Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

07.09.2010 N 1018


Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 листопада 2010 р. за N 1076/18371


     Вiдповiдно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" наказую:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 07.11.2007 N 933) (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту митних режимiв та органiзацiї митного оформлення (Муратов I. М.) та Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) до набрання чинностi пунктом 1 наказу доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення.

     4. Начальникам митних органiв забезпечити iнформування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги цього наказу.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування, крiм пункту 1, який набирає чинностi через 7 днiв з дня офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А. Є.

Голова Державної митної служби України I. Г. Калєтнiк
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф. О. Ярошенко
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва М. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
07.09.2010 N 1018
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 листопада 2010 р. за N 1076/18371

Змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

     1. У пунктi 4 роздiлу I:

     абзац четвертий пiсля слiв "всiєї упаковки" доповнити словами " (включаючи пiддони)";

     пiсля абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "первинна тара (упаковка) - тара (упаковка), що невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу".

     У зв'язку з цим абзаци десятий - шiстнадцятий уважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - сiмнадцятим.

     2. У роздiлi II:

     2.1. У пунктi 2 глави 1:

     абзаци другий, третiй опису графи 35 замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Якщо вага брутто товару бiльше одного кiлограма i не виражена в цiлих кiлограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цiлих кiлограмах iз застосуванням таких правил заокруглення:

     дробова частина вiд 0,001 до 0,499 заокруглюється в бiк зменшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

     дробова частина вiд 0,500 до 0,999 заокруглюється в бiк збiльшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

     Якщо вага брутто товару менше одного кiлограма, значення наводиться у виглядi десяткового дробу з точнiстю до трьох знакiв у дробовiй частинi (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг).".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати вiдповiдно абзацами шостим - дев'ятим;

     абзаци перший - п'ятий опису графи 38 замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше).

     Для товару, що перемiщується в первиннiй тарi (упаковцi), що невiддiльна вiд товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхiдними для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведенi в описi графи 35 ВМД.".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим.

     2.2. У пунктi 2 глави 2:

     абзаци другий, третiй опису графи 35 замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Якщо вага брутто товару бiльше одного кiлограма i не виражена в цiлих кiлограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цiлих кiлограмах iз застосуванням таких правил заокруглення:

     дробова частина вiд 0,001 до 0,499 заокруглюється в бiк зменшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

     дробова частина вiд 0,500 до 0,999 заокруглюється в бiк збiльшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

     Якщо вага брутто товару менше одного кiлограма, значення наводиться у виглядi десяткового дробу з точнiстю до трьох знакiв у дробовiй частинi (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг)".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

     абзаци перший - п'ятий опису графи 38 замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше).

     Для товару, що перемiщується в первиннiй тарi (упаковцi), що невiддiльна вiд товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхiдними для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     Якщо на товар установлено специфiчну ставку ввiзного мита в грошовому розмiрi на одиницю ваги товару або комбiновану ставку зi специфiчною складовою в грошовому розмiрi на одиницю ваги товару та як розрахункова база використовується вага товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, то в графi незалежно вiд наявностi вiдомостей про вагу товару без будь-якої упаковки у маркуваннi товару чи документах, необхiдних для здiйснення його митного контролю та митного оформлення, зазначається вага товару, описаного в графi 31 ВМД, з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

     Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведенi в описi графи 35 ВМД".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим.

     2.3. У пунктi 2 глави 3:

     абзац другий опису графи 35 замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Якщо вага брутто товару бiльше одного кiлограма i не виражена в цiлих кiлограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цiлих кiлограмах iз застосуванням таких правил заокруглення:

     дробова частина вiд 0,001 до 0,499 заокруглюється в бiк зменшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 1 для товару вагою 1,328 кг);

     дробова частина вiд 0,500 до 0,999 заокруглюється в бiк збiльшення до найближчого цiлого кiлограма (наприклад, 2 для товару вагою 1,728 кг).

     Якщо вага брутто товару менше одного кiлограма, значення наводиться у виглядi десяткового дробу з точнiстю до трьох знакiв у дробовiй частинi (наприклад, 0,654 для товару вагою 0,6539 кг)".

     У зв'язку з цим абзац третiй уважати абзацом шостим;

     абзаци перший - п'ятий опису графи 38 замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "У графi зазначається в кiлограмах вага товару, описаного в графi 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цiєї графи не передбачено iнше).

     У разi вiдсутностi в товарно-транспортних (iнших товаросупровiдних) документах вiдомостей про вагу товару без будь-якої упаковки зазначається вага нетто товару, зазначена в цих товарно-транспортних (iнших товаросупровiдних) документах.

     Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведенi в описi графи 35 ВМД".

     У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом четвертим.

Директор Департаменту митних режимiв та органiзацiї митного оформлення I. М. Муратов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.