiлу I цього Порядку. Якщо не зазначались тiльки номери накладних, iнформацiя не подається.

     При митному оформленнi товарiв, що пiдлягають видам державного контролю, здiйснення яких засвiдчується вiдбитками штампiв на товаросупровiдних (товарно-транспортних) документах, у разi наявностi на момент подання МД до митного оформлення на товаросупровiдних (товарно-транспортних) документах вiдбитка штампа, якому присвоєний окремий код згiдно з класифiкатором документiв, у графi зазначаються:

     код документа - код згiдно з класифiкатором документiв вiдбитка такого штампа;

     вiдомостi про документ - код згiдно з класифiкатором документiв документа, у якому цей вiдбиток проставлено (якщо подаються декiлька документiв, на яких проставлений вiдбиток штампа контролюючого органу, то запис у графi про проведення вiдповiдного контролю проводиться тiльки один раз);

     дата документа - дата документа (одного з документiв за вiдповiдним кодом), у якому цей вiдбиток проставлено.

Графа 45 "Коригування"

     Графа заповнюється у разi застосування забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України заявлена митна вартiсть товару.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     Графа заповнюється у разi необхiдностi застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України та/або сплати за МД єдиного збору, та/або сплати плати.

     У графi наводяться вiдомостi про нарахування митних платежiв. Якщо за МД нараховуються та справляються єдиний збiр та/або плата, то вiдомостi про їх нарахування наводяться у цiй графi основного аркуша МД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     при нарахуваннi мита:

     за адвалорною ставкою - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 МД;

     при нарахуваннi за специфiчною ставкою - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiрювання та облiку;

     при нарахуваннi акцизного податку:

     у разi обчислення акцизного податку iз застосуванням адвалорних ставок - вiдповiдна база оподаткування (вартiсть товарiв (продукцiї), що ввозяться на митну територiю України, за встановленими iмпортером максимальними роздрiбними цiнами на товари (продукцiю), якi вiн iмпортує, без податку на додану вартiсть та з урахуванням акцизного податку);

     у разi обчислення акцизного податку iз застосуванням специфiчних ставок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї) - вiдповiдна база оподаткування (величина, визначена в одиницях вимiру ваги, об'єму, кiлькостi товару (продукцiї), об'єму цилiндрiв двигуна автомобiля або в iнших натуральних показниках);

     при нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 МД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного податку (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним податком);

     при нарахуваннi єдиного збору - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо). Якщо єдиний збiр складається з декiлькох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, плати за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням установлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв), вiдомостi про нарахування таких складових зазначаються окремими рядками;

     при нарахуваннi плати - кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених митних декларацiй.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     при нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита;

     при нарахуваннi акцизного податку - установлений законодавством розмiр ставки акцизного податку;

     при нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть;

     при нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати;

     при нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного платежу. Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається вiдповiдний код способу розрахунку згiдно з класифiкатором способiв розрахункiв.

     Вiдомостi щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатись у графi посадовою особою митного органу (при електронному декларуваннi - в електроннiй МД, а у МД на паперовому носiї - вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї МД). У МД на паперовому носiї вiдомостi про нарахування плати вiзуються пiдписом особи, якою подана МД.

     У додаткових аркушах права нижня частина графи 47 не заповнюється.

Графа B "Подробицi розрахункiв"

     Графа заповнюється у разi сплати (застосування заходiв забезпечення сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України) митних платежiв та/або сплати єдиного збору та/або сплати плати.

     У графi зазначаються:

     код виду платежу вiдповiдно до класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за ЄАД i кожним додатковим аркушем МД, що пiдлягає перерахуванню до державного бюджету, або на яку надано забезпечення сплати митних платежiв;

     якщо митним органом вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв - код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи (вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код за ЄДРПОУ), або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi); якщо митним органом не вiдкрито картки - особового рахунку платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     у разi забезпечення сплати митних платежiв шляхом надання гарантом фiнансової гарантiї у виглядi документа зазначається код за ЄДРПОУ гаранта та номер (номери) вiдповiдних гарантiйних документiв (можуть зазначатись у графi посадовою особою митного органу при електронному декларуваннi - в електроннiй МД, а у МД на паперовому носiї - вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї МД).

     Якщо за вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв Декларанта в сумi, необхiднiй для сплати єдиного збору та/або плати у повному обсязi, сплата єдиного збору та/або плати здiйснюється частково за рахунок коштiв уповноваженої особи, то вiдповiдний рядок МД на паперовому носiї перекреслюється; при цьому особою, яка склала МД, вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату єдиного збору та/або плати, якi засвiдчуються печаткою уповноваженої особи. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї МД.

     Якщо вiдомостi про нарахування єдиного збору та/або плати в графi 47 МД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B МД вiдомостi про цей збiр та/або плату також заносяться посадовою особою митного органу.

     У разi декларування товарiв громадянами реквiзити платiжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цiєю особою таких вiдомостей до електронної копiї МД.

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Графа заповнюється, якщо товари i транспортнi засоби, що помiщуються в митний режим транзиту, зберiгатимуться на складi митного органу або на митному складi.

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдповiдний склад за такою схемою:

     А/Б,

     де А - код типу складу, а саме:

     1 - митний склад;

     6 - склад митного органу;

     Б - вiдомостi про склад:

     номер, за яким особу включено до реєстру осiб, яким надано дозвiл на вiдкриття та експлуатацiю митного складу;

     код згiдно з Класифiкатором митних органiв пiдроздiлу митного органу, на який покладено обов'язок щодо здiйснення контролю за вiдповiдним складом митного органу.

(абзац дев'ятий правил заповнення графи 49 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 50 "Принципал"

     У графi згiдно з додатком до цього Порядку зазначаються вiдомостi про перевiзника (експедитора) товарiв, задекларованих у МД, номер його телефону в мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора мобiльного зв'язку) та вiдомостi про особу, що приймає задекларованi товари до перевезення: прiзвище, iнiцiали, серiя та номер паспорта (для громадян нерезидентiв: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), громадянство, реквiзити паспортного документа або документа, що його замiнює).

     При вiдправленнi товарiв автомобiльним транспортом iз застосуванням книжки МДП додатково зазначається iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер держателя книжки МДП, який вiдповiдно до норм Конвенцiї МДП присвоюється держателю гарантiйним об'єднанням країни реєстрацiї та вказується у графi 3 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП та графi 4 вiдривних аркушiв.

     При залiзничних перевезеннях зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення.

     Графа не заповнюється у додатковiй декларацiї до перiодичної митної декларацiї.

(абзаци четвертий - сьомий правил заповнення графи 50 глави 3 роздiлу II замiнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Графа заповнюється, якщо Митним кодексом України передбачена необхiднiсть надання забезпечення сплати митних платежiв.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається розмiр гарантiйної суми, що не пiдлягає поверненню (пiдлягає сплатi) у разi невиконання зобов'язання, забезпеченого фiнансовою гарантiєю.

     У правому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код згiдно з класифiкатором заходiв гарантування заходу гарантування та виду фiнансової гарантiї, обраних Декларантом.

Графа 53 "Митний орган (i країна) призначення"

     При перемiщеннi товарiв прохiдним транзитом у графi зазначаються згiдно з класифiкатором митних органiв найменування митницi i код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України.

(абзац перший правил заповнення графи 53 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються на митну територiю України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування та вивезення яких за межi митної територiї України здiйснюватиметься трубопровiдним транспортом, у графi зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України.

(правила заповнення графи 53 глави 3 роздiлу II доповнено новим абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305, у зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим)

     У разi застосування транзитної МД для ввезення товарiв на митну територiю України та при внутрiшньому транзитi у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митницi i код пiдроздiлу митницi, до якого направляються товари.

(абзац третiй правил заповнення графи 53 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     Графа не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування.

(абзац четвертий правил заповнення графи 53 глави 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються згiдно з пунктом 3 додатка до цього Порядку вiдомостi про мiсцезнаходження особи, вiдомостi про яку зазначенi в графi 14 МД, та фiзичну особу, яка безпосередньо склала МД: прiзвище, iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi) та особистий пiдпис.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора мобiльного зв'язку) номер телефону особи, яка склала МД, та електронна адреса, що використовується для передавання електронних МД та iнших електронних документiв митним органам i отримання вiд митних органiв зворотної iнформацiї.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою Декларанта, яка мiстить код за ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на додаткових аркушах МД та у правому нижньому кутi на всiх аркушах специфiкацiї.

     Вимоги щодо проставлення вiдбиткiв печаток та особистих пiдписiв поширюються на випадки застосування МД на паперовому носiї.

4. Заповнення граф A, C, D/J, E/J, G, I, F митних декларацiй посадовою особою митного органу

Графа A "Митний орган вiдправлення/експорту/призначення"

     У першому рядку графи посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення митного органу, якому подана МД, проставляється реєстрацiйний номер МД за схемою:

     ММММММММ/РРРР/НННННН,

(абзац другий правил заповнення графи "А" глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     де ММММММММ - код згiдно з Класифiкатором митних органiв пiдроздiлу митного оформлення митного органу, якому подана МД;

(абзац третiй правил заповнення графи "А" глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     РРРР - чотири цифри поточного року;

     НННННН - порядковий номер митної декларацiї в журналi облiку МД у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi. Номер не має повторюватись протягом календарного року. У разi реорганiзацiї структурних пiдроздiлiв митниць новоствореними структурними пiдроздiлами, що використовуватимуть коди, якi були закрiпленi за пiдроздiлами, попередньо розташованими за вiдповiдними адресами, забезпечується використання порядкових номерiв з дiапазону, що виключає повторення використаних номерiв.

(абзац п'ятий правил заповнення графи "А" глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     У ЄАД пiд реєстрацiйним номером названою посадовою особою також проставляються дата та час подання декларацiї, її прiзвище та пiдпис.

     Реєстрацiйний номер МД проставляється також у правому верхньому кутi кожного аркуша доповнення та специфiкацiї.

     Код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та чотири цифри поточного року можуть зазначатися особою, яка склала МД.

(абзац восьмий правил заповнення графи "А" глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     В електроннiй МД в нижнiй частинi графи за допомогою програмного забезпечення особи, яка склала МД, додатково вчиняється запис: "Електронне декларування".

Графа C "Митний орган вiдправлення"

     Графа заповнюється в ЄАД.

     При ввезеннi громадянами транспортних засобiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України з наданням пiльг з оподаткування у разi наявностi обмежень щодо передавання транспортного засобу його власником у володiння та/або користування, та/або розпорядження iншим громадянам чи пiдприємствам без сплати належних митних платежiв у вiльному мiсцi графи вчиняється запис: "ТИМЧАСОВИЙ ОБЛIК ДО ____" - та зазначається кiнцева дата тимчасового облiку транспортного засобу в державних реєстрацiйних органах України. Якщо у МД декларуються декiлька товарiв, то перед вказаним записом додатково вчиняється запис: "ТОВАР N" i зазначається номер товару, якого стосується такий запис.

     У МД на паперовому носiї запис засвiдчується пiдписом посадової особи митного органу та скрiплюється вiдбитком її особистої номерної печатки.

Графа D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення"

     Заповнюється посадовою особою митного органу в усiх аркушах ЄАД.

     У полях граф:

     "Результат" - у разi вiдмови в митному оформленнi вчиняється запис: "У митному оформленнi вiдмовлено", зазначається номер картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та проставляються прiзвище й пiдпис посадової особи, якою складено зазначену картку. У разi визнання недiйсною МД на паперовому носiї вчиняється запис: "Визнано недiйсною" - та проставляються прiзвище, пiдпис посадової особи та вiдбиток її особистої номерної печатки;

     "Накладення пломби" - якщо розмiщення товарiв у митний режим передбачає накладення митного забезпечення у виглядi пломб, то в полi зазначаються вiдомостi про накладенi пломби у виглядi коду:

     КК/МММ/ННН,

     де КК - кiлькiсть пломб;

     МММ/ННН - першi три цифри коду митного органу та номер митного забезпечення, що вiдображаються на вiдтиску пломби.

     При накладеннi одноразових номерних iндикаторних запiрно-пломбувальних пристроїв зазначається кiлькiсть накладених пристроїв та через знак "/" - їх серiя та номер. Вiдомостi про серiю та номер кожного накладеного пристрою роздiляються знаком "/";

     "Тип" - якщо при здiйсненнi митного оформлення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) застосовуються засоби iдентифiкацiї (крiм накладення пломб), то в полi посадовою особою митного органу зазначаються вiдомостi про такi засоби iдентифiкацiї;

     "Строк доставки (дата)":

     при розмiщеннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення зазначається кiнцева дата зворотного вивезення товарiв;

     при розмiщеннi товарiв у митний режим безмитної торгiвлi зазначається кiнцева дата строку перебування товарiв у цьому режимi;

     при розмiщеннi товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України зазначається кiнцева дата строку переробки товарiв на митнiй територiї України;

     при розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу зазначається кiнцева дата зберiгання товарiв у цьому режимi;

     при розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України зазначається кiнцева дата строку переробки товарiв за межами митної територiї України;

     при розмiщеннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення зазначається кiнцева дата зворотного ввезення товарiв;

     при митному оформленнi товарiв як ордерної поставки зазначається дата, до якої має бути проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим;

     при митному оформленнi складової комплектного об'єкта зазначається кiнцева дата строку, протягом якого пiдприємство повинно ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) та здiйснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязi, з урахуванням продовження такого строку;

     у перiодичнiй або попереднiй МД зазначається кiнцева дата строку дiї перiодичної або попередньої МД;

     у тимчасовiй МД зазначається гранична дата подання додаткової декларацiї.

     Поданi митному органу тимчасова або перiодична МД пiдтверджують взяття Декларантом зобов'язання подати митному органу додаткову декларацiю вiдповiдно до статей 260 та 261 Митного кодексу України.

     У додатковiй декларацiї поле "Строк доставки (дата)" не заповнюється.

     Дата зазначається за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РРРР - рiк виконання зобов'язання;

     "Пiдпис" - за схемою "ГГ:ХХ", де ГГ - година, ХХ - хвилина, зазначається час завершення митного оформлення, проставляються прiзвище та пiдпис посадової особи митницi, що завершила митне оформлення;

     "Печатка" - у разi застосування МД на паперовому носiї проставляється вiдбиток штампа ПМК посадової особи митницi, що прийняла МД до оформлення, пiд ним (поряд з ним) - вiдбиток особистої номерної печатки посадової особи митницi, що завершила митне оформлення.

     На додаткових аркушах МД на паперовому носiї вiдбиток штампа ПМК та особиста номерна печатка посадової особи митного органу проставляються внизу аркуша на незаповненому полi графи 47 МД. Якщо всi поля графи 47 МД заповненi, то вiдбиток штампа ПМК проставляється над графою C МД, особиста номерна печатка - в графi C МД.

     У випадку оформлення перiодичної МД та постановки на контроль в ЄАIС Держмитслужби України попередньої МД на паперовому носiї, пiсля проставлення штампа ПМК, який засвiдчує прийняття МД для оформлення, посадовою особою митного органу (замiсть вiдбитка особистої номерної печатки) у графi кожного аркуша ЄАД, в нижнiй частинi додаткових аркушiв, доповнень та специфiкацiй проставляється другий вiдбиток штампа ПМК. У разi прийняття митним органом рiшення про випуск вiдповiдно до заявленого митного режиму товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення за попередньою МД, яка мiстить усю необхiдну для цього iнформацiю, поряд iз вiдбитками штампа ПМК додатково проставляється вiдбиток особистої номерної печатки.

     У разi потреби робляться iншi вiдмiтки, що свiдчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо.

Графа E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення"

     У разi складення доповнення посадовою особою митного органу в лiвому нижньому кутi нижньої частини графи посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис: "Складено H доповнень", де H - кiлькiсть комплектiв аркушiв доповнення, складених цiєю особою.

     У разi засвiдчення ксерокопiй оформлених аркушiв МД на паперовому носiї, у нижнiй частинi графи посадовою особою митного органу, що засвiдчує копiю, зазначаються дата засвiдчення копiї (копiй), порядковий номер комплекту ЄАД чи додаткових аркушiв, зазначений у першому пiдроздiлi графи 3 МД, кiлькiсть засвiдчених копiй, реквiзити заявника.

     Якщо при виконаннi митних формальностей поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, нарахування плати здiйснюється в iншiй МД (або унiфiкованiй митнiй квитанцiї МД-1), у нижнiй частинi графи зазначаються вiдповiдний код згiдно з класифiкатором документiв та реєстрацiйний номер такої iншої МД (унiфiкованої митної квитанцiї МД-1).

     У разi невиконання зобов'язання, забезпеченого фiнансовою гарантiєю, в нижнiй частинi графи зазначаються код згiдно з класифiкатором документiв i реквiзити документа, за яким сплачено митнi платежi. Через знак "/" зазначається сума сплачених митних платежiв.

     У графi посадовою особою митного органу також можуть проставлятись iншi вiдмiтки (записи) й iнформацiйнi коди, що формуються при проведеннi митного контролю та митного оформлення.

     У разi застосування МД на паперовому носiї вiдомостi про виконання митних формальностей зазначаються тiльки в електроннiй копiї МД на паперовому носiї без зазначення у паперовому примiрнику.

Графа F "Пiдтвердження компетентних органiв"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД, якщо при перемiщеннi товарiв вiдповiдно до законодавства:

     здiйснюється замiна автомобiля, що приводить до руху причiп (напiвпричiп) (без здiйснення операцiй з товарами або їх перевантаження);

     здiйснюється замiна транспортного засобу або перевантаження товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     здiйснюється накладення митного забезпечення.

     Заповнення правого пiдроздiлу графи здiйснюється, якщо зазначенi обставини вiдбуваються вiдносно перемiщуваних товарiв повторно.

     У полях пiдроздiлiв графи зазначаються номери нових або додаткових засобiв iдентифiкацiї (у разi їх накладення), посада, прiзвище та проставляється пiдпис посадової особи, що засвiдчується її особистою номерною печаткою.

     У разi накладення нового митного забезпечення пiсля здiйснення операцiї переогляду iз застосуванням штампа "Переогляд" посадовою особою пiдроздiлу митної варти в полi "Печатка" проставляється вiдбиток штампа "Переогляд", проставлення особистої номерної печатки в такому випадку не потрiбне.

     Якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй сталася часткова втрата або пошкодження товарiв та подальше перемiщення здiйснюється лише стосовно частини товарiв, то в графi також вчиняється запис про кiлькiсть товарiв, що перемiщуватимуться за МД.

Графа G "Пiдтвердження компетентних органiв"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД, якщо при вивезеннi товарiв митним органом прибуття погоджено змiну митницi призначення або якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба в замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     У разi погодження митним органом змiни митницi призначення у графi посадовою особою митного органу вiдповiдно до прийнятого митним органом рiшення вчиняється запис: "Погоджено змiну митного органу призначення на "UAMMMMMM", де "UAMMMMMM" - восьмизначний код вiдповiдного пункту пропуску через митний кордон України згiдно з Класифiкатором митних органiв. Запис засвiдчується проставленням пiдпису, прiзвища та вiдбитка особистої номерної печатки цiєї посадової особи. Вiдомостi про змiну митницi призначення вiдображаються в електроннiй копiї цiєї МД.

(абзац п'ятий правил заповнення графи "G" глави 4 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України в мiжнародних поштових чи експрес-вiдправленнях посадовою особою митного органу, в зонi дiяльностi якого розташоване мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя) i найменування якого зазначено в графi 27 МД, у вищезазначеному порядку на пiдставi наданих оператором поштового зв'язку (експрес-перевiзником) даних зазначаються вiдомостi про пункт пропуску, через який передбачається вивезення вiдправлень.

     У разi дiї надзвичайних або невiдворотних обставин посадовою особою митного органу, яку викликано на мiсце транспортної пригоди, коротко описується змiст пригоди, зазначаються прiзвище i пiдпис такої посадової особи, що засвiдчується її особистою номерною печаткою.

     В окремих випадках, якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали та їх подальше перемiщення митною територiєю України вiдповiдно до законодавства не здiйснюватиметься в повному обсязi або частково, до графи заноситься iнформацiя про таку втрату товарiв, кiлькiснi та якiснi показники товарiв, що перемiщуватимуться за МД.

Графа I "Контроль митного органу призначення"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД посадовою особою митницi призначення, що здiйснює митне оформлення при закiнченнi перемiщення товарiв митною територiєю України i вивезеннi товарiв за межi митної територiї України.

     Зазначаються дата прибуття (та дата фактичного вивезення товарiв у разi, якщо вони не збiгаються), вiдомостi про стан пломб, проставляються вiдбитки штампа ПМК (при надходженнi товарiв), особистої номерної печатки (при пропуску товарiв через митний кордон України) посадової особи митного органу, якою виконано вiдповiднi митнi процедури, вписуються iншi примiтки та вiдомостi про результати митного контролю.

     Пiд час виконання митних процедур щодо пропуску товарiв за межi митної територiї України посадовою особою митного органу в пунктi пропуску через державний кордон України, яка виконує митнi процедури щодо пропуску товарiв за межi митної територiї України, за допомогою програмно-iнформацiйних комплексiв ЄАIС Держмитслужби України у вiдповiдних полях електронної копiї МД на паперовому носiї або електронної МД зазначаються кiлькiсть товарiв, вивезених за межi митної територiї України, та дата їх вивезення за межi митної територiї України, що засвiдчує фактичне вивезення вiдповiдних товарiв за межi митної територiї України.

     Якщо вимоги Митного кодексу України щодо транзитного перемiщення товарiв не виконано, то такою посадовою особою зазначаються номер протоколу про порушення митних правил, посада, прiзвище та пiдпис посадової особи, якою складено зазначений протокол, що засвiдчується особистою номерною печаткою.

5. Заповнення граф МД пiд час перевезення

Графа 55 "Перевантаження"

     Графа заповнюється, якщо вiдповiдно до законодавства при перемiщеннi товарiв митною територiєю України вiдбулася замiна автомобiля, що приводить до руху причiп (напiвпричiп) (без здiйснення операцiй з товарами або їх перевантаження), або товари перевантажуються:

     з одного транспортного засобу в iнший;

     в контейнер;

     з одного контейнера в iнший.

     Заповнення правого пiдроздiлу графи здiйснюється, якщо зазначенi обставини сталися вiдносно перемiщуваних товарiв повторно.

     У графi "Мiсце i країна" зазначається назва населеного пункту, де здiйснюється перевантаження товарiв.

     У графi "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї нового транспортного засобу" зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, яким продовжуватиметься перевезення товарiв, вiдповiдно до правил, передбачених для заповнення графи 18 МД.

     У графi "Конт." у видiленому квадратi зазначається "1", якщо товари перевантажуються в контейнер або з одного контейнера в iнший, при цьому в графi "Номер нового контейнера" зазначається номер контейнера, в якому продовжуватиметься перевезення товарiв, "0" - в iншому випадку.

     У графi "(1) Проставити 1 якщо ТАК i 0 якщо НI" проставляється пiдпис виконавця перевезення.

Графа 56 "Iншi пригоди при перевезеннi. Подробицi та вжитi заходи"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД, якщо при вивезеннi товарiв митним органом прибуття погоджено змiну митницi призначення або якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба в замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     У разi погодження митним органом прибуття змiни митницi призначення перевiзником коротко описуються обставини, iз настанням яких пов'язана необхiднiсть змiни митницi призначення. У разi наявностi зазначаються назви, номери та дати документiв, що пiдтверджують такi обставини, зокрема звернення особи - безпосереднього виконавця перевезення, до митного органу щодо змiни митницi призначення.

     У разi дiї надзвичайних обставин коротко описується змiст пригоди, зазначаються назви, номери та дати документiв, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують такi обставини, а також надання митним органом дозволу на проведення зазначених операцiй.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток
до Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Порядок наведення вiдомостей про осiб

     1. У правому верхньому кутi зазначається лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (для громадян, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, - мiсця постiйного проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту, далi через знак "/" - податковий номер платника податкiв вiдповiдно до пункту 2.2 роздiлу II Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у разi наявностi). Для податкового номера, який складається менше нiж з 10 символiв, вiдомостi пiсля знака "/" доповнюються на початку нулями до 10 символiв.

     Для осiб, щодо яких законодавством не передбачено присвоєння названого податкового номера платника податкiв, пiсля знака "/" зазначається "0000000000".

     2. Для юридичних осiб - резидентiв указується найменування, зазначене в ЄДРПОУ (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання).

     Для громадян-резидентiв, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя й номер паспорта, коли й ким виданий.

     Для громадян-нерезидентiв зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), громадянство, реквiзити паспортного документа або документа, що його замiнює.

     Для iнших нерезидентiв указується найменування.

     3. Для юридичних осiб указуються вiдомостi про їх мiсцезнаходження.

     Для громадян-резидентiв, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, указуються вiдомостi про їх мiсце проживання.

     Для громадян-нерезидентiв указуються вiдомостi про мiсце їх тимчасового перебування на територiї України.

     Для iнших нерезидентiв указуються вiдомостi про їх мiсцезнаходження.

     4. У лiвому нижньому кутi графи проставляється iдентифiкацiйний номер особи.

     Для осiб, що перебувають на облiку в митних органах, - присвоєний митним органом облiковий номер особи.

     Для громадян-резидентiв i нерезидентiв - умовно визначений облiковий номер "000/0000/000000".

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 651

ПЕРЕЛIК
наказiв Державної митної служби України, що втратили чиннiсть:

     наказ Державної митної служби України вiд 09 липня 1997 року N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 24 вересня 1997 року за N 443/2247;

     пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 29 липня 1998 року N 447 "Про затвердження Положення про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 жовтня 1998 року за N 698/3138;

     наказ Державної митної служби України вiд 27 серпня 1999 року N 543 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 15 вересня 1999 року за N 622/3915;

     наказ Державної митної служби України вiд 20 квiтня 2000 року N 226 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17 травня 2000 року за N 286/4507;

     наказ Державної митної служби України вiд 24 травня 2000 року N 300 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 12 червня 2000 року за N 349/4570;

     наказ Державної митної служби України вiд 13 липня 2000 року N 388 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 31 липня 2000 року за N 465/4686;

     наказ Державної митної служби України вiд 20 вересня 2000 року N 530 "Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 05 жовтня 2000 року за N 687/4908;

     наказ Державної митної служби України вiд 16 березня 2001 року N 190 "Про внесення змiн до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02 квiтня 2001 року за N 296/5487;

     пiдпункт 1.9 пункту 1 наказу Державної митної служби України вiд 26 червня 2001 року N 433 "Про внесення змiн та доповнень до нормативних актiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 липня 2001 року за N 637/5828;

     наказ Державної митної служби України вiд 20 липня 2001 року N 505 "Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 06 серпня 2001 року за N 665/5856;

     наказ Державної митної служби України вiд 10 грудня 2001 року N 798 "Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2001 року за N 1052/6243;

     наказ Державної митної служби України вiд 17 квiтня 2002 року N 205 "Про внесення змiн та доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27 травня 2002 року за N 451/6739;

     наказ Державної митної служби України вiд 18 квiтня 2002 року N 207 "Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та класифiкаторiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29 травня 2002 року за N 462/6750;

     наказ Державної митної служби України вiд 02 червня 2003 року N 380 "Про затвердження Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 15 липня 2003 року за N 590/7911;

     наказ Державної митної служби України вiд 24 липня 2003 року N 489 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 04 серпня 2003 року за N 668/7989;

     наказ Державної митної служби України вiд 21 серпня 2003 року N 570 "Про внесення змiн до Тимчасового порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 22 серпня 2003 року за N 735/8056;

     наказ Державної митної служби України вiд 08 вересня 2003 року N 599 "Про затвердження змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 25 вересня 2003 року за N 848/8169;

     пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 13 вересня 2003 року N 609 "Про затвердження Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06 жовтня 2003 року за N 897/8218;

     наказ Державної митної служби України вiд 10 жовтня 2003 року N 678 "Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27 жовтня 2003 року за N 977/8298;

     пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 24 грудня 2003 року N 908 "Про затвердження Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв та про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2003 року за N 1248/8569;

     наказ Державної митної служби України вiд 26 грудня 2003 року N 915 "Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 02.06.2003 N 380", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30 грудня 2003 року за N 1275/8596;

     наказ Державної митної служби України вiд 29 грудня 2003 року N 929 "Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i вiд 30.06.98 N 380", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 09 сiчня 2004 року за N 7/8606;

     наказ Державної митної служби України вiд 02 квiтня 2004 року N 232 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14 квiтня 2004 року за N 477/9076;

     пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 08 червня 2004 року N 420 "Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмитслужби України вiд 02.09.2003 N 585 та внесення змiн до наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 червня 2004 року за N 781/9380;

     наказ Державної митної служби України вiд 14 червня 2004 року N 434 "Про внесення змiн i доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02 липня 2004 року за N 822/9421;

     пункти 4 i 5 наказу Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30 липня 2004 року за N 951/9550;

     наказ Державної митної служби України вiд 08 жовтня 2004 року N 730 "Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 21 жовтня 2004 року за N 1350/9949;

     наказ Державної митної служби України вiд 11 листопада 2004 року N 808 "Про внесення доповнення до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18 листопада 2004 року за N 1459/10058;

     наказ Державної митної служби України вiд 07 грудня 2004 року N 873 "Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2004 року за N 1609/10208;

     наказ Державної митної служби України вiд 11 липня 2005 року N 651 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20 липня 2005 року за N 778/11058;

     пункт 8 наказу Державної митної служби України вiд 13 жовтня 2005 року N 969 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою у митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17 листопада 2005 року за N 1393/11673;

     наказ Державної митної служби України вiд 07 грудня 2005 року N 1201 "Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 22 грудня 2005 року за N 1552/11832;

     наказ Державної митної служби України вiд 11 сiчня 2006 року N 1 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 24 сiчня 2006 року за N 59/11933;

     пункт 1 наказу Державної митної служби України вiд 07 березня 2006 року N 172 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21 травня 2006 року за N 296/12170;

     наказ Державної митної служби України вiд 22 червня 2006 року N 515 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 липня 2006 року за N 815/12689;

     пункт 1 наказу Державної митної служби України вiд 03 липня 2006 року N 550 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14 липня 2006 року за N 829/12703;

     пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 07 грудня 2006 року N 1088 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 2006 року за N 1339/13213;

     наказ Державної митної служби України вiд 04 жовтня 2007 року N 818 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 листопада 2007 року за N 1254/14521;

     пункт 1 наказу Державної митної служби України вiд 07 листопада 2007 року N 933 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 листопада 2007 року за N 1329/14596;

     пункти 1 i 3 наказу Державної митної служби України вiд 16 грудня 2008 року N 1414 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 лютого 2009 року за N 148/16164;

     наказ Державної митної служби України вiд 07 вересня 2010 року N 1018 "Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10 листопада 2010 року за N 1076/18371.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.