Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2004 N 873


Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 грудня 2004 р. за N 1609/10208


     Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" i з метою приведення нормативних актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести такi змiни й доповнення до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - наказ N 307):

     1.1. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом (додаток 6 до наказу N 307):

     1.1.1. Викласти текстовий опис коду 010 у роздiлi 1 "Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом" в новiй редакцiї згiдно з додатком 1 до цього наказу.

     1.1.2. Виключити з роздiлу 1 код 073.

     1.1.3. Доповнити роздiл 1 пiсля коду 083 кодом 084, пiсля коду 096 кодами 100-104 згiдно з додатком 2 до цього наказу.

     1.2. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 8 до наказу N 307):

     1.2.1. Виключити код 073 у роздiлi 1 "Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором".

     1.2.2. Доповнити роздiл 1 пiсля коду 083 кодом 084, пiсля коду 094 кодами 100, 103 та 104 згiдно з додатком 3 до цього наказу.

     1.3. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 9 до наказу N 307):

     1.3.1. Викласти текстовий опис коду 014 роздiлу 1 "Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть" у новiй редакцiї згiдно з додатком 4 до цього наказу.

     1.3.2. Виключити код 073 у роздiлi 1.

     1.3.3. Доповнити роздiл 1 пiсля коду 083 кодом 084, пiсля коду 096 кодами 100, 101, 103 та 104 згiдно з додатком 5 до цього наказу.

     1.4. У Класифiкаторi способiв розрахунку (додаток 11 до наказу N 307):

     1.4.1. Доповнити Класифiкатор пiсля коду 20 кодом 21, пiсля коду 43 кодами 44 та 45 згiдно з додатком 6 до цього наказу.

     1.4.2. Виключити коди 82 та 84.

     2. Департаменту податкiв та тарифного регулювання (Шейко О.Л.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Нiколайчук О.О.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв iз дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А.Д.

Голова Служби М.Каленський

 

Додаток 1
до пiдпункту 1.1.1
наказу Держмитслужби України
вiд 7 грудня 2004 р. N 873

Змiна
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом
010 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "й" Документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек. Перелiк цих закладiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України
  
Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв
О. Л. Шейко

 

Додаток 2
до пiдпункту 1.1.3
наказу Держмитслужби України
вiд 7 грудня 2004 р. N 873

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97, стаття 7 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004, стаття 7 Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
101 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "х" У перiод з 1 сiчня 2004 року до 31 грудня 2008 року матерiали, комплектуючi вироби та обладнання за кодами УКТ ЗЕД 2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00, 8705 20 00 00 i 9027 10 10 90, що використовуються для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, попередження вибухiв метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля згiдно з перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України
102 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "ц" Фармацевтична продукцiя, сполуки, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi i класифiкуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97, стаття 8 Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002, стаття 7 Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
  
Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв
О. Л. Шейко

 

Додаток 3
до пiдпункту 1.2.2
наказу Держмитслужби України
вiд 7 грудня 2004 р. N 873

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97, стаття 7 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004, стаття 7 Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97, стаття 8 Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002, стаття 7 Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
  
Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв
О. Л. Шейко

 

Додаток 4
до пiдпункту 1.3.1
наказу Держмитслужби України
вiд 7 грудня 2004 р. N 873

Змiна
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
014 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.37 У перiод з 1 сiчня 2004 року до 1 сiчня 2009 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 39 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, гатункiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi); крiм перламутрової есенцiї та тих, що на основi алюмiнiєвого порошку
3215 11 00 00
Фарби друкарськi чорнi
3215 19 00 00
Фарби друкарськi, крiм чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00
Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки понад 200 м
3702 43 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки понад 200 м
3907 50 00 00
Смоли алкiднi
4008 21 90 00
Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, невибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00
Целюлоза з деревини сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00
Несортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
4707 90 90 00
Вiдсортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440 10 00 00
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8441 10 00 00
Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї 8443 90 05 00
  
Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв
О. Л. Шейко

 

Додаток 5
до пiдпункту 1.3.3
наказу Держмитслужби України
вiд 7 грудня 2004 р. N 873

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97, стаття 7 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004, стаття 7 Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
101 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункт 5.11 На перiод з 1 сiчня 2004 року до 31 грудня 2008 року операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, крiм пiдакцизних, що використовуються для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, попередження вибухiв метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля, згiдно з перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97, стаття 8 Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002, стаття 7
Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункт 5.13
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
  
Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв
О. Л. Шейко

 

Додаток 6
до пiдпункту 1.4.1
наказу Держмитслужби України
вiд 7 грудня 2004 р. N 873

Доповнення до Класифiкатора способiв розрахунку

Код способу розрахунку Назва способу розрахунку
21 Подання векселя вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.2004 N 1524 "Про порядок випуску, обiгу i погашення простих векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв з метою ремонту"
44 Нарахування мита, на суму якого при митному оформленнi майна до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями iз застосуванням тимчасової декларацiї було видано простий вексель
45 Нарахування суми мита, яка не пiдлягає оплатi за виданим простим векселем при оформленнi тимчасової декларацiї на майно до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями
  
Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв
О. Л. Шейко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.