ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

07.11. 2007 N 933


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 листопада 2007 р. за N 1329/14596


     Вiдповiдно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), наказую:

     1. Унести змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207), виклавши її у новiй редакцiї, що додається.

     2. Уважати такими, що втратили чиннiсть, накази Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi", зареєстрований у Мiн'юстi 22.07.98 за N 469/2909 (зi змiнами), вiд 17.05.2006 N 381 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3)", зареєстрований в Мiн'юстi 08.06.2006 за N 694/12568, вiд 30.12.2003 N 931 "Про затвердження Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї", зареєстрований в Мiн'юстi 30.12.2003 за N 1273/8594 (зi змiнами).

     3. Унести до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.12.2003 N 932, зареєстрованого в Мiн'юстi 17.01.2004 за N 66/8665 (зi змiнами), такi змiни:

     3.1. Абзац другий пункту 1.5 виключити.

     3.2. Додаток 1 до цього Порядку виключити.

     4. Главу 9 Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.12.99 N 792, зареєстрованого в Мiн'юстi 22.12.99 за N 902/4195 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 05.11.2001 N 708) (зi змiнами) виключити.

     5. Унести до Порядку застосування окремої митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 24.12.2003 N 909, зареєстрованого в Мiн'юстi 29.12.2003 за N 1249/8570 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 16.05.2006 N 377) такi змiни:

     5.1. Абзац шостий пункту 1.2 виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий уважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим.

     5.2. Пункт 1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. При заповненнi ОМД використовуються бланки єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушiв до нього форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8".

     5.3. Доповнити пункт 1.5 новим абзацом такого змiсту:

     "Графи ОМД заповнюються згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами)".

     5.4. Глави 3,4 виключити.

     6. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     7. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     8. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.), Департаменту митної статистики (Овдiєнко Н.Т.), Департаменту митних платежiв (Джигалов С.А.), Управлiнню контролю за перемiщенням вантажiв (Луговець В.А.), Управлiнню митної вартостi (Ляденко I.Г.), Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.), Центральному митному управлiнню лабораторних дослiджень та експертної роботи (Рамусь I.П.) привести нормативно-правовi акти Держмитслужби згiдно з компетенцiєю у вiдповiднiсть до цього наказу.

     9. Начальникам регiональних митниць, митниць iнформувати про вимоги цього наказу суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв i в пунктах пропуску через державний кордон України.

     10. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 01.01.2008.

     11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби Черкасського Р.А.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстерство фiнансiв України
Перший заступник Мiнiстра
В.А.Копилов

 

Затверджено
Наказ Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 07.11.2007 N 933)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 листопада 2007 р. за N 1329/14596

Iнструкцiя про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

I. Загальнi положення

     1. Ця Iнструкцiя визначає порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) на зброшурованих у комплекти бланках єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 (далi - комплект форми МД-2), додаткових аркушiв до нього форми МД-3 (далi - комплект форми МД-3), специфiкацiї форми МД-8, порядок унесення вiдомостей до доповнення форми МД-6, особливостi заповнення граф ВМД залежно вiд напрямку перемiщення товарiв, митного режиму тощо, випадки застосування специфiкацiї форми МД-8, а також порядок розподiлу та використання аркушiв ВМД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

     2. Вимоги до форми, порядку подання, якостi заповнення граф ВМД, а також випадки застосування ВМД визначено Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами).

     3. Комплект бланкiв форми МД-2 використовується для заявлення вiдомостей про один товар.

     Комплект додаткових аркушiв форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланкiв форми МД-2, якщо у ВМД заявляються вiдомостi про партiю товарiв, до складу якої входять два i бiльше товарiв, якi мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо).

     У кожному з комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 можуть заявлятися вiдомостi про три товари.

     Кiлькiсть комплектiв бланкiв форми МД-3, що використовуються при декларуваннi партiї товарiв, необмежена.

     У випадках, визначених пунктом 8 цього роздiлу, замiсть додаткових аркушiв форми МД-3 допускається застосування специфiкацiї форми МД-8.

     Кiлькiсть примiрникiв специфiкацiї форми МД-8 має вiдповiдати кiлькостi аркушiв у комплектi ВМД, що подається до оформлення. Кiлькiсть аркушiв у кожному примiрнику специфiкацiї необмежена.

     4. Термiни вживаються в цiй Iнструкцiї в таких значеннях:

     активний транспортний засiб - транспортний засiб, який приводиться в рух джерелом енергiї та приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби в разi, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв;

     вiдправник - особа, яка передала або має передати заявленi у ВМД товари в розпорядження перевiзника вiдповiдно до договору перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документi, або така, що самостiйно доставляє цi товари одержувачу, не користуючись послугами перевiзника;

     вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всiєї упаковки, за винятком контейнерiв та iншого транспортного обладнання;

     мiжнародне перевезення - перевезення товарiв з перетином державного кордону з територiї України на територiю iноземної держави; з територiї iноземної держави на територiю України; транзитом через територiю України;

     одержувач - зазначена в транспортному документi особа, якiй перевiзник згiдно з транспортними документами або за дорученням вiдправника (вiдправник, що доставляє товари самостiйно, не користуючись послугами перевiзника) має передати товари;

     ордернi поставки - поставки товарiв для купiвлi-продажу чи товарообмiну, при яких на момент вивезення товарiв ще не укладено зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) купiвлi-продажу або мiни. Пiсля фактичного вiдвантаження товарiв i укладення таких договорiв (контрактiв), але не пiзнiше строку, установленого положеннями статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", повинна бути одержана оплата за вiдвантаженi товари та проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим;

     перемiщення товарiв митною територiєю України - перемiщення товарiв пiд митним контролем:

     вiд пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України, до митного органу, розташованого на митнiй територiї України;

     вiд митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України;

     вiд одного митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до iншого митного органу або в межах зони дiяльностi одного митного органу;

     при транзитних перевезеннях вiдповiдно до процедури прохiдного митного транзиту - вiд одного пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України - до iншого пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України;

     стацiонарнi засоби транспортування - трубопроводи та лiнiї електропередачi;

     фактурна вартiсть - цiна товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку-фактурi (рахунку-проформi).

     5. Загальнi положення, що стосуються заповнення граф ВМД:

     5.1. ВМД заповнюється декларантом за допомогою комп'ютера та не повинна мiстити пiдчисток i помарок.

     5.2. Вiдомостi, заявленi декларантом у ВМД, є вiдомостями, необхiдними для митних цiлей.

     5.3. Графи А, С, D/J, E/J, G, Н, I, F ВМД заповнюються посадовими особами митних органiв. Iншi графи ВМД заповнюються декларантом. В окремих випадках, визначених цiєю Iнструкцiєю, до зазначених граф ВМД частина вiдомостей може вноситися декларантом, а посадовi особи митних органiв можуть вносити вiдомостi, що належать до компетенцiї митних органiв, до iнших граф ВМД. Графи 55, 56 ВМД, у випадках, визначених цiєю Iнструкцiєю, заповнюються особою, що прийняла задекларованi товари до перевезення (перевiзником).

     5.4. При заповненнi граф ВМД посилання на ранiше заповненi графи не дозволяється.

     5.5. Заповнення графи ВМД при декларуваннi товару до обраного митного режиму здiйснюється за наявностi лiтерного символу в таблицi, яка наведена в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї, якщо iнше не передбачено в примiтках до таблицi та правилах заповнення граф ВМД для обраного напрямку перемiщення.

     5.6. Якщо Iнструкцiя при визначеннi порядку заповнення граф вiдповiдно до напрямку перемiщення не мiстить опису графи, то графа згiдно з положеннями Iнструкцiї (додатка 1 до неї) не заповнюється.

     5.7. Вiдомостi, заявленi у ВМД, засвiдчуються пiдписом особи, яка склала ВМД, у графi 54 на бланках форми МД-2, у будь-якому вiльному мiсцi (за виключенням граф, що заповнюються посадовими особами митних органiв) на бланках форми МД-3, у правому нижньому кутку в спецiально видiленiй графi доповнення форми МД-6, у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8. Пiдпис завiряється печаткою декларанта (для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб /за наявностi/), яка мiстить iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ) або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - iдентифiкацiйний номер за ДРФО).

     5.8. Порядок заповнення граф перiодичної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту стосується лише випадкiв декларування товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування.

     5.9. Правила заповнення граф комплекту бланкiв форми МД-3 вiдповiдають правилам заповнення вiдповiдних граф комплекту бланкiв форми МД-2, якщо для окремих граф бланкiв форми МД-3 цiєю Iнструкцiєю не передбачено iнше.

     5.10. У невикористаних графах 33 "Код товару" аркушiв комплекту форми МД-3 проставляється запис "хххххххххх".

     5.11. Регiональним митницям i митницям не допускається встановлювати порядок заповнення граф ВМД i визначати особливостi заповнення граф ВМД, вiдмiннi вiд визначених цiєю Iнструкцiєю, а також висувати до декларантiв вимоги щодо внесення до ВМД iнформацiї, не передбаченої цiєю Iнструкцiєю.

     6. Порядок унесення вiдомостей та оформлення доповнення форми МД-6:

     6.1. Якщо в полi будь-якої графи ВМД не вистачає мiсця для внесення обов'язкових вiдомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових вiдмiток (унесення вiдомостей), то вiдомостi зазначаються у доповненнi форми МД-6 (далi - доповнення), що є невiд'ємною частиною ВМД. При цьому у вiдповiднiй графi ВМД пiсля внесених вiдомостей вчиняється запис "Див. доп.".

     6.2. Усi доповнення мають бути пронумерованi. У правому верхньому кутку в спецiально видiленiй графi кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N  
(зазначається порядковий номер комплекту доповнення)
до ВМД N  
(посадовою особою митного органу зазначається реєстрацiйний номер ВМД, наведений у графi "А")".

     6.3. Якщо в доповнення виносяться вiдомостi з граф, що стосуються всiх товарiв, якi декларуються в цiй ВМД, то iнформацiя з кожної такої графи має бути розмiщена окремо одна вiд одної пiсля номера вiдповiдної графи.

     6.4. У разi винесення в доповнення iнформацiї з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у виглядi напису: "Товар N___". Нижче, з посиланням на вiдповiдну графу iз зазначенням її номера, зазначаються вiдомостi, що вносяться в цю графу.

     6.5. У разi вiдсутностi мiсця для внесення вiдомостей у доповнення використовується новий комплект аркушiв доповнення.

     6.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш пiдписується цiєю посадовою особою з проставленням у нижнiй частинi кожного аркуша бiля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У цьому разi можуть використовуватися бланки доповнень, виготовленi за допомогою комп'ютера.

     6.7. На всiх аркушах доповнення, що входять до складу ВМД, проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) пiд час прийняття ВМД до оформлення та особистої номерної печатки пiд час завершення оформлення. Вiльне мiсце аркушiв доповнення прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення. Допускається обведення написiв таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

     6.8. Електронна копiя ВМД має обов'язково мiстити вiдомостi, наведенi в доповненнi. При цьому запис "Див. доп." в електронну копiю не вноситься.

     6.9. Дозволяється використання доповнення, складеного декларантом, для штампiв i написiв державних контрольних органiв, що здiйснюють iншi види контролю, передбаченi статтею 27 Митного кодексу України.

     6.10. Аркушi доповнення розподiляються у порядку, установленому пунктом 7 цього роздiлу. При розподiлi аркуш ВМД i долучений до нього аркуш доповнення повиннi мати на правому краї поля однакового кольору.

     7. Розподiл аркушiв ВМД:

     7.1. Пiсля завершення митного оформлення товарiв до заявленого митного режиму аркушi ВМД розподiляються у такому порядку:

     аркушi з позначенням "1/6" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 i доповнення (у разi наявностi) зберiгаються разом з комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювалося митне оформлення, у пiдроздiлi митного органу, що здiйснював митне оформлення;

     аркушi з позначенням "2/7" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 i доповнення (у разi наявностi) використовуються в пiдроздiлi митної статистики митного органу;

     аркушi з позначенням "3/8" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 i доповнення (у разi наявностi) повертаються декларанту;

     при розмiщеннi товарiв у митнi режими, що передбачають їх вивезення за межi митної територiї України, аркушi з позначенням "4/5" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 передаються уповноваженiй особi для доставлення перевiзником разом з товаром у структурний пiдроздiл митного органу в пунктi пропуску через митний кордон України. Пiсля проведення процедури пропуску цi аркушi передаються до архiву митницi, що здiйснила пропуск товару через митний кордон. При митному оформленнi (за винятком транзиту) товарiв структурним пiдроздiлом митного органу безпосередньо в пунктi пропуску через митний кордон України, через який ввозяться (вивозяться) товари, аркушi з позначенням "4/5" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 не застосовуються.

     7.2. Пiд час оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України (за винятком транзиту), аркушi з позначенням "4/5" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 не використовуються.

     7.3. Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то за його бажанням допускається оформлення в одному примiрнику додаткових аркушiв ВМД. При цьому вони повиннi бути копiями аркушiв з позначенням "3/8" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3. При використаннi додаткових аркушiв ВМД з позначенням "3/8" у графi E/J працiвником пiдприємства, уповноваженим на декларування, що склав ВМД, учиняється запис: "Оформлено додатковi 3/8 аркушi ВМД", який засвiдчується печаткою митного брокера. При цьому аркушi з позначенням "3/8" передаються власниковi товару, а додатковi аркушi митному брокеру.

     7.4. У разi потреби митний орган має право видавати (засвiдчувати) заявникам (особам, зазначеним у графах 2, 8, 9, 14 ВМД) ксерокопiї оформлених аркушiв комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3. При цьому вiдмiтка "Копiя" проставляється у верхнiй частинi лицьового боку кожного аркуша ксерокопiї. Напис про засвiдчення копiї складається зi слова "Згiдно з", особистого пiдпису посадової особи митного органу, що засвiдчує копiю, її iнiцiалiв i прiзвища, дати засвiдчення копiї. Пiдпис засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. При цьому в нижнiй частинi графи E/J ВМД посадовою особою митного органу, що засвiдчує копiю, зазначаються дата видачi (засвiдчення) копiї (копiй), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому пiдроздiлi графи 3, кiлькiсть виданих (засвiдчених) копiй, реквiзити заявника. Облiк копiй ВМД проводиться пiдроздiлом митного органу, що здiйснював митне оформлення.

     8. Застосування специфiкацiї форми МД-8:

     8.1. Допускається застосування специфiкацiї форми МД-8 у таких випадках:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України як гуманiтарна допомога;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з умовним повним звiльненням вiд оподаткування, крiм випадкiв, якщо цьому режиму передував митний режим митного складу;

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при декларуваннi товарiв, витрачених при здiйсненнi операцiй з переробки товарiв;

     при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у митному режимi митного складу;

     при декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту без застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     8.2. При застосуваннi специфiкацiї форми МД-8 у правому верхньому кутку у верхнiй частинi графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примiрника специфiкацiї, що має вiдповiдати позначенню аркуша ВМД (1/6, 2/7, 3/8, 4/5), а через тире - порядковий номер аркуша в примiрнику специфiкацiї, починаючи з одиницi. У нижнiй частинi цiєї графи зазначається реєстрацiйний номер, наведений у графi "А" ВМД, до якої додається специфiкацiя.

     8.3. У полi "Опис та кiлькiсть товару" специфiкацiї форми МД-8 наводяться вiдомостi про товари вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

     У полi "Код товару" наводиться код згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй для вiдповiдного митного режиму з урахуванням особливостей перемiщення.

     У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартiсть", "Митна вартiсть" iнформацiя вноситься в порядку, аналогiчному до опису граф 35, 42, 45 ВМД вiдповiдного напрямку перемiщення.

     8.4. У специфiкацiї форми МД-8 порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера "2".

     8.5. Пiсля останнього використаного рядка специфiкацiї форми МД-8 проводиться горизонтальна лiнiя, а невикористанi рядки специфiкацiї перекреслюються по всiй ширинi аркуша специфiкацiї та вниз по дiагоналi у виглядi позначки "Z".

     8.6. Разом iз специфiкацiєю форми МД-8 подається її електронна копiя. Iнформацiя, унесена до електронної копiї специфiкацiї форми МД-8, повинна вiдповiдати iнформацiї, унесенiй декларантом до оригiналу.

     8.7. На всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8 у нижнiй частинi проставляється вiдбиток штампа ПМК пiд час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка пiд час завершення митного оформлення.

     9. Випадки складання кiлькох ВМД на одну партiю товарiв та однiєї ВМД на кiлька партiй товару:

     9.1. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, обов'язково оформлюються незалежно вiд їх фактурної вартостi за наявностi в партiї:

     товарiв, до яких застосовуються рiзнi митнi режими;

     товарiв, за якi в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено рiзнi форми розрахункiв (наприклад, бартер) чи в рiзнiй валютi, або якщо за частину товару розрахунки мiж сторонами договору (контракту) не здiйснюються;

     товарiв, що перемiщуються за рiзними зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), у тому числi на виконання посередницьких договорiв;

     товарiв, що пiдлягають експортному контролю, i товарiв, що не пiдлягають експортному контролю;

     товарiв, визнаних вiдповiдною комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною допомогою;

     товарiв, до яких застосовується захiд гарантування доставки цих товарiв до митного органу призначення у формi надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам при перемiщеннi через митний кордон України транзитом, i товарiв, при перемiщеннi яких такий захiд гарантування доставки не застосовується;

     товарiв, що розмiщуються у митний режим реекспорту (реiмпорту), у разi якщо такi товари при ввезеннi на митну територiю (вивезеннi за її межi) були оформленi за рiзними ВМД;

     товарiв, що перемiщувалися через митний кордон на пiдставi рiзних перiодичних або загальних митних декларацiй;

     товарiв, що були оформленi за рiзними тимчасовими або неповними декларацiями;

     складових комплектного об'єкта, що належать рiзним комплектним об'єктам.

     9.2. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, можуть за бажанням декларанта оформлюватися незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв у таких випадках:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     якщо митний орган виявляє ознаки порушення прав iнтелектуальної власностi щодо частини товарiв з партiї, що пред'явлена до митного контролю та митного оформлення;

     у разi вилучення митним органом частини товарiв з партiї як предметiв порушення митних правил;

     при митному оформленнi товарiв з партiї, якi або перемiщення яких через митний кордон України є об'єктом контролю з боку вiдповiдного дозвiльного органу (санiтарно-епiдемiологiчний, фiтосанiтарний, ветеринарний або iнший вид контролю, сертифiкацiя, лiцензування тощо), на який видається документ дозвiльного характеру, i товарiв, якi або перемiщення яких через митний кордон України не є об'єктом такого контролю;

     при декларуваннi товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах;

     при випуску товарiв з митного лiцензiйного складу;

     при декларуваннi частини товарiв, що входять до однiєї партiї, за тимчасовою або неповною декларацiями;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту, що прибули вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) в морський (рiчковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному суднi, але вивозяться за межi зони митного контролю морського (рiчкового) пункту пропуску автомобiльним чи залiзничним транспортом;

     при декларуваннi продуктiв переробки, що утворилися в результатi переробки партiй товарiв (товарiв, переробка яких не була здiйснена), що надходили за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача i переробка яких здiйснювалась за одним дозволом на розмiщення товарiв у митному режимi переробки.

     9.3. Одна ВМД на кiлька партiй товару може на бажання декларанта оформлюватися в таких випадках:

     при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму транзиту товарiв, що одночасно надходять на прикордонну станцiю за мiсцем увезення товарiв на митну територiю України з однiєї станцiї вiдправлення, розташованої за межами України, вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача на одну станцiю призначення, розташовану за межами України, незалежно вiд кiлькостi залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi чи повагоннi вiдправлення;

     при декларуваннi мiжнародних поштових вiдправлень та експрес-вiдправлень незалежно вiд кiлькостi митних декларацiй CN 23 форми, установленої актами Всесвiтнього поштового союзу, домашнiх транспортних документiв за умови, що в цих вiдправленнях перемiщуються товари одного найменування одним вiдправником на адресу одного одержувача в одному митному режимi, пред'явленi одночасно до митного контролю;

     при декларуваннi машин, обладнання, механiзмiв, установок, приладiв тощо, якi класифiкуються за одним товарним кодом згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД) як складений товар, але з урахуванням особливостей транспортування та монтажу перемiщуються через митний кордон України в розiбраному станi на кiлькох транспортних засобах або в кiлькох залiзничних вагонах (за кiлькома товарно-транспортними накладними) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача за умови, що цi товари в один i той самий день пред'явленi одному й тому самому митному органу;

     якщо партiї товарiв перемiщувалися через митний кордон на пiдставi однiєї перiодичної або загальної митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв одного найменування у межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) й одного митного режиму, якi перевозяться залiзничним транспортом вiд одного вантажовiдправника з однiєї станцiї вiдправлення й одночасно прибувають на станцiю призначення на адресу одного вантажоодержувача, незалежно вiд кiлькостi оформлених залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi чи повагоннi вiдправлення;

     при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення його на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у митному режимi митного складу;

     при випуску товарiв iз митного лiцензiйного складу за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту, що прибули вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) в морський (рiчковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному суднi, але доставленi до митницi оформлення автомобiльним чи залiзничним транспортом.

II. Опис граф вантажної митної декларацiї

1. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що вивозяться (вивезенi) за межi митної територiї України

     1. Правила заповнення граф ВМД, викладенi у цiй главi, застосовуються:

     а) при декларуваннi товарiв у митнi режими:

     експорту;

     реекспорту;

     переробки за межами митної територiї України;

     тимчасового вивезення;

     митного складу;

     спецiальної митної зони;

     магазину безмитної торгiвлi;

     б) при декларуваннi:

     запасiв, призначених для споживання;

     не переробленої сировини, залишкiв i вiдходiв переробки, що вивозяться за межi митної територiї України пiсля перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України;

     товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України пiсля перебування в митному режимi тимчасового ввезення;

     товарiв, що вивозяться при ордерних поставках.

     2. Правила заповнення граф декларантом:

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК" - вивезення з України.

     У другому пiдроздiлi зазначається код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою.

     При зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України та при поверненнi за межi митної територiї України певного обсягу товарiв, переробка яких на митнiй територiї України не була здiйснена, а також при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, у другому пiдроздiлi зазначається код "00".

     У третьому пiдроздiлi зазначається лiтерний код типу декларацiї згiдно з Класифiкатором типiв декларацiй, наведеним у додатку 2 до цiєї Iнструкцiї.

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

     При декларуваннi товарiв за зовнiшньоекономiчними договорами, укладеними на пiдставi посередницьких договорiв мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо при цьому власник товарiв не є вiдправником, то в графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

     При розмiщеннi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї Українi, у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника товарiв. При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, у графi зазначаються вiдомостi про особу - сторону договору щодо постачання запасiв, призначених для споживання, власнику (користувачу) транспортного засобу. Якщо постачання проводиться на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, то в графi зазначаються вiдомостi про власника (користувача) цього транспортного засобу.

     Вiдомостi про осiб, що наводяться у цiй графi, зазначаються у такому порядку:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, затвердженої наказом Держкомстату вiд 08.07.2002 N 260 (далi - Класифiкацiя держав свiту), далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     мiсцезнаходження юридичної особи, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи, мiсце проживання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     у лiвому нижньому кутку графи:

     для осiб, що перебувають на облiку в митних органах, - iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї;

     для осiб, що не перебувають на облiку в митних органах, iдентифiкацiйний номер формується за такою схемою:

     для юридичних осiб:

     0000000-00/00ХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХ - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, що ведеться органами державної статистики;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи):

     0091000-00/ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний номер за ДРФО;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи), якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номеру за ДРФО, - 6-значний номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями.

     При вивезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами для вiльного обiгу зазначаються вiдомостi про вiдправника товарiв вiдповiдно до перевiзних документiв (при пересиланнi товарiв за межi України) або громадянина, який безпосередньо вивозить товари за межi митної територiї України.

     При зворотному вивезеннi товарiв, тимчасово ввезених на митну територiю України громадянином, зазначаються вiдомостi про громадянина, яким було надано зобов'язання про зворотне вивезення товарiв.

     Якщо громадянин, який пересилає або безпосередньо вивозить товари за межi митної територiї України, є вповноваженою особою громадянина - власника цих товарiв або громадянина, яким було надане зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, i дiє на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення (довiреностi), то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка є власником товарiв, або особу, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про вповноважену особу.

     Для громадян - резидентiв зазначаються: серiя й номер паспорта, коли й ким виданий, прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання.

     Для громадян - нерезидентiв зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство, реквiзити паспортного документа або iншого документа, що його замiнює, а також мiсце тимчасового перебування на територiї України.

     У лiвiй нижнiй частинi графи проставляється iдентифiкацiйний номер громадянина - власника цих товарiв або громадянина, що надав зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, який формується згiдно з додатком 4 до цiєї Iнструкцiї.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     Графа заповнюється завжди.

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв форми МД-2, МД-3.

     Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушiв форми МД-3, то в комплектi форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплектi додаткових аркушiв - 2/3, у другому комплектi додаткових аркушiв - 3/3.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється завжди.

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до ВМД комплектiв доповнень МД-6, складених декларантом, i через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї форми МД-8.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфiкацiї форми МД-8, то зазначається 1/0.

     Якщо доповнення форми МД-6 та специфiкацiя форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у ВМД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 ВМД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї форми МД-8 в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у ВМД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Графа заповнюється у разi, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у ВМД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць, або якщо товари перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, то в графi проставляється "0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом, або перiодична митна декларацiя.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.

Графа 8 "Одержувач"

     У графi наводяться вiдомостi про одержувача - нерезидента, на адресу якого повинен бути доставлений товар згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) або iншим документом, який пiдтверджує намiри сторiн.

     У правому верхньому кутку зазначається лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) одержувача вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     Якщо нерезидент, на адресу якого повинен бути доставлений товар, є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то вiдповiдно до такого договору (контракту) зазначається найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання.

     Якщо нерезидент, на адресу якого повинен бути доставлений товар, не є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то в графi зазначається найменування (прiзвище, iм'я) та мiсцезнаходження (мiсце проживання) одержувача та вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     При розмiщеннi товарiв у митнi режими магазину безмитної торгiвлi, митного складу зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi, митного лiцензiйного складу.

     При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, зазначається "Рiзнi".

     При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, у графi наводяться вiдомостi про власника (користувача) транспортного засобу.

     Вiдомостi про осiб - резидентiв зазначаються в порядку, наведеному в описi графи 2 ВМД цiєї глави.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), у тому числi комiсiонера - при декларуваннi товарiв за зовнiшньоекономiчним договором, укладеним на пiдставi договору комiсiї мiж резидентами, повiреного - при декларуваннi за зовнiшньоекономiчним договором, укладеним на пiдставi договору доручення мiж резидентами.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї (продуктiв переробки) в установлений перiод.

     При вивезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв iноземного замовника зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї в установлений перiод.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     Вiдомостi зазначаються в порядку, наведеному в описi графи 2 ВМД цiєї глави.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, тощо;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 11 "Торговельна країна/Країна виробництва"

     У графi зазначається згiдно з поданими документами лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено договiр (контракт), або iнший документ, що засвiдчує намiри сторiн.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, тощо;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта товарiв:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     iдентифiкацiйний номер (у лiвому нижньому кутку графи), що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї.

     Для митного брокера (пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору), додатково зазначаються номер i дата видачi лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера (свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом).

Графа 17а "Код країни призначення"

     Лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту зазначається у графi в таких випадках:

     при вивезеннi товарiв з митної територiї України на територiю спецiальної митної зони;

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби.

     В iнших випадках графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни призначення або останньої вiдомої на час подання ВМД країни призначення, чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю.

     При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на iноземнi або орендованi (зафрахтованi) iноземними суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, у графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено договiр (контракт), або iнший документ, що засвiдчує намiри сторiн.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi вiдправлення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та (у разi наявностi) причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України в контейнерах залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом або перiодична митна декларацiя;

     при декларуваннi товарiв безпосередньо в пунктi пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

Графа 19 "Контейнер"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу вивезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб перевезення товарiв.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом або перiодична митна декларацiя;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 20 "Умови поставки"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) купiвлi-продажу, мiни, комiсiї.

     В iнших випадках, у тому числi при декларуваннi товарiв, що перемiщуються громадянами, графа не заповнюється.

     У першому пiдроздiлi графи наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з Класифiкатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою. Якщо зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) передбачено iншi умови поставки, нiж тi, що визначенi цим Класифiкатором, то зазначається скорочене лiтерне найменування умов поставки, найбiльш наближених до умов, передбачених у договорi (контрактi).

     У другому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), на територiї якої мiститься географiчний пункт доставки товарiв, через пропуск - назва цього географiчного пункту.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, у другому пiдроздiлi графи зазначається вiдповiдно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарiв.

     У третьому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахункiв за товар згiдно з умовами договору (контракту) купiвлi-продажу:

     "10" - акредитив;

     "20" - iнкасо;

     "30" - переказ;

     "40" - акредитив/iнкасо;

     "50" - акредитив/переказ;

     "60" - iнкасо/переказ;

     "70" - акредитив/iнкасо/переказ.

     При операцiях за договорами (контрактами) мiни третiй пiдроздiл не заповнюється.

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) здiйснюватиметься перетин митного кордону при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та (у разi наявностi) причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України в контейнерах залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     у разi вiдсутностi в декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про активний транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України, або про транспортний засiб, на який товари перевантажуватимуться пiд митним контролем.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют, затвердженої наказом Держкомстату вiд 08.07.2002 N 260 (далi - Класифiкацiя валют), лiтерний код валюти, у якiй складено рахунки-фактури (iнвойси).

     Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код валюти, наведеної в рахунку-проформi або iнших товаросупровiдних документах.

     При перемiщеннi товарiв вiдповiдно до договорiв (контрактiв), що передбачають зустрiчнi поставки товарiв, зазначається лiтерний код валюти, вiднесеної Нацiональним банком України до вiльно конвертованої валюти (Класифiкатор iноземних валют та банкiвських металiв, затверджений постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 /зi змiнами/).

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД, або в колонцi "Фактурна вартiсть" специфiкацiї форми МД-8.

     При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, у правому пiдроздiлi графи зазначається у валютi України загальна вартiсть цих товарiв (у цiнах продажу).

     При зворотному вивезеннi, тимчасово ввезених громадянами товарiв правий пiдроздiл не заповнюється.

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi наводиться офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця.

Графа 24 "Характер угоди"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту) згiдно з Класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає валютi розрахунку.

     У правому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти розрахунку вiдповiдно до Класифiкацiї валют.

     Якщо валюта розрахунку невiдома, то в цьому пiдроздiлi графи проставляється код "000". У такому випадку в лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту), що вiдповiдає валютi, код якої наведено в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД.

     Графа не заповнюється:

     при ордерних поставках;

     при вивезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою метою товарiв iноземного замовника;

     при зворотному вивезеннi товарiв, що були тимчасово ввезенi на митну територiю України;

     при декларуваннi товарiв в митний режим магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, стацiонарними засобами транспортування чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графi 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, стацiонарними засобами транспортування чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     У графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, що здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом). Кожний з реквiзитiв починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер:

     1 - код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

     2 - найменування банку;

     3 - мiсцезнаходження банку;

     4 - номер поточного рахунку в нацiональнiй валютi України (при здiйсненнi розрахункiв у цiй валютi) або в iноземнiй валютi (при розрахунку в iноземнiй валютi), код (МФО) банку.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, надання допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, тощо;

     у разi перемiщення товарiв за договорами (контрактами), якi не передбачають грошових розрахункiв за товар;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами) (далi - Класифiкатор митних органiв) найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв.

     Якщо при перемiщеннi трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, вивозяться з митної територiї України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi передбачається вивезення товарiв.

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (сортувальна станцiя).

     При розмiщеннi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у митний режим магазину безмитної торгiвлi в графi зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згiдно з Класифiкатором митних органiв структурного пiдроздiлу митного органу в пунктi пропуску, у якому розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при зворотному вивезеннi, тимчасово ввезених громадянами товарiв.

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"

     "Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     Зазначаються точнi данi про товар.

     Кожен вид вiдомостей починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначається точний опис товарiв, що декларуються митному органу: повне найменування (торговельне, комерцiйне, фiрмове або iнше найменування); основнi (головнi), властивi цьому товару, якiснi та кiлькiснi параметри, технiчнi та комерцiйнi характеристики, що є в наявностi (фiрма виробник, торговельна марка /допускається зазначення однiєю з європейських мов мiжнародного спiлкування/, комерцiйна та фiрмова назви, сорт, тип, марка, модель, артикул, розмiр, кiлькiсний та якiсний склад, стандарт, ТУ, комплектнiсть, розфасування, маркування тощо).

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї, загальної ВМД зазначаються вiдомi на момент подання перiодичної митної декларацiї, загальної ВМД данi про товар.

     При декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї форми МД-8 у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться торговельний опис товару згiдно з товаросупровiдними документами.

     При заповненнi окремої митної декларацiї наводиться перелiк вiдомостей про витраченi товари, достатнiй для їх класифiкацiї на рiвнi чотиризначного коду товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД.

     Вiдомостi про товари мають мiстити достатнiй перелiк iнформацiї для їх розпiзнання та однозначного вiднесення до коду згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення, згiдно з основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД. Опис товарiв має наводитися без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, вiдповiдних коду товарiв.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють його вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     При перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються у вищезазначеному порядку вiдомостi про такi носiї, а також наводяться данi про iнформацiю, що на них розмiщена.

     Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

     При декларуваннi, вiдповiдно до митного режиму митного складу, товарiв, що мають рiзнi кiнцевi термiни зберiгання (термiни придатностi) у кожнiй графi 31 ВМД зазначаються вiдомостi лише про один такий товар.

     При декларуваннi у ВМД товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, у кожнiй графi 31 ВМД зазначаються вiдомостi лише про той товар, що декларується в межах однiєї лiцензiї. Зазначення товару в межах двох i бiльше лiцензiй на експорт в однiй графi 31 ВМД не допускається.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товарiв вчиняється запис "Складова комплектного об'єкта" i зазначається комерцiйна та фiрмова назви комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

     Якщо заповнюється графа 6 ВМД, то пiд номером 2 зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування. При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за вiдсутностi в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах iнформацiї про кiлькiсть вантажних мiсць зазначається: "Мiсць 0". Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", то пiд номером 3 зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляються загальна кiлькiсть контейнерiв, далi, через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер (номер контейнера, через знак "/" код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, через знак "/" стан заповнення контейнера /якщо товар, що декларується, займає весь контейнер, проставляється "0", якщо не весь - "1"/).

     Якщо за своїми параметрами та характеристиками контейнер неможливо вiднести до жодного з типiв контейнерiв, визначених Класифiкатором типiв контейнерiв, або на момент митного оформлення невiдомо, у контейнерi якого типу перемiщуватимуться через митний кордон України товари, то проставляється код згiдно з Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, пiд номером 4 у графi обов'язково зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X • 100 % / Y,

     де A - процентне спiввiдношення (число, округлене до двох знакiв пiсля коми "00,00" за правилами округлення);

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, пiд номером 5 зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або, при перемiщеннi нафтопродуктiв, два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 ВМД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається код згiдно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

     При перемiщеннi через митний кордон товару як носiя результатiв виконаних робiт зазначається код згiдно з УКТЗЕД такого носiя.

     Першi чотири знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД у першому пiдроздiлi графи зазначаються у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги;

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

     Другий та третiй пiдроздiли графи при цьому не заповнюється.

     При декларуваннi товарiв у митний режим митного складу в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi шiсть знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. Другий та третiй пiдроздiли графи не заповнюється.

     При декларуваннi в митний режим експорту товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї, що затверджується Держмитслужбою, у третьому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     У п'ятому пiдроздiлi графи проставляється:

     "0", якщо товар не пiдлягає експортному контролю;

     "1", якщо товар пiдлягає експортному контролю;

     "3", якщо товар вивозиться за межi митної територiї України за дозвiльними документами Держекспортконтролю України до країн, щодо яких дiють санкцiї Ради Безпеки ООН.

     П'ятий пiдроздiл не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графi 31 ВМД i класифiкованого згiдно з УКТЗЕД у графi 33 ВМД.

     Якщо представленi документи не вказують на конкретну країну походження товару, а мiстять iнформацiю про походження товару з країн Європейського спiвтовариства, то в графi зазначається "ЕU".

     Якщо країна походження невiдома, то в графi зазначається "00".

     У випадках, коли законодавством передбачено обов'язкове подання сертифiката про походження товару, коди "ЕU" та "00 " у графi не проставляються.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що розмiщуються в митний режим митного складу;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 ВМД.

     Якщо загальна вага брутто товару складає менше одного кiлограма, то значення наводиться у виглядi десяткового дробу.

     При декларуваннi упаковки (тари) за iншою ВМД значення у цiй графi має дорiвнювати значенню, зазначеному в графi 38 ВМД.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 36 "Преференцiя"

     У графi зазначається вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом, що затверджується Держмитслужбою, тризначний цифровий код пiльги в обкладеннi товару вивiзним митом, передбаченої законодавством щодо товару, описаного в графi 31 ВМД i класифiкованого в графi 33 ВМД.

     В iнших випадках у графi проставляється "000".

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код особливостi перемiщення товарiв, наступнi двi - код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо перемiщення товарiв здiйснюється з особливостями, не визначеними Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то першими двома цифрами коду в другому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Iнше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     Зазначається вага нетто в кiлограмах товару.

     Якщо вага нетто товару складає менше одного кiлограма, то значення наводиться у виглядi десяткового дробу.

     Якщо товари перемiщуються в упаковцi, то зазначається вага нетто товарiв, з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невiддiльна вiд товару до його споживання (переробки) i в якiй товар подається для роздрiбного продажу.

     У випадках, визначених законодавством України, допускається зазначати вагу нетто товарiв без урахування упаковки, пакування.

     У разi декларування товару без упаковки або перемiщення його насипом, наливом, навалом зазначається загальна вага товару.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi через митний кордон електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 39 "Квота"

     Графа заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження. У графi зазначається в одиницях вимiру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згiдно з одержаною лiцензiєю або iншим дозвiльним документом.

     Задекларована партiя товару не враховується при визначеннi залишку товару за квотою. При декларуваннi першої партiї товару в графi зазначається кiлькiсть товару за квотою.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим або товар попередньо розмiщувався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення загальної ВМД, перiодичної митної декларацiї, зареєстрованої вантажної митної декларацiї (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора документiв попереднього документа, у тому числi того, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть ВМД. Через знак "/" проставляється номер i дата цього документа. Пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфiкацiї форми МД-8.

     Якщо товари, що декларуються, послiдовно розмiщувалися в кiлькох митних режимах, то в графi зазначається номер ВМД або iншого документа, що використовувався замiсть ВМД, за якою (яким) цi товари розмiщувалися в останнiй митний режим, що передує заявленому.

     При зворотному вивезеннi пiсля тимчасового ввезення зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) товари ввозилися в митному режимi тимчасового ввезення.

     При вивезеннi продуктiв переробки (товарної продукцiї, супутнiх продуктiв переробки та вiдходiв), що утворилися в результатi переробки ввезених у митному режимi переробки на митнiй територiї України товарiв, i при поверненнi товарiв, переробка яких не була здiйснена, зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) товари ввозилися в митному режимi переробки на митнiй територiї України.

     При декларуваннi останньої частини комплектного об'єкта в графi зазначаються реквiзити всiх ВМД на складовi частини комплектного об'єкта.

     При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу, зазначаються реквiзити квитанцiї форми МД-1.

     При заповненнi граф окремої митної декларацiї у графi зазначається реєстрацiйний номер ВМД на продукти переробки, у складi яких витраченi товари фактично перемiщуються через митний кордон України, за схемою заповнення графи А ВМД, передбаченою цiєю Iнструкцiєю. При цьому дев'ятизначний код митного органу й остання цифра поточного року зазначаються декларантом, а порядковий номер декларацiї вноситься посадовою особою митного органу.

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графi 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, через знак "/" - кiлькiсть цього товару в додатковiй одиницi вимiру.

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в графi зазначається код додаткової одиницi вимiру, якщо така одиниця вимiру передбачена для товару, код якого зазначений у графi 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, графа не заповнюється.

     Графа не заповнюється:

     якщо для товару, заявленого в графi 31 ВМД, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 ВМД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при зворотному вивезеннi, тимчасово ввезених громадянами товарiв.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документiв, поданих при декларуваннi. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата та (за наявностi даних) кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документовi вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 реквiзити документiв, якi поданi при декларуваннi та стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi ВМД i в додаткових аркушах цiєї ВМД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При декларуваннi товарiв за загальною ВМД, перiодичною митною декларацiєю та при ордерних поставках у графi зазначаються вiдомостi тiльки про тi документи, що можуть бути представленi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi на момент подання декларацiї. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством щодо застосування заходiв нетарифного регулювання.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 45 "Коригування"

     Графа заповнюється у разi нарахування податкiв та зборiв.

     У графi зазначається у валютi України митна вартiсть товару.

     Визначення митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються) з України, здiйснюється вiдповiдно до вимог глави 48 Митного кодексу України.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається митна вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Якщо ВМД заповнюється на декiлька товарiв, то при обчисленнi митної вартостi витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на страхування, комiсiйнi та брокерськi винагороди, лiцензiйнi та iншi платежi за використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi розподiляються у порядку, який використовується при заповненнi декларацiї митної вартостi i визначається Держмитслужбою.

     При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, у графi наводиться митна вартiсть товару, яка дорiвнює митнiй вартостi цього товару, зазначенiй у попередньому документi (у графi 45 тiєї ВМД, номер якої зазначено в графi 40 ВМД, що подається).

     При заповненнi окремої митної декларацiї графа не заповнюється.

Графа 46 "Статистична вартiсть"

     У графi зазначається митна вартiсть товару в тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при зворотному вивезеннi товарiв, тимчасово ввезених громадянами.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного та додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування вивiзного мита та митних зборiв.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податку чи збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832 (далi - Класифiкатор видiв податкiв i зборiв).

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     1. При нарахуваннi митних зборiв:

     1.1. Загальна митна вартiсть товарiв, наведена в графi 12 ВМД, - при нарахуваннi за ставкою у вiдсотках митної вартостi.

     Рядок прокреслюється при нарахуваннi за фiксованою ставкою.

     1.2. Кiлькiсть годин роботи посадової особи митницi, яка здiйснює митне оформлення, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, чи поза робочим часом, установленим для митницi.

     1.3. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення партiї товарiв рiзних найменувань, за частину яких митнi збори пiдлягають сплатi на пiдставi абзацу другого пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв".

     2. При нарахуваннi вивiзного мита:

     2.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою вивiзного мита.

     2.2. Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку, - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     при нарахуваннi митних зборiв - установлений законодавством розмiр ставки митних зборiв. При нарахуваннi митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем, крiм розмiру ставки, також зазначається кiлькiсть днiв перебування їх пiд митним контролем, що враховуються при нарахуваннi збору;

     при нарахуваннi вивiзного мита - установлений законодавством розмiр ставки вивiзного мита.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного податку чи збору.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування митних зборiв за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, чи поза робочим часом, установленим для митницi та митних зборiв за перебування товарiв пiд митним контролем можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим внесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї у випадках, визначених законодавством України, нараховується вивiзне (експортне) мито, що пiдлягало б сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi експорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" вiдповiдного коду способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом.

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного податку або збору за основним i кожним додатковим аркушем ВМД, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку видається вексель;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi, якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (номер, дата векселя, строк платежу), лiтерний код валюти у якiй видається вексель вiдповiдно до Класифiкацiї валют, назва векселедержателя.

     Якщо при вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у сумi, необхiднiй для сплати нарахованих податкiв або зборiв у повному обсязi, сплата податку або збору здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату податкiв або зборiв, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї ВМД.

     У разi, якщо вiдомостi про нарахування збору у графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то вiдомостi про цей збiр до графи В ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

     Графа не заповнюється:

     якщо податки та збори не сплачуються;

     при декларуваннi товарiв за загальною вантажною митною декларацiєю при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом чи перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологiчному циклi) розмiщений експортером або перевiзником на склад тимчасового зберiгання (митний лiцензiйний склад), то в графi зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi товару в митний режим митного складу в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався на iнший митний лiцензiйний склад, то в графi пiсля номера дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi товару в митний режим магазину безмитної торгiвлi в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо розмiщений на митний лiцензiйний склад, то в графi також зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi зазначаються з нового рядка за такою схемою:

A/Б,

     де А - код типу складу, магазину безмитної торгiвлi, а саме:

     1 - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу;

     2 - митний лiцензiйний склад закритого типу;

     3 - склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу;

     4 - склад тимчасового зберiгання закритого типу;

     5 - магазин безмитної торгiвлi.

     Б - номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених товарiв;

     при вивезеннi товарiв з територiї вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони за межi митної територiї України;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 50 "Принципал"

     Графа заповнюється коли здiйснюється перевезення товарiв митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi (лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або iдентифiкацiйний номер за ДРФО /за наявностi/, номер телефону) про перевiзника (або експедитора) та персональнi данi особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення (на основi пред'явленого паспорта). У доповненнi наводиться письмове зобов'язання цiєї особи про доставку товарiв у митницю призначення у визначений митним органом строк:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити задекларованi товари в митницю призначення в установлений строк".

     Це зобов'язання засвiдчується особистим пiдписом особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, на кожному аркушi доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     При залiзничних перевезеннях зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом або перiодична митна декларацiя;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання) декларанта, зазначеного в графi 14 ВМД, прiзвище, iнiцiали працiвника пiдприємства, уповноваженого на декларування, що склав ВМД, його особистий пiдпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разi видачi його митницею).

     Цi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб /за наявностi/), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за за ДРФО.

     Ця печатка також проставляється на бланках форми МД-3 вантажної митної декларацiї та в правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в графi додатково зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

2. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що ввозяться (ввезенi) на митну територiю України

     1. Правила заповнення граф ВМД, викладенi у цiй главi, застосовуються:

     а) при декларуваннi товарiв у митнi режими:

     iмпорту;

     реiмпорту;

     переробки на митнiй територiї України;

     тимчасового ввезення;

     митного складу;

     магазину безмитної торгiвлi;

     спецiальної митної зони;

     знищення або руйнування;

     вiдмови на користь держави;

     б) при декларуваннi:

     гуманiтарної допомоги;

     не переробленої сировини, залишкiв переробки, що ввозяться на митну територiю України пiсля перебування в митному режимi переробки за межами митної територiї України;

     товарiв, що ввозяться на митну територiю України пiсля перебування в митному режимi тимчасового вивезення.

     2. Правила заповнення граф декларантом:

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "IМ" - увезення в Україну.

     У другому пiдроздiлi зазначається код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою.

     При зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України та при поверненнi на митну територiю України певного обсягу товарiв, переробка яких за межами митної територiї України не була здiйснена, у другому пiдроздiлi зазначається код "00".

     У третьому пiдроздiлi зазначається лiтерний код типу декларацiї згiдно з Класифiкатором типiв декларацiй, наведеним у додатку 2 до цiєї Iнструкцiї.

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi наводяться вiдомостi про вiдправника-нерезидента, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або зазначений в iншому документi, який пiдтверджує намiри сторiн.

     У правому верхньому кутку зазначається лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдправника вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     Вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) чи iншого документа, який пiдтверджує намiри сторiн, зазначається найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання.

     Якщо нерезидент, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), згiдно з його умовами не є вiдправником, то в графi зазначаються вiдомостi про такого нерезидента та вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про безпосереднього вiдправника товарiв. Зазначається найменування (прiзвище, iм'я) та мiсцезнаходження (мiсце проживання) вiдправника.

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги зазначаються вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги. Якщо донор гуманiтарної допомоги доручає пiдприємству виробнику або iншiй юридичнiй, чи фiзичнiй особi вiдправити за його дорученням вантаж на митну територiю України, то в графi зазначаються вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги, а в доповненнi - про вiдправника.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу в порядку, наведеному в графi 8 ВМД цiєї глави, у графi зазначаються вiдомостi про українського суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що веде промисел, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукцiї морського промислу.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщувалися через митний кордон України як консолiдований вантаж, у режим митного складу пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, допускається внесення у графу вiдомостей тiльки про iноземного експедитора.

     При декларуваннi товарiв, розмiщених у магазинi безмитної торгiвлi, що лiквiдується, зазначаються в порядку, передбаченому для резидентiв, вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

     На додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     Графа заповнюється завжди.

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв форм МД-2, МД-3.

     Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушiв форми МД-3, то в комплектi форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплектi додаткових аркушiв - 2/3, у другому комплектi додаткових аркушiв - 3/3.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється завжди.

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до ВМД комплектiв доповнень МД-6, складених декларантом, та через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї форми МД-8 у випадках, коли цiєю Iнструкцiєю дозволяється її застосування.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркушу специфiкацiї МД-8, то зазначається 1/0.

     Якщо доповнення форми МД-6 та специфiкацiя форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у ВМД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 ВМД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї форми МД-8 в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у ВМД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Графа заповнюється у разi, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у ВМД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць, або якщо товари перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, то в графi проставляється "0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.

Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що пiдтверджує намiри сторiн. Якщо при цьому особа, що набуває права власностi на товар, не є одержувачем товару, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про одержувача товарiв.

     Одержувач може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). При декларуваннi за зовнiшньоекономiчними договорами, укладеними на пiдставi посередницьких договорiв мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про особу, що набуває права власностi на товари за цим зовнiшньоекономiчним договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є iнша особа, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги в графi зазначаються вiдомостi про одержувача гуманiтарної допомоги з Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

     При розмiщеннi товарiв у митнi режими магазину безмитної торгiвлi, митного складу зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi, власника митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi про осiб зазначаються у такому порядку:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     мiсцезнаходження юридичної особи, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи, мiсце проживання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     у лiвому нижньому кутку графи:

     для осiб, що перебувають на облiку в митних органах, - iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї;

     для осiб, що не перебувають на облiку в митних органах, iдентифiкацiйний номер формується за такою схемою:

     для юридичних осiб:

     0000000-00/00ХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХ - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, що ведеться органами державної статистики;

     для фiзичних осiб-пiдприємцiв (без створення юридичної особи):

     0091000-00/ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХ - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний номер за ДРФО;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи), якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номеру за ДРФО - 6-значний номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями.

     При ввезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами для вiльного обiгу на митнiй територiї України зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до перевiзних документiв (при надходженнi товарiв, що пересилаються в Україну) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України.

     При тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України громадянами зазначаються вiдомостi про громадянина, яким надається зобов'язання про зворотне вивезення товарiв.

     Якщо громадянин, який безпосередньо ввозить товари на митну територiю України, є вповноваженою особою iншого громадянина - власника цих товарiв i дiє на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення (довiреностi), то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка є власником товарiв, i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про вповноважену особу.

     Для громадян-резидентiв зазначаються: серiя й номер паспорта, коли й ким виданий, прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання.

     Для громадян - нерезидентiв зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство, реквiзити паспортного документа або iншого документа, що його замiнює, а також мiсце тимчасового перебування на територiї України.

     У лiвiй нижнiй частинi графи проставляється iдентифiкацiйний номер одержувача (при надходженнi товарiв, що пересилаються в Україну) або громадянина - власника товарiв. Iдентифiкацiйний номер формується згiдно з додатком 4 до цiєї Iнструкцiї.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, графа не заповнюється.

     На додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), у тому числi комiсiонера - при декларуваннi товарiв за зовнiшньоекономiчним договором, укладеним на пiдставi договору комiсiї мiж резидентами, повiреного - при декларуваннi за зовнiшньоекономiчним договором, укладеним на пiдставi договору доручення мiж резидентами.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї (продуктiв переробки) в установлений перiод.

     При ввезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала державнiй податковiй iнспекцiї письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї в установлений перiод.

     Якщо резидент, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), не є векселедавцем або особою, що надала зобов'язання, то в графi пiсля реквiзитiв векселедавця (особи, що надала зобов'язання) учиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт).

     При розмiщеннi товарiв у режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi. Якщо власник магазину безмитної торгiвлi отримав з митного лiцензiйного складу iноземнi товари, якi ввезенi на митну територiю України та перебувають на консигнацiї, то в графi зазначаються вiдомостi про консигнатора - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     При декларуваннi консолiдованих вантажiв, що ввозяться на митну територiю України транспортними й транспортно-експедицiйними органiзацiями з використанням автотранспорту та розмiщуються на митних лiцензiйних складах у зонi дiяльностi митницi за мiсцем облiку транспортної (транспортно-експедицiйної) органiзацiї з метою подальшої доставки автотранспортними засобами партiй товарiв, з яких складався консолiдований вантаж, у митницi призначення кiнцевим одержувачам, то в графi зазначаються вiдомостi про транспортну (транспортно-експедицiйну) органiзацiю.

     Вiдомостi зазначаються в порядку, наведеному в описi графи 8 ВМД цiєї глави.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 11 "Торговельна країна/Країна виробництва"

     У графi зазначається згiдно з поданими документами лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено договiр (контракт), або iнший документ, що засвiдчує намiри сторiн.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

     при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта товарiв:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     iдентифiкацiйний номер (у лiвому нижньому кутку графи), що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї.

     Для митного брокера (пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору), додатково зазначаються номер i дата видачi лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера (свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом).

Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     При ввезеннi товарiв з територiї спецiальної митної зони на митну територiю України в графi зазначається лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     В iнших випадках графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), з якої товари згiдно з товаросупровiдними документами були вiдправленi в Україну.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi призначення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес- вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинав митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя;

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари;

     якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї.

Графа 19 "Контейнер"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу ввезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб перевезення товарiв.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 20 "Умови поставки"

     Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та консигнацiї.

     В iнших випадках, у тому числi при декларуваннi товарiв, що перемiщуються громадянами, графа не заповнюється.

     У першому пiдроздiлi графи наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки згiдно з Класифiкатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою. Якщо зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) передбачено iншi умови поставки, нiж тi, що визначенi цим Класифiкатором, то зазначається скорочене лiтерне найменування умов поставки, найбiльш наближених до умов, передбачених у договорi (контрактi).

     У другому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю), на територiї якої мiститься географiчний пункт доставки товарiв, через пропуск - назва цього географiчного пункту.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, у другому пiдроздiлi графи зазначається вiдповiдно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарiв.

     У третьому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахункiв за товар згiдно з умовами договору (контракту) купiвлi-продажу:

     "10" - акредитив;

     "20" - iнкасо;

     "30" - переказ;

     "40" - акредитив/iнкасо;

     "50" - акредитив/переказ;

     "60" - iнкасо/переказ;

     "70" - акредитив/iнкасо/переказ.

     При операцiях за договорами (контрактами) мiни третiй пiдроздiл не заповнюється.

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) здiйснювався перетин митного кордону при ввезеннi товарiв на митну територiю України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют лiтерний код валюти, у якiй складено рахунки-фактури (iнвойси).

     Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформi або iнших товаросупровiдних документах.

     При перемiщеннi товарiв вiдповiдно до договорiв (контрактiв), що передбачають зустрiчнi поставки товарiв, зазначається лiтерний код валюти оцiнки товарiв, вiднесеної Нацiональним банком України до вiльно конвертованої валюти (Класифiкатор iноземних валют та банкiвських металiв, затверджений постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34, зi змiнами).

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД або в колонцi "Фактурна вартiсть" специфiкацiї форми МД-8.

     При декларуваннi товарiв як консолiдованих вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортно-експедицiйних органiзацiй пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, правий пiдроздiл не заповнюється.

     Графа не заповнюється при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

     Графа не заповнюється при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо.

Графа 24 "Характер угоди"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту) згiдно з Класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає валютi розрахунку.

     У правому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти розрахунку вiдповiдно до Класифiкацiї валют.

     Якщо валюта розрахунку невiдома, то в цьому пiдроздiлi графи проставляється код "000". У такому випадку в лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору (контракту), що вiдповiдає валютi, код якої наведено в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД.

     Графа не заповнюється:

     при ввезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника;

     при зворотному ввезеннi товарiв, що були тимчасово вивезенi за межi митної територiї України;

     при декларуваннi товарiв у митний режим знищення;

     при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у митному режимi митного складу;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес- вiдправленнях, стацiонарними засобами транспортування чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося перемiщення митною територiєю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графi 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, стацiонарними засобами транспортування чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     У графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, що здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом). Кожний з реквiзитiв починається з нового рядка й перед кожним з них проставляється порядковий номер:

     1 - код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

     2 - найменування банку;

     3 - мiсцезнаходження банку;

     4 - номер поточного рахунку в нацiональнiй валютi України (при здiйсненнi розрахункiв у цiй валютi) або в iноземнiй валютi (при розрахунку в iноземнiй валютi), код (МФО) банку.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

     у разi перемiщення товарiв за договорами (контрактами), якi не передбачають грошових розрахункiв за товар;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну.

     Якщо при перемiщеннi трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, ввозяться на митну територiю України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi ввезено товари.

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес- вiдправленнях зазначається найменування митного органу та дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу в пунктi мiжнародного поштового обмiну (на сортувальнiй станцiї).

     При розмiщеннi в митний режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, увезених на митну територiю України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу та дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу в пунктi пропуску, через який здiйснювалося таке ввезення.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при тимчасовому ввезеннi товарiв громадянами.

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"

     "Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     Зазначаються точнi данi про товар.

     Кожен вид вiдомостей починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначається точний опис товарiв, що декларуються митному органу: повне найменування (торговельне, комерцiйне, фiрмове або iнше найменування); основнi (головнi), властивi цьому товару, якiснi та кiлькiснi параметри, технiчнi та комерцiйнi характеристики, що є в наявностi (фiрма виробник, торговельна марка /допускається зазначення однiєю з європейських мов мiжнародного спiлкування/, комерцiйна та фiрмова назви, сорт, тип, марка, модель, артикул, розмiр, кiлькiсний та якiсний склад, стандарт, ТУ, комплектнiсть, розфасування, маркування тощо); опис окремих товарiв має мiстити додаткову iнформацiю вiдповiдно до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдну для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД, що затверджується Держмитслужбою.

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї зазначаються вiдомi на момент подання перiодичної митної декларацiї данi про товар.

     При декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї форми МД-8 у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться торговельний опис товару згiдно з товаросупровiдними документами.

     При заповненнi окремої митної декларацiї наводиться перелiк вiдомостей про витраченi товари, достатнiй для їх класифiкацiї на рiвнi чотиризначного коду товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД.

     Вiдомостi про товари мають мiстити достатнiй перелiк iнформацiї для їх розпiзнання та однозначного вiднесення до коду згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення, згiдно з основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД. Опис товарiв має наводитися без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють його вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     При перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються у вищезазначеному порядку вiдомостi про такi носiї, а також наводяться детальнi данi про iнформацiю, що на них розмiщена.

     Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

     При декларуваннi у ВМД товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах, у кожнiй графi 31 ВМД зазначаються вiдомостi лише про один такий товар.

     При декларуваннi вiдповiдно до митного режиму митного складу товарiв, що мають рiзнi кiнцевi термiни зберiгання (термiни придатностi) у кожнiй графi 31 ВМД зазначаються вiдомостi лише про один такий товар.

     При декларуваннi у ВМД товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, у кожнiй графi 31 ВМД зазначаються вiдомостi лише про той товар, що декларується в межах однiєї лiцензiї. Зазначення товару в межах двох i бiльше лiцензiй на iмпорт в однiй графi 31 ВМД не допускається.

     При декларуваннi у ВМД природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, у кожнiй графi 31 ВМД зазначаються вiдомостi лише про той товар, що декларується в межах одного акту приймання - передачi згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом). Зазначення товару в межах двох i бiльше актiв приймання - передачi згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) в однiй графi 31 ВМД не допускається.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товарiв учиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначається комерцiйна й фiрмова назви комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

     Якщо заповнюється графа 6 ВМД, то пiд номером 2 зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування. При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за вiдсутностi в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах iнформацiї про кiлькiсть вантажних мiсць зазначається: "Мiсць 0". Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", то пiд номером 3 зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляються загальна кiлькiсть контейнерiв, далi, через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер (номер контейнера, через знак "/" код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, через знак "/" стан заповнення контейнера /якщо товар, що декларується, займає весь контейнер, проставляється "0", якщо не весь - "1"/).

     Якщо за своїми параметрами та характеристиками контейнер неможливо вiднести до жодного з типiв контейнерiв, визначених Класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, пiд номером 4 у графi обов'язково зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X • 100 % / Y,

     де A - процентне спiввiдношення (число, округлене до двох знакiв пiсля коми "00,00" за правилами округлення);

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, пiд номером 5 зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або, при перемiщеннi нафтопродуктiв, два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 ВМД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається код згiдно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

     При перемiщеннi через митний кордон товару як носiя результатiв виконаних робiт зазначається код згiдно з УКТЗЕД такого носiя.

     Першi чотири знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД у першому пiдроздiлi графи зазначаються у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

     Другий та третiй пiдроздiли графи при цьому не заповнюється.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi шiсть знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. Другий та третiй пiдроздiли графи не заповнюється.

     При декларуваннi в митний режим iмпорту товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї, що затверджується Держмитслужбою, у третьому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     У п'ятому пiдроздiлi графи проставляється:

     "0", якщо товар не пiдлягає експортному контролю;

     "1", якщо товар пiдлягає експортному контролю;

     "2", якщо товар пiдлягає експортному контролю, але ввезення його на митну територiю України здiйснюється без дозволу чи висновку Держекспортконтролю України в порядку, установленому законодавством.

     П'ятий пiдроздiл не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графi 31 ВМД та класифiкованого згiдно з УКТЗЕД у графi 33 ВМД.

     Якщо представленi документи не вказують на конкретну країну походження товару, а мiстять iнформацiю про походження товару з країн Європейського спiвтовариства, то в графi зазначається "ЕU".

     Якщо країна походження невiдома, то в графi зазначається "00".

     У випадках, коли законодавством передбачено обов'язкове подання сертифiката про походження товару, коди "ЕU" та "00 " у графi проставляти не допускається.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що розмiщуються в митний режим митного складу;

     при декларуваннi товарiв, що розмiщуються в митний режим знищення або руйнування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, крiм випадкiв декларування сiльськогосподарської продукцiї, яка отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю, або плодоовочевої продукцiї, вирощеної громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках у сумiжних державах.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 ВМД.

     Якщо загальна вага брутто товару складає менше одного кiлограма, то значення наводиться у виглядi десяткового дробу.

     При декларуваннi упаковки (тари) за iншою ВМД значення у цiй графi має дорiвнювати значенню, зазначеному в графi 38 ВМД.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 36 "Преференцiя"

     У графi зазначаються цифровi коди податкових пiльг вiдповiдно до Класифiкаторiв пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом, акцизним збором, податком на додану вартiсть, що затверджуються Держмитслужбою, передбачених законодавством щодо товару, описаного в графi 31 ВМД та класифiкованого в графi 33 ВМД.

     Коди формуються за такою схемою:

     МММАААППП, де:

     МММ - код пiльги в обкладеннi товару ввiзним митом;

     ААА - код пiльги в обкладеннi товару акцизним збором;

     ППП - код пiльги в обкладеннi товару податком на додану вартiсть.

     В iнших випадках у графi проставляється "000000000".

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код особливостi перемiщення товарiв, наступнi двi - код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо перемiщення товарiв здiйснюється з особливостями, не визначеними Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то першими двома цифрами коду в другому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Iнше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     Зазначається вага нетто в кiлограмах товару.

     Якщо вага нетто товару складає менше одного кiлограма, то значення наводиться у виглядi десяткового дробу.

     Якщо товари перемiщуються в упаковцi, то зазначається вага нетто товарiв з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невiддiльна вiд товару до його споживання (переробки) i в якiй товар подається для роздрiбного продажу.

     У випадках, визначених законодавством України, допускається зазначати вагу нетто товарiв без урахування упаковки, пакування.

     Якщо декларується товар без упаковки або товар перемiщується насипом, наливом, навалом, то зазначається загальна вага товару.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi через митний кордон електроенергiї лiнiями електропередачi;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 39 "Квота"

     Графа заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження. У графi зазначається в одиницях вимiру, в яких встановлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згiдно з одержаною лiцензiєю або iншим дозвiльним документом.

     Задекларована партiя товару не враховується при визначеннi залишку товару за квотою. При декларуваннi першої партiї товару в графi зазначається кiлькiсть товару за квотою.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим, або товар попередньо розмiщувався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення перiодичної митної декларацiї, тимчасової декларацiї, неповної декларацiї, зареєстрованої вантажної митної декларацiї (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора документiв попереднього документа, у тому числi того, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть ВМД. Через знак "/" проставляється номер i дата цього документа. Пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфiкацiї форми МД-8.

     Якщо товари, що декларуються, послiдовно розмiщувалися в кiлькох митних режимах, то в графi зазначається номер ВМД або iншого документа, що використовувався замiсть ВМД, за якою (яким) цi товари розмiщувалися в останнiй митний режим, що передує заявленому.

     При зворотному ввезеннi пiсля тимчасового вивезення зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) товари вивозилися в митному режимi тимчасового вивезення.

     При ввезеннi продуктiв переробки (товарної продукцiї, супутнiх продуктiв переробки та вiдходiв), що утворилися в результатi переробки вивезених у митному режимi переробки за межами митної територiї України товарiв, та при поверненнi товарiв, переробка яких не була здiйснена, зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) товари вивозилися в митному режимi переробки за межами митної територiї України.

     При декларуваннi останньої частини комплектного об'єкта в графi зазначаються реквiзити всiх ВМД на складовi частини комплектного об'єкта.

     При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу, зазначаються реквiзити квитанцiї форми МД-1.

     При заповненнi граф окремої митної декларацiї у графi зазначається реєстрацiйний номер ВМД на продукти переробки, у складi яких витраченi товари фактично перемiщуються через митний кордон України, за схемою заповнення графи А ВМД, передбаченою главою 4 цього роздiлу. При цьому дев'ятизначний код митного органу й остання цифра поточного року зазначаються декларантом, а порядковий номер декларацiї вноситься посадовою особою митного органу.

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графi 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, через знак "/" - кiлькiсть цього товару в додатковiй одиницi вимiру.

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в графi зазначається код додаткової одиницi вимiру, якщо така одиниця вимiру передбачена для товару, код якого зазначений у графi 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, графа не заповнюється.

     Графа не заповнюється:

     якщо для товару, заявленого в графi 31 ВМД, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 ВМД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення його на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у митному режимi митного складу;

     при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 43 "Метод визначення вартостi"

     У разi наявностi декларацiї митної вартостi в лiвому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартостi, що використовувався.

     Якщо законодавством не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi, то графа не заповнюється.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документiв, поданих при декларуваннi. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата й за наявностi даних - кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документу вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його назва.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 реквiзити документiв, якi поданi при декларуваннi та стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi ВМД i в додаткових аркушах цiєї ВМД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю, тимчасовою, неповною декларацiями зазначаються документи, поданi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi на момент митного оформлення такої декларацiї. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо заходiв нетарифного регулювання.

     При заповненнi окремої митної декларацiї графа не заповнюється.

Графа 45 "Коригування"

     У графi зазначається у валютi України митна вартiсть товару.

     У разi перемiщення через митний кордон товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначається митна вартiсть таких носiїв без урахування вартостi iнформацiї, що на них розмiщена.

     Визначення митної вартостi товарiв, що ввозяться (iмпортуються) в Україну, здiйснюється вiдповiдно до вимог глави 47 Митного кодексу України.

     Якщо ВМД заповнюється на декiлька товарiв, то при обчисленнi митної вартостi витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на страхування, комiсiйнi та брокерськi винагороди, лiцензiйнi та iншi платежi за використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi, вартiсть товарiв i послуг, iншi витрати, понесенi покупцем, визначенi статтею 267 Митного кодексу України, розподiляються у порядку, який використовується при заповненнi декларацiї митної вартостi i визначається Держмитслужбою.

     При заповненнi окремої митної декларацiї графа не заповнюється.

Графа 46 "Статистична вартiсть"

     У графi зазначається митна вартiсть товару в тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при тимчасовому ввезеннi товарiв громадянами.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування податкiв i зборiв.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     1. При нарахуваннi митних зборiв:

     1.1. Загальна митна вартiсть товарiв, наведена в графi 12 ВМД, - при нарахуваннi за ставкою у вiдсотках митної вартостi.

     Рядок прокреслюється при нарахуваннi за фiксованою ставкою.

     1.2. Кiлькiсть годин роботи посадової особи митницi, яка здiйснює митне оформлення, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, чи поза робочим часом, установленим для митницi.

     2. При нарахуваннi мита:

     2.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     2.2. Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку, - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     3. При нарахуваннi акцизного збору:

     3.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     3.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару, - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку.

     3.3. Якщо акцизний збiр нараховується умовно, - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму умовно нарахованого мита.

     4. При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     4.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     4.2. Фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 42 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартiсть товару менша, нiж фактурна вартiсть.

     4.3. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, або фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 42 ВМД, збiльшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуваннi податку умовно.

     5. При нарахуваннi єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (далi - єдиний збiр) - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо).

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     1. При нарахуваннi митних зборiв - установлений законодавством розмiр ставки митних зборiв. При нарахуваннi митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем, крiм розмiру ставки, також зазначається кiлькiсть днiв перебування їх пiд митним контролем, що враховуються при нарахуваннi збору.

     2. При нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита.

     3. При нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     4. При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     5. При нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного податку або збору.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування митних зборiв за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, чи поза робочим часом, установленим для митницi, митних зборiв за перебування товарiв пiд митним контролем та єдиного збору можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим внесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї нараховуються всi види податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягали б сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi iмпорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" вiдповiдного коду способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв у митний режим вiдмови на користь держави.

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного податку або збору за основним i кожним додатковим аркушем ВМД, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку видається вексель;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi, якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (номер, дата векселя, строк платежу), лiтерний код валюти у якiй видається вексель вiдповiдно до Класифiкацiї валют, назва векселедержателя.

     Якщо при вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у сумi, необхiднiй для сплати нарахованих податкiв або зборiв у повному обсязi, сплата податку або збору здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату податкiв або зборiв, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї ВМД.

     У разi, якщо вiдомостi про нарахування збору у графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то вiдомостi про цей збiр до графи В ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

     Графа не заповнюється:

     якщо податки та збори не сплачуються;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави.

Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України, при декларуваннi пiд гарантiю уповноваженого банку декларантом зазначається кiнцевий термiн дiї гарантiї.

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологiчному циклi) розмiщений iмпортером або перевiзником на склад тимчасового зберiгання або митний лiцензiйний склад, то в графi зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi в митний режим митного складу в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо при цьому товар попередньо розмiщувався на склад тимчасового зберiгання, то зазначається також номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання.

     Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався на iншому митному лiцензiйному складi, то в графi пiсля номера дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу.

     При розмiщеннi товару в митний режим магазину безмитної торгiвлi в графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання або митний лiцензiйний склад, то в графi також зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi зазначаються з нового рядка за такою схемою:

A/Б,

     де

     А - код типу складу, магазину безмитної торгiвлi, а саме:

     1 - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу;

     2 - митний лiцензiйний склад закритого типу;

     3 - склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу;

     4 - склад тимчасового зберiгання закритого типу;

     5 - магазин безмитної торгiвлi.

     Б - номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

     Графа не заповнюється:

     при ввезеннi гуманiтарної допомоги;

     при зворотному ввезеннi тимчасово вивезених товарiв;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 54 "Мiсце i дата"

     У графi зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання) декларанта, зазначеного в графi 14 ВМД, прiзвище, iнiцiали працiвника пiдприємства, уповноваженого на декларування, що склав ВМД, його особистий пiдпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разi видачi його митницею).

     Цi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб /за наявностi/), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за за ДРФО.

     Ця печатка також проставляється на бланках форми МД-3 вантажної митної декларацiї та в правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в графi додатково зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування.

3. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом

     1. Правила заповнення граф ВМД, викладенi у цiй главi, застосовується при декларуваннi товарiв у митний режим транзиту, крiм випадкiв, коли законодавство України дозволяє подавати до митних органiв при декларуваннi транзитних вантажiв замiсть ВМД iнший документ.

     2. Правила заповнення граф декларантом:

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР" - транзит через митну територiю України.

     У другому пiдроздiлi зазначається код митного режиму "80".

     У третьому пiдроздiлi зазначається лiтерний код типу декларацiї (за наявностi).

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi вiдповiдно до транспортних, товаросупровiдних документiв зазначаються вiдомостi про вiдправника товарiв.

     У правому верхньому кутку зазначається лiтерний коду альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдправника вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     На додаткових аркушах форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     Графа заповнюється завжди.

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв форми МД-2, МД-3.

     Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушiв форми МД-3, то в комплектi форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплектi додаткових аркушiв - 2/3, у другому комплектi додаткових аркушiв - 3/3.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється завжди.

     У графi зазначається загальна кiлькiсть долучених до ВМД комплектiв доповнень МД-6, складених декларантом, та через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї форми МД-8.

     Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфiкацiї форми МД-8, то зазначається 1/0.

     Якщо доповнення форми МД-6 та специфiкацiя форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у ВМД товарiв. Кiлькiсть товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 ВМД, що заповнюються.

     При використаннi специфiкацiї форми МД-8 у графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у ВМД.

Графа 6 "Всього мiсць"

     Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць задекларованих у ВМД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв, пакувальних аркушiв.

     Якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць, або якщо товари перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, то в графi проставляється "0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.

Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача, наведенi в транспортних документах на товари.

     У правому верхньому кутку зазначається лiтерний коду альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) одержувача вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     На додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв.

     Якщо заходи гарантування не застосовуються i перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється українським експедитором, то до графи заносяться вiдомостi про такого експедитора.

     Вiдомостi про особу зазначаються у такому порядку:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     мiсцезнаходження юридичної особи, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи, мiсце проживання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи.

     у лiвому нижньому кутку графи:

     для осiб, що перебувають на облiку в митних органах, - iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї;

     для осiб, що не перебувають на облiку в митних органах, iдентифiкацiйний номер формується за такою схемою:

     для юридичних осiб:

     0000000-00/00ХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХ - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, що ведеться органами державної статистики;

     для фiзичних осiб-пiдприємцiв (без створення юридичної особи):

     0091000-00/ ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - для фiзичних осiб-пiдприємцiв (без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний номер за ДРФО;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи), якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номеру за ДРФО - 6-значний номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями.

     Графа не заповнюється:

     якщо заходи гарантування доставки товарiв не застосовуються i перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється не українським експедитором;

     при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами;

     при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року;

     при перевезеннi товарiв iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А.

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за основним аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта товарiв:

     у правому верхньому кутку - лiтерний коду альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     iдентифiкацiйний номер (у лiвому нижньому кутку графи), що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї.

     Для митного брокера (пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору), додатково зазначаються номер i дата видачi лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера (свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом).

Графа 15 "Країна вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається назва вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю, з якої (якого) товари були вiдправленi.

Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю, з якої (якого) товари згiдно з транспортними документами були вiдправленi.

Графа 17 "Країна призначення"

     У графi зазначається назва вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни призначення або останньої вiдомої на час подання ВМД країни призначення, чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю.

Графа 17а "Код країни призначення"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни призначення або останньої вiдомої на час подання ВМД країни призначення, чи адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

     при прохiдному митному транзитi - при пред'явленнi товарiв у пунктi пропуску, розташованому на митному кордонi України, - пунктi ввезення на митну територiю України;

     при декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України, - при пред'явленнi митницi вiдправлення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України в контейнерах залiзничним транспортом при декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

Графа 19 "Контейнер"

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу перевезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

Графа 21 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi"

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) передбачається здiйснити перетин митного кордону при вивезеннi товарiв з митної територiї України. При використаннi комбiнацiї з декiлькох транспортних засобiв зазначаються вiдомостi про активний транспортний засiб.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi -причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України в контейнерах залiзничним транспортом при декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України в разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування;

     у разi вiдсутностi у декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України (при їх перевантаженнi пiд митним контролем).

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют лiтерний код валюти вiдповiдно до транспортних, товаросупровiдних документiв.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 аркушiв форми МД-2 та додаткових аркушiв ВМД, або в колонцi "Фактурна вартiсть" специфiкацiї форми МД-8.

Графа 23 "Курс валюти"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування проставляється вiдповiдний код згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графi 18 ВМД, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування проставляється вiдповiдний код згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою.

Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу або пункту пропуску, у якому передбачається навантаження (перевантаження) товарiв на активний транспортний засiб, на якому вони перетинатимуть митний кордон при вивезеннi з митної територiї України.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв. Кожний з реквiзитiв починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер:

     1 - код за ЄДРПОУ фiнансової установи або незалежного фiнансового посередника;

     2 - найменування фiнансової установи або незалежного фiнансового посередника;

     3 - мiсцезнаходження фiнансової установи або незалежного фiнансового посередника.

     Графа не заповнюється:

     при перевезеннi товарiв митним перевiзником;

     при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами;

     при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року;

     при перевезеннi товарiв iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, у якому починається транзитне перемiщення.

     Якщо при перемiщеннi товарiв трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, увозяться на митну територiю України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi ввезено товари.

     При перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi графа не заповнюється.

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"

     "Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     Зазначаються точнi данi про товар.

     Кожен вид вiдомостей починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     1. Якщо заходи гарантування доставки товарiв, передбаченi статтею 161 Митного кодексу України, не застосовуються.

     Пiд номером 1 зазначається опис товару вiдповiдно до товаросупровiдних, транспортних документiв в обсязi, достатньому для його розпiзнання та вiднесення до коду згiдно з УКТЗЕД, що наводиться в графi 33 ВМД.

     При декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї форми МД-8 у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться торговельний опис товару згiдно з товаросупровiдними документами.

     У разi, якщо заповнюється графа 6 ВМД, пiд номером 2 зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць та пакування товарiв.

     Якщо товари перемiщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом i в транспортних (товаросупровiдних) документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькiсть вантажних мiсць, або якщо товари перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, то зазначається: "Мiсць 0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", то пiд номером 3 зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер (номер контейнера, через знак "/" стан заповнення контейнера /якщо товар, що декларується, займає весь контейнер, проставляється "0", якщо не весь - "1"/).

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     2. Якщо заходи гарантування доставки товарiв, передбаченi статтею 161 Митного кодексу України, застосовуються.

     Пiд номером 1 зазначається точний опис товарiв, що декларуються митному органу: повне найменування (торговельне, комерцiйне, фiрмове або iнше найменування); основнi (головнi), властивi товару, якiснi та кiлькiснi параметри, технiчнi та комерцiйнi характеристики, що є в наявностi (фiрма виробник, торговельна марка /допускається зазначення однiєю з європейських мов мiжнародного спiлкування/, комерцiйна та фiрмова назви, сорт, тип, марка, модель, артикул, розмiр, кiлькiсний та якiсний склад, стандарт, ТУ, комплектнiсть, розфасування, маркування тощо).

     Вiдомостi про товари, заявленi в зазначеному пiдроздiлi графи, мають мiстити достатнiй перелiк iнформацiї для їх розпiзнання та однозначного вiднесення до десятизначного коду товару згiдно з УКТЗЕД. Опис товарiв має наводитись без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     Якщо код декларованого товару згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не вiдповiдає товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товару, якi вiдрiзняють його вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     Якщо заповнюється графа 6 ВМД, то пiд номером 2 зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування. При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за вiдсутностi в транспортних (товаросупровiдних) документах, пакувальних аркушах iнформацiї про кiлькiсть вантажних мiсць зазначається: "Мiсць 0". Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", то пiд номером 3 зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер (номер контейнера, через знак "/" стан заповнення контейнера /якщо товар, що декларується, займає весь контейнер, проставляється "0", якщо не весь - "1"/).

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, пiд номером 5 зазначається чотиризначне число, що складається з номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або, при перемiщеннi нафтопродуктiв, два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 ВМД.

Графа 33 "Код товару"

     Якщо транзит здiйснюється без застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, та/або товар не пiдлягає експортному контролю, то в першому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з УКТЗЕД на рiвнi щонайменше шести знакiв.

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, та/або якщо товар пiдлягає експортному контролю, а також при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування у першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. При цьому в другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     У п'ятому пiдроздiлi графи, якщо товар пiдлягає експортному контролю, проставляється "1". У всiх iнших випадках у п'ятому пiдроздiлi графи проставляється "0".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 ВМД.

     Якщо загальна вага брутто товару складає менше одного кiлограма, то значення наводиться у виглядi десяткового дробу.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування.

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код особливостi перемiщення товарiв, наступнi двi - код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо перемiщення товарiв здiйснюється з особливостями, не визначеними Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то першими двома цифрами коду в другому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Iнше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     Зазначається вага нетто в кiлограмах товару.

     Якщо вага нетто товару складає менше одного кiлограма, то значення наводиться у виглядi десяткового дробу.

     Якщо товари перемiщуються в упаковцi, то зазначається вага нетто товарiв з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невiддiльна вiд товару до його споживання (переробки) i в якiй товар подається для роздрiбного продажу.

     У випадках, визначених законодавством України, допускається зазначати вагу нетто товарiв без врахування упаковки, пакування.

     Якщо декларується товар без упаковки або товар перемiщується насипом, наливом, навалом, то зазначається загальна вага товару.

     При перемiщеннi через митний кордон електроенергiї лiнiями електропередачi графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму транзиту передував iнший митний режим або товар зберiгався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення перiодичної митної декларацiї при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора документiв попереднього документа, у тому числi того, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замiсть ВМД. Через знак "/" проставляється номер i дата цього документа. Пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфiкацiї форми МД-8.

     При декларуваннi товарiв, що були розмiщенi на складi митного органу, зазначаються реквiзити квитанцiї форми МД-1.

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого наведено у графi 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, через знак "/" - кiлькiсть цього товару в додатковiй одиницi вимiру.

     Графа не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31 ВМД, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 ВМД зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документiв, поданих при декларуваннi. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка в такому порядку:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата й за наявностi даних кiнцевий термiн дiї.

     У разi, якщо документовi вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 реквiзити документiв, якi поданi при декларуваннi та стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi ВМД i в додаткових аркушах цiєї ВМД не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

     При застосуваннi охорони й супроводження вантажу посадовою особою митного органу в графi також зазначаються номери та дати вiдповiдних актiв, вiдомостi про якi не внесено декларантом до ВМД. Запис засвiдчується особистою номерною печаткою.

Графа 45 "Коригування"

     Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     У графi зазначається у валютi України заявлена митна вартiсть товару.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування єдиного збору, митних зборiв, а також у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України наводяться вiдомостi про нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть, що пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     1. При нарахуваннi мита:

     1.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     1.2. Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     2. При нарахуваннi акцизного збору:

     2.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     2.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару, - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку

     3. При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     3.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     4. При нарахуваннi єдиного збору - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо).

     5. При нарахуваннi митних зборiв:

     5.1. Кiлькiсть годин роботи посадової особи митницi, яка здiйснює митне оформлення, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, чи поза робочим часом, установленим для митницi.

     5.2. Загальна митна вартiсть товарiв, наведена в графi 12 ВМД, - при нарахуваннi митного збору за перебування пiд митним контролем.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     1. При нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита.

     2. При нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     3. При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     4. При нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     5. При нарахуваннi митних зборiв - установлений законодавством розмiр ставки митних зборiв. При нарахуваннi митного збору за перебування пiд митним контролем при перемiщеннi стацiонарними засобами транспортування - розмiр ставки митного збору, а також кiлькiсть днiв перебування товарiв пiд митним контролем.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного податку або збору.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається вiдповiдний код способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Вiдомостi щодо нарахування митних зборiв за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, чи поза робочим часом, установленим для митницi, митних зборiв за перебування товарiв пiд митним контролем та єдиного збору можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим внесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код єдиного збору або митного збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума збору за цим кодом, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi, якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України, у графi зазначаються вiдомостi про нарахованi та не сплаченi у зв'язку з розмiщенням товарiв у митний режим транзиту суми мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть, якi пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту у такому порядку:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного податку або збору за основним i кожним додатковим аркушем ВМД.

     У разi, якщо вiдомостi про нарахування збору у графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то вiдомостi про цей збiр до графи В ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

     Графа не заповнюється:

     якщо єдиний збiр та/або митнi збори не сплачуються i не застосовуються заходи гарантування доставки товарiв;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

Графа 49 "Реквiзити складу"

     При декларуваннi товарiв у митному режимi транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання або митний лiцензiйний склад, у графi зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався на iнший митний лiцензiйний склад, то в графi пiсля номера дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi зазначаються з нового рядка за такою схемою:

A/Б,

     де

     А - код типу складу, магазину безмитної торгiвлi, а саме:

     1 - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу;

     2 - митний лiцензiйний склад закритого типу;

     3 - склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу;

     4 - склад тимчасового зберiгання закритого типу;

     5 - магазин безмитної торгiвлi.

     Б - номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину безмитної торгiвлi.

Графа 50 "Принципал"

     У графi наводяться вiдомостi (лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або iдентифiкацiйний номер за ДРФО /за наявностi/, номер телефону) про перевiзника (або експедитора) та персональнi данi особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення (на основi пред'явленого паспорта), крiм випадкiв виконання перевезень залiзничним транспортом. У доповненнi наводиться письмове зобов'язання цiєї особи про доставку товарiв у митницю призначення у визначений митним органом строк:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338, 349, 350 Митного кодексу України й зобов'язуюся перемiстити задекларованi товари транзитом через митну територiю України та доставити їх у ________________ митницю в термiн до "___" ________ 20__ р.".

     Це зобов'язання засвiдчується особистим пiдписом особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, на кожному аркушi доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     При залiзничних перевезеннях зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається розмiр гарантiйної суми, що не пiдлягає поверненню (або пiдлягає сплатi), якщо товари не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який вони мають бути вивезенi з митної територiї України. Далi через знак "/" зазначається номер гарантiйного документа.

     Якщо перемiщення здiйснюється без застосування заходiв гарантування доставки, то лiвий пiдроздiл не заповнюється.

     У правому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код типу гарантiї, яку обрав власник товарiв чи вповноважена ним особа, а саме:

     "01" - гарантiя фiнансової установи;

     "02" - грошова застава;

     "03" - перевезення митним перевiзником;

     "04" - охорона й супроводження товарiв митними органами (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються);

     "05" - гарантiя вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 (при цьому графи 9 та 28 ВМД не заповнюються);

     "06" - фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     "07" - гарантiя вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А. (при цьому графи 9 та 28 ВМД не заповнюються);

     "00" - гарантiя непотрiбна.

Графа 53 "Митний орган (i країна) призначення"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     Якщо при перемiщеннi трубопровiдним транспортом товари, що декларуються, вивозяться за межi митної територiї України через рiзнi мiсця митного контролю, то в графi зазначаються вiдомостi про всi структурнi пiдроздiли митних органiв у мiсцях митного контролю, через якi передбачається вивезення товарiв. При перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi графа не заповнюється.

Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання) декларанта, зазначеного в графi 14 ВМД, прiзвище, iнiцiали працiвника пiдприємства, уповноваженого на декларування, що склав ВМД, його особистий пiдпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разi видачi його митницею).

     Цi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб /за наявностi/), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за за ДРФО.

     Ця печатка також проставляється у лiвому нижньому кутку пiд графами на бланках форми МД-3 вантажної митної декларацiї та в правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

4. Заповнення граф А, С, D/J, E/J, G, I, F вантажної митної декларацiї.

     1. Графи А, С, D/J, E/J, G, I, F ВМД заповнюються посадовою особою митного органу.

     2. Правила заповнення граф А, С, D/J, E/J, G, I, F ВМД посадовою особою митного органу:

Графа А "Митний орган вiдправлення/експорту/призначення"

     У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, проставляється реєстрацiйний номер ВМД за такою схемою:

ххххххххх / х / хххххх , де
1 2 3

     1 - дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, згiдно з Класифiкатором митних органiв;

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - порядковий номер митної декларацiї в журналi облiку ВМД у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi.

     Пiд реєстрацiйним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, також проставляються час прийняття декларацiї, посада, прiзвище та пiдпис.

     Реєстрацiйний номер ВМД проставляється також у правому верхньому кутку кожного аркуша доповнення та специфiкацiї.

     Дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного року можуть зазначатися декларантом.

Графа С "Митний орган вiдправлення"

     Посадовою особою митного органу, якою здiйснювався контроль за справлянням податкiв i зборiв за цiєю ВМД, у графi проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", пiдпис i дата.

     Якщо податки та збори нараховуються умовно або не сплачуються в iнших визначених законом випадках, то вищезазначеною посадовою особою в графi вчиняється запис "Перевiрено", проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", дата та пiдпис.

Графа D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення"

     Заповнюється посадовою особою митного органу в усiх аркушах ВМД форми МД-2.

     У полях граф:

     "Результат" - у разi вiдмови в митному оформленнi вчиняється запис "У митному оформленнi вiдмовлено", зазначається номер картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України та проставляються посада, прiзвище та пiдпис посадової особи, якою складено зазначену картку.

     "Накладення пломби", "Номер", "Тип", якщо розмiщення товарiв у митний режим передбачає накладення митного забезпечення у виглядi пломб, то в полях зазначаються вiдповiдно кiлькiсть, номери та типи пломб, що ставляться митним органом.

     "Строк доставки (дата)":

     при розмiщеннi товарiв у:

     митний режим експорту - якщо здiйснюється перевезення товарiв митною територiєю України, зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення;

     митний режим переробки на митнiй територiї України - зазначається кiнцева дата вивезення продуктiв переробки;

     митний режим переробки за межами митної територiї України - зазначається кiнцева дата ввезення на митну територiю України продуктiв переробки;

     митний режим тимчасового ввезення/вивезення - зазначається кiнцева дата зворотного вивезення/ввезення товарiв;

     митний режим митного складу - зазначається кiнцева дата зберiгання товару пiд номером 1 на митному лiцензiйному складi (вiдомостi про кiнцевi дати зберiгання iнших товарiв наводяться у доповненнi);

     митний режим знищення або руйнування - дата, до якої мають бути заявленi у вiдповiдний митний режим вiдходи (залишки), що утворилися при знищеннi або руйнуваннi товарiв.

     При декларуваннi складової частини комплектного об'єкта зазначається кiнцева дата строку, протягом якого пiдприємство повинно ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) та здiйснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязi, з урахуванням строкiв його поставки.

     При декларуваннi товарiв за перiодичною, тимчасовою, неповною декларацiями зазначається гранична дата подання вантажної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку вiдповiдно до зобов'язання, наведеного в заявi.

     При декларуваннi товарiв за загальною ВМД зазначається дата подання ВМД на продукцiю, фактично вивезену протягом установленого строку.

     Дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк виконання зобов'язання.

     "Пiдпис" - зазначається прiзвище та проставляється пiдпис посадової особи митницi, що завершила митне оформлення.

     "Печатка" - проставляється вiдбиток штампа ПМК, пiд ним - вiдбиток особистої номерної печатки посадової особи митницi, що завершила митне оформлення.

     На додаткових аркушах форми МД-3 вiдбиток штампа ПМК та особиста номерна печатка посадової особи митного органу проставляються внизу аркуша на незаповненому полi графи 47 ВМД. Якщо всi поля графи 47 ВМД заповненi, то вiдбиток штампа ПМК проставляється над графою C ВМД, особиста номерна печатка в графi С ВМД.

     При ввезеннi товарiв в Україну в графi також зазначається у виглядi напису "Пiд митним контролем з (число, мiсяць, рiк)" дата початку строку перебування товарiв пiд митним контролем для цiлей нарахування митного збору за перебування їх пiд митним контролем.

     У разi потреби робляться iншi вiдмiтки, що свiдчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо.

Графа Е/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення"

     У графi пiд вiдповiдними номерами проставляються вiдмiтки (записи) посадової особи митного органу при проведеннi митного контролю та митного оформлення у порядку, установленому Держмитслужбою.

     Якщо при транзитних перевезеннях перевiзником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарiв, що перевозилися з наданням гарантiй митним органам, то в нижнiй частинi графи пiд номером 10 зазначаються код документа згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документа, за яким сплачено податки та збори. Через знак "/" зазначається сума сплачених податкiв i зборiв.

Графа F "Пiдтвердження компетентних органiв"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при перемiщеннi товарiв з митницi вiдправлення до митницi призначення вiдповiдно до законодавства:

     здiйснюється замiна автомобiля, що приводить до руху причiп (напiвпричiп) (без здiйснення операцiй з товарами або їх перевантаження);

     здiйснюється замiна транспортного засобу або перевантаження товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     здiйснюється накладення митного забезпечення.

     Заповнення правого пiдроздiлу графи здiйснюється, якщо зазначенi обставини вiдбуваються вiдносно перемiщуваних товарiв повторно.

     У полях пiдроздiлiв графи зазначаються номери нових або додаткових засобiв iдентифiкацiї (у разi їх накладення), посада, прiзвище та проставляється пiдпис посадової особи, що засвiдчується її особистою номерною печаткою.

     Якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй сталася часткова втрата або пошкодження товарiв та подальше перемiщення здiйснюється лише стосовно частини товарiв, то в графi також вчиняється запис про кiлькiсть товарiв, що перемiщуватимуться за ВМД.

Графа G "Пiдтвердження компетентних органiв"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД (на зворотному боцi) посадовою особою митного органу, яку викликано на мiсце транспортної пригоди, якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба у замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     Коротко описується змiст пригоди, зазначається посада та прiзвище i проставляється пiдпис зазначеної посадової особи, що засвiдчується її особистою номерною печаткою.

     В окремих випадках, якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали та їх подальше перемiщення митною територiєю України вiдповiдно до законодавства не здiйснюватиметься в повному обсязi або частково, у графу заноситься iнформацiя про таку втрату товарiв, кiлькiснi та якiснi показники товарiв, що перемiщуватимуться за ВМД.

Графа I "Контроль митного органу призначення"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД посадовою особою митницi призначення, що здiйснює митне оформлення при закiнченнi перемiщення товарiв митною територiєю України i вивезеннi товарiв за межi митної територiї України.

     Зазначається дата прибуття (та дата фактичного вивезення товарiв у разi, якщо вони не збiгаються), стан пломб, вписуються iншi примiтки та результати митного контролю.

     Якщо зобов'язання про транзит не виконано, то зазначеною посадовою особою вчиняється запис "Зобов'язання про транзит перевiзником не виконано", зазначається номер протоколу про порушення митних правил i проставляються посада, прiзвище та пiдпис посадової особи, якою складено зазначений протокол, що засвiдчується особистою номерною печаткою.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

5. Заповнення граф у ходi перевезення

     1. Графи заповнюються особою, що прийняла товари до перевезення (перевiзником) розбiрливо вiд руки чорнилом i великими лiтерами на аркушi з позначенням "4/5" ВМД, що супроводжує товари, упродовж часу мiж тим, як товари залишили митницю вiдправлення та тим, як вони прибули в митницю призначення. Усi записи засвiдчуються пiдписом особи, що прийняла товари до перевезення та печаткою перевiзника (у разi наявностi). Зазначена iнформацiя вноситься в електронну копiю ВМД посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого здiйснюються такi операцiї.

     2. Правила заповнення граф ВМД у ходi перевезення:

Графа 55 "Перевантаження"

     Графа заповнюється, якщо вiдповiдно до законодавства при перемiщеннi товарiв митною територiєю України вiдбулася замiна автомобiля, що приводить до руху причiп (напiвпричiп) (без здiйснення операцiй з товарами або їх перевантаження), або товари перевантажуються:

     з одного транспортного засобу в iнший;

     в контейнер;

     з одного контейнера в iнший.

     Заповнення правого пiдроздiлу графи здiйснюється, якщо зазначенi обставини сталися вiдносно перемiщуваних товарiв повторно.

     У графi "Мiсце i країна" зазначається назва населеного пункту, де здiйснюється перевантаження товарiв.

     У графi "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї нового транспортного засобу" зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, яким продовжуватиметься перевезення товарiв вiдповiдно до правил, передбачених для заповнення графи 18 ВМД.

     У графi "Конт." у видiленому квадратi зазначається "1", якщо товари перевантажуються в контейнер або з одного контейнера в iнший, при цьому в графi "Номер нового контейнера" зазначається номер контейнера, в якому продовжуватиметься перевезення товарiв, "0" - в iншому випадку.

     У графi "(1) Проставити 1 якщо ТАК i 0 якщо НI." проставляється пiдпис виконавця перевезення.

Графа 56 "Iншi пригоди при перевезеннi. Подробицi та вжитi заходи"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД (на зворотному боцi), якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба в замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     Коротко описується змiст пригоди, зазначаються назви, номери та дати документiв, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують такi обставини, а також надання митним органом дозволу на проведення зазначених операцiй.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Процедура заповнення декларантом граф ВМД при декларуваннi товару до обраного митного режиму

     Таблиця 1. Напрямок перемiщення - "вивезення"

Номер графи/ тип ВМД Експорт Повернення товарiв Реекспорт Тимчасове вивезення Переробка Спецiальна митна зона Магазин безмитної торгiвлi Митний склад Товари, проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом мiсяця Окрема митна декларацiя Декларування товарiв, що перемiщуються громадянами
ЕК10 ЕК00 ЕК11 ЕК31 ЕК61 ЕК71 ЕК72 ЕК74 ЕК00 ЕК10ВТ ЕК10Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1_1 A А A A A A A A A A А
1_2 А С 23 A A A A A A С 23 A А, С 23
1_3 B 1         В 1   B 1   A А
2 A A A A A A A A A A А
3 A A A A A A A A A A А
4 A A A A A A A A A A А
5 A А A A A A A A A A А
6 B 2, 3, 4 А В 2 А А B 2, 3         А
7 D D D D D D D D D D D
8 А А A A A A A A A A  
9 В 24 А A A A A A A A    
11 В 24 А A A A A A A      
12 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25     В 25
14 A А A A A A A A A A A
17_a С 5, 26; B 2 А А А А А         А
18 B 3, 4, 6 В 6 B 6 B 6 B 6 B 3, 6         А 6
19 B 2, 3, 4 А А А А B 2, 3         А
20_1 В 7, 8   В 8     В 8          
20_2 В 7, 8   В 8     В 8          
20_3 В 7, 8, 22   В 8, 22     В 8, 22          
21 B 2, 3, 4 В 2 В 2 В 2 B 2 B 2, 3         А
22_1 A А A A A A A A A A А
22_2 А А А A A A A A A A В 9
23 A А A A A A A A   A А
24 В 7, 10   А A A A   A      
25 B 2 А А А А А          
26 B 6 В 6 B 6 B 6 B 6 B 6          
28 В 12, 24 В 12 В 12 В 12 В 12 В 12 А   A    
29 B 2, 17 А B 17 А А B 17 А   A   В 9
31_1 A А A A A A A A A A А
31_2 B 2, 3, 4 А B 2 А А B 2, 3         А
31_3 B 2, 3, 4 А А А А B 2, 3         А
31_4 B 13 В 13 B 13 B 13 B 13 B 13          
31_5 B 14   B 14                
32 А А А А А А А А А А А
33_1 А А А А А А А А А А А
33_2 В 7, 24 В 9 А В 28 А А А   А   А
33_3 B 15   B 15                
33_5 А А А А А А А А А    
34_а А А А А А А А   А    
35 В 16 А В 16 А А А А А     А
36 А А А А А А          
37 А А А А А А А А А А А
38 В 17 А В 17 А А А А А A   А
39 В 18   В 18 В 18 В 18   В 18        
40 В 19 А А В 19 В 19 В 19 В 19 В 19 А А В 19
41 В 11, 20, 27 В 20, 27 В 20, 27 В 20, 27 В 20, 27 В 20, 27 В 20   В 20   В 20
42 А А А А А А А А     В 9
44 А А А А А А А А     А
45 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25   В 25
46 В 3 А А А А В3 А А А   В 9
47 В 4 А А А А А А А А   А
В В 3, 4, 25 А А А А А А А А   А
49 В 21 В 9, 21 В 21 В21 В 21   А А      
50 В 3, 4, 6, 16 В 6 В 6, 16 В 6 В 6, 16 В 3, 6         В 6
54 А А А А А А А А А А А

     Значення символiв у полях:

     А: заповнюється завжди;

     В: заповнюється або не заповнюється залежно вiд застережень;

     С: заповнюється з особливостями для певної операцiї;

     D: заповнюється за бажанням декларанта.

     Застереження:

     1. Заповнюється для типiв декларацiй, яким надано код згiдно з Класифiкатором типiв митних декларацiй.

     2. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення (для граф 21, 25 додатково дивись Iнструкцiю).

     3. Не заповнюється в перiодичнiй митнiй декларацiї, у ВМД, при декларуваннi товарiв, на якi улла попередньо оформлена перiодична митна декларацiя (для граф 21, 46, В додатково дивись Iнструкцiю).

     4. Не заповнюється в загальнiй ВМД, при декларуваннi товарiв, на якi улла попередньо оформлена загальна ВМД при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом (для граф 21, 47, В, 50 додатково дивись Iнструкцiю).

     5. При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на iноземнi або орендованi (зафрахтованi) iноземними суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, у графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено договiр (контракт), або iнший документ, що засвiдчує намiри сторiн.

     6. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься перемiщення митною територiєю України (для граф 18, 26, 50 додатково дивись Iнструкцiю).

     7. Не заповнюється при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, якщо постачання проводиться на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     8. Заповнюється при митному оформленнi товарiв за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) купiвлi-продажу, мiни, комiсiї.

     9. Не заповнюється при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених товарiв (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     10. Не заповнюється у ВМД на ордернi поставки.

     11. Не заповнюється, якщо в графi 33 зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

     12. Не заповнюється, якщо перемiщення товарiв не передбачає проведення грошових розрахункiв.

     13. Заповнюється при перемiщеннi комплектних об'єктiв.

     14. Заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     15. Заповнюється при митному оформленнi товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     16. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     17. Не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi.

     18. Заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження.

     19. Заповнюється, якщо улла нного за ВМД митному режиму передував iнший митний режим або товар попередньо розмiщувався на складi митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення загальної ВМД, перiодичної митної декларацiї, зареєстрованої вантажної митної декларацiї (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     20. Не заповнюється, якщо для товару, улла нного в графi 31, застосовується основна одиниця вимiру.

     21. Заповнюється, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання або митному лiцензiйному складi.

     22. Не заповнюється при операцiях за договорами (контрактами) мiни.

     23. При зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України та при поверненнi за межi митної територiї України певного обсягу товарiв, переробка яких на митнiй територiї України не улла здiйснена, а також при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, у другому пiдроздiлi зазначається код "00".

     24. Не заповнюється, при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги тощо (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     25. Не заповнюється, якщо податки та збори не сплачуються (для граф 12, 45 - якщо податки та збори не нараховуються).

     26. Лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту зазначається у графi в таких випадках: при вивезеннi товарiв з митної територiї України на територiю спецiальної митної зони; при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби.

     27. Не заповнюється при оформленнi партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої.

     28. Не заповнюється при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування.

     Таблиця 2. Напрямок перемiщення - "ввезення"

N графи/тип ВМД Iмпорт Повернення товарiв Реiмпорт Тимчасове ввезення Переробка Спецiальна митна зона Магазин безмитної торгiвлi Митний склад Вiдмова на користь держави Знищення або руйнування Окрема митна декларацiя Декларування товарiв, що перемiщуються громадянами
IМ40 IМ00 IМ41 IМ31 IМ51 IМ71 IМ72 IМ74 IМ75 IМ76 IМ40ВТ IМ40Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1_1 A А A A A A A A A A A A
1_2 A С 21 A A A A A A A A A A
1_3 B 1         B 1   B 1 B 1   A A
2 А А A A A А A A A A A  
3 A A A A A A A A A A A A
4 A A A A A A A A A A A A
5 A А A A A A A A A A A A
6 B 2, 3 А В 2 В 2 В 2 B 2, 3 B 2 B 2 B 2 B 2   A
7 D D D D D D D D D D D D
8 В 22 А A A A A A A A A A A
9 В 23 А A A A А A A A A    
11 В 23 А A A A А A В 4 A A    
12 А А А А А А А А А А   А
14 A А A A A A A A A A A A
15a С 25 В 2 А А B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2   A
18 B 3, 6 В 6 B 6 B 6 А B 3, 6 B 6 B 6 B 6 B 6    
19 B 2, 3 А B 2 B 2 B 2 B 2, 3 B 2 B 2 B 2 B 2   А
20_1 В 7   В 7     В 7   В 7   В 7    
20_1 В 7   В 7     В 7   В 7   В 7    
20_1 В 7, 26   В 7, 26     В 7, 26   В 7, 26   В 7, 26    
21 B 2, 3, 14 В 2 B 2 B 2 В 2 B 2, 3 B 2 B 2 B 2 B 2   А
22_1 В 23 А A A A A A A A A A A
22_2 В 23 А А A A А A В 4 A A A А
23 В 23 А A A A A A A A A A A
24 А   А А А А А А А      
25 B 2 А А А B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2    
26 B 6 В 6 B 6 B 6 А B 6 B 6 B 6 B 6 B 6    
28 В 10, 23 В10 В 10 В 10 В 10 В 10 А   В 10 В 10    
29 B 2, 15 А B 15 B 2 B 2 B 15 B 2 B 2 B 2 B 2   В 8
31_1 A А A A A A A A A A A A
31_2 B 2, 3 А В 2 В 2 В 2 B 2, 3 В 2 В 2 B 2 B 2   А
31_3 B 2, 3 А B 2 B 2 B 2 В 2, 3 B 2, 3 B 2 B 2 B 2   А
31_4 B 11 В 11 B 11 B 11 B 11 B 11            
31_5 B 12   B 12                  
32 А А А А А А А А А А А А
33_1 А А А А А А А А А А А А
33_2 В 5 В 29 А В 8 А А А   А А   А
33_3 B 13   B 13                  
33_5 А А А А А А А А А А    
34а А А А А А А А   А     В 8, 20
35 В 14 А В 14 А А А А А А А   А
36 А А А А А А     А А    
37 А А А А А А А А А А А А
38 В 15 А В 15 А А А А А А А   А
39 В 16   В 16 В 16 В 16   В 16          
40 В 17 А А В 17 В 17 В 17 В 17 В 17 В 17 В 17 А В 17
41 В 9, 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В18, 30 В 18 В 18   В 18   В 18
42 В 23 А А А А А А В 4 А А   А
43_1 В 24 В 24 В 24 В 24                
44 А А А А А А А А А А   А
45 А А А А А А А А А А   А
46 В 3 А А А А В 3 А А А А   В 8
47 А А А А А А А А   А   А
47 (база)                        
47 (ставка)                        
47 (сума)                        
47 (разом)                        
47 (сп. пл)                        
В В 3, 27 А А А А А А А   А   А
48 В 28   В 28                  
49 В 5, 19 В 29 В 19 В 19 В 19 В 19 А А В 19 В 19    
54 А А А А А А А А А А А А

     Значення символiв у полях:

     А: заповнюється завжди;

     В: заповнюється або не заповнюється залежно вiд застережень;

     С: заповнюється з особливостями для певної операцiї;

     D: заповнюється за бажанням декларанта.

     Застереження:

     1. Заповнюється для типiв декларацiй, яким надано код згiдно з Класифiкатором типiв митних декларацiй.

     2. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення (для граф 21, 25 додатково дивись Iнструкцiю).

     3. Не заповнюється в перiодичнiй митнiй декларацiї, у ВМД, при декларуваннi товарiв на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя (для граф 21, 46, В додатково дивись Iнструкцiю).

     4. Не заповнюється при декларуваннi товарiв як консолiдованого вантажу пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя.

     5. Не заповнюється при декларуваннi гуманiтарної допомоги (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     6. Заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося перемiщення митною територiєю України (для граф 18, 26 додатково дивись Iнструкцiю).

     7. Заповнюється при митному оформленнi товарiв за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) купiвлi-продажу, мiни, комiсiї, консигнацiї.

     8. Не заповнюється при тимчасовому ввезеннi товарiв (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     9. Не заповнюється, якщо в графi 33 зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

     10. Не заповнюється, якщо перемiщення товарiв не передбачає проведення грошових розрахункiв.

     11. Заповнюється при перемiщеннi комплектних об'єктiв.

     12. Заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     13. Заповнюється при митному оформленнi товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї.

     14. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     15. Не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi.

     16. Заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження.

     17. Заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим або поданню ВМД передувало оформлення перiодичної митної декларацiї, зареєстрованої вантажної митної декларацiї, або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     18. Не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31, застосовується основна одиниця вимiру.

     19. Заповнюється, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання або митному лiцензiйному складi.

     20. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв громадянами (щодо графи 34 а - крiм випадкiв декларування сiльськогосподарської продукцiї, яка отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю, або плодоовочевої продукцiї, вирощеної громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках у сумiжних державах).

     21. При зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України та при поверненнi на митну територiю України певного обсягу товарiв, переробка яких за межами митної територiї України не була здiйснена, у другому пiдроздiлi зазначається код "00".

     22. Не заповнюється при декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi.

     23. Не заповнюється при декларуваннi допомоги пiд час стихiйного лиха, гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо).

     24. Не заповнюється, якщо законом не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi.

     25. При ввезеннi товарiв з територiї спецiальної митної зони на митну територiю України в графi зазначається лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.

     26. Не заповнюється при операцiях за договорами (контрактами) мiни.

     27. Не заповнюється, якщо податки та збори не сплачуються.

     28.Заповнюється у випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України при декларуваннi пiд гарантiю уповноваженого банку.

     29. Не заповнюється при зворотному ввезеннi тимчасово вивезених товарiв (для графи 33 додатково дивись Iнструкцiю).

     30. Не заповнюється при оформленнi партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої.

     Таблиця 3. Напрямок перемiщення - "транзит"

Номер графи/ тип ВМД Транзит Перiодична митна декларацiя при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування
  ТР 80 ТР 80 ПМД
1 2 3
1_1 A A
1_2 A A
1_3   A
2 A A
3 A A
4 A A
5 A A
6 В 12  
7 D D
8 A A
9 B 2, 5, 11, 16  
12 А А
14 A A
15 А А
15a A A
17 А А
17а A A
18 B 3  
19 В 12  
21 B 3, 4  
22_1 A A
23 A A
25 A A
26 A A
27 В 15 В 15
28 B 5, 11, 16, 17 А
29 B 6 В 6
31_1 A A
31_2 В12  
31_3 В12  
31_5 B 7 A
32 А А
33_1 А А
33_2 В 7, 13, 18 А
33_5 А А
35 B 3  
37 А А
38 В 6 В 6
40 В 8 В 8
41 В 9 В 9
42 А А
44 А А
45 В 18 В 18
46 А А
47 А  
В А  
49 В 10  
50 В 12 А
51    
52_1 В 14  
52_2 А  
53 A A
54 А А

     Значення символiв у полях:

     А: заповнюється завжди;

     В: заповнюється або не заповнюється залежно вiд застережень;

     D: заповнюється за бажанням декларанта.

     Застереження:

     1. Заповнюється для декларацiй, яким надано код згiдно з Класифiкатором типiв митних декларацiй.

     2. Не заповнюється, якщо заходи гарантування доставки товарiв не застосовуються i перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється не українським експедитором.

     3. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     4. Не заповнюється у разi вiдсутностi в декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України.

     5. Не заповнюється при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами.

     6. Не заповнюється при перемiщеннi електроенергiї лiнiями електропередачi.

     7. Заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     8. Заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму транзиту передував iнший митний режим або декларацiя оформлюється замiсть анульованої.

     9. Не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

     10. Заповнюється, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання або митному лiцензiйному складi.

     11. Не заповнюється при перевезеннi товарiв iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А.

     12. Не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя.

     13. Заповнюється, якщо товар пiдлягає експортному контролю.

     14. Не заповнюється, якщо перемiщення здiйснюється без застосування заходiв гарантування доставки.

     15. Заповнюється, якщо передбачається навантаження (перевантаження) товарiв на активний транспортний засiб, на якому вони перетинатимуть митний кордон при вивезеннi з митної територiї України.

     16. Не заповнюється при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року.

     17. Не заповнюється при перевезеннi товарiв митним перевiзником.

     18. Заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв.

     19. Не заповнюється якщо єдиний збiр та/або митнi збори не сплачуються i не застосовуються заходи гарантування доставки товарiв.

 

Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Класифiкатор типiв митних декларацiй

Тип декларацiї Напрямок перемiщення Код
ЕК ТР
Декларацiя, заповнена в загальному порядку + + +  
Перемiщення гуманiтарної допомоги + +   ГД
Перемiщення комплектного об'єкта + +   КО
Ордерна поставка +     ОП
Загальна декларацiя +     З
Перiодична митна декларацiя + + + ПМД
Тимчасова декларацiя   +   ТД
Неповна декларацiя   +   НД
Окрема митна декларацiя на витраченi товари + +   ВТ
Запаси, призначенi для споживання +     ЗС
Перемiщення товарiв через митнi лiцензiйнi склади транспортно-експедицiйних органiзацiй + +   ТЕО
Перемiщення товарiв через митний кордон України громадянами + +   Г

 

Додаток 3
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

СХЕМА

формування iдентифiкацiйного номера особи

9999999 - 99 / 9999999999 ,
Елемент N 1 2 3

     де:

     1 - 7-значний цифровий код, що формується за такою схемою при поставленнi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi на облiк у митному органi:

99 999 99 ,
1.1 1.2 1.3

     де:

     1.1 - "00".

     1.2 - 3-значний код, що формується вiдповiдно до Класифiкацiї органiзацiйно-правових форм господарювання (ДК 002:2004), затвердженої наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 28.05.2004 N 97 (зi змiнами).

     1.3 -"00";

     2 - першi двi цифри 12-значного коду за Класифiкатором одиниць адмiнiстративно-територiального устрою України;

     3 - iдентифiкацiйний код суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

     для фiзичних осiб (у тому числi пiдприємцiв без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний код вiдповiдно до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, що ведеться Державною податковою адмiнiстрацiєю України;

     для юридичних осiб - 8-значний iдентифiкацiйний код вiдповiдно до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями за схемою:

00 99999999 ,
3.1 3.2

     де:

     3.1 - 00, що доповнюють код до 10-ти знакiв;

     3.2 - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ.

 

Додаток 4
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Структура iдентифiкацiйного номера

     1. Для громадян-резидентiв:

     0003400-00/ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - iдентифiкацiйний номер громадянина-резидента за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - ДРФО).

     Якщо громадянин-резидент через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовився вiд прийняття iдентифiкацiйного номера за ДРФО, то вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв" замiсть iдентифiкацiйного номера за Державним реєстром зазначається "0000ХХХХХХ", де ХХХХХХ - номер паспорта громадянина.

     2. Для громадян-нерезидентiв:

     0003400-00/0000000ХХХ,

     де ХХХ - код країни постiйного проживання згiдно з Класифiкацiєю держав свiту (адмiнiстративно-територiального утворення у складi країни, що має власний лiтерний код за цiєю Класифiкацiєю).

     Якщо громадянин-нерезидент є платником податкiв в Українi й належним чином зареєстрований у ДРФО, то структура його iдентифiкацiйного номера формується аналогiчно структурi iдентифiкацiйного номера, установленiй для громадян-резидентiв.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.